Monthly Archives: юни 2019

МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ

На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи.

Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club.

Биохимична Трансмутация на Елементите – разкрита е тайната на алхимията.

Trans-Mo

Date: Mardi, 21 juin 2016 – 12:00 Lieu: Salle de conférence – « La Pastorale » Route de Ferney 106, Genève (Bus 5 – Direction : Aéroport – Arrêt : Intercontinental)

Направен е обрат в химията и физиката. Открит е начин за трансмутация на химичните елементи с помощта на биохимията. Двама гениални учени – Тамара Сахно и Виктор Курашов, са извършили откритието. Биохимическата трансмутация е откритие от епохално значение. Това е готова технология, която може веднага да се приложи в промишлени мащаби.

На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутацията на химичните елементи. Трансмутация на химически елементи и изотопи по биохимичен път, се извършва без ядрени реактори.

Това е метод за трансмутация на материята, който променя облика на съвременния свят, както го е изменило използването на електричеството, а може би и по-дълбоко

Резултатите от тази революция повлияват върху енергетиката, медицината, промишлеността. Това има огромен хуманитарен ефект. Най-важното, че това е вече готов промишлен метод, с помощта на който за няколко месеца може да се получи промишлено производство.

Трансмутация на елементите – по пътя към Новата ера.

Формално това се нарича изобретение, но в дадения случай става въпрос за откритие. И тук спокойно може да се каже, че става въпрос за начало на Нова Епоха.

Под “трансмутация” се разбира превръщането на един химически елемент в друг или на едни изотопи на химически елементи в други.

Трансмутация в алхимията е превръщане на един метал в друг, обикновено се разбирало превръщане на неблагородни метали в благородни. Осъществяването на трансмутация е главна цел на алхимията, за постигането на която се извършвало търсене на философския камък. В метафизическия смисъл, касаещ духовната сфера, на преобразуване е подвластен не само материалът, също и личността.

Трансмутация във физиката е превръщане на атомите на едни химически елементи в други, в резултат на радиоактивно разпадане на техните ядра или при ядрена реакция.

При днешните технологии, трансмутация се осъществява или при верижна реакция, когато по време на взрив изходният уран-235 се превръща в други елементи, или в ядрени реактори, когато при бомбардировка с неутрони уранът се превръща в други елементи. По този начин изкуствено са получени плутоний, кюрий, франций, калифорний, америций и пр. – елементи, които или ги няма в природата, или тяхното получаване от природни източници е практически невъзможно.

Те са незаменими в енергетиката, промишлеността, медицината, в космическата техника. Например, Полоний-210 се използва в изотопните батерии за космическите апарати. Грамове полоний могат да дават енергия в киловати дълго време. Луноходите са работили с такива батерии. Руските реактори дават за една година около 9 грама полоний.

Изотопите на америция се използват за измервателна техника и дефектоскопия. Изотопът молибден-99 се използва в медицината за диагностика. Всичките тези елементи и изотопи, получавани в реактори, струват десетки хиляди, стотици хиляди и милиони долари за ЕДИН ГРАМ. Някои елементи и техните изотопи са известни, но е невъзможно да се получи някакво реално количество. Например, актиний-227 увеличава мощността на енергоотдаването на горивните пръти за атомните електроцентрали 10 пъти. Но получените в света обеми на актиний-227 се измерват в милиграми.

Самата трансмутация с помощта на горещи реактори е много скъпа и не е безопасна от екологична гледна точка. Затова в света има дефицит на особено ценни елементи.

Но днес е направен обрат в химията и физиката. Открит е начин за трансмутация на химическите елементи с помощта на биохимията. Двамата гениални учени, са извършили това откритие.

С помощта на химически реагенти и бактерии, от руда, която съдържа природен уран-238 или торий-232 може да се получи по-голямата част от известните ценни и особено ценни изотопи. Актиний-227, който в света е в количество по-малко от един грам, сега може да се получава в килограми и дори тонове!

Следва таблици от пресконференцията в случаен ред:

Това ще осигури преврат в световната енергетика, защото ще увеличи КПД на атомните електроцентрали 10 пъти, което окончателно ще приключи въглеродната епоха. Може да се получат килограми Америций и да се направи преврат в промишлената дефектоскопия и в търсенето на полезни изкопаеми. Може да се получи Полоний и спътниците на земята ще получат друго качество на енерговъоръженост.

Учените са извършили 2000 опита и при трансмутация, от изходната суровина – уран, торий, са получавали в това число злато и платина, като странични продукти.

Освен това технологията позволява с помощта на бактерии и реагенти да се извършва 100%-на деактивация на ядрените отпадъци. Бактериите преобразуват всичко. Това, което по-рано можеше само да се закопава, създавайки опасност за околната среда, сега може на 100% да се деактивира.

trans-M

Освен това, в процеса на деактивация при трансмутацията се появяват ценни елементи, включително злато и платина. Както стабилни изотопи, така и радиоактивни. Например, изотопът на радиоактивното злато-198 се използва за лечение в онкологията.

Учените са получили за своето изобретение Патент на Руската Федерация през август 2015 года ( Патент RU 2 563 511 C2 на сайта на Роспатент ). Резултатите са проверени от стотици анализи от независими лаборатории с най-съвременни уреди и са потвърдени от авторитетни учени-химици.

Биохимическата трансмутация е откритие от епохално значение. Това е готова технология, която може веднага да се приложи в промишлени мащаби.

Виктор Курашов:

– Започнахме да се занимаваме с трансмутация на химически елементи в началото на 1990-те години. Първи резултати получихме през 1998 г. Стотици успешни експерименти направихме през есента на 2013 г.
Получихме патент на 25 август 2015 г.

ПРОЦЕСЪТ:

1 – Първият компонент на процеса е руда и ядрени отпадъци. 1 – Вторият компонент са метали с променлива валентност – ванадий, хром, манган, желязо, никел, олово, цинк, кобалт. Обикновено използваме желязо като най-евтиният елемент. 3 – Третият компонент и факто на процеса са бактерии.

trans-M (1)

Обикновено използваме видове бактерии, които окисляват желязо и сяра. Бактериите работят по метала, издържат на радиацията, адаптирани са към силната соленост на разтвора.

По-нататък рудата и ядрените отпадъци се обработват от бактериите в присъствие на елементи с променлива валентност.

Процесът на трансмутация започва веднага и на етапи върви 2-3 седмици до нужните ни елементи. Но продължава и по-нататък до стабилни елементи, ако не бъде спрян. Ние спираме процеса на определен стадий, като отделяме нужните ни елементи.

Може смело да се твърди, че тезата на материалистическата наука, че е невъзможна трансмутация на едни елементи в други, се оказа погрешна.

И древната алхимия в това отношение се оказва вярна.

Authors of the invention developed an industrial method of biochemical elements transmutation. That is, the artificial obtaining of certain chemical elements and their isotopes from other chemical elements with biochemical method. Without need of the reactors, cyclotrons, without use of enriched Uranium, heavy water, etc. Safe for environment and personnel. The method is possible to use for 100% deactivation of nuclear waste.

The method and the results are verified and confirmed by hundreds of tests on modern equipment. Analyses were carried out by independent experts – chemists – analysts, professors. Acts of analyzes available. The results are patented by Russian Patent Department, patent RU 2563511 dated 25 August 2015.

trans-M (2)

We have conducted more than 2000 experiments, and got stable results.

The method leads to obtaining various valuable and most valuable elements and isotopes, demanded in energy, medicine, industry. Among them Francium, Radium, Actinium, Protactinium, Americium, Berkelium, Californium, and various other isotopes. All of them in convenient form, favorable for separation and purification. Technology is ready for immediate industrial application. Our research was conducted with private money and the (още…)