ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА

76-1

Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една цел, и която е – територията. Заедно с променената идентичност на българската държава, се променя не само нейната географска структура чрез отнемането на области от държавата, но се подменя и нейната форма на представителност.

Ако България не представлява българите, тогава каква държава е България?

Всъщност, действието се развива благодарение на определени фигури на ключовите места, не и всецяло въпреки, че е работещо в пълна степен до заличаването (обезбългаряването) на територията. Тялото на това общество, което е работещо срещу сигурността на България, не може да се нарече държавнотворно, с позитивна нагласа. Но все пак ние говорим за тяло в тялото на България.

Когато една държава не представялва собствения си народ и което пък се намира в доказателствата на този народ, последващото „изковаване на закони“ никак не е трудно, което да съпровожда антидържавната дейност. Вярно, обясненията по този въпрос са много и нееднозначни и чиято цел е объркването на който и да било, който реши да се занимава с темата в интерес на България.

България се оказва не само със загубена територия, но и с подменена идентичност. А името на България се използва с измамна цел и не представлява интересите на българските деца. С идването в България на антибългарската власт, се започва чрез невиждан погром убийството на българската държава. Българя губи интелигенцията си, собствениците и предприемачите възобновяващи страната; разграбва се богатството на работливите; променя се историята и религията. България губи облик пред българските деца, не представлява интересите им. Малко по-късно тези деца израстват в среда, която е излъчваща пропаганда и обезличава изцяло картината на близкото бъдеще пред самите тях. След това поколението се изражда в среда на несигурност,  страх, които задължително се съдържат във всяко послание. Без значение, без задръжки, пропагандната машина като добре смазан механизъм в устройството на държавата, разполага с държавните ценности и ресурси, и се възползва от тях. Дори Революцията от друга страна, ще постави същите фигури в управлението на държавата и което, е липсващо над половин век от историята на страната. Целта е една и съща, и която е – територията.

Вече постигнато, обезбългаряването се и укрива от официалната статистика през 2018 година, и което е обяснимо.

Приспиването на будната съвест със зрелища или страх, все още се отличава със своята агресивност и владее умовете, и сърцата на засегнатите по българските земи майки и бащи на България.

ИЗТОЧНИК – СДРУЖЕНИЕ ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – МАНИПУЛИРА СЕ ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА (СДРУЖЕНИЕ “ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ-БЪЛГАРИЯ“)

С настоящото изложение бихме искали да привлечем вниманието на обществеността и специалистите статистици върху проблемите с преброяването на населението в България, свързано с предстоящите избори.

и.д. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Милко Бояджиев
Секретар: (п) Румен Воденичаров

(Настоящото изложение е изготвено със съдействието на Георги Илиев)

07,08,2018

Основната цел на световното преброяване на населението е събиране и обработка на нужната за държавните управления информация по актуалното състояние на демографските структури, (включително и в България), за проявяващите се социални и икономически процеси, както и условията, факторите, мотивите и причините за тяхното развитие.

У нас такива преброявания са извършвани след 1897г. по правило на всеки 10 години. Нормативната уредба, заедно с методическите указания по нейното прилагане, трябваше да отговарят на изискванията на Статистическата комисия на ООН, на Икономическата комисия за Европа и Евростат за надеждност, принципност, безпристрастност, както и на сравнимост на резултатите в международен аспект съобразно Регламент 763/9.07.2008 на Европейския Съюз. Особено важен е Регламент 322/97, който изрично не допуска преброяванията да се използват за политически спекулации или срещу националното единство и териториалната цялост на държавата. Това е формулирано и от Съвета на Европа в Парижката харта за една Нова Европа.

В Република България въпреки многократните изтъквания и напомняния, споменатите изисквания преднамерено са пренебрегвани и неспазвани. Тези опасения се основават на обстоятелството, че множеството критични публикации по повод преброяванията на населенито у нас през 1992, 2001 и 2011г. не бяха взети под внимание.

Като последица, важни демографски сведения не можеха да послужат на държавното управление, а бяха умело манипулирани, за да обслужват несвойствени цели и домогвания.

При общ брой на населението в България по данни на НСИ (изт. Справочник за 2008г.) от 7607 хил.д., то според Световната здравна организация (изт. – Годишник на ЦРУ 2008г., CIA-2008, ЕРБ ВОЗ, Европейска база данни ЗДВ,) към юни 2008г. то е възлизало на 7263 хил. Посоченото различие от близо 400 хил. души може да се обясни с включването в данните на НСИ (в нарушение на Регламент ЕС № 763/2008 – чл.2) на лица и с друго гражданство, живеещи в чужбина и подлежащи на преброяване по постоянен и настоящ адрес в съответната държава. Настъпилият у нас демографски срив, величината на който не би трябвало да се прикрива, проличава и в публикувани от ООН (2008г.) прогнози за населението в света, според които жителите на България през 2030г. ще бъдат едва 6469 хил. д.

Това обстоятелство налага сведенията за броя на населението в България да се разглеждат обвързано с предизвикващото също основателни съмнения завишаване на данните на НСИ относно небългарската етническа принадлежност, изповеданието и езика на преброяваните.

Позовавайки се на информация от Съвета на Европа, Държавният департамент на Съединените щати в Доклада по правата на човека за 2009г. (изд. на 10.03.2010г.) посочва различаващи се от сведенията на НСИ данни. За неправомерно определяното в споменатия доклад “ромско малцинство” се твърди, че през 2001г. при население общо 7929 хил. души то е възлизало на 600 – 800 хил. души (т.е. 7-10%). Преброяването през 2001г. обаче посочва 371 хил. души или 4.6%. Съмнение предизвиква също нелогичното нарастване на броя на ромите (циганите), който от 18 хил. души през 1975г. (0.2%) се увеличава по данните на НСИ повече от 20 пъти за 25 години! Посочените “статистически” мешавици доказват въздействието на определени етно-политически фактори и религиозни структури посредством повлияни от тях преброители върху посочваните уж от самите преброявани статистически сведения. Необходим е действен контрол при декларирането им, като не се допуска субективно и безотговорно “самоопределение” към по-престижен в момента етнически произход или наличие на материална заинтересованост (т. нар. прозелетизъм) от принадлежност към определено вероизповедание. Държавата е длъжна да осигури безпристрастност, надеждност и поверителност на личните данни, както и да преследва нормативно преднамерените спекулации със статистическите сведения.

Наред с това, за 2001г. като ”етнически турци” са преброени 747 хил. български граждани при 731 хил. през 1975г. По време на този 25-годишен период в Р. Турция са се изселили 580 хил. д. Очевидно, предизвиканата от изселванията огромна “етническа” яма се запълва с включването в същата статистическа група на неправомерно писали се (“самоопределили” се) за етнически турци турчеещи се цигани и потурчваните изповядващи исляма българи по народност, а също и с негласно организираното вписване в картата за преброяване на изселили се, окончателно установени в друга държава лица. Изложените обстоятелства показват липса на задължителните за всички статистически сведения безпристрастност, надеждност, научна независимост и адекватност. По повод направените в споменатия доклад необосновани оценки е уместно да се вметне, че данните за демографската структурата на населението в САЩ се определят не според етническия произход, а само на расова основа.

В обществен интерес е да се знае как и доколко – в съпоставка с България, страни като Франция, Германия, Великобритания, Гърция, Турция, публикуват статистическа информация относно споменатите три незадължителни (според ООН) характеристики. Задължение на НСИ е да направи и оповести сравнителни проучвания–съпоставяния на залегналите в споменатите и в други страни характеристики с тези на провежданите (още…)