ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките.

Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода български. Заради познанието, предавано поколения през хилядолетията на тази животворна планета, чиято стихия е невъобразима като жива вода, ние познаваме Земята родила прекрасните си деца по един чудесен, невъобразим начин получаващи генетично наследство от цивилизация, която е пряко свързана с нас.

11

ЗА ЗАГЛУШЕНИТЕ ДУМИ НА ИИСУС ХРИСТОС / НЕПОДГОТВЕНИТЕ АПОСТОЛИ / ТРАДИЦИЯ И БЪЛГАРСКИ ОБИЧАИ

КОЛОБРИТЕ – ПАЗИТЕЛИ НА ДУХА, ЗАКОНЪТ НА ДУЛО

ПЪРВА ЧАСТ

ВТОРА ЧАСТ

Близки до друидите по своите функции са и древнобългарските жреци – КОЛОБРИТЕ. Самите друиди също са носили почтителното звание КОЛ, чието производно в съвременния английски HOLY означава “свещен”. Подобни звания са носили още и жреците на древния Шумер и на съвременната му Протоиндийска цивилизация в долината на р. Инд. Обрядът на ритуалното постригване на детето-брахман също се нарича КАУЛА. Когато навърши три години, то се постригва, като му се оставя на темето кичур коса (чембас). Същото ритуално постригване се провежда и сред народите на Памир, но когато мъжкото дете навърши един слънчев месец (31 дни). Духовникът, който извършва обряда, се нарича КУЛБЪР, производно на КОЛОБЪР. Това свидетелствува за приемствеността на памирските духовници с традицията на древната Балхара. Но и в тантрическата традиция КУЛА (КАУЛА) е най-високата степен на посвещение – равностойно на БРАХМАН. Това е още една следа, водеща към общите корени на колобрите и брахманите.   

Всичките тези гореизложени успоредици свидетелствуват, че колобрите, друидите и брахманите, както и шумерските и протоиндийските жреци, са приемници на една могъща працивилизация, разпростряла своята култура в Стария свят много преди индоевропейците.  При всичко това древните българи, келти и индоарии са индоевропейски народи, но духовните понятия от рода на КАУЛА са непознати в езиковото наследство на повечето индоевропейски народи. Изобщо категорията “индоевропейци”, като понятие за езикова общност, не е достатъчен критерий за изясняването на културно-историческото наследство на народите от тази група.

Известният чилийски публицист Мигел Серано свързва въпросната арийска працивилизация с Хиперборея – митичната прародина на арийците в Крайния север. Той разглежда тантрическото учение като наследство от нейната традиция. “Първата категория (дивя – б.а.) съответствува на посветения в семейството Кула – само той може да извършва тайния обряд Панчататтва “ (петте енергийни принципа на човека). Така Серано обяснява същността на жреческото посвещение в тази изначална арийска цивилизация.

Усложнената държавна йерархия на древните българи обхваща повече от 40 държавни и военни титли. Една титла може да съдържа най-много три звания:

Първото – за служба (назначение): БАГАТУР – войскова; ЧИТКОИ (БОРИ) – крепостна (градска); ЖУПАН – за областна управа; ЮК – транспортна; ЗЕРА – инспекционна; КАНА – дворцова.

Второто – за ранг: БОИЛА – само в благородническите титли.

Третото (или второ) – за длъжност: БАГАИН – младши войскови командир; БАГАТУР – старши командир, тежковъоръжен конник; ТАРКАН – висш администратор; КОЛОБЪР – жрец.

В четири от известните български титли се съдържа званието КОЛОБЪР : БАГАТУР БОИЛА КОЛОБЪР, КОЛОБЪР БОИЛА КОЛОБЪР, КАНА БОИЛА КОЛОБЪР и ИЧИРГУ КОЛОБЪР. Познанията върху общите принципи на древно-българската държавност ни позволяват да изясним смисъла различните колобърски титли и начина на тяхното образуване.

Първото, което забелязваме при тях, е че званието КОЛОБЪР винаги е съчетано със званието БОИЛА, следователно във всички случаи колобрите са боили. БОИЛА е основното звание на българския господарски елит. Боили са не само колобрите, но сащо така и висшите военачалници – например БОИЛА БАГАТУР. ИЧИРГУ КОЛОБЪРът също е БОИЛА, макар че това звание не се съдържа в неговата титла.

Вторият важен извод е, че първото звание от титлата указва длъжността на съответния служител. Така се получава, че БАГАТУР БОИЛА КОЛОБЪР е войскова длъжност, тъй-като титлата БАГАТУР се отнася за старшите войскови командири. Той е нещо като военно-политическите офицери от СС, ако използуваме това сравнение от новата история. В  КОЛОБЪР БОИЛА КОЛОБЪР званието КОЛОБЪР се повтаря два пъти, но в началото на титлата то има значение за длъжност, а в края и – за сан. Очевидно тази титла се отнася за колобър, който изцяло е посветен на духовните дела. Такъв може да бъде служител в светилище, като това при Мадара – главното светилище на Дунавска България. Недвусмислено се разбира и титлата КАНА БОИЛА КОЛОБЪР – това е дворцов колобър, духовният съветник на КАНА ЮВИГИ, както е пълната титла на върховния български владетел. Съвсем сполучливо на този колобър му приляга прозвището “Водач в Незримото”, замислено от прозорливият български писател Димитър Делян. Макар и да е Първожрец, Канът има достатъчно много злободневни грижи, които не му позволяват да води пълноценен духовен живот. Затова  той има нужда от такъв духовен съветник.

ИЧИРГУ КОЛОБЪР вероятно е пълномощник на Кана по жреческите дела. Неговата титла е близка до тази на ИЧИРГУ БОИЛА, изпълняващ длъжността на външен министър.

Третата особеност на колобърските титли е, че две от тях се отнасят за единични длъжности – КАНА БОИЛА КОЛОБЪР и  ИЧИРГУ КОЛОБЪР. Сановниците, носещи тези титли, очевидно са едни от шестте велики боили, каквито със сигурност са БОИЛА КАВХАНът и ИЧИРГУ БОИЛА. Великите боили съставляват висшия господарски елит – УКЕЛ (ВОКИЛ). Заедно с Кана те образуват Съвета на Седемте – върховния орган на управлението на САРАКТА (Царството).

За делата и учението на колобрите до нас не са достигнали преки свидетелства. За това обаче ни загатват някои откъси от средновековни хроники, отнасящи се до правомощията на българското жреческо съсловие. Съществени следи от колобърското учение откриваме в нашето родово наследство, съхранено под формата на народни умотворения. Въпреки прекъснатата жреческа традиция, ние с основание се считаме за приемници на на колобрите, защото сме наясно, че не наследството прави елита, а преди всичко разбирането и волята за елит. Или както уточнява Авдеев, целта не само оправдава, а определя средствата.

Днес ние не знаем и една история от живота на някой колобър. Няма го митът за българския Мерлин. Но достойнството на Колобъра откриваме в образите на нашите велики владетели – от Свещената Династия Дуло и следващите династии. Световната история познава всякакви монарси – жестоки, алчни, робуващи на всякакви пороци. Но тези качества винаги са били чужди на законните български владетели. Техните дворци и палати не са блестели с разкош и скъпоценности, а са излъчвали тържественост и достолепие. Българските канове и царе са се прославили като духовно-проникновени и мъдри държавници. Всеки от тях е оставил по някакво послание за идните поколения: Кан Кубрат – Завета да единението; Кан Крум – законите; Кан Омуртаг – за смисъла на човешкия живот: “Човек и добре да живее, умира, и друг се ражда…” Да, ние виждаме Колобъра в премъдрия Кан Омуртаг, водещ разгорещен спор с пленника-християнин Кинамон, или замислен над поредното си каменно послание. Или в ослепения Кан Владимир Расате, обърнал лице към Слънцето, непреклонен в борбата си за Народната вяра. Нашата борба за новорождението на Арийската цивилизация.

За функциите на колобърското съсловие се споменава в 35-я отговор на папа Николай до княз Борис I: “Вие разправяте, че сте били свикнали, когато отивате в сражение, да съблюдавате дни и часове и да извършвате някакви заклинания и гадания.” Очевидно тук става дума за задълженията на БАТАТУР БОИЛА КОЛОБЪРА. За извършването на заклинания и гадания следва да уточним, че това не е отличителна черта само на българското жреческо съсловие. Подобни задължения са свойствени и за всички останали жречески съсловия – например друидите и брахманите, защото така се осъществява една от основните функции на жреческия елит – магическата власт. Властта над мнозинството, поддържана със силата на редица правила и забрани, вярвания и клетви. С това ние доказваме, че 35-я отговор на папа Николай действително се отнася до правомощията на жреческото съсловие.

Сред най-значимите науки, развивани от колобрите, е астрономията. Високите астрономически познания на древните българи са загинали в основата на Българския календар – един от най-точните в Света, заедно с този на маите. В разказа си за битката между българи и византийци при нос Калиакра през  514 г., византийският летописец Йоан Антиохийски твърди, че хуните (българите) с гадания предизвикали слънчево затъмнение, с помощта на което предизвикали разгрома на византийската войска. Истината обаче е, че колобрите са знаели периодите на слънчевите и лунните затъмнения, и са използували тези познания във военните действия. Подобен случай е описан и в речника на Суидас, който описва битката между българи и лангобарди в Панония. В своя “Шестоднев” Йоан Екзарх споменава за българските звездочетци следното: “И сега има мнозина, които с опит са придобили знания в тази област и ги предават.” Изглежда от незапомнени времена българите са измервали мъдростта с познанието на звездите. Към това ни навежда едно народно определение от Самоковско, според което мъдрите хора са наричани звездари.

Остатъци от астрономическите познания на древните българи, развивани от колобрите, са съхранени в някои народни умотворения – песни и гатанки. Находчивият изследовател Йордан Вълчев успя грижливо да събере и проучи такива умотворения, и по този начин възстанови учението за Българския календар. Нещо повече – той показа, че това учение се е пазело като приемствена традиция в средите на майсторите-строители и други будни българи до началото на ХХ век. Един човек му е разказал за баща си, който му е дал календарното име Ташо (Петел) и е знаел много неща за календара, но е загинал в Първата световна война, отнасяйки тези тайни със себе си. Такава е била съдбата на последните народни колобри, пазители на наследството на Испериховите българи. Когато през т. нар. “Възраждане” Традицията беше все още жива, тогавашните революционери и просветители, призвани да се борят за освобождението и духовното въздигане на българския народ, не намериха основание за това свята дело в Себе си.  Те се увлякоха по разни модерни егалитарни учения, владеещи съзнанието на западноевропейците, а подцениха съкровището на българското родово наследство. Така Традицията беше обречена на забвение, и то точно през прага на възраждащия се интерес към древните български праотци през 30-те години на ХХ век. Има нещо знаменателно в това, но може би такава е била волята на Тангра. Изглежда днес, когато се намираме на прелома между две големи епохи, това все пак е в естеството на нещата. Старата традиция трябваше да отмре, за да се очистим веднъж завинаги от робските наслоения, напластени върху нея. А именно – изчерпаните представи за религия, монархия и патриотизъм, които още сковават волята на българския народ за достоен живот. Само така Традицията може да се роди наново, обновена и пречистена, от дълбините на нашата расова душа.

Най-ценното наследство от стародавната българска традиция, което сме длъжни да ценим и тачим, е нашият расов закон, отнесен към учението на колобрите и Закона на Дуло. Под формата на народни мъдрости и норми на обичайното право той неотменно се е спазвал в старото българско общество. Благодарение на него българите са запазили своята раса от смешение с чужди расови елементи – това е особено показателно за периода на петвековното османско владичество. За някогашните българи не е било прието да се сродяват с чужденци. Те даже са имали резервирано отношение и към някои български общности, за които са смятали, че не са от чиста българска кръв. Като зрял и мъдър народ, преживял всякакви исторически сътресения, българите никога не са ламтели за чужди земи и население, защото са знаели до какви гибелни последици може да доведе расовото смешение. Също така българинът е имал силен усет за запазването на здравето и жизнеспособността на потомството, бидейки наясно с основните положения на науката за подобряването на расата, която днес се нарича евгеника. “При избор на снаха или зет нашите здрави селяци наблюдават родителите, вземат предвид съществуването на физически или душевни недостатъци в семейството, с което ще се сродяват, на много места устройват най-подробно оглеждане и т.н.” По този начин , провеждайки съзнателен подбор, нашите прадеди са успели да ограничат разпространението на редица наследствени заболявания. Доказателство за това е липсата на заболявания сред нашия народ днес.

Изобщо по своята расова култура българите са били на равнището на брахманите. Така нашите прадеди са успели да съхранят чистотата на своята раса и нейните традиционни добродетели. И ако днес тези добродетели са в упадък, то причината за това е в днешната обществено-политическа система, чужда на духа на българския народ, която потиска осъществяването на неговата биологическа програма.

Благодарение на тях българите са имали и забележителни културни достижения, следи от които се откриват навсякъде из Азия и Европа, където са пребивавали нашите предци. В подкрепа на гореказаното е и становището, че силата на някогашните българи се е състояла в това, че те са градили и съществували в “държавата на духа”2. Опирайки се на невидимата държава на духа българите са успявали да превъзмогнат всички беди, трудности и препятствия, да намерят верния път и да вървят все напред век след век и хилядолетие след хилядолетие. И навсякъде те са били символ на знание, мъдрост

Получаваме факти, сведения за българския народ, който се разпростира на Балканския полуостров, обхваща обширни райони на земните континенти, получаващи чрез познанието цивилизация, която е пряко свързана с българската.

Затова четем, за България на Дунав и Енисей, за България на Балканския полуостров, намерени български знаци в Иран, Афганистан, Египет и Северна Африка, Тракийската долина, определящо съзвездието на българите много преди тенденциозните позволени столетия на рода /каквато беше тенденцията, да се отнема и да се отнема/, но хилядолетия, десетки хиляди години преди Новата ера имаме свидетелство за будна съвест, за знанието, познанието, изделията, детайлите, скъпоценните реликви на българския трудолюбив и книжовен дух на просветата, разбрахме за библейския народ и пророкът Моисей, за каменните плочи от времето на Траките, за Кивота на Завета, разбрахме и че Траките са все още живи, накратко разбрахме за бунта на Тракиеца – Спартак, съхранена Розетата от Плиска, както и за намерено българско злато, датирано на 6300 години, далеч преди Н.Е., синтезирали познанието си към Златната Книга, създадена 600 г. пр.Н.Е, дейността на кимерийците-протобългари, оказали се в близост и до Библейския Потоп – на мястото на днешно Черно Море, за да достигнем до находка в Белоградчик, която е датирана към 1,4 млн. години възраст достолепна и почтена, касаеща Балканите, народът на траките – понятие съвкупно от племена, образуващи държавата днес. 80% от сънародниците, са запазили непокътнат тракийския корен.

Разглеждаме днес разположението на българите в Евразия, по данни от „Джагфар Тарихъ“ и въз основа на откъси от изгубената в началото на 80-те години на ХХ век книга на Мохаммед-Гали “Хон китабъ”.

Благодарим за споделеното от Ради Колева, което поместваме с нескрит интерес и благодарност.

Със забележка, че споделеното представлява Евразийска България като държава, част съдбата на Българския народ по света.

БЪЛГАРИТЕ И СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

      Фархат Габдул–Хамитович Нурутдинов / превод от руски език Ради Панайотов

тарихи

(Статията на Фархат Нурутдинов “Българите и световната цивилизация” е приложение към книгата на Бахши Иман “Джагфар Тарихъ” – свод древнобългарски летописи, издадени в гр. Оренбург през 1993 г. Тази статия е написана през 1979 г. въз основа на откъси от изгубената в началото на 80-те години на ХХ век книга на Мохаммед-Гали “Хон китабъ”.)

Благодарение на някои историци-фантасти у читателя се е изградила представа за българите като народ-домосед, тихо и кротко живял в глухия горски район при сливането на могъщите реки Волга и Кама. Но това мнение представлява дълбока заблуда, нямаща нищо общо с истинската история.

В действителност, държавата на българите в продължение на хилядолетия е обхващала огромна територия от Дунав до Енисей, а размахът на българските разселвания, походи, експедиции и търговски пътувания е бил още по-широк: от Париж и Рим до Хуанхъ и Америка, и от Исландия и Северния Ледовит океан до Египет и Индия. За това свидетелстват най-древните български хроники, съхранили се в летописния свод “Джагфар тарихъ” (1680 г.) на Бахши Иман, а също така италиански, френски, немски, китайски, испански, скандинавски, гръцки, месопотамски, индийски, средноазиатски, египетски, персийски, арабски и други източници. Същото подсказва и едно от прозвищата на легендарния прадед на българите – Хишдек (Иштяк), означаващо “човек, често сменящ местоживелището си, пътешестващ много”.

Най-пълно за древните българи, за обичаите и митовете им, е разказал в своята книга “Хон китабъ” великият български поет Мохаммед – Гали (извадки от неговия труд са стигнали до нас в летописа на Гази – Баби Худжи) и затова по-нататък ще се опираме на неговите данни.

Според Кул Гали още преди 35 хиляди години огузо-тюркските и сакланските (североиранските) прадеди на българите са населявали Волго-Уралието, което те наричали Ара (Арья) или Ура (от това название са произлезли думите Туран, Урал, арья, иранирон, бойните викове “ура”, “уран” и др.). Себе си те наричали жители на Ур – арья (арийци). Крайния Север на Ур предците на българите наричали тун къръ – “замръзнала степ” (от тук – “тундра”), северните лесо-степни области наричали чулман, горските области – урман, южната лесо-степ – себер (от тук – названието Сибир и българският род Себер), степните области – кър, а южните, пустинните – кубе, кум.

Отначало, през Ледниковата епоха, арийците живеели в пещерите на Уралските планини (както показаха изследванията на Казанския учен Фирдаус-ханум Салихова) и се сражавали с “потомците на злите духове” – убирите (човекоподобни маймуни). Когато ледникът започнал да отстъпва, хората населили и равнините на Волго-Урал. Но благодарната памет за гостолюбието на Уралските планини, които още от самото начало наричали Арал (Урал), завинаги се е съхранила в сърцата на българите и е прераснала в преклонение пред планините.

Спомен за Ледниковия период българите са съхранили и в мита за добрия дух (диу, див) – алпа (алъпа) Мардукан–Карга (карга на български означава и “грак”, и “гарван”). Веднъж, разказва тази легенда, злите духове – йореги (джинове), начело с господаря на Подземния свят – Албасти (Тама или Тиме-Тархан), решили да погубят хората и издигнали висока стена, закриваща Слънцето. На Земята се възцарили мрак и студ, тя започнала да замръзва и всичко живо на нея – да гине. Тогава добрият алп Мардукан–Карга, заедно със синовете си Сак и Сок, започнал да руши “стената на джиновете”, но след известно време лъчите на близкото Слънце започнали да го обгарят. Тогава той изпратил момчетата в къщи за мед, който можел да ги защитава от изгарянето. Но Сак и Сок се изплашили от опасността и се скрили в нощта. Четиридесет дни ги чакал Карга, а след това сам разбил стената. И пламнал от огъня на Слънцето, но светлината и топлината се върнали върху Земята и я съживили. Жената на Карга – Чак-Чак, проклела децата за измяната към баща им, а Всевишният завинаги ги оставил в света на мрата. Сак и Сок се разкаяли и искат да измолят прошка от майка си, летяща заедно със Слънцето, но не могат да прекрачат границата на мрака и да я догонят. А душата на алп Мардукан, по волята на Твореца от онези времена насам живее в един от гарваните (враните), които всяка година през пролетта долитат във Волго-Урал.

Преди повече от 15 хилядолетия се е образувал съюзът на седемте арийски (огузо-тюркски и саклански) племена, който нарекли идел, “седем – иде, племена – ел”. Главното занятие на арийците-иделци отначало бил ловът на мамонти (аслан), космати носорози (аждаха), на елени с големи рога (ямал), китове и тюлени (байгул), моржове (суаждаха), зубри (атбуга), пещерни мечки (абада, наричани понякога и убър, убри). Затова прадедите на българите дълбоко уважавали опитния нощен ловец – вълка. Отначало иделците наричали вълка маг (мак, мек, мог), но след опитомяването на кучето, започнали да го наричат магол, “маг – цар (ол ~ ал)”, а кучето – емек или оймек – “домашен (е ~ ой) вълк (мек)”. Постепенно вълкът започнал да се счита за добър дивалп, прадед и пазител (тотем) на иделците. Алпът Вълк бил дух на Луната, на лова, дарител на слава, успех, победа (барин, барън) и власт (трун), поради което иделците му дали не малко имена: Магал, Булг – “Черния, Тъмния” (тъй като Вълкът бил нощен ловец), Барин, Барън (тоест даряващ барън – победа), Син (Чин, Тин), Синби, Синдиу, Айчин (Афшин) – “Лунен Чин”, Хон (Хин), Кур (Гур), Бури (Буре), Айбури – “Лунен Бури”, Мамил (Мамли) – “Хранител”.

По-късно, когато българската общност опознала южните райони, където господствали “ловци” от семейството на котките, българите придали на алпа Вълк способността да се превръща и в лъв (барс, леопард), и започнали да наричат своя добър дух Баръс (барс, леопард). Любопитно е, че при това северните българи отначало наричали живия лъв улуг мак – “голям вълк”, и едва значително по-късно дали на лъва названието арслан (първоначално тази дума у българите означавала “чудовище, дракон”).

С огненоокия си поглед алп Бури можел да изгори или да превърне в камък, да изплаши или да умъртви лъжците и прелюбодейците.

Между впрочем, алпът Вълк пазел българите. Българската легенда, разказана от Гали, гласи, че веднъж убирите напълно изтребили иделския род богатири – елбирите, които били главните защитници на всички останали по-слаби иделски родове. Единствения оцелял елбир – младия син на вожда на иделците – победителите–людоеди решили да изядат и го хвърлили в газан (казан, котел). Но алпът Бури не допуснал гибелта на момчето. Той дал сила на смъртно ранената му майка и тя със сетно движение бутнала котела със сина си в реката. Реката, по волята на духа на речната вода Су-Анасъ отнесла котела в голямо и непроходимо блато. Тук Су-Анасъ се превърнала в лебед (гъска, патица) и повикала на помощ своя мъж – алпа Бури. Вълкът не успял сам да се добере до котела с детето и затова подгонил в блатото един елен (лос) и му заповядал да докара младенеца. Еленът донесъл момчето, а една вълчица, по волята на Бури, откърмила принца, когото започнали да наричат и Газан, и Магули, Магулъ – “Син на Маг, на Вълка”, и Бурджан – “Вълча Душа”, и Чингиз (Тингиз, Магис) – “Подобен на Вълка”. . .

Газан станал могъщ богатир и възобновил иделския род на елбирите, когото вече започнали да наричат и Бурджан, и Наубури – (“неври”) – “нови вълци”. Тъй като от този род произхождали царете на българите, носещи особени царски шапки дуло, то него го наричали и Дуло (отначало шапката дуло – с полусферична форма и кожена обшивка – била жреческа, но след като станала български царски венец, жреците започнали да носят висока, конусовидна шапка тудуло – “висока дуло”.

Благодарение на алпа Вълк българите първи на Земята овладели майсторството на печенето на глината и леенето на металите. За това българският мит разказва следното. Когато българският юнак Боян – Аудан с другарите си убил в една дълбока пещера злия див Тама (Тиме)– Тархан, удряйки с палицата (боздугана) си (ташбаш) по най-слабото място железнотелесния йорег – глинените му колене, то огромното тяло на този йорег затулило изхода от Подземния свят. Тогава алпът Бури изгорил и разтопил с огнения си поглед туловището на злия див. Така Вълкът научил българите да пекат глината и да леят метали. В памет на това те започнали да наричат бронза (и изобщо всички метали) айбар ~ абар ~ ибер (от “Айбури”), медта – бакър (от “Бу-Кара” – “Господин Вълк”), а желязото – тимер (от “Тиме”). Пещта за изпичане на кирпич и съдове от глина нарекли курпес – “вълча (кур), пещ (пес)”. А от наименованието на тази пещ произлязла и думата “кирпич”.

В знак на почит и принадлежност към рода на алпа Вълк иделците давали на децата си името Чингиз (Тангиз), правели му изображения – Могун, носели “вълчи шапки” – бурек и изобразявали вълча глава на знамето си, заради което това знаме наричали булгар (балкар) – “черна или вълча (булг ~ балк) глава (ар)”. Когато иделците, придвижвайки се от Урал на запад, достигнали до една голяма река, то и на нея дали названието Булга, което по-късно започнали да осмислят само като “Черна, Тъмна”. От Булга произлязло съвременното название на тази река – Волга (както от арийското булг произлязло руското волк).

Но отначало българите наричали цялата Волго-Камска речна система Ра (Ранга, Раха) или Ас-Туркан. Българите си спомняли за това име до XIII век. Така в ХII век един български град по долното течение на река Волга получил названието Ас-Туркан (по-късно името на този град било преосмислено на “Ас-Тархан” и приело формата “Астрахан”). А в 1203 г. самият Гали споменал в поемата си “Къса-и Юсуф” старинното българско име Раил, означаващо “Волго-Камска земя” и “Волгокамец”. В най-древни времена “Ра” е означавало “Първозданен Океан на Вселената” и “Дух на Първозданния Океан на Вселената”.

След кучето българите опитомили и други животни и станали отлични скотовъдци и занаятчии. Част от разорените през трудни години скотовъдци преминавали към земеделие и живот в селищата и градовете, но цветът на иделците оставал верен на получергарското животновъдство. Скотовъдните станове по Волго-Уралието чергарували само през лятото, а към зимата целият народ отново се събирал в родово-племенните центрове – градчетата.

Преди 15 хиляди години арийците–иделци подчинили на своята власт цялата територия на Ара-Ура (започнали да я наричат също Велик или Стар Туран) и образували на неговата територия първата държава на Земята – Идел (други фонетични форми на това название са Атил, Итил, Тел, Тил, Дил и др.), начело с цар от рода на Аудан-Газан на име Джам (Шам, Сам).

След превръщането на думата “идел” в название на държавата, самоназванието (етнонимът) на иделците станал име на тяхното знаме – булгар, което се обяснявало като “черноглави или вълчи хора” (други фонетични варианти на самоназванието “булгар” са бул, бал, болгар, бояр, балкар, малкар, локър, буляр, боляр, биляр, бухар, бегер, бояр, биер и др. Както виждаме, Идел от самото начало бил държава на българите, по-късно, през VII от н. е., получил и второ название на господстващия народ – Булгар, и затова ние сме в правото си да считаме Идел за начало на българската държавност и да наричаме Иделската държава също Древнобългарско царство.

Царство Идел понякога назовавали с имената на управляващите в него български династии – Ман (Мун, Мен, Май), Хишдек (Иштяк), Куман (Кубан), Сармат (Чирмиш), но територията на държавата неизменно се е казвала Идел. Само в I век от н. е. българската династия Алан направила опит да преименува Идел на “Алан”. За времето на царуване на тази династия (I – средата на II в. от н. е.) названието Идел успяло да стане име на Волго-Камската речна система. Оттогава към името на всяка река се добавяло и общото название на тази система. Река Кама – от извора до устието на р. Бела – започнали да наричат Чулман (със значение “Северна”) Идел, Булга “Черна” – Кара “Западна, Черна” Идел, реките Бела и Кама – от устието на Бела до Волга (а понякога и Волга – от устието на Кама до Българско море) – наричали Аг (“Източна, Светла, Сребърна”) Идел (до това време българите наричали Агидел Кама – също “Светла”), Вятка – Ботка, “Ледена” Идел (от българското Ботка е произлязло руското название на река Вятка, а още едно българско название на ВяткаНукрат – е по-късно и е било прието от IХ – Х век), СураСура Идел, ОкаАка Идел (от българското ака – “пълноводна река с бързо течение” произлиза руското название на река Ока), ЧеремшанБула Идел.

Названието “булгар” завинаги се закрепило към потомците на “седмородците”, поради което започнали да обясняват този етноним по-просто: “черни или вълчи хора” (“бургари”). Даже в ХII век главният корпус на българската войска се е казвал курсъбай – “вълчи”, а черниговско–киевският княз и поет Владимир Святославович в поемата си “Слово о полку Игореве” (ХIII в.) е сравнил българските войни с вълци.

Но култът към ВълкаСиндиу, колкото и външно незабележим, е бил само една малка част от богатата българска култура. Важно място в тази култура са заемали митовете, чиито герои били духове (диви, дивове). Добрите диви българите наричали алпи, а злите – йореги (по-късно – и джинове). Най-любимите алпове на българите били духът на Слънцето Ут (наричали го също Ур, Май, Бир, Мар, Нар, Утен, и той се явявал във вид на кон и петел), женският дух на Първозданния Океан на ВселенатаРа, духът на любовта Туран (тя била дъщеря на Ра, а я наричали също Ана – “Прамайка” или Ана Корсак, “Червото на Прамайката”, и тя се явявала в облика на змия и жерав), духът на речната вода Су Анасъ (тя се явявала в образа на лебед, гъска, патица), духът на мълнията, гърмотевичната буря и дъжда, синът на алпа УтаКубар (наричали го още Бабай и Биняче), духът на светлината Мардукан (Нардуган) – “Роденият (дукан, туган) от Слънцето (Мар, Нар), той бил син на алпа Ура и Туран, а се явявал в образа на дракон със змийска опашка – Атряч или Барадж, като фантастичната птица СенмурвСимбир и гарвана (враната) Карга, поради което го наричали още Бирули, Атряч, Барадж, Симбир и Карга; духът на женската красота, семейното щастие и домашното огнище Чак-Чак или Девет (заедно със своя мъж Мардукан тя понякога се занимавала с пастирство, поради което я наричали и Сабан – “Овчар”; нейн знак била свастиката – сарман или сурбан, заради което се е казвала също Сарман или Сурбан); духът на урожая, плодородието и изобилието на земни блага Самар (Чумар) или Гюлджимеш – “Цвят (гюл), Плод (джимеш)”, който бил роден брат на Мардукан (Самар и Мардукан били родни братя близнаци, но Самар можел да приема също образа на юноша с плитки – символ на житните класове и мъжката сила, на дракона Елбеген, на бика и други домашни копитни животни, поради което се казвал още Тюрк или Улкер – “Великия бик”, Алабуга – “Петнистия бик”; духът на растенията, жената на СамарАшна или Гюлджихан – “Цветен (гюл) Венец (джихан)”; духът на юначеството, синът на Самар и Ашна, първият вожд и законодател на елбиритеБоян, наричан още Аудан, Огуз, Таргиз, Енкей – “Биче”); духът-риба Аби или Байгул (тя била дъщеря на алпа Бури и Су Анасъ и по каприз на майка й се родила неспособна за любов, но Туран, по молба на Аби, й дала част от своето чувствено змийско тяло и тя могла да залюби Боян и да роди син – юнака Иджик или Хишдек).

Освен добрите диви – алпите, в българската митология присъствали и зли дивийореги или джинове: царят на Подземния свят Тама (Тиме)-Тархан (оттук е и заклинанието против зли духове: тиме – “не закачай”); духът на сушата, на всякакви бедствия и на смъртта – Шурале (понякога се явявал във вид на огромно изсъхнало дърво с медни листа и страшна паст – хралупа, за което го наричали също Кувъш – “Хралупопастия”); духът на блудството и разврата – Аждаха

И “добър”, и “суров” дух бил духът на песнта Джир-Каган (буквално – “Царят на песните”), който притежавал необичайно силен глас и бил наричан също Сандургач (“Славей”).

Алпът-бик Тичкан (“Мишка”) отначало била дух на женската свобода, но след това (след приемането на исляма от българите) станал джин на женското блудство и разврата.

Кул Гали разказва интересен български мит за Самар-Тюрк, когото изобразявали и като прекрасен юноша – богатир със седем плитки и цвете в ръка. Косата и житните класове българите наричали с думата соб (други фонетични форми – чуб, тоб), означаващо също и “прекрасна козина, кожа”. В началото българите наричали белката собол. По-късно, когато започнали да наричат белката тиен, а първоначалното значение на думата “собол” се позабравило, това название преминало върху самура (от българското собол – руското “соболь”). И понеже най-добрите самури били доставяни на българите от една сибирска река, то нея също нарекли Собол – “Соболина” (оттук – нейното съвременно название Тобол).

Веднъж злият дух Шурале унищожил дърветата около главния водоизточник и Земята била обхваната от суша. Отначало Туран се опитала с мир да уговори Кувъш да освободи източника срещу нещо в замяна, но напразно, защото Шурале искал невъзможното – трона на царя на духовете Ут (Ур). Тогава Ур помолил Кубар да накаже нахалника. Кубар ударил с мълния по Шурале, но само избил един от медните му кучешки зъби. На Кувъш веднага му израстнал нов зъб, а избитият паднал на земята и се превърнал в чудовищен бик еднорог с медни хълбоци. Еднорогът се нахвърлил върху най-близкия град на елбирите с намерение да го смаже. Тогава се намесил синът на Самар – Аудан. Той преградил пътя на чудовището, но то го подхвърлило към небето и решило да наниже богатира на своя рог. А докато Енкей падал, еднорогът стъпкал вълчата шапка на Аудан и с това силно разсърдил алпа Бури. Синдиу се превърнал в невидим и извил рога на чудовището към земята. Аудан се приземил благополучно и насякъл еднорога на части с меча си, след което накачил тези части на свещеното дърво. Научавайки за станалото, Самар възседнал коня си и запрепускал за бой с Шурале. На Гюлджимеш (името му се е осмисляло като “Цъфтящо-Плодоносещ”) му се удало да посече и насече на части Кувъш. Частите на злия див по-късно отново се превърнали в Шурале – не по-малко зловредни, но по-дребни и страхливи. И ето Самар пил по случай това радостно събитие от освободения извор на живота, но той бил отровен от Шурале; и Гюлджимеш заспал. След него пила от извора Туран и също заспала. Аудан изчакал да долетят гарваните и се обърнал към алпа Гарга с молба за помощ. Гарванът, заедно с жена си Чак-Чак, отнесли юнака в чудесната долина Басан, където той набрал жива трева – просо. От просото Аудан направил питие на живота (“жива вода”) – бузу, с него оживил извора и пробудил от вечния им сън Туран и Самар. Но силата на просото стига на Гюлджимеш само до есента, когато Самар отново заспива. Затова всяка година на есен алпът Гарга и Чак-Чак носят на Самар жива трева и го будят.

Живели през суровата ледникова епоха, българите станали не само първите металурзи, но и най-добрите на света майстори кожари и производители на всевъзможни кожени изделия и обувки. Българите също първи започнали да правят сгъваемия стол, когото нарекли курбас (по името на килима, с който го покривали) и го направили трон на своите вождове и царе.

Показател за високото равнище на културата на българите е изобретяването от тях на кирпича (курпес) и парите, чиято роля в началото изпълнявали кожите на ловни животни – най-често катерици и самсари (белки). Кожите като парични знаци били наричани от българите бил (билге), “знак” и кун – “белег, отметка” (от тук – българската дума кун – “буква” и куниг – “книга”, а от българската куниг имаме руската дума “книга”). Връзка кожи представлявала парична единица и се е наричала туун. Думата туун по-късно приело формата тиен и станало новобългарското название на катеричката. От думата туун произхожда и друга българска дума: джоген – “усукана връв, която се привръзва или прикрепва към нещо или свързва нещо”. Тъй като “джоген”-а привръзвали към удила (мундщука, желязната част от юздата, която конят захапва; бел. прев.) и освен това с “джоген” с прикрепена към него пломба (печат) скрепвали връзките с кожите–парични знаци и свитъците на царските грамоти, то думата “джоген” получила значението “юзда” и “свидетелство”. От българската “джоген” е произлязла и руската дума “закон” (тъй като царските укази–закони били излагани в грамоти, скрепени с “джоген”), затова и досега сред руснаците битува поговорка (непонятна за славянските изследователи): “Държа народа за юздата”, т.е. в рамките на закона.

В много древни времена българите изобретили приспособление за качване, за стабилно седене и повдигане на ездача върху коня – ерме (от българската “ерме” – “повдигам се”). От българското “ерме” е произлязло и руското название на това приспособление – “стремя”.

Българите са изобретили и шашката (думата “шашка” е произлязла от българското сас – “остър”), и сабята (думата “сабя” е произлязла от българското название на това оръжие – саблъ – “рушаща”), топа – туфянг (българското “туфянг” първоначално е означавало и “приспособление за мятане на камъни”), пушката – мълтък (българската дума “мълтък” първоначално е означавала “огнена стрела”).

От своите предци, укриващи се през време на суровия ледников период в планинските пещери на Урал, българите възприели почитта към планините и пещерите. Едно от тези пещерни жилища се е съхранило – това е знаменитата башкортска пещера Шулгенташ или Каповая (от българското кепе – “пещера”), по стените на която предците на българите преди 35 000 години са изрисували първите човешки картини – изображения на мамонти, кон и носорог. Тогава предците на българите започнали да смятат, че Бог ( старобългарските названия на Бога са Ерсу, Тангра, Ас) се появявал по планинските върхове и че на тях Всевишният (Ас) е създал добрите духове – “диви” или “алпи” (от древнобългарското алп – “висок”). Освен това предците на българите смятали, че след смъртта на човека душата му трябвало бързо да се яви пред Божия съд и затова погребвани телата на починалите в планински пещери – по-близо до Бога. Когато иделците се спуснали от Урал във Волго–Камските равнини, то за поклонение пред Бога и духовете, и за погребване на своите вождове започнали да строят подобия на планините – пирамиди с пещери-гробници и храмове вътре в тях. Тези пирамиди с пещери получили названието кепе – “пещера”. Освен това големите пирамиди от пръст в чест на техните вождове българите нарекли с титлите на вождовете: балкан и курган – “вълчи (балк, кур), цар (кан, ган)”, големите каменни пирамиди нарекли – ег кепе – “голяма пещера или пирамида”, или теме (семе), малките пирамиди наричали май юлъ (от тук – “мавзолей”). Понякога българите правели стъпаловидни пирамиди, при което тези кепе най-често били с три до седем “стъпала” – балкони (тъй като седем рода са образували българския народ, числото 7 станало за него свещено). Обикновените българи, нямайки възможност да съберат хора за строителството на пирамиди, погребвали близките си така: в земята изкопавали правоъгълна яма, а в страничната й стена – пещера, след което в тази пещера поставяли тялото на починалия; и “кепе”-то в земята затваряли с дъски или камъни. Както се вижда, и тук е бил спазван главният принцип на българските погребения – тялото на починалия се е затваряло в пещера и не е било засипвано с пръст.

Върху пирамидите, в техните пещери, около тях и по тях поставяли скулптурни изображения на покойни управници, родоначалници и герои – балбал или на духове – синташ и др.

Свои обичаи, митове и достижения българите разнесли по целия свят, тъй като широко, в епичен мащаб, се разселили по цялата земя. Около 12 000 години пр.н.е., след идването на карите (фино-угри) от изток в Идел, сред българското общество избухнала гражданска война. Враждуващите групировки били оглавени от родните братя Алмъш и Хазан. В края на краищата Хазан отстъпил трона и заедно със своите привърженици и част от подвластните му кари бил принуден да напусне Идел или стария Туран.

Едни от хората му, заедно с карите, се отправили на изток – в Цантрална Азия, където населили Алтай, Уйгурия, Монголия, Северен Китай и се прехвърлили дори в Америка. Съседите им често наричали българите по името на тачения от тях Дух на Вълка – Синдиу (Синби) или Хонсинди (инди), сянбийци, хуни (от “Хон”) и т. н. Затова великите държави, създадени на изток от българите, са известни като хунски, сянбийски (в Северен Китай, Монголия и Алтай) и т. н. В Алтай българите започнали да леят желязо. В Северен Китай основали не малко градове, продължили да създават пещерни пирамидални храмове в планините, мавзолеи и стъпаловидни пирамиди – пагоди, въвели обичая да се носи коса (в Манджурия), разпространили мита за Вълка – спасител на българския принц, дали име на р. Хуанхъ (от българското Кубан-су – “Жълта река”), на пустинята Гоби (от българското куба или кума – “жълт, песъчлив”, “пустиня”). В Монголия българите дали име на тази страна (“Монгол” – от българското Магол), разпространили мита за спасения от Вълка български принц Чингиз и др. Манджурците, киргизите, уйгурите, фино-угрите и другите народи оценили майсторството на българските занаятчии и започнали да наричат най-хубаво обработените кожи и обувките булгар (булгари). В Америка потомците на българите майя (от българските названия на духа на Слънцето Май и рода Май), ацтеки (от названието на българския род Иштяк) и инки (от названието на българския род Еней) също построили много градове, големи пирамиди, разпространили българския мит за Карга, донесъл на Земята топлина, и много български думи (индианската цилан – от българската джилан – “змей”, индианската Куба – от българската куба ~ кума и т.н.).

Другата част от българите на Хазан се придвижила на юг. В Казахстан и Средна Азия от основната маса на българите се отделили масагетите и кушаните, които българите наричали също сак и сок. След това от българите се отделила още една част, която под названието на своя тотем – Синдиу (Хиндиу) отишла в Индия и завоювала тази страна. В Индия българите синдийци дали названието на своя тотем на цялата страна (“Индия” – от Синдиу, Хиндиу) и на всичките й жители (от синдиу – названието “индийци”), на няколко реки – на Ганг (от бълг. анг – “пълноводна река”), на Инд (от синдиу) и др, основали не малко градове, разпространили мита за българския принц ГазанМагули, спасен от Вълка (от българското Магули произлязло индийското “Маугли”), започнали добив и производство на метали, направили популярен българския символ на земната радост и щастието – “свастиката” . . . Интересно е, че и по-късно, през XVI – ХIХ век, индийската държава е носило българско название “Империя на Великите Моголи” (от българското название на духа на Вълка – Магол). Още една група българи, останала в Средна Азия, основала града Бухара (форма на етнонима “булгар”), Самара (съвременния Самарканд) и други.

Но част от българите, водена от легендарния дух Самар в образа на огромен бик – Тюрк, се придвижила през Средна Азия на Запад, където подчинила целия Близък Изток (територията на Балканите, Мала Азия, Северен Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, Задкавказието, Западен Иран) и образувала там в памет на духа Самар държавата Самар (Шумер, Шумерстан). Значителна част от българите била съсредоточена в Ирак, когото българите нарекли Сувар – “Междуречие” (оттук – гръцкото название на Ирак е “Месопотамия” – “Междуречие”). Първата столица на Самар бил южносуварският град Ат-Атлан, по името на който някои източници наричали цялата българска близкоизточна държава Атлантида. Българите дали свои названия и на всички други области на Самар: на Финикия (от българското бейнек – “кораб от свързани тръстикови снопи”), на Балканския полуостров (от българското балкан – “планини, подобни на могили, хълмове”), на остров Крит (от българското креш – “борчески”), на Мала Азия (тези области българите с обич наричали Яна Идел – “Нов Идел”, от което се получило “Анатолия”, “Анадол”); на областите на Задкавказието (Иберия – от българското абар ~ ибер – “метал”; Армения – от българското арман – “земя по склона на планина”; Албания – “Високопланинска” – от алъп – “висок”; Елбрус – “Богатирски (елбир) връх (ас)”; Месхетия – от българското мосха – “крава”; Ереван – от българското ер евен – “войнишка вишка”, “застава”; Муганска степ – от българското Могун; Кавказ – от българското Куб Каш – “Бяла планина” и др.), на Палестина (от българското Бал-и Стан – “Област на българите”, на Египет (от българското Ег кепе (“Голяма Каменна Пирамида”); по-късно – българското название на Египет – “Мамил”) и на други.

В Самар, както и навсякъде другаде, българите издигнали много пирамиди (в Египет, Турция, Ирак и в други области), основали металургично производство, създали голям брой градове: Ъстамбул – “Мраморен Пролив или Град”, Могун и Евен (от българското евен ~ овин – “ловна примка, капан, клюса”, “бедна къщурка, колиба, хижа”) на Балканите (по-късно тях започнали да ги наричат съответно Стамбул, Микена и Атина); Атряч в Мала Азия (с европейско произношение Троя); Ерсу Булем (съвременния Йерусалим в Палестина) – “Град (булем) на Бога (Ерсу)”; Джир Каган (по-късния Йерихон в Палестина) – “Дух на песента”; Унук или Урук в Сувар (унук или урук на български значи “род”); Киш в Сувар (от българското киш или кеш – “участък, парцел земя”); Ур (на български значи “поселище, квартал”); Бай Авлан в Сувар (по-късният Вавилон) – “Велика (Прекрасна) Ливада”. Някои градове са съхранили отзвуци от българските митове, свързани с техните названия. Например, Джир Каган (Йерихон). Мохаммед Гали пише, че хората от един български град се опитали да се усъмнят в силата на гласа на алпа Джир-Каган и тогава алпът Сандугач със силата на своя глас съборил стените на цитаделата. От тогава и нарекли този град “Джир Каган”. В руските билини Джир каган е навлязъл като Соловей–разбойник, чието пеене (“свирене, свистене, пищене”) рушало всичко наоколо.

Не малко реки в Близкия Изток запазили българските си названия: Йордан (от българското ирдан – “влажна низина”, Булгар-чай (в Муганската степ), Ефрат (от българското кобуртка – “брод през река”) и др.

През 3182 г. пр. н.е. значителна част от Сувар била залята от водите на невиждан по сила потоп, който след това нарекли Всемирен Потоп. Тогава загинал главният, българският център на държавата Самар – градът Ат-Алан със значителна част от българското население на Сувар. Според преданието част от българите се спасили на върха на една от шумерските планини, която българите започнали да наричат Урарат – “Връх, обкръжен от вода” или Урарату – “Планина, обкръжена от вода” (от тук и европейското название на тази планина – Арарат и наименованието на държавата Урарту). Потопът подкопал могъществото на българите – Древния Шумер.

През 3000 г. пр. н.е. българите загубили Северен Египет, завзет от етиопски афразийци (българите наричали Африка – Етиопия, а афразийците – кара оба – “род, област на черните, т.е. на чернокожите хора”, от което се образувала думата хараб – “араб”). Но египетските афразийци възприели от българите обичая да строят пирамиди, названието “копти” (от българското оба – “племе, народ, област”), думата “фараон” (от българското барън – “царска слава”), имената на духовете – Ра, Амон (от българското куман – “жълт”), наименованието на Синайския полуостров (от Син – “Вълк”), високите български шапки (те станали корона на фараона), българския мит за спасението на принца Магис (наистина, българският котел се превърнал у афразийците в кошница, а името Магис – в “Моисей”).

Малко по-късно в Мала Азия от Северен Кавказ нахлули кимерийците или хетите (до нас е дошло насмешливото българско прозвище на кимерийците – камърлар, буквално – “хора от тесто”). По сведенията на Кул Гали те били предци на редица немски племена от Скандинавия и Германия, съхранили техните названия: готи, кимври и т.н. Възползвайки се от безпомощността на българската династия след Потопа и напора на афразийците от юг към Шумерстан, кимерийците овладели почти целия Яна Идел (Мала Азия), с изключение на областта около град Атряч, наричана Рум (от българското рум ~ рям – “хълм, покрит с ниска растителност, храсталак”). Издръжливостта на Атряч – Троя се обяснява с това, че градът бил едновременно и център на цялата българска Мала Азия – Яна Идел. Хетите обаче скоро се помирили с малоазийските българи, възприели тяхната висока култура и им предоставили в държавата си равни с хетите права. Българските отряди станали ударна сила на хетските царе. Даже областите на Хетското царство в Яна Идел запазили българските си названия: Бриг – “Областно опълчение” в Централна Анатолия (Анадол) (от тук – по-късното гръцко “Фригия”), Кепе Даг – “Пирамидалните (Пещерни) Планини” в Централна Анатолия (от тук по-късното гръцко “Кападокия”), Басан – “Голяма Долина” в Източна Анатолия и т.н. В хетската част на Яна Идел се запазили почти всички български градове: Каръш – “Отпор”, наречен така в памет на отпора на гражданите му срещу опитите на кимерийците да превземат града със сила; от Каръш е по-късното му название Карс), Мен-Чокър – “Голяма Клисура, Теснина, Пролом, Дефиле или Вдлъбнатина, Хлътналост, Яма, Кухина” (по-късна форма на това наименование е Манцикерт) и др.

Все пак загубата на независимостта изострила националното чувство у яна-иделските българи и затова не е никак случайно, че именно в техните среди възникнал обичаят да се наричат тюрки, а своята земя – Турция, в памет на славното придобиване от българите на Самарската държава благодарение на духа СамарТюрк. За пръв път второто българско наименование на Яна ИделТурция (във формата Турукку) се среща в хетските източници две хилядолетия пр. н.е.

Към това трябва да добивам и това, че мнозинството българи в Яна ИделТурция още от самото начало са били огузоезични българи, затова огузкият език станал главен език на тюркската етническа група българи в Мала Азия. Тези българи – тюрки станали основа на тюркската (турската) нация, образуването на която някои несведущи хора отнасят към по-късните времена. Затова езиците на тюркското население в Яна Идел (Анатолия, Турция) и на тюрко-българите от Волго-Урал (Булгар) не са просто близки, а представляват фактически един и същи по произход огузо-български език – “тюрки”, който само във Волго-Урал наричат “български тюрки”, а в Турция – “анатолийски тюрки”. След 1917 г. болшевишкото ръководство на Русия закри българските училища и българите бяха лишени от възможността да изучават своя литературен език “тюрки”. Но това углавно вмешателство на болшевиките в етническото им развитие, това насилствено отнемане от българите на техния роден “тюрки” не можа да скрие факта за изначалната огузоезичност и кръвната родственост между българите от Волго-Урал и турците в Турция (потомци на яна-иделските българи от Древношумерската епоха).

Завоюването на почти цялата Мала Азия от хетите още повече отслабило Шумерстан и разрушило връзката на балканските, критските и атрячските (троянските) българи с Шумерстан. Възползвайки се от това, дорийските (древногръцките) племена, в съюз с причерноморските кимерийци през второто хилядолетие в. пр. н.е., завоювали Балканите и остров Крит. След това, в 1200 г. пр. н.е., дорийците (на български тирляр) и наетите от тях причерноморски кимерийци нападнали българския Атряч – Троя. След 10-годишна война Атряч бил разгромен, но част от атрячите доплавала на българските кораби бейнеки до Апенинския полуостров . . .

Но самите дорийци се оказали покорени от българската култура. Така гърците възприели от българите традицията да живеят на родове, общини в градове-държави (или с развито самоуправление и автономия), много митове (митът за Икар, например, е гръцка преработка на мита за Мардукан – Карга), названия на техните градове, някои обичаи (българската борба – спартанската борба, българските възпоменателни състезания за спускане на траурния флаг “алама” – гръцките Олимпийски игри и т.н.), редица думи (гръцката “акро” – от българската югаръ – “висок” и др.), географски наименования (названието на Егейско море – от българското название на това море – Ек дингез – “Море със силни течения”), названието на гръцките планини “Тайгос” – от българското Тайга – “Планина, покрита с високи, непроходими гори”) . . . Интересно е, че и превземането на Атряч древногръцкият поет Омир е изобразил във вида на българския празник нардуган. Участниците в нардугана правели снежен град и се разделяли на две групи, едната от които защитавала града, а другата го щурмувала с огромно чучело кон. Точно така, с помощта на конско чучело в поемата на Омир “Илиада” гърците завладели град Атряч (Троя)! Възможно е самият Омир да е бил по произход атрячки кимериец (за това говори и фактът, че името му напомня българското название на кимерийците – камър) и затова е построил своята поема “по сценария” на любимия български празник . . .

Даже гръцкото название на Гърция – Елада – произхожда от древнобългарското елам – “страна”.

Онези атрячи, които отплавали към Апенините, населили редица райони на полуострова и създали своя апенинска държава под предишното българско название Идел. От названието Идел (по думите на Гали даже на царя на българите – Атила, жителите на Апенините “говорили за своето идване тук от бреговете на Идел, за да не воюва с тях”) възникнало името на съвременната държава Италия. Самите атрячи били наричани от съседите им етруски (изопачено “атряч”), а те наричали своите съседи алтънбашци – “златоглави” (от българското алтънбаш произхожда древното название на италианците – латиняни). По думите на Гали българите са основали в ИделИталия известните градове Сере или Цера (от старобългарското сере – буквално “тронен килим”, в преносен смисъл – “столица”), Болоня (от българското болън – “заливна ливада”, “ливада, заливана от пролетните води”), Венеция (от българското Биняче – “Дух или господар на Водата”), Рим (от българското рям ~ рум или от названието на областта Рум, чийто център бил град АтрячТроя), Генуа (от названието на българския род Еней), Равена (от българското авен ~ овин) и още един голям град (без да отбелязваме другите по-малки), са дали са име на италианските области Лигурия (“лигур” – от “локър” – форма на етнонима “булгар”) и Тоскана (от старобългарското “тюш ~ туз” – “блато със силни изпарения”), на моретата – Лигурийско и Тиренско (от българското “тирен” – “дълбоко”) и т.н. Атрячко–етруските царе са седели на тронни столове – курбаси, етруските занаятчии основали в Италия металургично производство, етруските скулптори са ни оставили великолепни балбали – ваяния на скулести и кривогледи италиански българи–огузи, етруските жреци са носели български жречески шапки тудуло. Етруските се прекланяли пред щастливото число седем (седемте хълма на Рим), пред българските духове Туран, Адонис (от Утен) и на Тигез (една от формите на името Таргиз), и предавали от поколение на поколение българския мит за спасението на момчето от Вълка (под формата на легенда за основаването на Рим), а на Рим – от крясъците на гъските. От българския език в италианския са навлезли думите “тиран” и “трон” (от български “трун” – “царска власт”, капитолий (от българското “кепе дуло” – “храм на хълма”) . . . На основата на българо-етруската цивилизация възникнали римската и италианската цивилизации.

След загубата на Северен Египет българите загубили и Палестина (но върху част от нейната територия се е закрепил българският символ – “знакът на Тангра” – шестолъчната звезда). В самия Сувар, от който е останало само името СамарШумер, местното афразийско население бързо възприело българската култура, получило българско гражданство и вече след Потопа започнало да доминира числено в страната. През 2316 г. пр.н.е. афразийският слуга на един от българските владетели – Саргон, с помощта на афразийското мнозинство, завзел властта над Сувар. Започнала историята на Късния (афразийския) Шумер. Все пак афразийско-шумерските царе продължавали да гледат на българите и на местните афразийци като на единен шумерски народ, грижливо съхранявали (до персийското завоюване през VI в. пр.н.е.) писмените източници, свидетелстващи за основаването на Шумерската държава от “черноглавия народ” (т.е. от българите), българо-шумерския език и българо-шумерската култура. Например, афразийците продължавали да строят българските триетажни и седеметажни пирамиди (зиккурати). В афразийския вариант българският мит за победата на Гюлджимеш над Шурале, Гюлджимеш само се преименува в “Гилгамеш”, Енкей (Боян) – в “Енкиду”, Шурале (Кувъш) – в чудовищното дърво “Хувава”. Мардукан навлязъл в афразийските варианти на българските митове под името “Мардука” (от него е и еврейското име Мордехай), Тама-Тархан – с името “Тиамат” и т.н. Българският епитет за БогаЙогби, Йохби (Велик, Величествен, Съвършен) станал у афразийците название на Бога във формата “Яхве”. В края на декември всяка година афразийците продължавали да празнуват българския празник в чест на сина на Мармардукан (нардуган), чийто главен момент бил щурмът на снежно градче, карнавалът около украсено дърво (по клоните му провесвали жертвоприношения и разноцветни ленти) и пирът със задължителното изяждане на жертвена гъска. Една от афразийските секти, основала християнството, превърнала българския празник на “родения от Мар”, в чест на алпа Мардукан, в “Рождество Христово”. Остава да добавим, че на “своето” рождество християните също ядат гъска, веселят се около украсена елха и прославят майката на Христа – Мария.

Абстрахирайки се от това, че никой никога не е гонил българите от Шумер, част от тях след преврата на Саргон все пак последвала своите оскърбени вождове в Яна Идел и вдигнала своите хетски сродници-тюрки на борба за отвоюване на Сувар от афразийците. Хетското благородничество, побългарило се до толкова, че царете носели български имена (като например царят на хетите Мурсилис, името на когото произлязло от българския израз Мар джълът – “сгрят от Мар – Слънцето”), охотно поддържало своите огузо-тюркски съграждани и започнало война срещу афразийците за отвоюване на българските земи от афразийските династии. Около 1600 година пр.н.е. хетско-българска войска предприела съкрушително нахлуване в Сувар, а на границата между ХIV и ХIII в. пр.н.е. – в Египет. Но не успяла да удържи отвоюваните български близкоизточни земи.

Но в Причерноморието кимерийците и българите не успели да заживеят съвместно. В VII в. пр.н.е. знаменитият български цар на Волго-Уралска Идел – Буртас Сармат (афразийските шумери-асирийци го наричали Партатуа), женен за дъщерята на асирийския цар на Шумер Асархадон (680 – 669 г. пр.н.е.), се намесил в разпрата между двете най-силни сакски групировки в Казахстан – кипчаките (от българското кипчак произлиза европейското название на кипчако-масагетите – “скити”) и масгутите (масагетите) на страната на кипчаките с намерение с тяхна помощ да завладее Южен Казахстан (Северен Казахстан вече влизал в Древнобългарската държава). Скитите-кипчаки обаче претърпели пълно поражение и помолили Буртас да ги засели далеч от масгутите. Отзивчивият Буртас помолил причерноморските кимерийци да дадат на българската Идел – за заселване на скитите – половината от Кара–Саклан (Причерноморската степ). Кимерийците необмислено и прибързано отказали, и тогава скитите на сина на Буртас – Маджи, с поддръжката на българския отряд, се втурнали в Кара–Саклан. Кимерийците били напълно разбити и побягнали през Кавказ към своите малоазийски сродници – хетите, а Украйна влязла в състава на древнобългарската държава Идел.

Асархадон отдавна молел своя уралски зет Буртас (шумерите наричали Идел “Арал”, т.е. Урал) да му помогне да отвоюва българските земи от другите близтоизточни афразийци. За Буртас тъстът му бил от “своите шумери” и затова му изпратил на помощ своя син Маджи със скитите, желаещи да услужат на българите за подареното им Причерноморие. Задкавказката държава Мидия се опитала да попречи на похода на българите, но Маджи, успял вече да получи за разгрома на кимерийците почетното прозвище КамирБатир, Батър, Батар (“Победител на кимерийците”), в 653 г. пр.н.е. разбил напълно мидийската войска и се съединил с шумерските братя. По това време част от земите на яна-иделските (анатолийските) българи били завзети от афразийската държава Урарту, а обидите на Асархадон към съседите му станали особено нетърпими и скито-българите на Маджи започнали да громят наред всички близтоизточни неприятели – своите и асархадоновите. Библията достатъчно ясно предава ужаса, който обхванал афразийски свят след нахлуването на българската войска на Маджи: “Ето, идва народ от северната страна . . . държи лък и късо копие, жесток е той, няма да се смилят! Гласът им реве като море, препускат на коне, строени като един човек . . . Само като чуем вест за тях, ръцете ни се отпускат, тъга и горест ни обхваща . . . вражеският меч носи ужас от всички страни.”

Тюрко-българите от Турция и Задкавказието се присъединили с възторг към волго-уралските си съплеменници. Скито-българската конница на Маджи разгромила напълно Урарту и Палестина, и настъпила към Египет. Египетският фараон едва смогнал да умилостиви Маджи с дарове. Не по-малко от 28 години българите отново господствали над Близкия Изток. Но поради безотговорността на скитските вождове в 625 г. пр.н.е. Мидия разгромила главните сили на скитите и Маджи отвел своята войска обратно във волго-уралска Идел. Заедно със северните българи заминала и част от българите на Шумер – Сувар. Връщайки се у дома и ставайки български цар, Маджи разделил централните земи на Идел на три големи области: Булгар (междуречието на реките Волга и Бела), Буртас (десните брегове на река Волга) и Сувар (долното Поволжие и Волжко-Яикското междуречие). Очевидно в Сувар са били заселени българските преселници от Шумер. А техните сродници, останали в Турция, изпитали властта на персийските, гръцките, римските и византийските завоеватели.

В III в. пр.н.е. аристокрацията на причерноморските скити отказала да се подчинява на Древнобългарската държава. В отговор българската войска разорила скитските земите и същевременно се опитала да присъедини към Идел и Турция. Във II в. пр.н.е. българските войски нахлули в Армения, но поредна династическа разпра им попречила да развият успеха си . . . След това българските владетели от I и II хунска династия (II – IV в. сл. н.е.) предприели още няколко опита да завладеят Турция, но всеки път вътрешни разпри сривали военните походи . . .

В началото на VI в. сл. н. е. иделският цар Булгар (II хунска династия) отново се опитал да присъедини българската Турция към Древнобългарската държава. В 516 г. суваро-българското опълчение настъпило през Дербент и разгромявавайки оказалата се на пътя му Армения, изтласкало византийците от Кападокия (Централна Турция), Галатия (областта около Анкара) и Понт (Северна Турция). Този успех бил постигнат благодарение на поддръжката на турските българи. Но тогава се възвисил средноазиатският Тюркски (Новотурански) каганат, образуван отчасти от турските българи, преселени от персийските владетели от Турция в средноазиатските райони. Новотуранските владетели кагани заставили Идел да им плаща данък, а в 522 г. сключили съюз с Византия. Под натиска на новотуранците българската войска наново отстъпила Турция на Византия. В 527 г. Булгар умира и на власт дошла неговата жена – суварката Бояр-Къз (Боарикс), основала нова древнобългарска династия – Суварската, и жестоко наказала участниците в похода срещу Византия. Но за масата от българския народ по-важна била съдбата на своите сродници в Турция. Затова в 559 г. българите направили още един опит да проникнат в Турция през Армения. Но тук в степите се появили аварите и новият поход бил прекъснат.

В края на VI в. на власт в Древнобългарската държава дошла династията Булгар и Идел най-после – и завинаги – получава името на господстващия в нея североогузки български народ – булгар (България). В началото на VII в. българите владеят територията от Дунав до Енисей. Наистина, в края на VII в. България отстъпва част от своите долноволжки и причерноморски земи на II Новотурански (Хазарски) каганат, но охотно взема участие във всички походи на хазарите към Задкавтазието, с цел да се доберат до своите турски братя. В 737 г. българите започват да приемат исляма и недоволни от това, хазарските кагани – под натиска на Византия – развалили съюза си с Българската държава. Тогава българските владетели присъединили в годините 960 – 970 територията на Хазарския каганат към Българската държава и възобновили опитите си да стигнат до Турция през Кавказ. Българският историк от XII в. Якуб Ибн Нугман отбелязал, че българският емир Талиб, веднага след ликвидирането на Хазария, решил да опита да се добере до Турция през Средна Азия. В края на Х в. един от най-богатите огузо-български феодали – Селджук II – с отряд български войни направил набег на Хорасан. Неочаквано този поход се оказал успешен и южните огузи – туркмените, признават Селджук II за свой вожд, а неговите потомци – Селджукидите, овладяват в Х до средата на ХI в. Средна Азия, Иран, Афганистан и Сувар (Ирак), и създават още една огузка империя. В 1071 г. византийската армия до българския град Мен-Чокър (Манцикерт) преградила пътя на войската на Селджукидите, движеща се към него в Турция. В разгорялата се битка селджукските войски отначало били отблъснати и дори мислели за отстъпление. Но тогава младият български принц емир Адам, помолил селджукския султан Алип (Алп)–Арслан да придвижи напред своя български отряд, който наполовина бил съставен от конниците на волго-донските огузи на хан Дугар. Когато българите се вдигнали в атака, намиращите се във византийската армия турски българи видели родните червени български знамена с полумесец на дръжките и незабавно преминали на страната на Адам. След това трогателно обединение между братя съплеменници византийците се стъписали и отстъпили, а селджукската армия с цялата си мощ поддържала настъплението на българския полк. Врагът бил разгромен напълно и голяма част от Турция накрая отново преминала под властта на своите родни огузо-български владетели в лицето на селджукските султани.

За тази поддръжка огузо-селджуките помогнали на Адам в 1076 г. да отвоюва българския трон от съперника си.

Гражданските войни в България и нашествието на китайците и оймеките (които заели част от скитските земи и също получили за това българското прозвище “кипчаки”) попречили на българските канове (царе) да овладеят Задкавказието и да съединят своите владения с владенията на селджукските султани. Но въпреки това, северноогузката българска държава (Ак Булгар Йортъ) и огузо-селджукските султани (също северни огузи по произход) били в постоянен съюз и даже заедно се опълчвали срещу китайците в Средна Азия (средата на XII век) и срещу кипчаците в Крим (1221 г.). Огузо-българите в Турция, живеещи там от Шумерско време и дали на тази страна името Турция, заедно с южните огузи, доведени тук от Селджукидите, образували една огузо-турска нация. Тъй като езикът на турците се формирал върху основата на българския тюрки, то литературата на двете държави – България и Турция – винаги се е смятала за тяхно общо достояние. В Турция се разпространявали дастаните на българските поети (“Кисекбаш китабъ” на Абдаллах ибн Микаил Башту, “Къса-и Юсуф” на Гали и др.), а в учебниците на българските ученици били включвани произведения на най-крупните турски писатели. Българската и турската архитектурни школи също били толкова близки, че каненето на български строители и архитекти за строителството на джамии и дворци в Турция било нещо обичайно. А откриването през 20-те години на нашето столетие на един от преписите на “Записките” на българския учен от Х в. Ахмед ибн Фадлан станаха общ празник на българските народи.

Но нека у читателя на остава впечатлението, че българската държава е проявявала активност само на юг. Българските владетели настойчиво са се опитвали да се утвърдят и в Западна Европа. При това българите успешно използвали своя флот. Ако от Шумер българските кораби бейнеки и платноходите кеме ~ кебе (“плаващи срещу течението”) плавали до Магун (древнобългарското название на Индия) и до Мил-Аку (българското название на Нил, а понякога и на цяла Африка, буквално означаващо “Черна река”), то в Идел българските учкуи (от уч каек – “три лодки” – съд, побиращ товара на три лодки) господствали без конкуренция по Дон, във Волго-Камската речна система и в Българското (Каспийско) море. В Сакланско (Черно) и Румско (Средиземно) морета ужас предизвиквали българските платноходи “олгети” (от тази българска дума е произлязла руската оладя – “ладия”). В крайния Север подвижните български морски съдове – кочи (от българското коч – “пресичам, преминавам, прехвърлям се, премествам се”, “сгазвам, прегазвам, смазвам, смачквам, “въртя се”) отдавна плували от устието на Бий-су (Печора) до Енисей на изток и до Атлантическия океан (“Садум или Фаранг дингезе”) на запад. На българите били добре известни Кара Арал (Ирландия), Кара Садум (Англия), Ессе Ил – “Горещата страна” (Исландия), Галидж или Фаранг (Франция), Алман (Германия), Анатъш (Дания), Ег Садум (Норвегия), Бисте Садум (Швеция) Артан (цяла Прибалтика, понякога – Естония, Латвия и Литва), Байлак (Полша).

Източниците отбелязват, че още през епохата на Римската империя морски съдове от Западна Европа плавали до страната в Крайния Север – Тел (т.е. Идел). По-късно в страните от Скандинавия и в Англия наричали България още и Биярма (от българо-финското Бияр – “Българска” и ма – “земя”). Тези плаванията ставали през територията на Норвегия. Няма съмнение, че част от Северния морски път – от устието на Печора в Идел (България) до Западна Европа – е бил основан от българите съвместно с норвежци. Този път е съществувал до края на ХIII век, когато морските съобщения на България със страните от Западна Европа били прекъснати от татарските нашествия. За активността на българите по море свидетелстват и географските названия: Испания (от българското название на местния маяк Ас Баган – “Божествен или Висок стълб”), проливът Дарданели (от българското Тартанул – “Канал”, “Провлак”) и др.

По суша връзките на българите със Западна Европа били не по-малко здрави и активни. През V в., в епохата на II Хунска династия, българските войски завзели територии от Франция до Карпатите и главната квартира на българския цар Айбат Атила (така той се е наричал сам в чест на своята родна страна – Идел–Атил) била в центъра на Германия. Част от германските родове започнали да дават войници в българските охранителни части – англи (охранявали крайбрежието, затова названието им произхожда от българската дума анг – “вода”, “подводна река” и означава “хора, охраняващи до вода или водещи наблюдение по крайбрежие”) и сакчи (охранявали пътищата и други обекти във вътрешността на Хуно-Българската държава). В края на краищата българските думи англи и сакчи (тази българска дума означава “охранител”) се превърнали в названия на две части от германците – “англи” и “сакси”. След смъртта на Атила, както пише Гали, англите и сакчите изпаднали в трудно положение: нали съседите им се отнасяли към тях враждебно заради служенето им на хуно-българските царе. Затова англите заедно част от сакчите (саксите) се преселили в Кара Садум и я нарекли със своето българско служебно име Англия (от “англи”), а другата част от саксите заминала в глъбините на Германия.

Немският народ е съхранил спомен за господството на България в Западна Европа и е направил Атила герой на своя епос “Песен за нибелунгите”.

През IV – VII в. групи българи, спасявайки се от междуособиците на своите управници, нееднократно се разселвали по териториите на Германия и Италия. Не случайно в Германия се намира град Магдебург, названието на който се е получило от българското Маг – “Вълк” и немското бург – “град”. Между другото, именно близо до този град се е намирала известната в Германия светиня “Вълчият камък”, свързана очевидно с българския култ към духа на Вълка.

Интересно е, че и названието Франция произхожда от българското название на реката Рейн – Фаранг “Равнинна (фар) река (анг)”, тъй както българите наричали фаранги пиринейските германци, преселили се по-късно във Франция (от българското фаранг е произлязло франк, а от франк – “Франция”, “французин”).

Древното название на Испания – “Иберия” означава на български “Богата на метали”. Българската дума билге – “знак, маяк” звучи и в названието на Белгия.

В Европа представителите на II хунска династия Дуло, управлявали в България от IV в. от н.е. до 1584 г., основали цяла поредица държави. В началото на VII в. по-младият брат на българския цар Курбат – Кубрат (потомък на Атила) – бек Шамбат Кий (неговото име е получил градът Киев) основал на териториите на Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Прусия, Задкарпатска Украйна и част от южнославянските, австрийски и немски земи огромната държава Дулоба – “Страна на Дуло”. В Западна Европа наричали Шамбат “Само”, а държавата му – или Само, или Дулеб(а). Според Гали, от Шамбат водели родословието си владетелите на Байлак (Полша) и Маруба (Чехия, Моравия). След разпадането на Дулоба, част от българите на Шамбат отишла в Прусия, където се запазила в качеството на особен род под името семби (“семб” – от Шамбат, Само). През VII до XIII век сембите постоянно служили във войските на България. От този род произлезли основателите на литовската държава.

В същия този VII век част от българите, начело с малкия син на цар Кубрат – Аспарух, отделила от България нейната придунавска част и провъзгласила тази територия за отделна Дунавско–Българска държава (днес – държавата България със столица София).

В 894 г. по-големият син на българския цар Алмъш Джафар (потомък на Кубрат) – Арбат (Арпад), с част от българите и унгарците (мадяр) излязъл от България към Средния Дунав и основал Унгарското кралство. Българите основали град Будапеща – днешната столица на Унгария – и до ХIV в. заемали в тази държава видни постове, запазвайки при това своята ислямска вяра.

В 922 г., според съобщение на Гали, друг български принц, братовчед на цар Алмъш ДжафарУгър Лачини (по-късната руска летопис от ХII в. е предала името му като “Игор Рюрикович”), основал отделно от България украинската държава Рус със столица Киев. Впоследствие от украинската Рус се отделило Суздалското княжество. Още по-късно Суздалското княжество започва да се нарича Московия (Московско–Руска държава, Русия). Но и в Украинската, и в Московската държава управлявали потомците на същия Угър Лачини – “Рюриковичите”. Не случайно национален символ на Украйна станал гербът на българския род Дуло –  (“тризъбец”), а столица на Московията – град Мосха, основан от българския цар Ахад Мосха в 1088 г. (по данни на Гали) и получил неговото име (в Суздалско названието Мосха добива формата Москва и вече от Москва произлязло названието на Московска държава).

В средата на XIII в. преселници от България (сред които бил Бейбарс) основали в Египет Мамлюкската династия.

За размаха на икономическите връзки на Идел (България) с други страни по света свидетелстват фактите за чести находки в България на предмети от шумерското, древноримското, германското, украинското, скандинавското, китайското, хорезмийското, иранското, кавказкото, близкоизточното и египетското производства. От друга страна, огромно количество български монети и други вещи са намирани в Германия, Норвегия, Швеция, Полша, Балтика, Молдова, Украйна, Русия, Унгария, Италия и други страни. Източниците неведнъж отбелязват пристигането в България на посланици търговци и пътешественици от Испания, Норвегия, Швеция, Унгария, Италия, Франция, Ирак, Египет, Иран, Средна Азия, Турция, Афганистан, Индия, Исландия, Китай, Монголия, Кавказ и други страни.

В много езици по света звучат български думи: армия – от българската урма (“всеобщо опълчение”), бригада (от българската бриг – “областно опълчение”), солдат (от българската солдаш – “наемен войн”), казак (от българската казак – “доблестен рицар, сражаващ се без защитно снаряжение в знак на пренебрежение към смъртта и дал обет да не се жени, докато не извърши редица войнски подвизи”), улан (от българската улан – “тежко въоръжен рицар, гвардеец”), хусар (от българската хузар – “леко въоръжен кавалерист”), шеренга (от българската чериг – “войска, подготвяща се за започване на война или бой”) и т.н. Българите са подарили на народите по света не по-малко от две хиляди свои думи – като се започне от думата “чугун” (от българската чуен) и се стигне до думата “олимпиада” – (от българската алам – “знаме”).

Героите на българските митове живеят в легендите, приказките, обрядите и поемите на индийците, французите, китайците, гърците, арабите, италианците, иранците, евреите, монголците, украинците, русите, грузинците, исландците, скандинавците, англичаните, индианците, а също и в ислямските и християнските предания.

Географската област Перм (това българо-финско название означава “Българска земя”), български по произход са названията на градовете Казан (Газан), Хлинов (Колън), Набережние Челни (Яр Чаллъ), Елабуга (Алабуга), Самара (Самар), Симбирск (Симбир), Саратов (Саратау), Царицин (Саръчин), Харков (Харка), Полтава (Балтавар), Курск (Хурса), Мангазея (Менхаз), Тюмен (Тюмен), Омск (Омек), Пенза (Кибензай), Воронеж (Борън Инеш) и други – напомнят за миналото на Българската държава.

Названията ненци и ерзи означават “жители на България”, а имената на народите чуваши и черемиси, чермиши (марийци) са образувани от названието на социални слоеве в Българската държава: “чуваш” – от българското субаш – “държавен селянин”, “чермис” – от българското чирмъш – “войн, опълченец”.

Но днес целият свят равнодушно гледа на това, как именно този български народ от 1920 г. е подложен на безчовечна дискриминация. В Русия и Татарстан на българите е забранено да се наричат със собственото си име “българи” и милицията насила ги заставя да получават документи (паспорти и др.), в които са записани названията на други народи – руснаци, татари, башкорти и т.н. На българите са отнети всички национални права, даже правото да знаят собствения си език “тюрки”, своята история и култура. Българите вече не знаят “тюрки”, лишени са от възможността да четат произведенията на български автори (те не се издават), да бъдат избирани в органите на властта, да имат свои учреждения за образование, наука и култура. Протестиралите срещу безправното положение на своя народ българи бяха унищожени в епохата на сталинизма. През 20-те – 70-те години дискриминаторите унищожиха хиляди български книги, джамии и други паметници на българската култура, а шедьоврите на българското изкуство и съкровищата на българските царе – националното достояние на българския народ – скриха в тайниците на московските и ленинградските музеи. Кое може да бъде по-страшно от гнета, при който народът е лишен от абсолютно всякакви права и бива безнаказано избиван, при който мъчителите изпращат на 10-годишна гибелна каторга само за четене на забранена български приказки, при който пред очите на живите с трактори и танкове биват прегазвани хилядолетни български гробища и разрушавани джамии, при който народът е подложен на унизителни расистко-шовинистични експертизи, имащи за предмет “етническата чистота”.

Какво е това? – отплата на човечеството за приноса на българите в световната цивилизация?

Едва ли това е отплата на самите народи на Земята. Та нали на света няма добри и лоши народи, а има добри и лоши хора. Но ако това е отплата на народите, то нека тогава те намерят възможност да спрат невиждания геноцид над българите. Нека те изкажат своите чувства на правителствата си, които не чуват воплите на изтерзания български народ. Нека най-накрая падне траурният флаг “алам” и да свърши страшната епоха на дискриминация на българите по света.

Това сме ние – в основите на Земята създали познанието, родили независимостта и съхранили във вечността името на България.

КОЛОБРИТЕ

Общочовешките ценности, на които са били носители българите и което, са дали на другите народи.

Знанието и мъдростта лежат в основата на човешките добродетели. Те са главния фактор за изграждане на цивилизация. Те са и преграда срещу така нареченото “вторично подивяване”, т. е. срещу връщане назад от постигнатото вече културно равнище. Знанието, с което разполага сега човечеството, е огромно.

То е натрупвано в продължение на векове и хилядолетия. Особено интензивен е този процес в последно време. От всички видове знание тук накратко ще бъде разгледана ролята на светогледното и житейското знание. Житейското знание е било постигнатото чрез осмисляне и обобщаване на опита от различните области на човешкия живот и дейност. А пътят за постигане на светогледно знание е по-труден и изисква преди всичко прозрение, за да се достигне до истината. Светогледното знание може да бъде разделено условно на две части – общодостъпно (открито) и тайно (езотерично) светогледно знание. До езотеричното знание са имали достъп само тези, за които съществува гаранция, че няма да го използват във вреда на хората. Оценявайки достигналото до нас от историята, може да се предположи, че древните българи са били едни от носителите на свещеното езотерично знание, дадено някога на човечеството. А по-конкретно носители и пазители на това знание при българите са били жреците на бог Тангра, известни и с името колобри. От двата вида знание, водещо е светогледното. То е основата, върху която може да се постига и житейското знание, наречено мъдрост, а също и всички други видове човешко знание.

Българинът по природа е любознателен, находчив и старателен във всяка работа. А това е предпоставка за натрупване на знания и опит. От тук идва и едно от най-съществените достойнства на древните българи – притежанието на знания и мъдрост. Знанието и мъдростта са били опора на българите в продължение на хилядолетия. Знанието и мъдростта са посочвали пътя за преодоляване на опасности от всякакъв род и за постигане на забележителни успехи в държавността, военното дело, стопанския живот и културата. Благодарение на знанието древните българи са разбрали, че човешкият живот е нещо преходно, а човешките дела са непреходни, че те остават и след като животът отдавна е отминал. Основавайки се на тази мъдрост, българите са умеели да живеят смислено и красиво, като всеотдайно работят за своята общност – българския род. Затова не е някаква случайност фактът, че в древността българите са притежавали1:
  • математически и астрономически познания;
  • най-точния и съвършен календар за всички времена;
  • писменост и книги;
– високо развита и уникална държавност. Древната българска държава е имала опростена и много ефективна организация. В нея са били гарантирани свободата и социалната справедливост;
  • висока материална и духовна култура;
  • водещи стопански умения в добива и обработката на метали, в строителството, в занаятите и в земеделието;
  • образованост на народа.;
  • висок граждански морал;
  • висока степен на единство, организираност и дисциплинираност на народа.

Притежавайки всичко това, българите, където и да са отидели, са се изявявали като цивилизатори на народите, с които са били в допир.

Несъмнено е, че в основата на военното, държавното и стопанско могъщество на древните българи са стоели техните духовни, душевни и интелектуални качества.

Благодарение на тях българите са имали и забележителни културни достижения, следи от които се откриват навсякъде из Азия и Европа, където са пребивавали нашите предци. В подкрепа на гореказаното е и становището, че силата на някогашните българи се е състояла в това, че те са градили и съществували в “държавата на духа”2. Опирайки се на невидимата държава на духа българите са успявали да превъзмогнат всички беди, трудности и препятствия, да намерят верния път и да вървят все напред век след век и хилядолетие след хилядолетие. И навсякъде те са били символ на знание, мъдрост, героизъм, трудолюбие и красота.

Нашите предци – древните българи са били един от най-старите културни народи на Изтока. Те са били народ с неизчерпаема съзидателна мощ и енергия, народ находчив и оригинален във всяко отношение. Вследствие на това българите са оставили след себе си едно огромно историческо богатство, което нагло е крадено и фалшифицирано и несправедливо забравено от историята. За щастие в последно време историческата наука започва да се пробужда за българското наследство… В тази връзка буди задоволство признание като това на Арнолд Тойнби3, че от известните 21 човешки цивилизации една е тази на българите.

2. Дванайсетгодишният циклов календар не е изобретение на китайците, а води началото си от древните българи.

Древнобългарският циклов календар4 е както дванайсетгодишен зодиакален, така и дванайсетмесечен (едногодишен).

Той е по-съвършен от древноперсийския, древноарменския и древноегипетския календари.

По-съвършен, по-добър вариант на календар не е разработван до сега не само в древния, но и в съвременния свят. Той е най-рационалният, най-точният дванадесетгодишен календар в света. Затова не е случайност, че през 70-те години на ХХ век в ЮНЕСКО (специализирана организация на ООН за подпомагане сътрудничеството между народите в областта на образованието, науката и културата) се обсъжда възможността за възприемането на вечния календар на древните българи в световен мащаб. До такова решение не се стига по политически съображения.

Към средата на ІІІ хил. пр. Хр. китайците разбират предимствата на българския календар и го възприемат и налагат вместо традиционния тогава лунен календар. Впоследствие, вече като “китайски” дванайсетгодишният циклов календар се разпространява и утвърждава в Корея, Монголия, Виетнам, Япония, Тибет. През І в. сл. Хр. българският циклов календар е пренесен и в Северна Индия.

В китайската летописна книга “ШИ-КИ” (от 95 г. пр. Хр.) се казва, че българският календар е възникнал в 2824 г. пр. Хр. И съвременната наука доказва, че българският календар е възникнал преди календарите на Китай, Индия, Халдея и Египет и определя за негово начало 2914 г. пр. Хр. Има и автори, които сочат за начало на българския календар 4768 г. пр. Хр. А Георги Кръстев твърди, че началото на българското летоброене е 12094 г. пр. Хр. Преди колко години точно е било това начало сега е трудно да се каже. Нека не се забравя, че през тези бурни хилядолетия носителите на знанието – жреците са били подлагани неведнъж на изтребление, а книгите им – унищожавани. Изтриването от паметта на хората и от лицето на земята на материалните символи и носители на древното знание е било правено особено ревностно при приемането на християнството и последващото му утвърждаване.

Книгите – свидетели на българската история, са били унищожавани и през следващите векове – чак до наши дни. Затова до нас не е достигнало почти нищо от историята ни. И въпреки всичко, днес с пълно основание може да се твърди, че древните българи са притежавали задълбочени астрономически и математически знания. Без такива знания не е възможно да се създаде този календар и да се пренася и ползва в продължение на хилядолетия. Календарът е най силното и непоклатимо доказателство за високото културно ниво и цивилизаторската роля на нашите предци – древните българи. Но освен календара съществуват и рунна писменост, уникална държавност и военно дело, водещи стопански и строителни умения, занаяти, търговия и изкуства. Всичко това е било взаимствано от народите, с които древните българи са били в допир. И затова нашите предци са се ползвали с уважение и в Азия, и в Европа, уважение, което и сега не е заглъхнало. И след като всичко това е вече известно и в достатъчна степен доказано, не е ли най-меко казано нелепо да се твърди, че българите са се формирали като етнос едва през V-VІ в., и то като симбиоза между иранци, угри и тюрки. А също и това, че при този етнообразуващ процес “водещ” фактор били тюрките. Тюрките – един изостанал в културно отношение народ, неграмотен и делящ се на племена чак до ХІХ век.

В китайски трактат, датиран към V в. пр. Хр., се твърди, че колобрите са владеели силата да се превръщат (трансформират) в друго състояние, да пътешестват в пространството в “леко тяло”, да влизат в огън и вода без нищо да им стане, да се издигат в пространството без да падат, да преминават безпрепятствено през метал и камък, да променят течението на реки, да преобръщат планини, да изменят формата на нещата и мислите на хората.

Колобрите са извършвали ритуалите при всички важни обществени или частни събития, в това число – сватби, раждане на деца, навършване на пълнолетие и пр.

Понятието “колобър” е “донесено” от Аспаруховите българи от изток. В района на Памир и сега хората, които извършват свещени ритуали, се наричат КУЛБЪР. А в Тибет някои от монасите в храмовете ги наричат ХУЛАБЪР. На тамошните езици свещената клетва и обет се нарича КУЛ или КАУЛ. А “ар” е суфикс, който го има в съвременния български език. И в старобългарския език КОЛ е означавало “клетва”. Следователно понятието “колобър” може да се преведе като “човек, дал свещена клетва”. В североизточна България и сега съществува понятието КАЛУШАР. Това наименование са носили някогашните лечители и гонители на магии. Калушар и колобър не са ли две наименования на едни и същи хора? И понятието “калугери”, употребявано често като име на монасите в българските манастири, не произлиза ли от коренната дума Кал (клетва). И какво ли още е достигнало до нас от предците ни, което все още не осъзнаваме и не оценяваме.

На подобни съчинители на история се препоръчва да се запознаят със становището по този въпрос на руския академик Державин, който е израснал сред българи в Южна Украйна. Той казва, че „… Българският народ е един от най-древните народи върху територията на Европа… Българите на Аспарух са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши и т.н. Българите на Аспарух са българи – народ, който е заемал особено място в средата на народите от древността…”5

3. Сега научаваме, че Аспаруховите българи са имали не само книги, но и че самата дума КНИГА6 (като КЪНИГА) е донесена от тях. Изследванията показват, че следите на това понятие “КЪНИГА” водят към древните държави на Близкия Изток Шумер и Акад. Пак в Шумер, преди хилядолетия е съществувало и понятието БИР7 и е означавало данък. Ето от къде идва сегашната дума в езика ни БИРНИК – събирач на данъци. Тази констатация е поредният факт, доказващ, че в най-дълбока древност нашите предци са били в района на Месопотамия.

Древнобългарската писменост е била руническа8. Някои от знаците на тази писменост са били идеограми, т.е. стилизирани рисунки на предмет, ситуация или понятие. Други са били алфавити и са представлявали букви, срички и думи със звуково значение. Имало е руни, използвани като тамги, т.е. белег или герб на притежателя им. Рунните знаци са имали и магическо значение.

Легендите твърдят, че китайската йероглифна писменост9 е от времето на владетеля Фу-Си (2852 – 2737 г. пр. Хр.). Въглеродният анализ на тези йероглифи ги датира към 4770 г. пр. Хр. Но китайските писмени знаци удивително съвпадат с древнобългарското рунно писмо. Защо ли? Освен китайската йероглифна писменост, руните на Аспаруховите българи имат много общи неща с руните на кимерийците, с маджарските руни, със старонемските и скандинавските руни и със старотюркската писменост. Българската руническа писменост10, донесена от Аспаруховите българи, е почти идентична с шумерското писмо, което е отпреди пет хилядолетия. Но в сравнение с руните на другите народи, българските рунни знаци са най-много на брой (като количество) и с най-много модификации (варианти). В тази насока след българските руни се подреждат китайските и етруските. Всичко това не е ли основание да се мисли, че началото идва от българите, а другите народи са взаимствали впоследствие от тях тази писменост?

Текстове на старобългарска руническа писменост са открити на територията на цяла Северна България и Добруджа, във Волжка България и Южна Украйна (в някогашните крепости Саркел и Маяцкото градище). В Северен Кавказ такива руни с български произход са открити в развалините на огромния някогашен град Хумара. Реконструкцията на начина на застрояване на този град удивително напомня за начина на застрояване на столицата на Аспарухова България – Плиска. А това не е ли едно косвено потвърждение, че Хумара е бил столица (средищен град) на българите при пребиваването им някога в Северен Кавказ и украинските степи.

При археологически проучвания на територията на България са открити рунни знаци при с. Градешница, Врачанско; с. Караново, Новозагорско; в пещерата Магура, Видинско; в пясъка при Побитите камъни, Варненско и др. Тези рунни знаци са от тракийско и по-ранно време (ХІ-VІ хил. пр. Хр.), но те удивително напомнят рунните знаци, донесени тук от Аспаруховите българи през VІІ в. Това съвпадение не е ли едно потвърждение, че българската ядка е тръгнала на изток от тези земи, за да се върне след хилядолетия отново в своята първа родина – Балканския полуостров?

Българите се изявяват като носители на Светлина и като просветители и след приемането на християнството, когато старата писменост и религия са отхвърлени. При внимателен поглед върху буквите, дадени ни от светите братя Кирил и Методий и техните ученици, ще се открие, че тринадесет от тях са взаимствани от древната българска руническа писменост. Това са буквите Б, Ж, Ц, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю, Ч, И. Всичко това говори за известна приемственост между старобългарското рунно писмо и новата българска писменост на славянски език. Вярно е, че братята Кирил и Методий създават азбуката и превеждат богослужебните книги на славянски език. Те започват и просветителската и културна мисия сред славяните в Моравия. Но тяхното дело със сигурност щеше да погине няколко години след смъртта им, ако не беше средновековната българска държава. В България намират убежище няколкото оцелели ученици на Кирил и Методий. България им дава възможност да разгърнат широка просветителска и културна дейност и да подготвят хиляди свои последователи. Така България дава началото и става средище за създаване и разпространение на писменост и култура на славянски език. Затова значението на българската азбука за развитието на културата на Източна Европа е епохално.

4. Изграждането на държава не е плод на нечие спонтанно мъдро хрумване. Идеята за държавност е продукт на човешката цивилизация. Опитът в държавността, за който свидетелства човешката история, показва, че трайна държава не е възможно да се изгради за година-две. Държавността при даден народ трябва да се изживява и да кристализира в продължение на векове, за да се достигне до добър плод.

При идването си на Балканите през VІІ в. българите веднага основават своя държава. Защо не го направиха славяните? Българската държава не се ражда от нищо. Тя не е измислена от кана и приближените му за една нощ. Българите донасят тук оригинална и развита държавна организация, която е коренно различна от познатата тогава в Европа държавност от гръко-римски тип. Друг тип е и културата на българското общество в сравнение с господстващата тогава римо-византийска култура. Най-характерните черти на тогавашната българска държавност били редът, справедливостта и свободата. Очевидно примерът на България е бил заразителен и е възприеман като смъртна опасност за установения от векове социален ред в Европа. В тогавашния “цивилизован” свят е имало роби и крепостни, ширили са се потисничеството, тиранията, грабителството и несправедливостта. Затова и съседите на България и преди всичко Византия използват всички възможни средства, за да унищожат българската държава. Освен военна сила са използвани и всевъзможни интриги, заговори и посегателства. Така че различните писания, в които българите са наричани народ див и варварски, че са груби и изостанали, че са мръсни конекрадци и др. подобни не се основават на историческата истина. Те са само плод на омраза, реакция на неприязън и завист спрямо един народ, стоящ на високо социално стъпало в развитието си.

5. Българската държавна традиция е съществувала в продължение на хилядолетия. Българската държавност11 не е напомняла нито на римската, нито на византийската, нито на империята на франките. Тя е била чисто българско оригинално творение. Българската държава се е базирала на знанието, рационалната организираност, дисциплината, труда, справедливостта и здравия морал. Затова е устоявала на напора на могъщи врагове и е успявала да опази от деградация и изчезване народа, наречен българи. Дори и след претърпян погром и разруха, вследствие нашествията на диви народи, българите, следвайки държавната си традиция са възкресявали отново своята държава. Те са пренасяли държавата си на нови отвоювани територии, отстоящи понякога на стотици и хиляди километри от руините на изоставените цветущи градове и плодоносни поля.

Трънлив е бил пътят на българите в продължение на хилядолетия. За тях войната е била почти едно непрекъснато състояние на съществуване. Оттук и борбата за оцеляване в една враждебна среда е налагала изграждането на военизирана държавна структура. Следвайки тази необходимост, българската държавност е имала строга, дори сурова, но в същото време справедлива уредба. Българската държава е била опростена и рационална, вследствие на което е била и много ефективна. Благодарение на всичко това българите са жънели блестящи победи на бойното поле и в Азия, и в Европа.

Съвременниците на Средновековна България много точно са видели и оценили достойнствата на българската държавност. Така например според предците на сегашните немци12, причините, поради които българите са жънели големи успехи в Европа, са: на първо място – справедливата държавна уредба, при което всеки е можел да се сдобие с държавно положение в зависимост от своята доблест и лични качества; на второ място – наличието на висока и безпрецедентна за времето си икономическа свобода. Тогава в българската държава всеки производител е разполагал с почти целия продукт на своя труд. Не е имало и никакви посредници между производителя и хазната – нито робовладелец, нито феодал, нито някакъв друг господар.

6. В държавната уредба на българите13 не са били приравнявани изкуствено по-малкият с по-големия, по-силният със слабия, по-неопитния с по-зрелия. Всеки е бил поставян на мястото, което реално се полага според индивидуалните му възможности и в съответствие с приноса му за изграждането и защитата на държавата. А това е справедливо! В същото време в българската държавност съществува и съсловния принцип.

Съсловният принцип за структуриране на обществото тогава е бил широко разпространен и в Европа, и в Азия. Но навсякъде той е бил вкостенял и реално е спъвал общественото развитие. Така например в Индия, в продължение на хилядолетия, са съществували четири съсловия (касти) и всеки човек, в която каста се е родил, в нея е и умирал. Не се е допускало преминаването от една каста в друга, независимо от способностите или некадърността на човека. Подобно е било положението и в Римската империя, а след това и в Средновековна Европа. Не е било възможно от плебей или крепостен селянин да станеш съответно патриций или благородник (барон, граф и пр.). При българите съсловната организация е била гъвкава. Това е било резултат от умелото съчетаване на два принципа:

а. Всеки да се занимава с това, което е предопределено от съсловната му принадлежност
b.
Възможност всеки да се издигне на по-висока длъжност и да влезе в съсловие, съответстващо на способностите и доблестта му.

Титлите при българите не са били давани веднъж завинаги. Те е трябвало да се защитават постоянно от носителите им. Единствено владетелят (канът) и престолонаследникът (канартикинът) са получавали титлите си по право (по наследство). Всички други звания и длъжности в държавната йерархия са били давани в зависимост от проявената доблест и благородство в държавните дела и особено за изяви на храброст и майсторство на бойното поле. И никаква измама не е била възможна в тази насока. В тогавашното българско общество е било възприето и строго се е спазвало всеки воин да носи колан, а те всички били воини. На този колан за участие във всяка победна битка е бил прикрепван специален метален пул (копче). По този начин заслугите на всеки били видими за всички, с което е бил преграждан пътя за придобиване на незаслужена слава. А едва ли някой от храбрите и доблестни български войни дори е помислял да мами сънародниците си с фалшива слава като си слага на своя глава копчета по колана.

Българите са носили външните символи за своята почтеност и слава навсякъде. Те са се гордели с тях, защото са срещали почит и уважение у своите сънародници. Не такова е било отношението към почтеността и достойнството във Византия. Така например във византийски ръкопис от онова време с насмешка се говори за български големец посетил Константинопол, който имал бръсната глава, дълга дреха и пояс, където подрънквали звънчета14. Навярно тази среща на достойнството с покварата е била нещо интересно. От една страна бил българинът – заслужил воин с подрънкващи на пояса му звънчета, всяко от които е означавало участие в победна битка. От друга страна са ромеите в копринени одежди и с изискани маниери, затънали в лукавство, сребролюбие и продажст. За тях достойнстото и доблестта не са стрували пукната пара.

7. Българската държава в древността се е градила като една рационално развита и отлично функционираща йерархична система. До приемането на християнството през ІХ в. социалната структура на българското общество се е изграждала от три слоя (съсловия) – боили, багаини и обикновени българи. Над тях са стояли единствено владетелят (канът) и съвладетелят (кавханът), а също и жреците на Тангра – колобрите. Българската държавност тогава се е основавала върху идеята, че не всеки човек може да изпълнява всяка работа. Затова и всяко от трите съсловия е имало своя сфера на изява (дейност) в обществото. До най-високите държавни и военни постове са били допускани само хора от боилското съсловие. А ръководни постове на по-ниско ниво са заемали хора от багаинското съсловие. Пълновластен господар в българската държава е бил владетелят, наричан “кана субиги”. Той е имал съвладетел, наричан “кавхан”. Такава длъжност съвладетел освен при българите е имало по-късно само при аварите и хазарите, които също са били източноирански народи. При вземането на важни решения, а също и при управлението на държавата, канът е бил подпомаган от великите боили. Те са били шест на брой. Великите боили са стоели над всички други велможи в държавата. Българската държавна йерархия е била развита и стройна. Установено е, че в нея са съществували не по-малко от 37 дворцови титли. Такова достижение в развитието на структурата на управление не е имало дотогава в нито една от държавите в Азия и Европа, включително в Рим и Византия. В българската държавна йерархия са съществували пет вида боили, пет вида багаини, шест вида таркани, три вида жупани, а също и мирове, чиготи, книнове, имници, банове и др. Дори в аварската държава, която стои най-близо до българската, висшите звания са имали само по две разновидности. Във връзка с българските дворцови титли е интересно да се отбележи, че те имат своите памирски и тибетски аналози, а също такива и при келтите. Чрез тях сега може да се дешифрира и съдържанието на нашите титли, което сме имали неблагоразумието да загубим в миналото. Праобразци на българските титли се откриват и чак в шумерската, еламската и протоиндийската държавност, съществували в ІІІ-ІІ хил. пр. Хр. А това е още едно доказатгелство за древността на българския род и за това, че някога, преди хилядолетия, българите са били в района на Междуречието и Средна Азия.. За съвършенството и напредничавостта на българската държавност през ранното средновековие може да се съди и от сравняването й с положението при славяни и тюрки. По това време славяните дори не са имали и държави, а са се делили на племена и племенни съюзи, а титлите на велможите при тях са били само две – княз и старейшина. При османските турци дворцови титли като везир, паша, мир-алай и др. се появяват чак през ХІІІ-ХІV век. А някои от тюркските народи остават на племенния стадий на развитие дори до ХІХ век.

8. Колобрите! Може с увереност да се твърди, че в основата на силата и устойчивостта на българската държава и високият граждански морал на българското общество в древността са били жреците на бог Тангра – КОЛОБРИТЕ15. И макар те да са били малко на брой, духовността на която са били носители е присъствала навсякъде и във всичко. Тя е била онази невидима сила, която е споявала народа в една монолитна цялост и му е давала енеригя и мощ. Благотворното влияние на колобрите върху обществото и държавността се е осъществявало чрез животвориня пламък на знанието и мъдростта, на които те са били носители. В тази връзка се знае, че колобрите са притежавали астрономически, календарни и светогледни знания, които са стоели в основата на науката, религията и културата на тогавашната българска общност. Знае се също, че колобрите са имали книги, които са били написани с рунически знаци (букви). Това се потвърждава от писмен източник, останал от времето на Омуртаг (ІХ в.), в който се казва, че българите извадили книгите и се заклели пред тях.

Колобрите са стояли много високо в държавно-обществената йерархия на българите и навярно върховният колобър е бил по ранг наравно с владетеля (кана). Колобрите често са произлизали от владетелския род. В български средновековен надпис се говори за КАНА БОИЛА КОЛОБЪР. От тази титла е очевидно, че този колобър произлиза от боилското съсловие, а също, че е и КАНА, тоест високоуважаван и почитан човек.

По време на война колобрите са били едни от водачите на българската войска. В зависимост от знаците на Небето те са определяли добрите и лошите дни и часове за влизане в сражение с противника. Колобрите са гадаели и за изхода на битката. Правели са също заклинания, изготвяли са магически амулети и знаци за предпазване на войните и за победа над противника. По време на стълкновение с врага колобрите са можели да предизвикват бурен вятър, проливен дъжд, наводнение и други природни явления. Можели са по мистичен начин да сковават волята и желанието на противниковите войни да се бият. По такъв начин колобрите пряко са влияели върху хода и изхода от стражението. И неслучайно през онази епоха, научавайки, че в българската войска има колобри, византийците са били обземани от панически страх. Когато са изпадали в транс, колобрите са били в състояние да ходят по огън, да връзват стоманен меч на възел, да се пронижат с меч без да тече кръв, да се появяват и изчезват внезапно.

В китайски трактат датиран към V в. пр. Хр. се твърди, че колобрите са владели силата да се превръщат (трансформират) в друго състояние, да пътешестват в пространството в „леко тяло”, да влизат в огън и вода без нищо да им стане, да се издигат в пространството без да падат, да преминават безпрепятствено през метал и камък, да променят течението на реки, да преобръщат планини, да изменят формата на нещата и мислите на хората.

Колобрите са извършвали ритуалите при всички важни обществени или частни събития, в това число – сватби, раждане на деца, навършване на пълнолетие и пр.

Понятието колобър е „донесено” от аспаруховите българи от изток. В района на Памир и сега хората, които извършват свещени ритуали се наричат КУЛБЪР. А в Тибет някои от монасите в храмовете ги наричат ХУЛАБЪР. На тамошните езици свещената клетва и обет се нарича ХУЛ или КАУЛ. А „ар” е суфикс, който го има в съвременния български език. И в старобългарския език КОЛ е означавало „клетва”. Следователно понятието „КОЛОБЪР” може да се преведе като „човек дал свещена клетва”. В североизточна България и сега съществува понятието КАЛУШАР. Това наименование са носели някогашните лечители и гонители на магии. Калушар и колобър не са ли две наименования на едни и същи хора? И понятието „калугери”, употребявано често като име на монасите в българските манастири, не произлиза ли също от коренната дума КАЛ (клетва). И какво ли още достигнало до нас от предците ни, което все още не осъзнаваме и не оценяваме.

9. Тайната за успешността и устойчивостта на българската държавност в продължение на хилядолетия се крие в това, че тя се е основавала върху принципите на свободата, справедливостта и законността. Тя е била добре уредена и здрава. Законите са били строги, но справедливи, а спазването им било безприкословно, включително и за най-овластените. Собствеността на българите е била надеждно защитена. Дори владетелят не си е позволявал да посяга на имуществото на поданиците си. Кражбата е била наказвана много строго. Всичко това е създавало здрав икономически ред в българската държава и условия, при които жизнения успех да се постига с почтен труд. В древността българите са били свободолюбиви и свободни хора. Те са ненавиждали потисничеството, робията и унижаването на човешкото достойнство. Българите се биели до смърт, защитавайки свободата си. Те не са се стремели да поробват победените на бойното поле. В границите на българската държава всички човешки същества са се радвали на свобода и зачитане на тяхното достойнство. Показателна в тази насока е легендата за повелята на КАНА, която гласи, че от мига, в който прекрачи границите на българската държава всеки роб – става свободен.

Тогава дори владетелите не са си позволявали да потъпкват свободата и достойнството на поданиците си. Статусът на обикновения българин в българската държава е впечатлявал чужденците, включително и по начина на поведение при среща с владетеля. Някога външен белег за българина, че е свободен, е било носенето на островърха шапка и колан.

Тези знаци на свободен човек16 е трябвало да бъдат сваляни пред бога (по време на богослужение). Освен това българинът е бил длъжен да сваля своята шапка и чинно да се изправи на крака, само когато види владетеля си, и да не я слага, докато не го изгуби от поглед. Описаният начин на взаимоотношение при среща между български владетел и поданик е нагледен показател, както за наличието на ред и законност в българската държава, така и пример за зачитане на свободата и достойнството на обикновения човек. За сравнение може да бъдат посочени порядките при тюрките през средновековието. При среща на своя хан или големец те са се просвали на земята пред него по очи и не са смеели дори да вдигнат глава и да го погледнат.

ВРАГОВЕ – ЛИПСА НА ПАРАЗИТИЗЪМ И РОБСТВО

Несправедливостта и робията са господствали в Азия и Европа в продължение на хилядолетия. В Древен Египет и деспотите на Близкия Изток – роби, в Древна Гърция и Рим – роби, във феодална Европа – крепостни, навсякъде из Азия – потисничество и робия. И в това море от социална горчилка е съществувала България! България тогава е била нагледен пример за един по-справедлив социален ред, пример за държава, в която се зачитат свободата и човешкото достойнство. От ІІ до ХІ век България е била държава без роби или закрепостени, без икономическо, етническо или религиозно потисничество. Тогава България е била звезда-пътеводител към бъдещето, но не е била разбрана от тогавашния свят – свят на егоизма, жестокостта и парите. И след като България не намира последователи, тя постепенно губи своите социални добродетели, за да се обезличи и стане в края на краищата като другите.

10. Социалната справедливост в българската държава е била олицетворявана от липсата паразитизъм и икономическо потисничество17. В обществото не са съществували прослойки, които да ползват блага без самите те да полагат обществено полезен труд. Социалната справедливост на първо място е била резултат на много ниските, почти символични данъци, които е плащало населението. Така например по времето на цар Симеон Велики годишният данък за семейство се е състоял от лъжица масло, едно яйце и повесмо прежда. Подобно е било положението и във Волжка България. Там, както пише Ибн-Фадлан през Х век, годишният данък е бил делва със зърно или някаква кожа. Ниските данъци са давали златна жътва. Те са стимулирали населението към труд. А повсеместният труд е водел до необикновено изобилие от блага в българската земя, за което пишат много тогавашни автори от съседни страни. Изобилието на блага от своя страна води до бърза увеличаване числеността на населението, което пък е основа за стабилността и силата на държавата. Ниските данъци са били една от основните отличителни черти на българските държави и на Волга, и край Дунав. Тази традиция в държавността предците ни са донесли от Азия и навярно тя е изстрадана векове и хилядолетия, преди да се утвърди. Ниските данъци и липсата на паразитизъм в обществото е една “висша” социална справедливост. По този показател Средновековна България е била далеч напред и в сравнение със сегашната ни демократична държава, която е затънала в паразитизъм и корупция.

Друга характерна особеност на икономическия живот в българското общество е неизползването на пари18. Във Волжка България не са сечени монети до Х в., а в Дунавска България – до ХІ век. Това едва ли е случайно. И в Азия, и в Европа българите са били заобиколени от страни и народи, които използват пари, следователно нашите предци са знаели за тях. В такъв случай, за да не въведат парите е имало сериозни причини. Изглежда водачите на българския народ са знаели, че истинска свобода и справедливост за хората не са възможни там, където господстват парите. Те са знаели, че парите винаги водят до ограбване на чуждия труд, до паразитизъм, до социална несправедливост и подтискане свободата на личността, до робия. Така е било в миналото, така е и сега. В онази далечна епоха българите са доказали на практика, че е възможно да съществува богато и цивилизовано общество и да се гради култура без помощта на парите. Примерът на някогашната българска държавност е забелязан и високо ценен от близки и далечни народи. Затова България е привличала като магнит и съседни градове и цели региони доброволно, без военен натиск са се присъединявали към нея. Затова България си спечелва и смъртни врагове.

11. Суров и изпълнен с опасности е бил животът на древните българи. По различни причини те са имали много непримирими врагове. Затова българите са обръщали голяма внимание на защитата на държавата от външни посегателства и ерозия. За тази цел те са имали сурова законност и строг ред, а също и постоянна готовност за войска. Особено ревностно българите са се грижили за целостта на държавата и за нейната защита. По тази причина навсякъде, където са се установявали трайно, най-напред са изграждали вътрешна укрепена област с главен град-крепост. Това е било сърцето на държавата и народа. Така е било някога при пребиваването на предците ни в Азия, така е било в Северен Кавказ, на Волга и тук – на юг от Дунав. Кой като Аспаруховите българи е успял да изгради за толкова кратко време защитни валове, дълги стотици километри? Навсякъде, където са имали държава, българите са считали за първостепенна своя задача охраната и защитата на границите. Те никога не са отстъпвали без бой завоювани с кръв територии. Тази традиция в държавността ги е придружавала от най-дълбока древност. В тази връзка е поучителен примерът на прославеният владетел на хуните Мо-Тун. По това време българите са били в състава на хунската империя и са оглавявали западното й крило. Какво разказва легендата за тези събития? При Мо-Тун пристига китайско пратеничество с искане да им отстъпи земи от територията на хунската империя, защото били необитаеми поради неплодородие. На това искане Мо-Тун отговорил: “Земята е основа на държавата, нима може тя да се дава!”19 А на всички свои велможи, които го съветвали да даде земя на Китай, той отсякъл главите, считайки ги за предатели. От този пример отпреди хилядолетия, запазен не случайно от историята, може да се извади поука и сега. Тя е за държавните ни мъже, които са готови с лека ръка да търгуват със земята българска.

Както беше отбелязано редът и законността в българската държава са се спазвали строго. Повечето престъпления,20 особено по време на война, са били наказвани със смърт. В обсега на това наказание влизали провинения като предателството, неизпълнението на заповед, отказът да се отиде срещу противника, самоволно напускане на боя, пропускане на беглец при охрана на границите. Смъртно наказание е грозяло и всеки, който си е позволявал немарливо отношение към въоръжението, неморални постъпки и прелюбодеяние, а също и за яздене на бойни коне в мирно време. Ехото от реда и законността, установени в българската средновековна държава се е носело векове наред в цяла Европа. Така например през ХVІ в. френският философ Мишел дьо Монтен ще напише: “В държавата на Крум (ІХ в.) думите, означаващи лъжа, завист, предателство, измяна, недобросъвестност, скъперничество, клевета – са непознати.”21 Ето такъв е бил някога порядъкът в България. Висок е бил тогава и моралният облик на българите. А какво представлява сега българската държава? Сочи ли я някой за пример, както е било в миналото?

12. Големият почитател и приятел на българите, унгарският професор Геза Фехер22, характеризира много точно българската държавност през средновековието. Той пише, че най-бляскавата епоха от миналото на българския народ е Първото Българско царство и че създателите на българската държава не са били опасни за цивилизацията некултурни номади. Геза Фехер аргументирано твърди, че нашите предци са създали държава, която в организационно и културно отношение е била за пример на Балканите и цяла Източна Европа. Унгарският професор посочва също, че българите успяват да победят армиите на Византия и да се затвърдят на Балканите поради по-високата си военна култура, по-добрата подготовка и дисциплина на войника и по-съвършените бойни средства.

Разполагайки с по-добро оръжие, по-добра тактика и стратегия, с отлична бойна подготовка, с храбри войни, владеещи разнообразни бойни изкуства, с дисциплинирана и високоорганизирана войска – древните българи са били в състояние да побеждават многократно превъзхождащ ги по численост противник. Това е било както в Азия, така и в Европа при противоборството с китайци, индийци, перси, римляни, византийци, готи, франки, славяни и др. Затова и тогава са считали, че българите са един изключително мощен и енергичен народ. А някои тогавашни автори дори са оценявали, че бойното могъщество на българите стои по-високо от това на някогашните господари на Източна Европа – хуните.

Някога за българите войната е била всекидневие, тъй като военните стълкновения никога не са прекъсвали. Затова и изискванията към подготовката на воините са били много високи.23 Обучението им, образно казано е започвало от люлката. Още съвсем малки децата са били закалявани. На 5-годишна възраст са можели да яздят коне и да боравят с различни оръжия. През онази епоха усвояването на бойното изкуство е било не само задължение, но и въпрос на чест за мъжете. Жените също са били много добре обучени и при нужда са вземали оръжието и са се биели наравно с мъжете. При подготовката на войните най-голямо внимание се е обръщало на стрелбата с лък и виртуозната езда на кон. Развити били и различни бойни изкуства, както с оръжие, така и без оръжие. В миналото българите са притежавали необикновена физическа сила, здраве и закаленост. Тези качества са били резултат на някогашните непрекъснати тренировки, поколение след поколение, в продължение на хилядолетия.

13. Най-страшното оръжие, притежавано някога от българите и останало техен патент, е бил рефлексивният сложносъставен лък.24 Този лък е давал изключително голямо предимство на нашите предци, защото е бил много по-мощен и скорострелен от лъковете на противника. Със стрела, изстреляна от такъв лък, е можело да се порази незащитен боец от 300 крачки разстояние. А с бронебойни стрели са били пробивани метални ромейски ризници от 250 крачки разстояние. С такъв лък е постигнат и абсолютен рекорд по далекобойност – 750 метра. Рефлексивният лък е бил така конструиран, че много трудно се натягал, за да се закачи тетивата му, а обратно – при стрелба много лесно се опъвал. Това е давало възможност с него да се изстрелват за една минута три пъти повече стрели, отколкото с обикновен лък. Тайната на рефлексивния лък се криела в неговата изработка, която била трудна, продължавала с години и изисквала голямо умение. За всеки воин майсторът изработвал лък, който да съответства на физическите му качества. Да се направят такива лъкове за армиите на противниците било невъзможно. А да се снабдят с такова оръжие, доставяйки го отвън, е било изключено. Затова притежаването на рефлексивният лък е давало изключително голяма предимство на българите спрямо противника. Доказано е, че той е българско откритие и че е съществувал още през ІІ хил. пр. Хр., когато българите са били в Азия.

С такива лъкове са разполагали и хиксосите25, които са били народ с български корен. През ХVІ век пр. Хр. хиксосите тръгват от Средна Азия (района на Памир) на запад и достигат Египет. Завладяват тази страна и властват известно време над нея. И сега техните потомци живеят в този район на Африка. Граматическият строеж на езика им стои много близко до съвременния български език. И роднинските им понятия са подобни на нашите. Хиксосите са били и с бръснати глави, и оставен перчем на върха на главата. Техните наследници сега носят името ХАУСА. По-късно рефлексивният лък е бил възприет на въоръжение от хуни, китайци, тюрки и др. народи, които са го копирали с различен успех. Стрелбата с рефлексивен лък е изисквала изключително умение и ловкост. Българите са умеели да стрелят с тях от препускащ кон по преследващ ги противник, обръщайки се назад. За сравнение, византийският конник е можел да стреля с лък едва като спре на място. За различни нужди по време на бой българите са разполагали с 36 вида стрели. Имало е дори и свирещи стрели, с които военачалниците са управлявали войските си в хода на битките. Това е било също ново и непонятно за цивилизована Византия. Отличната подготовка на българските войни, съчетана с превъзходното им оръжие и желязна дисциплина, обясняват невероятната за времето военна мощ на българите. Затова те са имали възможност да побеждават многократно превъзхождащ ги по численост противник.

14. Опора на българските държави и в Азия, и в Европа е бил градът. Още от най-дълбока древност българите са умеели да строят големи, добре устроени и красиви градове.26 Техните градове са били предварително планирани и са имали прави улици и квадратни или правоъгълни застроени площи. Характерно за българския град е било наличието и на различни обществени сгради като дворци, храмове, бани за общо ползване и др. Българският град е имал също и водопровод за питейна вода и канализация за отпадните води. Сградите са били масивни и на няколко етажа. Имали са стени от дялан камък и печени тухли, споени с червен хоросан. Освен по тази строителна традиция, българските градежи се разпознават лесно и по издълбаните в строителния материал рунни знаци и знаци на Тангра. Българското строителство е било характерно и със своята солидност, добра функционалност, изтънчен вкус и красота. По същия начин са били строени Плиска, Преслав, Мадара, Силистра, Шумен, българските градове в Северен Кавказ и Волжка България. Останки от български градове отпреди 3500 години са открити в пустинята Такла-Макан в Северозападен Китай, а също в Сибир и Средна Азия. Някога българската държава Бактрия в района на Памир-Хиндукуш е била наричана “Страната на хилядите градове”. Във Волжка България е имало 40 големи града-крепости, а на територията на днешна Украйна са открити останките на повече от 2000 селища, в които са живяли българи. В Дунавска България през средновековието е имало към 120 града.27 Навсякъде, където са живеели българи, се откроява един и същи строителен стил, характерен за тях. В тази връзка е поразителна приликата в начина на застрояване на нашата първа столица Плиска, с Велики Болгар на Волга и с огромния град Хумар в Северен Кавказ. Може да се каже дори, че Плиска е едно точно по-късно копие на град Хумар. Изграждането на ровове, валове, кули и други защитни съоръжения по границите на държавата и за защита на централната столична област също е много характерен белег, по който със сигурност може да се установят районите, в които са живели българи. Техните останки и сега ясно личат по повърхността на земята – има ги в Централна Азия, във Волжка България, в Панония (днешна Унгария) и другаде. В Дунавска България много силно е бил укрепен районът, наречен Онгъл, на север и на юг от устието на река Дунав. Той е бил ограден с ровове и валове с дължина десетки километри. В Северозападна България има три такива гранични окопа с дължина съответно – 58, 25, 21 километра. А граничният окоп Еркесия, започващ от с. Дебелт, Бургаско и достигащ до гр. Ямбол, е дълъг 137 км.

Посочено бе, че градовете са били опора на българската държавност. Освен като крепости и културно-политически центрове, градовете са били търговски средища и места за занаятчийско производство.28 А в селските райони на българската държава е било развито земеделието и скотовъдството, които също са били на голяма висота. Още от най-дълбока древност българските занаятчийски произведения се отличавали със своето изящество, красота, практичност и дълготрайност. Българските стоки са били с най-високо качество, защото при тяхната изработка освен старание, майсторите са влагали знание и своята изтънчена душевност. Затова всичко българско е било предпочитано, търсено и ценено. Древните българи са заемали водещо място по добива и обработката на черни и цветни метали29 – желязо, мед, сребро и злато. Те са добивали и чугун още през ІV в. пр. Хр., а стомана – през ІІ в. пр. Хр. Това им дава възможност да имат водещо място и в оръжейното производство. Българските оръжейни майстори са изработвали най-висококачествените ризници, доспехи, саби, мечове, върхове на стрели, щитове, копия и др. Добре е било развито и производството от метали на вещи за бита и земеделието. Металното стреме, подковите, седлото30 и др. принадлежности, използвани при конете, са български открития. Всичко това впоследствие е било взаимствано от други конни народи, а също и от европейците. Българите са били изключително добри майстори при обработката на кожи. Най-качествената кожа – юфт, е била българска. Те са можели да отливат и цветно стъкло. Този майсторлък е бил предаден на китайците през V в. от българи от гр. Балк (Бактрия), емигрирали в Китай.31 При нашите предци са били развити също медникарството, грънчарството и копринарството. А българските ювелирни изделия са били изключителни по своето качество и красота. Това се доказва от намерени образци от тях при археологически находки в Унгария, Румъния, България и на Изток.

Българите са тези, които най-напред, още преди 5-6 хил. години опитомяват коня. Това е станало в района на Таримската котловина. Те са отглеждали и най-добрите коне. Китайците ги наричали “небесни коне”32 и вярвали, че с тях може да се измине за един ден 1000 ли (равнява се на 300 км). При българите са били развити много добре говедовъдството и овцевъдството. Отглеждали са редица зърнени култури, зеленчуци и плодове. Много български стоки33, разпространявани в Азия и Европа, поради своите качества и неповторимост са носели името Болгар без друга, съпътстваща обяснителна дума. Например: “Муза и Булгар” (вид златарски изделия – филигран), “Булгаро” (много ценен юфт – обработена кожа) и др.

В земеделието българите са използвали напоителни съоръжения – бентове, вади, колела за вадене на вода и др. Останки от бентове и вади, правени от българи преди повече от две хилядолетия и сега може да се видят в района на Фергана в Средна Азия. Впоследствие тези съоръжения не са били използвани въобще от овладелите този район тюрки. А това е показателно за културното ниво на едните и другите. Българите донасят в Източна Европа металния плуг. Неговото разпространение и въвеждане в земеделието за онова време е било революционно стъпало, защото е увеличило ефективността на труда и е довело до изобилие от продукти. Дотогава руските селяни са копаели нивите си с мотики.

Българите са били един от търговските народи на Изтока. Те са посещавали земите от крайния север до Средна Азия. Във Волжка България се е намирало едно от най-големите тържища в Източна Европа. Подобно е било положението и в Дунавска България. И тя е била богата и благоденстваща страна. В тази връзка може да се спомене за дошлото до нас желание на киевския княз Светослав (Х в.), който казва на майка си: “В Преславец (б.а. – български град на устието на Дунав) искам да царувам, там се стичат всички земни блага.”34

15. Древните българи са притежавали солидни знания и умения и в областта на здравеопазването и лечението.35 Още преди 3200 години те са умеели да правят дори сложни операции на гърдите, черепа и други части на тялото. Черепи с трепанация на костта са открити в много български некрополи около Алтай, Централна Азия, Украйна, Румъния, Унгария и Балканския полуостров. Основен принцип за лечение при българите е бил следването на природата – използване на билки, храни, здравословен режим и др. За лечение на психически болести и за отстраняване на обсебване, зли духове и др. поражения на човека от отрицателни енергии древните българи използвали различни психо-соматични методи. В тази връзка може да се посочат баенето, магическите песнопения и ритуали, заклинанията, хипнозата, молитвите и др. До нас е достигнало и нещо много интересно във връзка с медицинските познания на българите. Нашите предци са влизали в битка при новолуние, защото са знаели, че загубата на кръв в случай на нараняване, при тази фаза на луната е най-малка. Обратното е при пълнолуние. Този медицинска тънкост не е била позната дори на хуните, които са влизали в бой при пълнолуние, навярно, за да им свети луната.36

ХИГИЕНА, БЛАГОВОНИЯ, КУЛТУРА

Древните българи обръщали голямо внимание на хигиената на тялото.37 В градовете им и на Волга (Болгар, Биляр, Сувар, Жукотин и др.), и в Дунавска България (Плиска, Мадара, Преслав и др.) е имало обществени бани с подово отполение, канализация и водопроводи с тръби от печена глина. Дори по време на военни походи за войската е имало специални походни бани. Всичко това е било бързо оценено и възприето от народите на Източна Европа, включително и от Византия. Дори само отношението към хигиената на тялото при българите е показател за културното им ниво, в сравнение с това на благородниците от Западна Европа по това време. Знае се, че през Средновековието графове, барони и пр. не са обичали много-много да се къпят, може би, за да не се измие благородството им. А за да прикрият нечистотията, те са се мажели с разни помади и благовония.

16. Няма да е пресилено, ако се каже, че в продължение на хилядолетия и в Азия, и в Европа, българите са се изявявали като цивилизатори за народите, с които са били в допир. Те са им предавали знание, държавност, стопански умения, култура.

През І хил. пр. Хр. българските и хунските нападения над Китай стимулират в голяма степен централизацията на властта и образуването на единна Китайска държава.38 Като препятствие срещу тези нападения е построена и Великата китайска стена. Известно е също, че Китай започва успешно да противостои на нападенията от север, едва когато изоставя стария маниер за воюване и възприема този, използван от българи и хуни.

Счита се, че китайският владетел Хуан Ди39 (2698 – 2598 г. пр. Хр.) е изобретил и въвел в Китай бойните изкуства, лъка и стрелите, йероглифното писмо, календара, компаса, арбалета, тъкането на коприна, леенето на метали и изработването на музикални инструменти, че е основоположник на акупресура и лечебно изкуство. Но съгласно легендите той не е китаец, а е дошъл от запад – от планината Кунлун, опасваща от юг Таримската котловина. А това е област, в която до преди 2000 години са живели българи.

Пак от същия район през VІ в. пр. Хр. в Китай отива мъдрецът Лао-Дзъ40, който е друга ключова фигура за тази страна. Според китайския хронист Съма Дзян (ІІ в. пр. Хр.) действителното име на този мъдрец е било БО-ЯН, а Лао-Дзъ (превеждано като Старият мъдрец) и Лао Дан – са били негови прозвища. За Лао-Дзъ се пише още, че е бил наричан и БОГАНАТОР или БОГАР, т. е. БЪЛГАРИН. Към края на живота си, разочарован от морала, нравите и порядките в Китай, Лао-Дзъ заминава на запад – там откъдето е дошъл, в своята родина.

Не е ли с български произход и един от най-големите духовни водачи на човечеството – БУДА? Той дава началото на фундаментално етично учение, наречено по-късно будизъм. Сакия Муни (Буда)41 е бил роден през VІ в. пр. Хр. в района на Памир-Хиндукуш, където е била българската държава Балхара. Какъв е произходът на Буда говори самото му име – прозвище САКИЯ, което идва от СЕ, т.е. БЯЛ. С името СЕ (САКИ) са били наричани белите народи около Памир-Хиндукуш. САКИ (сакалиби) са били наричани през средновековието и българите от Волжка България.

17. Проф. Геза Фехер42 пише, че българите са народът, допринесъл най-много за организирането и оформянето на цивилизацията на Източна Европа и за въвеждането й в културния свят. Това е ставало чрез даване на начален импулс, на подтик към държавност, а в последствие и чрез културно влияние. Навсякъде, където са били, българите са създавали ефикасна спойка и ред, организирали са държави, имало е стопански напредък, цъфтяла е култура. Такава е била ролята на българите и спрямо славяните. Според Геза Фехер тогава славяните са били “маса без тежест” и сами не са били в състояние да се организират в държава. Подобна оценка за славяните дава и средновековният автор Мавриций43. Той пише за славяните, че живеят в анархия и взаимно се мразят. Тъй като при тях има много мнения, те не могат да се споразумеят как да действат и ако все пак вземат някакво решение, впоследствие го нарушават, защото всеки измисля нещо ново и никой не иска да се подчини на другия. Така е било тогава със славяните. А ние не сме ли наследили от тях някои от сегашните си недотам похвални черти? През Средновековието българите спасяват славяните на Балканския полуостров от асимилация и изчезване като ги организират в държава за пръв път. Чрез тази българска държава славяните получават писменост на своя език. А чрез тази писменост те имат възможност за културно развитие и запазване на етническата си идентичност. Къде са сега славяните, останали някога в пределите на Византия? А те не са били малко на брой. Има ли останало нещо славянско в техните потомци, живеещи сега в Турция и Гърция. Няма и следа от езика, нравите, обичаите, които са имали преди векове техните предци.

Геза Фехер44 аргументирано твърди, че нашите предци са имали свой собствен културен и цивилизационен облик и че са повлияли съществено на древните маджари. Той признава, че унгарците успяват да достигнат високо ниво на материалната си и духовна култура благодарение на вековните си връзки с българите. Това е станало в периода от VІІ до Х век, когато маджарите са влизали в състава на Волжка България. Културното влияние и цивилизационната роля на българите се признава и от съвременни автори. Така например във връзка с издаването в Украйна през 1992 г. на българския епос “Сказание за дъщерята на хана”, Юрий Олийник45 пише, че “митологичната култура на българите е оказала значително влияние върху славянството”. Той отбелязва също “непресъхващия талант” и “невероятната съдба” на народа, наречен Българи. По-нататък този автор посочва, че българите “са били онзи културен и генетичен катализатор, който е довел до появата на известните ни днес народи от Източна Европа, до сегашното им културно развитие”. Накрая Ю. Олейник нарича българите “ГОЛЯМ НАРОД!” За тази характеристика трябва да си отворят ушите и да я чуят и запомнят нашите безгръбначни политически мижитурки. Тази оценка трябва да проумеят тези, които с угодническо скимтене продължават да унижават народа ни, като кичат Блъгария с елипети като “малка”, “слаба” и т.н. Ние българите и България сме били МОГЪЩИ и ВЕЛИКИ и такива ще бъдем, въпреки колебанията,които сега изживяваме. Имайки предвид културното ниво на българите през Средновековието, Геза Фехер пише, че те не бива да бъдат рисувани като диви и кръвожадни номади, които се занимават само с война, кражба и насилие. Техните образи трябва да са красиви, благородни и цивилизовани, каквито са били те и в действителност. Ако българите тогава са били некултурни номади, те не биха създали такава държава на Балканите и не биха успели да я задържат в продължение на векове, устоявайки на непрекъснатия натиск на Византия. Нещо повече. Първото българско царство се сочи като най-бляскавата епоха в българската история. През този период българите не само че създават една прекрасна държава и излъчват култура и морал към съседите си, но и са “претрупани” с многобройни военни победи над противниците си.

Историята сочи, че там, където са пребивавали българи, последствията винаги са били творчески, постигало се е културно издигане. Огромно е българското културно влияние и за развитието на Русия. Русия взема от Дунавска България не само буквите и книгите. Първите руски духовници и просветители са също българи. Счита се, че и близо 500 знатни руски фамилии произхождат от Волжка България.46 Сред тях са имена като Годунов, Кутузов, Салтиков, Булгарин, Ахматов, Корсаков, Рахманинов, Чаадаев, Шереметиев, Романов, Пушкин, Тургенев, Державин, Аксаков, Бунин, Гогол, Бухарин, Горчаков, Суворов, Тухачевски и др.

Русия взаимства българската строителна традиция. Резултат от българското културно влияние е постигнатото в Русия в областта на държавността, религията, писмеността, културата, занаятите и различните стопански умения. Немалко думи в сегашния руски език са заемки от тогавашния български език. Счита се, че окончанията на –ов и –ев в руските фамилии са от български произход.

Културното влияние и авторитет на волжките българи някога са били толкова големи, че ехото от тях все още не е заглъхнало. Затова за тяхното ИМЕ и културно наследство сега се борят не само чуваши и татари, но и малките народи от Северен Кавказ.47

Знае се, че в древността българите са били изключително музикален народ. Известен е и вид струнен инструмент, носещ тяхното име. Той се е наричал БУЛГАРИНА48. Счита се, че от него са прозилезли китайската пипа, монголската морин-хур, японската шаминсен и италианската лира дибрачо. А тази лира от своя страна е прототип на италианската цигулка.

Не говори ли за българското културно виляние и наличието в китайския език на думи като: БАЙ (обръщение към по-възрастен и уважаван мъж), личните имена – ПО-ЯН и ЯН (на български сътоветно – Боян, Янко, Янчо), понятието ТАЛИГА (кола за впрягане) и др. Личните имена Боян, Баян се срещат и при монголите. Такива имена е имало и при аварите, което е показателно за техния произход, защото този народ не е имал досег с китайците.

Културното влияние на Дунавска България върху съседните народи не е било по-малко. Показател за това влияние е възприемането и запазването в езиците на балканските народи на много български думи. С изключение на Византия, такива думи с български произход има в езиците на всички други балкански народи – унгарци, румънци, сърби, хървати, албанци.

Изтънченият вкус и чувството за красота и практичност, характерни за древните българи, са оставили отпечатък и върху тяхното облекло. То е било по-съвършено, удобно, практично и красиво от облеклото на тогавашните европейски народи. Затова и много български образци в облеклото са били оценени и възприети и на запад, и на изток. Така например заедно с конницата по български образец, в европейските армии се въвежда и цялото оборудване в кавалерията, като се започне от колана и сабята.

18. Една от най-характерните особености на българите в древността, по която също рязко са се отличавали от другите народи, е техният морален облик. През онази епоха българското общество е било жизнено, защото е имало здрав морал и чисти нрави. Тогава българите се славели със своята необикновена честност, справедливост и трудолюбие. Те неотстъпно са спазвали дадената дума и сключения договор. Сред тях не е имало словоблудци и словоизвратители. Честта и достойнството на човека са били считани за нещо свято, а имуществото, придобита с честен труд, е било неприкосновено. Затова и лъжците, клеветниците и крадците са били наказвани жестоко.

Българите са се раждали, живеели и умирали като свободни хора. От всичко на света те най-много ценели свободата. Не са се подчинявали на чужда воля и са мразели слугуването и робията. Нашите предци са ценели високо принадлежността си към своя български род и са били горди, че са българи. За тях е било традиция и въпрос на чест да служат на високи цели и да се жертват за своята родина. Предпочитали са да загинат в боя, но да не се връщат победени от война.

Народът високо е ценял героизма и достойнството. За героите песни са се пели. В тези песни са били възхвалявани доблестта, честта, мъжеството и храбростта, а са осмивали подлостта, мерзостта и слабоволието.

Друг показател за високия морален облик на българите е отношението към възрастните, към тези, които си отиват от живота. В древността те не са били унижавани и излагани на мизерия, както е сега в съвременна България. Младите и силните са се отнасяли към възрастните и заслужилите с почит и уважение и са им помагали. Наричали са ги дори с прозвището кана, което се тълкува като именит и прочут.

Традицията при българите49 на новороденото дете да се дава името на дядото или бабата, е също израз на почит и уважение към възрастните. Този обичай и сега съществува в района на Памир, което е показателно за неговата древност и произхода му.

19. Знае се, че одухотвореността на човека създава красота на собственото му тяло, особено на лицето. С възвишената духовност на българите, с техния начин на живот, нрави, бит и природнага среда, в която живеят може да се обясни и впечатляващата им физическа красота. Българките и българите са се славели със своята красота, както в миналото, така и сега. Не е ли учудващо това, че споменът за българската красота и трудолюбие е все още жив в района на Памир-Хиндукуш, напуснат от нашите предци преди две хилядолетия. И сега в Афганистан името българи се употребява по най-разнообразни поводи, но винаги с положително звучене. Там често се срещат изрази като: Красива като българка!, Красив като българин!, Работлив като българин! и др.

Неземната българска красота е накарала през ХІ век и таджикския поет Насири Хусрад да въздъхне и да напише стихове за българката. Навярно робините, за които пише поетът, са били от Волжка България. В района на Средното Поволожие и сега се срещат хора с много красиви лица. Освен на българите, на кого другиго може да са потомци те?

И в Западна Европа, не много далеч в миналото името българин се е употребявало в смисъл на красив, добър, порядъчен човек. От речника на Волтер научаваме, че във Фландърска област през ХVІІ век, когато са оценявали някого като красив, знатен и жизнерадостен млад мъж, са казвали: “Това е един хубавец българин”. В същия дух жителите на Фландрия казвали за френския владетел Людовик ХІV: “Това е господар! – истински Булгар, нашият пред него е нищо!” Твърди се също, че и Жана дчАрк е наричана “истинска бугреса”. А край Женевското езеро в Швейцария може да се чуе израз като: “Ти си едно миличко, послушно българче!”

Световно известният рускиписател Л. Н. Толстой, след като се завръща от Освободителната Руско-турска война от 1877-1878 г., ще напише: “…Българите са снажни, красиви. Дотогава не бях виждал такива хора. Никога не ще ги забравя.” Необходими ли са повече свидетелства за българската красота? Тази красота и сега “битува” по българските градове и села и може да я видим и да й се насладим, стига да искаме!

Красиви са българските очи, красива е българската усмивка, красиво е българското лице! Стройно и изящно е и българското тяло! Като чудно красиви се възприемат навсякъде по света и българските песни и танци, дори и носиите на певците и танцьорите.

Красив е и българският език! Красиви и съдържателни са и българските лични имена, особено тези, носени от българите през отдавна отминалите векове. Не галят ли душата като свеж утринен полъх исконно българските лични имена като: Авитохол, Исперих, Аспарух, Испор (Бяло цвете, Чист, Съвършен), Тервел (Благовъзпитан), Синан, Заберган (Мощен, Силен), Севар (Месия), Винех (Добър), Вананд (Победител), Стас, Елемаг, Войтех, Омуртаг, Кубрат, Крум, Гостун, Сабин, Кардам, Кубер, Ирник, Органа, Телец, Умор, Бат-Баян, Маломир, Алцек, Енравота, Сермон, Бузан, Лабас, Ерми, Синдилх, Сивин, Расате, Синион, Безмер, Кракра, Курт, Мостич, Сигрица, Алобогатур, Цок, Докум, Докс, Токту, Звиница, Ивац и др.

Със стародавен български произход са и имена, които и сега се носят от много българи: Делчо, Дамян, Мина, Дако, Гиго, Гечо, Гето, Геле, Гочо, Дочо, Кера, Киро, Жеко, Радой, Рад, Радо, Косара, Миро, Кано, Джендо, Джуро, Ибро, Боян, Борис, Ганчо, Миньо, Асен, Ганю, Цанко, Цако, Цеко, Гюро, Беро, Дилчо, Мишо, Нино, Стамен, Тачо, Бенко, Ботьо, Гера, Герго, Дило, Вельо, Витан, Венко, Нона, Хачо, Джуро, Нако, Кузман, Борис, Лило, Зора, Росен, Бояна, Чавдар и много други.

Според Петър Добрев в района на Кавказ при чеченци, грузинци, осетинци, аварци, одигци, кабардинци и други и сега съществуват около 600 лични имена, които имат своите аналози в България и че такива имена носят около 500 хиляди българи. А това показва, че произходът и на едните, и на другите имена е древнобългарски. Някои от древнобългарските имена имат свои аналози в личните имена от Междуречието – Шумер и Акад (Аспарух – Исперих), в някогашното Партянско царство в Иран (Заберган), в Северна Индия (Кубер), в района на Памир (Кубрат) и др.

Близки до друидите по своите функции са и древнобългарските жреци – КОЛОБРИТЕ. Самите друиди също са носили почтителното звание КОЛ, чието производно в съвременния английски HOLY означава “свещен”. Подобни звания са носили още и жреците на древния Шумер и на съвременната му Протоиндийска цивилизация в долината на р. Инд. Обрядът на ритуалното постригване на детето-брахман също се нарича КАУЛА. Когато навърши три години, то се постригва, като му се оставя на темето кичур коса (чембас). Същото ритуално постригване се провежда и сред народите на Памир, но когато мъжкото дете навърши един слънчев месец (31 дни).() Духовникът, който извършва обряда, се нарича КУЛБЪР, производно на КОЛОБЪР. Това свидетелствува за приемствеността на памирските духовници с традицията на древната Балхара. Но и в тантрическата традиция КУЛА (КАУЛА) е най-високата степен на посвещение – равностойно на БРАХМАН. Това е още една следа, водеща към общите корени на колобрите и брахманите.

КОЛОБРИ, ДРУИДИ И БРАМИНИ

Брахманът е толкова могъщ, че небесната мълния би поразила царя, който посегне на брахмана или на неговото имущество, защото дори и най-незначителният брахман стои толкова по-високо от царя, че би се осквернил, ако разговаря с него и би бил обезчестен, ако неговото дъщеря избере за себе си царя за съпруг… Нека царят и в краен случай не настройва срещу себе си брахманите, защото те, които създават огъня, Слънцето, Луната, могат да го унищожат със своето могъщество.”

     Всичките тези гореизложени успоредици свидетелствуват, че колобрите, друидите и брахманите, както и шумерските и протоиндийските жреци, са приемници на една могъща працивилизация, разпростряла своята култура в Стария свят много преди индоевропейците.  При всичко това древните българи, келти и индоарии са индоевропейски народи, но духовните понятия от рода на КАУЛА са непознати в езиковото наследство на повечето индоевропейски народи. Изобщо категорията “индоевропейци”, като понятие за езикова общност, не е достатъчен критерий за изясняването на културно-историческото наследство на народите от тази група.
      Известният чилийски публицист Мигел Серано свързва въпросната арийска працивилизация с Хиперборея – митичната прародина на арийците в Крайния север. Той разглежда тантрическото учение като наследство от нейната традиция. “Първата категория (дивя – б.а.) съответствува на посветения в семейството Кула – само той може да извършва тайния обряд Панчататтва “(петте енергийни принципа на човека). Така Серано обяснява същността на жреческото посвещение в тази изначална арийска цивилизация.

     Усложнената държавна йерархия на древните българи обхваща повече от 40 държавни и военни титли. Една титла може да съдържа най-много три звания.

Първото – за служба (назначение): БАГАТУР – войскова; ЧИТКОИ (БОРИ) – крепостна (градска); ЖУПАН – за областна управа; ЮК – транспортна; ЗЕРА – инспекционна; КАНА – дворцова.

Второто – за ранг: БОИЛА – само в благородническите титли.

Третото (или второ) – за длъжност: БАГАИН – младши войскови командир; БАГАТУР – старши командир, тежковъоръжен конник; ТАРКАН – висш администратор; КОЛОБЪР – жрец.

      В четири от известните български титли се съдържа званието КОЛОБЪР : БАГАТУР БОИЛА КОЛОБЪР, КОЛОБЪР БОИЛА КОЛОБЪР, КАНА БОИЛА КОЛОБЪР и ИЧИРГУ КОЛОБЪР. Познанията върху общите принципи на древнобългарската държавност ни позволяват да изясним смисъла различните колобърски титли и начина на тяхното образуване.
      Първото, което забелязваме при тях, е че званието КОЛОБЪР винаги е съчетано със званието БОИЛА, следователно във всички случаи колобрите са боили. БОИЛА е основното звание на българския господарски елит. Боили са не само колобрите, но сащо така и висшите военачалници – например БОИЛА БАГАТУР. ИЧИРГУ КОЛОБЪРът също е БОИЛА, макар че това звание не се съдържа в неговата титла.
     Вторият важен извод е, че първото звание от титлата указва длъжността на съответния служител. Така се получава, че БАГАТУР БОИЛА КОЛОБЪР е войскова длъжност, тъй-като титлата БАГАТУР се отнася за старшите войскови командири. Той е нещо като военно-политическите офицери от СС, ако използуваме това сравнение от новата история. В  КОЛОБЪР БОИЛА КОЛОБЪР званието КОЛОБЪР се повтаря два пъти, но в началото на титлата то има значение за длъжност, а в края и – за сан. Очевидно тази титла се отнася за колобър, който изцяло е посветен на духовните дела. Такъв може да бъде служител в светилище, като това при Мадара – главното светилище на Дунавска България. Недвусмислено се разбира и титлата КАНА БОИЛА КОЛОБЪР – това е дворцов колобър, духовният съветник на КАНА ЮВИГИ, както е пълната титла на върховния български владетел. Съвсем сполучливо на този колобър му приляга прозвището “Водач в Незримото”, замислено от прозорливият български писател Димитър Делян. Макар и да е Първожрец, Канът има достатъчно много злободневни грижи, които не му позволяват да води пълноценен духовен живот. Затова  той има нужда от такъв духовен съветник.
     ИЧИРГУ КОЛОБЪР е пълномощник на Кана по жреческите дела. Неговата титла е близка до тази на ИЧИРГУ БОИЛА, изпълняващ длъжността на външен министър.

     Третата особеност на колобърските титли е, че две от тях се отнасят за единични длъжности – КАНА БОИЛА КОЛОБЪР и  ИЧИРГУ КОЛОБЪР. Сановниците, носещи тези титли, очевидно са едни от шестте велики боили, каквито със сигурност са БОИЛА КАВХАНът и ИЧИРГУ БОИЛА. Великите боили съставляват висшия господарски елит – УКЕЛ (ВОКИЛ).

Заедно с Кана те образуват Съвета на Седемте – върховния орган на управлението на САРАКТА (Царството).

     За делата и учението на колобрите до нас не са достигнали преки свидетелства. За това обаче ни загатват някои откъси от средновековни хроники, отнасящи се до правомощията на българското жреческо съсловие. Съществени следи от колобърското учение откриваме в нашето родово наследство, съхранено под формата на народни умотворения. Въпреки прекъснатата жреческа традиция, ние с основание се считаме за приемници на на колобрите, защото сме наясно, че не наследството прави елита, а преди всичко разбирането и волята за елит. Или както уточнява Авдеев, целта не само оправдава, а определя средствата.
     Днес ние не знаем и една история от живота на някой колобър. Няма го митът за българския Мерлин. Но достойнството на Колобъра откриваме в образите на нашите велики владетели – от Свещената Династия Дуло и следващите династии. Световната история познава всякакви монарси – жестоки, алчни, робуващи на всякакви пороци. Но тези качества винаги са били чужди на законните български владетели. Техните дворци и палати не са блестяли с разош и скъпоценности, а са излъчвали тържественост и достолепие. Българските канове и царе са се прославили като духовнопроникновени и мъдри държавници. Всеки от тях е оставил по някакво послание за идните поколения: Кан Кубрат – Завета да единението; Кан Крум – законите; Кан Омуртаг – за смисъла на човешкия живот: “Човек и добре да живее, умира, и друг се ражда…” Да, ние виждаме Колобъра в премъдрия Кан Омуртаг, водещ разгорещен спор с пленника-християнин Кинамон, или замислен над поредното си каменно послание. Или в ослепения Кан Владимир Расате, обърнал лице към Слънцето, непреклонен в борбата си за Народната вяра. Нашата борба за новорождението на Арийската цивилизация.
     За функциите на колобърското съсловие се споменава в 35-я отговор на папа Николай до княз Борис I: “Вие разправяте, че сте били свикнали, когато отивате в сражение, да съблюдавате дни и часове и да извършвате някакви заклинания и гадания.” Очевидно тук става дума за задълженията на БАТАТУР БОИЛА КОЛОБЪРА. За извършването на заклинания и гадания следва да уточним, че това не е отличителна черта само на българското жреческо съсловие. Подобни задължения са свойствени и за всички останали жречески съсловия – например друидите и брахманите, защото така се осъществява една от основните функции на жреческия елит – магическата власт. Властта над мнозинството, поддържана със силата на редица правила и забрани, вярвания и клетви. С това ние доказваме, че 35-я отговор на папа Николай действително се отнася до правомощията на жреческото съсловие.
   Сред най-значимите науки, развивани от колобрите, е астрономията. Високите астрономически познания на древните българи са залигнали в основата на Българския календаредин от най-точните в Света, заедно с този на маите. В разказа си за битката между българи и византийци при нос Калиакра през  514 г., византийският летописец Йоан Антиохийски твърди, че хуните (българите) с гадания предизвикали слънчево затъмнение, с помощта на което предизвикали разгрома на византийската войска. Истината обаче е, че колобрите са знаели периодите на слънчевите и лунните затъмнения, и са използували тези познания във военните действия. Подобен случай е описан и в речника на Суидас, който описва битката между българи и лангобарди в Панония. В своя “Шестоднев” Йоан Екзарх споменава за българските звездочетци следното: “И сега има мнозина, които с опит са придобили знания в тази област и ги предават.” Изглежда от незапомнени времена българите са измервали мъдростта с познанието на звездите. Към това ни навежда едно народно определение от Самоковско, според което мъдрите хора са наричани звездари.
     Остатъци от астрономическите познания на древните българи, развивани от колобрите, са съхранени в някои народни умотворения – песни и гатанки. Находчивият изследовател Йордан Вълчев успя грижливо да събере и проучи такива умотворения, и по този начин възстанови учението за Българския календар. Нещо повече – той показа, че това учение се е пазело като приемствена традиция в средите на майсторите-строители и други будни българи до началото на ХХ век. Един човек му е разказал за баща си, който му е дал календарното име Ташо (Петел) и е знаел много неща за календара, но е загинал в Първата световна война, отнасяйки тези тайни със себе си. Такава е била съдбата на последните народни колобри, пазители на наследството на Испериховите българи. Когато през т. нар. “Възраждане” Традицията беше все още жива, тогавашните революционери и просветители, призвани да се борят за освобождението и духовното въздигане на българския народ, не намериха основание за това свята дело в Себе си.  Те се увлякоха по разни модерни егалитарни учения, владеещи съзнанието на западноевропейците, а подцениха съкровището на българското родово наследство. Така Традицията беше обречена на забвение, и то точно през прага на възраждащия се интерес към древните български праотци през 30-те години на ХХ век. Има нещо знаменателно в това, но може би такава е била волята на Тангра. Изглежда днес, когато се намираме на прелома между две големи епохи, това все пак е в естеството на нещата. Старата традиция трябваше да отмре, за да се очистим веднъж завинаги от робските наслоения, напластени върху нея. А именно – изчерпаните представи за религия, монархия и патриотизъм, които още сковават волята на българския народ за достоен живот. Само така Традицията може да се роди наново, обновена и пречистена, от дълбините на нашата расова душа.
     Най-ценното наследство от стародавната българска традиция, което сме длъжни да ценим и тачим, е нашият расов закон, отнесен към учението на колобрите и Закона на Дуло. Под формата на народни мъдрости и норми на обичайното право той неотменно се е спазвал в старото българско общество. Благодарение на него българите са запазили своята раса от смешение с чужди расови елементи – това е особено показателно за периода на петвековното османско владичество. За някогашните българи не е било прието да се сродяват с чужденци. Те даже са имели резервирано отношение и към някои български общности, за които са смятали, че не са от чиста българска кръв. Като зрял и мъдър народ, преживял всякакви исторически сътресения, българите никога не са ламтяли за чужди земи и население, защото са знаели до какви гибелни последици може да доведе расовото смешение. Също така българинът е имал силен усет за запазването на здравето и жизнеспособността на потомството, бидейки наясно с основните положения на науката за подобряването на расата, която днес се нарича евгеника. “При избор на снаха или зет нашите здрави селяци наблюдават родителите, вземат предвид съществуването на физически или душевни недостатъци в семейството, с което ще се сродяват, на много места устройват най-подробно оглеждане и т.н.” По този начин , провеждайки съзнателен подбор, нашите прадеди са успяли да ограничат разпространението на редица наследствени заболявания. Доказателство за това е ниската срещаемост на такива заболявания сред нашия народ днес.

      Изобщо по своята расова култура българите са били на равнището на брахманите. Така нашите прадеди са успели да съхранят чистотата на своята раса и нейните традиционни добродетели. И ако днес тези добродетели са в упадък, то причината за това е в днешната обществено-политическа система, чужда на духа на българския народ, коята подтиска осъществяването на неговата биологическа програма.

Не е вярно, че ние българите не сме националисти, че робството ни е превърнало в покорен и търпелив народ. Въпросът е какво разбираме под национализъм? На нашия народ не е присъщ шовинистичният национализъм на нашите съседи. Нашата истинска национална идеология е от по-висше естество. Тя е на расово и духовно равнище, начертана от колобрите и царете от Свещената Българска династия Дуло.

БОГЪТ НА РОМЕИТЕ

– Учителю, а какво бихте ми казали за бога на ромеите?

Евреите го наричат Иисус Христос, а ние му казваме Иса. Той е бил колобър. Още като се родил, ние сме получили знак. Орендата ни подсказала, че се е родил изключителен учител. Колобрите изпратили цели трима тумири.

– Махатми?

Да, индийците ги наричат махатми, а останалите народи – влъхви. Влъхвите са мъдреци и понеже те идвали от изток, евреите решили, че са от Персия и ги нарекли така – Тримата влъхви. Матей в своето евангелие разказва, че това били халдеи. Понеже нямало как да обяснят пророчеството на колобрите, ние сме създали мита за това, че по звездите халдеите предсказали появяването на нов голям цар. В този мит се разказва, че на небосклона се появила опашата звезда, наречена Витлеемска. Всъщност в съзвездието Риби се създала аномалия и небето трепнало, внезапно се изместило. Тримата влъхви тръгнали на 17 април 5502 българска година. (7 год. пр. н.е) (Съществува спор кога точно е роден Иисус. Според последни данни на учените и някои езотерични текстове това не става в годината, която се приема за начало на днешното летоброене, а седем години по-рано. Съществуват и други версии за рождената дата на Иисус и всеки според своята логика и доказателства посочва различна дата.) Всеки един от тях носел различен дар. Те били българи, но както всички тумири нямали имена, затова са останали в историята както различните народи ги наричали. Древните народи нарекли единия от тях Херпестат, същия гърците нарекли Мелхиор. Втория нарекли Яздегарт, гърците му дали името Каспар. Третия древните народи нарекли Перознад, а гърците му дали името Балтазар. Тези тримата били олицетворение на източната мъдрост и най-дълбоко пазените тайни в света. Те всъщност представлявали саракта и това място. Те се движели и били направлявани от орендата и звездите, както се казва в легендата. Когато стигнали Юдея, те се срещнали с тамошния цар, който се наричал Ирод Велики. Предупредили го за целта на своето пристигане. Ирод, макар да не бил юдей, бил подкрепян от колобрите. Те му помогнали за построяването на всички храмове, дворци и за укрепване на царството му.

Тумирите открили току-що родения Христос в един обор. Всеки един от тях носел различен дар и според това, към кого се насочело бебето, такъв щял да стане. (От този обичай води началото си днешния български народен обичай, известен като прощъпулка.) Първият от даровете бил злато, то олицетворявало вечността. Ако бебето посегнело към златото, това означавало, че ще стане цар, че ще бъде от боилите. Вторият дар бил смирна. Тя се използвала при балсамиране и лекуване. Била скъпа точно колкото златото и се обменяла като злато. Ако Иисус посегнел към смирната, това щяло да означава, че ще стане лекар, но не такъв, който да лекува телата на хората, а техните души. Това означавало, че ще стане мъдър човек и ще бъде тумир. Третият дар, който носели със себе си влъхвите, бил тамян. Това била смола, също скъпа колкото златото, с нея прикадявали, за да пречистят дадено място и да призоват бог. Тамянът означавал, че детето ще стане жрец или ще бъде колобър. Но Иисус, вместо да се насочи към един от даровете, посегнал и взел всичките дарове. Влъхвите се разочаровали и решили, че това е най-обикновено дете, което иска да държи всичко в ръцете си, и че това е от егото на детето и тъкмо когато се готвели да се връщат, Иисус погледнал даровете, а след това захвърлил и трите. Влъхвите се стъписали, не можели сами да определят какво означава това и се притеснили. Те прозрели мъдростта на детето и видели как то скъсало с егото си. Така те разбрали и потвърдили неговата божественост. Уговорили се с Йосиф и Мария. Скоро влъхвите се върнали през Йерусалим и казали, че са открили това, което търсили. Ирод изчакал да си тръгнат и избил всички младенци, защото се притеснил от това пратеничество и помислил, че колобрите оттеглят подкрепата си от него. Мария и Йосиф обаче напуснали Юдея и скрили детето в Египет. Сред хората съществуват няколко мнения за това, което станало след това. Едни смятат, че влъхвите откраднали Иисус и го отвели със себе си още преди Ирод да избие младенците. Други твърдят, че след като Мария и Йосиф избягали в Египет, от там сме го взели. Според трети, като разбрали каква горка участ очаква Иисус, Мария и Йосиф сами го дали на влъхвите, а изиграли пред останалите бягството в Египет, а легендата за Египет е измислена, за да заблуди Ирод. Както и да е, важното е, че Иисус се появил в Юдея, когато бил на тридесет години. Преди това той е бил тук при нас и е научил всичко, което трябва да знае.

Иса е бил тук, но не е стоял при нас през цялото време. Монасите от будисткия манастир в Ле все още могат да ти покажат дървото, под което Иса е проповядвал. Много хора смятат, че тези години Иса е бил в Египет. Той наистина е бил и там, но много повече от времето прекарва тук, в планините, и при нас. Може би затова, ако някой ден се запознаеш по-добре с Неговото учение, ще проследиш тънката нишка, която свързва неговите думи с тези на Шакя Муни.

Евреите обаче се оказали неподготвени за неговите думи и за нивото на учението, което той им свел, и го разпнали на кръста. Неговите ученици, които се наричали апостоли, след това извратили думите му и насочили учението му в друга посока. Имало и хора, които опитали да запишат истинските думи на Иса, но скоро техните гласове били заглушени…

НАКРАЯ

Във всички времена животът за отделния човек е бил труден и изпълнен с опасности. Такъв е той и сега. Но във всекидневието си нека осъзнаем , че ще успеем да постигнем повече за себе си, ако най-напред дадем своя принос за издигането и успеха на общността. Нека проумеем, че ще постигнем повече в настоящето, ако помним и тачим миналото на своя български род, а също и да се учим от него. Нека бъдем признателни на нашите предци, оставили ни изключително много – светогледно знание, богато културно наследство, пример за държавност и социално устройство, неувяхваща военна слава! Нека знаем и помним, че древните българи за били водещи във военното изкуство, културата и стопанския живот.

Те са били пример за честност, справедливост, трудолюбие, морал и красота!

 samvoin . blog . bg / kamaraden . narod . ru / news . ibox . bg / tokorazisto . wordpress . com / gpetrov . blogspot . bg / tangrabg . wordpress . com / parallelreality – bg . com /

СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ARHEA БТК "ВИВАКОМ" И МОСКВА - оперативен достъп до комуникациите на България / престъпни последици ШПИОНСКИ СКАНДАЛ ОТ ДРУГАТА МУ СТРАНА ("Нано Технологий > ‎Демократична България без комунисти и русофили. В сделката с Виваком ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
  ARHEA SHARED BY Becki Minica McCreary Remember this is Biblical - It’s not Jesus that will sit in this temple but the Antichrist. ("Свещеният огън от небето трябва да спре. След това се ...
ОЩЕ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA АМАЛГАМА - "ВЪЗРАЖДАНЕ" / КОМУНИЗМЪТ ВЛЯВО, ОТ ДЯСНО И В СРЕДАТА Проектът на ДС (КГБ) "Възраждане" с най-новата комунистическа партия, посяга към властта заедно с "десните" и леви комунистически форми, на ...
ОЩЕ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ ВЪВЕДЕНИЕ - Важни забележки 1 - ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БТК "ВИВАКОМ" Е СОБСТВЕНОСТ НА РУСКАТА ДЪРЖАВА, ПОДОБНО НА МТЕЛ ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
  ARHEA СИМЕОН & РЕЛИГИЯТА - "ДОБРЕ Е ДА ГО ИМАШ*, НО НЕ Я РАЗМАХВАЙТЕ" * Религиозен пенис или психическо отклонение, пред хората. Патицата (наречена културно "пенис"), не я показвайте и не удряйте върху ...
ОЩЕ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ - В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА Още 1000 години в България кадри на комунистическата партия, ще държат здраво властта в ръцете си и ще определят "дневния ...
ОЩЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ARHEA ГОРДИ БЪЛГАРИ - КАПАНЦИ 21 Октомври 2011 г. в 11:28 ч. / ОПАСНИТЕ ХОРА, КЪМ СВОБОДАТА - проф. Николай Василев Има ли ги тези хора? Оказва се, че такива хора има. ...
ОЩЕ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
  ARHEA СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ПОРУГАНО   С България в сърцето -На 24.04. през 1946г. комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на цар Борис III и изнасят тленните му останки. Игуменът на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
  ARHEA НЗОК КАТО ЧАСТ ОТ СМЪРТТА НА БЪЛГАРИЯ (*НЗОК, невярна абревиатура, с цел злоупотреба с доверието, с чуждите средства / част от събирателния образ на крадлива държава, носеща смърт и разруха) “Преди ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
ARHEA "ТОЗИ МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД, ЗАСЛУЖАВА ВСИЧКО, КОЕТО МУ СЕ СЛУЧВА" Мартин Карбовски / 13 ноември в 22:08 ч.    
ОЩЕ
ЗА СВОБОДАТА
  ARHEA СВОБОДАТА СЕ РАЖДА ОТ ПЛАЧ, ЩЕ БОЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ НАСЛЕДНИЦИ "...Силата на българската памет. Константин Шарков казва в поемата си, че свободата се ражда от плач и пламък и, че ще ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА
Б.Н. Р. - СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА / къде са насочени стратегическите оръжия срещу една държава, разработвано в дългосрочен план за последствията. Никак не е безобидно пред какво ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
  ARHEA БОГ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА - НАВСЯКЪДЕ / Мерилин Адамсън Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес. Могат да бъдат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ARHEA КОМУНИЗМЪТ (социализмът) И НЕГОВИЯТ РЕЖИМ - СА ПРЕСТЪПНИ / ПОСЛЕДИЦИТЕ създавани от бившите комунисти, са престъпни последици. ДЕМОКРАЦИЯ - СЪЗДАДЕНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАДРИ / Е ПРЕСТЪПНА И ИЗКРИВЕНА В ОСНОВИТЕ Korneliy Savov ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ
БИБЛИЯ / РАЗРУШАВАНЕ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ ("През последните няколко години голям брой уважавани археолози твърдяха, че библейските разкази за Ерусалим и неговата ...
ОЩЕ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
  ARHEA ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ / МЕРИЛИН ХАСАНОВА (КОНТАКТИ) Мерилин Хасанова работи от 2014 г. в областта на организиране лечението на български граждани в болници в Турция. Повече от 4 г. е официален ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДОБРЕ ДОШЛИ - БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА / 560 - 434   Радослав Ефтимов към 2/3 от живеещите в България с коректен въпрос. Същият този въпрос, бе споделен от друг потребител в социалната мрежа, ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
  ARHEA ЛЮБОВЕН РАЗРЕЗ - ВРЪЗКАТА НА СССР И РУСИЯ С БЕЛГРАД / ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАБЕЗИ & ФОЛК (l.a.) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Въведение. Наскоро се случи посещението на президент в централна Балканска държава, приковано ...
ОЩЕ
  ARHEA Ваня Григорова: - Частните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ фондове за втора пенсия са абсолютна измама! 13 ноември 2019 - 21:40 часа Те бяха създадени, за да се обогатят крупни бизнесмени. Частните задължителни фондове за втора пенсия са ...
ОЩЕ
  ARHEA БНР / Милен Керемедчиев - агресивно присъствие на руски агенти, на Балканския полуостров / БЪЛГАРИЯ КЛЮЧОВА ЗА МОСКВА Милен Керемедчиев: Има сериозно активиране на руските мрежи на Балканите / Валери Тодоров: ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
АКО БЯХА НАРОД
  ARHEA АКО БЪЛГАРИТЕ БЯХА ЗАДРУЖНИ КАКТО НА ХОРОТО и помнеха историята както стъпките, без да преплитат крака - назад и назад до към 1944-та АКО БЯХА ОГНЕН НАРОД не само на масите ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
  ARHEA КОГАТО МАНОЛ ГОВОРИ, БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ   Manol Glishev - Манол Глишев Днес чета, че някаква високопоставена руска чиновничка била казала, че Сталин бил "дар от Бога". Репресиите му били "чудесни", приглася друг руски ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ARHEA 40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА - НЯМА "СЛАВЯНИЦА" и всичко е измама, робска заблуда НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE - РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ - ползващи прастара азбука на Българите. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС НА КОМУНИЗМА / ПАРИЧНИ КРАКА На света има една малка, но изключително агресивна към народа си държава в Европа, която е изключително опасна и краде от европейски ...
ОЩЕ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
  ARHEA ДО 10 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ За да напълнят "кошницата" й. До десет години първата голяма "вълна" от емигранти, се завръща? ДА СЕ ЧЕТЕ ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
АРХЕА / ЕГРЕГОР - КЪДЕТО Е СЕМЕЙСТВОТО (БЛИЗКИТЕ) С ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ - ТАМ Е РОДИНАТА ТИ Другото е не поискана, не потърсена пропаганда с мотивирана цел и измама, с пределно ясна ...
ОЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ARHEA КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА - РАДОЙ РАЛИН Неда Павлова / Радой Ралин: Пиша ти от Плевен, драги Ванка. Помниш ли кагда пришол със танка? Беше млад, но се държеше мъжки. Зарази семейството ми ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ARHEA БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, СА ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ Станислав Станков - Първо "българските" архиви са все още секретни и скрити от българите! Второ в България има 600 хил. червеноармейци, а в Сърбия наполовина ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
  ARHEA ЖЕРТВА, ВРЕМЕ БЕЗ ИЗБИРАЕМИ, ПАРАЗИТИ / лъжата на изборите с коментар от "Кумчо Вълчо" Amon Ra е в компанията на Вселена Петрова. Изборите са лъжа и са манипулирани предварително, а хората се ...
ОЩЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
  ARHEA ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ВИСИ ПО СТЕНИТЕ ВИ, ИЗЛИВАТЕ МОРЕ ОТ ПРИКАЗКИ, КЪЛНЕТЕ СЕ ОТ РОДОЛЮБИЕ В ИКОНАТА МУ? Бре измамници клети и нахални в гроба си да станете, ...
ОЩЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
  ARHEA NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА) 1. За да "удариш" картелите, трябва да вземеш парите им. 2. За да "удариш" комунизма, трябва да спреш парите му. Не крадените пари, не изнесените зад граница, ...
ОЩЕ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ARHEA ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВРЕМЕТО И ДЪРЖАВАТА Драги сънародници от цигански произход, Въпрос на чест е всеки човек да знае съдбата си, настоящето, бъдещето, историята, да бъде истински човек за себе ...
ОЩЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА“
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА - ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМИРАНЕ И КРАЖБИ "СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА" С лъжи, полуистини и дезинформационни кампании срещу западните ценности: Москва от години манипулира общественото мнение ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
  ARHEA МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ) ("Вълкът от пристанището между въздуха и водата, е на всевъзможни места.") Ода за убиеца. Тайна от нищото. Има разбира се и такива хора - чистачи. Очите ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ARHEA НАГРАДА ЗА МИР "МЕЖДУ НАРОДИТЕ" И РУСКИ РАКЕТИ С400 ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (не през Румъния или Полша към Сърбия) стратегическо разполагане на нападателни оръжия на Балканския полуостров ARHEA - КАКВА СЪВЕСТ ТРЯБВА ...
ОЩЕ
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
МЯСТОТО НА СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ Римисарк България/Дориян Александров 1 - може да изхранва около 20 млн. души 2 - най-добър чернозем в Европа 3 - 6000 регистрирани минерални извори 4 - златни залежи за Э 300 ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
От години стоя като пън в тая шибана кула. И ми писна на шапката - да ми зееш отдолу. Но не вярвам ей толкоз на думи и песнички голи. Махам ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА КАТО УМОПОБЪРКАНОСТ, МОЗЪЧНА СМЪРТ Да се достигне до степен на отричане всичко свято на този свят с обкръжаващата природа, ако няма русизъм често, който е огресивен, без основание и надменен, ...
ОЩЕ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
  ARHEA КУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ 1 - НЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕДНОСТ 2 - ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕДНОСТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Е, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ 3 - НАПРАВЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ СИ - МИНИМАЛНИ ЩАСТИЕ 4 ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО от Христо Чифудов - ДОКОГА, ЩЕ ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ, БЪЛГАРИНО / Изчисление крадливостта на комунистическата "демокрация" НЕУСПЕШЕН МИРЕН ПРЕХОД И ПОСЛЕДИЦИ ("не знаеш с какви пари разполага България и колко ...
ОЩЕ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
  ARHEA БЪЛГАРОФОБИЯТА НА БКП И ДС / НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ИЗТОЧНИК ROMA . SWU . BG (БПК Постановление № 1216 на Министерския съвет от 17.Х.1957г. / Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.Х.1958 ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
  ТЕМА / Magdalena Marinova Чета днес за дарението от САЩ - дом за възрастни хора и полемиките как така руснаците по подобие не даряват. Те никога не са го правили. Защо ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA ИВАН ГЕШЕВ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР? - ДА Промяна към преследване на престъпници и лица с криминално съзнание. В това число служители, администратори, икономисти, общественици, публични деятели, поръчители и подстрекатели. Нова стратегия и лице ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
  ARHEA БАРОНЕСА АННА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА ОТ КИЕВСКИЯ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА / ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА ЦЪРКВА Alla Anna-Maria von Baden-Durlach (Alla Shliakhova) Artist - professor – fine arts expert. ...
ОЩЕ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
  ARHEA НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ МАЛКО ПРЕДИ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърлящи агенти към Москва, обяснен последният Държавен преврат и, че това е ...
ОЩЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA "ГЕШЕВ ОТ АДОВО ВРЕМЕ III" / ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ - ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОВА БЪЛГАРИЯ last admin Разбира се, това стряска (насън) политическите злодеи и псевдо-политически опоненти, носещи бремето на историята ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
ARHEA   1 663 668 ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ - ВЕСТНИК "СЕГА" БГ / 2019 ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ДУШИ ДОБРЕ ДОШЛИ - на устроените ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
РОТ ФРОНТ
  ARHEA "РОТ ФРОНТ" / Преди време една женица с лабилна психика бродеше из улиците. Децата й подвикваха - "Рот фронт" и тази жена заставаше мирно, не е комично, вдигаше ръка до ...
ОЩЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
  ARHEA ОТКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РУСИЯ / ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА Кой и защо дърпа България към Русия? / В ход е съзнателен, движен от регионални сили процес за отклоняване на България от ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПОСЛЕДИЦИ   Stoyan Andonov Staykov "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали. След като естествените склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ARHEA ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, КНЯЗЪТ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БОГОБОРЦИ Забележка. Използва се възможността накратко (предвид тежестта на материала), да се съобщи за взаимодействието между антагонистични помежду си сили в света, чрез ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
НЕ, МЕРСИ
Archangel / Hurricane ПОГРЕБЕНИЕТО МИ? - НЕ МЕРСИ / 1 - КОЙТО НЕ МЕ Е РАЖДАЛ 2 - НЕ МЕ ЗАСЛУЖАВА 3 - КОЙТО НЕ МЕ Е ХРАНИЛ, ДА НЕ МЕ ТЪРСИ 4 - ...
ОЩЕ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
  ARHEA ОФИЦИАЛНО / 10 500 са сътрудниците на ДС във властта. Всички са знакови, след като взимаш решения, свързани със страната, заяви Екатерина Бончева от Комисията по досиетата. В СЕГАШНО ВРЕМЕ Тези 10% не ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
  ARHEA НАЙ-СЛАДКИ СА ЧУЖДИТЕ ПАРИ / СЛАДКО Е - ЧУЖДОТО БОГАТСТВО ПАРИ ЗА САМОЛЕТИ НЯМА, ЗАЩОТО СА ОТКРАДНАТИ - ЛИПСА НА СЪЗНАТЕЛНОСТ Защо липсва личната съзнателност като елементарна логика у индивида, намерено в ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
В КРАЯ НА 2017
  ARHEA В КРАЯ НА 2017 В НАЧАЛОТО на 2018 - БЕШЕ ИЗБИТО ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО / ПОМНИТЕ ЛИ? ИЗЧЕЗНАЛА Е ЦЯЛА ДЪРЖАВА, ЗАМЕНЕНА ОТ ДРУГА Докато вие празнувахте нова година, наемни убийци нахлуваха в ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ARHEA В ДЕМОКРАТИЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, УПРАВЛЯВАН ОТ КОМУНИСТИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ - ЗАДУШАВАНЕ / НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Хранителни продукти. Голяма част от храните по магазините у нас са на двойно по-високи цени, отколкото се предлагат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
  ARHEA БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА на българо-руската дружба ... "Камбаните тряскат кухите си глави в неистово, неистинско православие, пазено зорко от истински вълци с тояги, усвояващи щедро безбожните, ограбени храмове." ... Дал Бог добро    
ОЩЕ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
  ARHEA СРЕЩУ - КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ и заразата, плъзнала от болните към здравите ОБИЧАЙТЕ ЧОВЕЦИТЕ от планетата на човеците, не на маймуните Не стига, че страданието на човека е достигнало до размери на ...
ОЩЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
  ARHEA ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА В САЩ / ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ Държава с 400 000 държавен апарат, в демографска и социална криза, при икономически бандитизъм и обществен срив, пред завършване на ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
  ARHEA Armageddon, maybe. In preparation for the Armageddon event, or by building the Temple of Solomon on the hill, the site of the mosque - the United States - declares Israel a ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ARHEA 25 май 1934 - 09 Септември 1944 / ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ БКП И ПОСЛЕДИЦИТЕ / ДО 2019 - (ВТОРА ЧАСТ) Най-големият български язовир – Искър, си има своя пресветъл мъченик. Това ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA ГЕШЕВ ВТОРА ЧАСТ (за ЕС и НАТО) / ОТ АДОВО ВРЕМЕ "...сериозно с гълъбите..." Орлин еди кой си Аврамов, се смее от направен преди седмица профил и ведната "облъчването" - Бивол с ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
ТУРБО ФОЛК
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ARHEA ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ - БОГ ДА Я ПРОСТИ / Видин С идването на комунистическата власт, религията не е подмината, действа се комплексно чрез добрия милиционер и лошият, чичко милиционер. ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
  ARHEA ЗА ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ОКУПАЦИОННАТА СЪВЕТСКА АРМИЯ (след това смяна името на религиозния паметник "Александър Невски", заедно с всички русифицирани улици, булеварди и площади в страната, вкл. паметниците на партизани ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА - "ПЕНСИЯ" / изненади и информация от МЕНАЖЕР, Стойне Василев 13.04.2017 (не се споделя нищо за кражбите в НОИ, които не спират над половин век и са в огроми ...
ОЩЕ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ARHEA БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ - КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ("В последните години, капиталите от българите зад граница превишават преките чужди инвестиции.") Случаят с компанията „Фолксваген“, която огледа България и избра Турция (макар още да ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
ARHEA ГОРЯНИТЕ - СЪПРОТИВА СРЕЩУ СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ / ПАРЕЩИ СЪРЦА С ГОРЕЩИ СПОМЕНИ България винаги е търсела пътя към свободата. България означава държава на Бога, на божествените хора. Божият народ е способен ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ARHEA МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ? И защо мислите, че територията е българска или не е собственост на държавата като водоизточници, природни богатства и ресурси, земеделие и ...
ОЩЕ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
  ARHEA    Константин Кацаров - Автор добави нова снимка към албума: Памет — с/ъс Ivailo Balabanov. Прочетох нещо от Ivailo Balabanov и онемях... БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ Момчета, знам, че вече ви дотегна и хлябът сух, и голата ...
ОЩЕ
  ARHEA ПОЛИТИКА - начин болните, да занимават здравите със себе си. После едните се оплакват. РЕЛИГИЯ - начин болните (от религиозна болест), да занимават здравите със себе си. После едните, се кръстят и се ...
ОЩЕ
ARHEA   Телевизия. Телевизионната тръба. Екранът за човека. ("Колкото е по-голямо внушението (въображение) при създаване на личностния "облак", толкова ще бъдат повлияни сенките от другата страна.") Телевизията търси живите. Телевизията предава заради живите. Няма ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
ЗА ТЪРСЕЩИТЕ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА ПЪРВА ЧАСТ Ако изпадне в повишена неустойчивост, божествената частица може да доведе до разпад на Вселената, предупреди Стивън Хокинг. Британският физик Стивън Хокинг предупреди научната общност, че по-нататъшните ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
БПЦ И БКП 1944-2019
ARHEA БПЦ и комунистическата власт на БКП - 1944 / 2019 БПЦ и комунистическата власт / Преподавател: доц. д-р Павел Павлов; д-р Венцислав Каравълчев Теми и подтеми І. Уводни въпроси 1. Предмет, задачи,периодизация и метод 2. ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
  ARHEA ТРЕТА ЧАСТ - ГОСПОЖО, ЩЕ ИЗБИЕМ СЕМЕЙСТВОТО ТИ / РОЛЯТА НА МВР В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 75 Г. РАЗБОЙНИЧЕСТВО И ПРЕСТЪПНА СЪЗНАТЕЛНОСТ - “Госпожо Дреникова, първо ще разстреляме децата ви, после ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА, ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ 2019 / След кражбата на пари от Европейски Проекти & Други - Измина година от кончината на всесветлия комунист от източната религия на Москва, ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА
МОСКВА ВИКА СОФИЯ - СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА Опасявате се от "бежанци" и всякаква (огромна) маса от хора, която преминава България. Обществена тайна е, че българите са малцинство концентрирано ...
ОЩЕ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
  ARHEA ЩАСТИЕ - ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ / 20 юни 2016 г. в 15:10 ч. · РОДИНА "Източният клон на християнството описва истинското щастие като последната победа над нашите собствени демони в ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
 Валери Георгиев Полезната мрежа. Най-интересна е демонстрацията на телесни качества. Млади и стари. С удоволствие да ги разглеждаш. Усмивка. Най-лесно е показването на външните придобивки - като кресливи снахи, да ги ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФИЛСКА, ОТРОВНА АНТИБЪЛГАРСКА СМЕС СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СРЕЩУ ТЕМА - КАКВО НАПРАВИ ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / докладват мишките зад Океана без да знаят, че целия състав на "хитлеристка" Германия, се пренася към ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
  ARHEA ЗАБРАНЕНИЯТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТ / Ф. И. Свинтицкого по модела на германеца Ванкел ПАТЕНТ № 2086784 Кратка история на руски език, за борбата на руския народ и изобретения, създадени в ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
  ARHEA КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА, НЯМА СВОБОДА Как комунизмът си остана. Западът прояви огромно лекомислие, смятайки, че политическият плурализъм и пазарната икономика са достатъчни, за да изтикат комунистическите елити от властта. Колко ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана и Лом, след като ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Saint Petersburg, Florida. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ КАТО ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА - въвличане с цел злоупотреба 1. РЕЛИГИЯТА - ТЪРСИ ЛИ ОМРАЗА, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ / НАЙ-КЪРВАВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
  ARHEA МАТЕРИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА На физиката не може да се има доверие. Скочете от някое по-високо място и ще видите колко бързо ще се обърне срещу вас. За щастие, човечеството ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
АРХЕА МИЛИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОСТАТЪЦИ В ГНЕЗДОТО НА ЧОВЕЦИТЕ / на територията на държавата Личността, не е държава. Държава не се прави от личност или личности, намерени из мрежата. В мрежата ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
  ARHEA ПРЕСТЪПНОСТ / КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЪДИЛИЩА - Владимир Улянович Ленин / 17 май, 1922 г. (В. Ленин – пълен сборник на съчинения, Т. 45, стр. 190) „Съдът не трябва да премахне терора (престъпления, ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА   Albena Ivanova Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane   Из матрьошката, излезне лисицата с императорския поглед втренчено отпред - където сивото магаре, чака. / ТЕМА - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЛИТИК Много интересно е да видиш препарираните погледи пред императорския стол, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
ARHEA БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА - СЕРБЕСТ КОРКМАЗ - МОЯ СБЪДНАТА МЕЧТА (ограничение за приятели) / 20 ноември в 3:30 ч. · Приятели 1. ЖИВОТЪТ Е ТАМ, КЪДЕТО СА ТВОИТЕ БЛИЗКИ И ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО ОТ Митко Грозев и Петя Георгиева / НАЙ-ПОСЛЕ СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ПАЛЕСТИНА НА БАЛКАНИТЕ Каква е вредата за България от това, че метастазите на БКП и ДС (от всички цветове) ...
ОЩЕ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
  ARHEA ПО ДЗЕН / СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ / АКО СЕ ДЪРЖИШ КАТО РОБ, ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО СИ РОБ, ВЕДНАГА ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО Е ПРАЗНО, ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ НЕ МОЖЕШ ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
  ARHEA ИНДУСТРИАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ("Aтaнacĸa нa 31.08.2019 11:12 Πpeди гoдини, ĸoгaтo бяx в дeпpecия, дoĸтop ми пишe пopeднaтa peцeптa и нa въпpoca ĸoлĸo вpeмe щe тpae лeчeниeтo, тoй ĸaтeгopичнo ĸaзa: - ...
ОЩЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ARHEA МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Там, където няма масови кражби на национално богатство, където трудът към напредъка дава своите плодове, хората живеят в уредени държави, при спокойно детство, младост и ...
ОЩЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
  ARHEA АНДРЕЙ ГЕОРИЕВ БЕШЕ УМРЯЛ, СЪЖИВИХА ГО В БЪЛГАРИЯ - "Положението е Мики Маус" Andrey Georgiev Georgiev се чувства жизнен. Нека ви споделя какво ми се случи през тези 3 дни. В Неделя ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ARHEA ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ФЕЙСБУК / ИМА ЛИ КОМУНИСТ, КОЙТО ДА НЕ Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА СИ НА - "МРЪСНИК ДОКРАЙ" според девиза - "..не човек, а желязо, тихо мъртвият каза, не, ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
  ARHEA МАНОЛ ГЛИШЕВ, СПОДЕЛЕНО ОТ Kamen Trenkow / НАКРАТКО Между другото - за простосмъртните. Нека се знае, че г-н Глишев е защитена личност докато вие не сте. Каквото и да правите и с ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
  ARHEA Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай. Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА И "ГЯВОЛЪКА" СИ Видяна, целувката е гнусна проява на невъздържаност, не излъчва задължителна дистанция към непознат човек и носи грубо, хормонално послание - пренася се ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ARHEA БЕЗ НАДЕЖДА ОТ ИСПАНИЯ, КРАЯТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА (Учиндол) Започва от личността. Завършекът е реалната форма. Започва от мисленето. Оформя се логиката, рефлектираща върху културата, поведението с всички последствия. Вярвах, че ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
  ARHEA НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В нея се ...
ОЩЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
  ARHEA В НАЧАЛОТО НА КОМУНИЗМА - БЯХА ПАРИТЕ, А БОГ ПЛАЧЕШЕ НАД ЗЕМЯТА, КОЯТО БЕШЕ БЕЗВИДНА И ПУСТА "Кукловодите на Октомврийската революция - трима банкери и двама авантюристи стоят зад най-кръвожадния преврат ...
ОЩЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA   КРАЯТ НА БЪЛГАРИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИ АГЕНТИ (last admin)   ПЛАНЪТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърля действащи агенти към Москва; кратко обяснение ...
ОЩЕ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
  ARHEA ПРЕЛЕСТИТЕ - случаят "ГАЩИ" като психологически акт на кореспонденция с ФБ красавици. /ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ/ Актовото предлагане на прелести пред тълпата, не винаги носи очакваната експлозия от безумство на погледа, не винаги задоволява ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ARHEA ARHEA.ORG Краят наближава. Армагедон е тук. Храмът ще се построи върху Джамията. / АРХЕА ОРГ Отдавна се правят опити за предизвикване на локална война с глобални последици. Колкото и невероятно да ...
ОЩЕ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
  ARHEA ПРЕДИ 648 ГОДИНИ - БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН ("Иво / 19 септември 2017 at 16:34 - Благодаря за информацията! Поднесена е по супер подреден, стегнат, четим, разбираем, хронологичен, логичен и лек начин! ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ARHEA   ВРЕМЕ ЛИ Е БЪЛГАРИЯ, ДА ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ?   75 години, не е ли достатъчно?   ВРЕМЕ ЛИ Е КОМУНИЗМЪТ (във всичките му форми и цветове), ДА ВЗЕМЕ ОТКРАДНАТОТО (не да го върне) И ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ARHEA ДЖЕЙМС БАУЧЕР - УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ / ПОКОЛЕНИЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И КРАЖБИ На национално богатство, на географски области, на история, религия, култура, общество ("инжинеринг"), писменост, злато и парични средства - всичко това, ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА   Tatiana Christy Когато свободата е подарена, тя никога не може да се превърне в истинска и осъзната. За много в България тя си оснана нежелана и неразбираема. България никога ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ГЕРМАНИЯ, за разлика от България - изучава история на комунизма в училищата. / БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ - ВЪПРОС НА ЖИВОТ И СМЪРТ Това, които днешните поколения не знаят, не се изучава, ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
  ARHEA НАЙ-ЛЕСНО СЕ КРАДЕ ОТ ЧУЖДОТО, НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО Тъй като се разбра ще сме свидетели на "комунизъм до откат" при липса на съпротивителната сила от която се започва, след ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
След 1944-та година, не само Народната Милиция придобива един друг характер и не отговаря на обществената поръчка! Сегашната народна полиция няма нищо общо с празника, колкото и да се съешава, съединява ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
  ARHEA Анета Стоева, Constantine Bachvarov - КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА / ЧЕРВЕНО ВИНО ЗА "ОСВОБОДИТЕЛИТЕ" ПЪРВА ЧАСТ Руснаците първо от османците ни освободиха, сега и от НАП. ВТОРА ЧАСТ Хаха - и от ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ARHEA ПСИХОЛОГИЯ - ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
  Valeri George ПСИХОЛОГИЯ - ЩО Е ЛЮБОВ Без любов не се умира, няма ли любов, продължавате напред. Към живота. Голяма част от хората го знаят без изключение назидателно, до следващите млади хора. ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
  ARHEA В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО / Д-Р КРЪСТЕВ 1. Трудно би било да се намери у кой да е друг народ нещо аналогично на антисоциалността на нашата интелигенция. 2. В народи, по-културни от ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ARHEA СПОДЕЛЕНО / "МОНАХЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ" ("цифровият код „Дуло“ 186681 е огледален и означава, че Вселената е безкрайна") ЕПИЛОГ Silvia Elenkova - "Едно от многото неща, които научих, докато отсъствах, ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
  ARHEA Грета Михайлова, Юлия Димитрова - ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ Дъщеричката му Антония е отгледана от баба си и дядо си. В момента тя е лекар със специалност „Уши, нос, ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ* / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
  ARHEA ТОЯГАТА НА МОСКВА - СЛАВЯНСТВО, ПРАВОСЛАВИЕ, КОМУНИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ И "КАДРОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЛЕВИЧАРСТВО, "ДЯДО ИВАН", ЕНЕРГЕТИКА, ПАПИРОСИ, КРАДЕНИ ДОЛАРИ, ЧУЖДИ БОГАТСТВА, КАЛАШНИЦИ, ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА БЪЛГАРОФОБИЯ 14 септември в 2:20 ч.    
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
  ARHEA МИЛАН ГЕОРГИЕВ, СПОДЕЛЯ / В СЕГАШНО ВРЕМЕ - Примитивна лукавост и хитрост, крадливост и жестокост, безотговорност и агресивност Комунистите са примитиви, затова са изверги. Теодора Димова скоро ще завърши новия си роман, ...
ОЩЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КОМУНИЗЪМ / КАКВА Е ВРЕДАТА НА СССР И РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ?! / ДЪРЖАВА БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ управлявана от измамници с цел запазване на заграбеното, българско богатство Тодор Живков довежда България ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  ARHEA БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Пейчо Минков - Татарите са предния отряд, от авангарда на Българите.) За разлика от комунистическата пропаганда, години наред излъчвана щедро от района на Дунавска България, която се "бори" ...
ОЩЕ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ
СВОБОДАТА Е - ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ - и, ще се разбягат. Лустрация го наричат с премахване от управленските, административни и публични длъжности, на "бившите" комунисти, децата ...
ОЩЕ
ВУЛГАРОС
  ARHEA ВУЛГАРОС - ВЯРНО ЛИ Е? Че българите (в мнозинството) са вулгарен, агресивен и прост народ? А децата му според Радой Ралин, са продукт от славянски (робски) жени чрез съответния механизъм, описан ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
  ARHEA ПСЕВДО-ДЕСНИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АНТИ-КОМУНИЗЪМ, ОЩЕ 1000 ГОДИНИ Няма да си отидат просто така, да изоставят България свободна и независима. Да заживеят децата. Ще измислят давностен срок за тях и наследниците, на ...
ОЩЕ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
  ARHEA ВИСШЕТО ПРАЗНО ОТКЪМ СЪДЪРЖАНИЕ / не се говори за средното и общообразователно ниво, нарочно поставени в позицията на партер и логически инертни. Около 15 млн. лв. щели да изхарчат родните студенти ...
ОЩЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
  ARHEA LIBERTA С "ПОУКА ЗА СУЛТАНИ И ИБРИКЧИИ" / КИЧКА БОДУРОВА СРЕЩУ УЧИНДОЛ 05.08.19 16:42 Да се отмие един срам от всеобщата "чалга култура" идваща - спусната да управлява след амортизация на ...
ОЩЕ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
  ARHEA БЪЛГАРИ ОТ ИСПАНИЯ - НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ В БЪЛГАРИЯ (територия за кражби и разбойничество) "Защо сте в Испания? - Защото вие сте в България!" / Любовна лирика между сънародници - ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
  ARHEA АКТИВНИЯТ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ - 62,9% СПОДЕЛЕНО от Пепи Божков / НЕ МОЖЕШ ДА НАХРАНИШ КОМУНИЗМА, ГЛАД ЗА ПАРИ ИЛИ КАК "ДЪРЖАВАТА" ТЕ ОГРАБВА И КАКВО ПОЛУЧАВАШ   Милчо Борисов > ‎Аз съм от ...
ОЩЕ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ФРАНЦИЯ - ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЧВАТ ОТ КОМУНИЗМА / московски фетиши и тотеми Комунизмът е в основата на проблемите, с които България се сблъсква днес. Това заяви посланикът на Франция Ксавие ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ   ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ - "ГЛАД" БТВ / КАРБОВСКИ След голодомора в Урайна преди години, в България се показват храни пред гладния българин (и семейството му) във вид на рекламен продукт, който ако не ...
ОЩЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
  ARHEA ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ, убит във Великобритания (паметник на площад "Журналист" в София) Eva Radeva - "Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
  ARHEA 140 ГОДИШНА ПСИХОЛОГИЯ (1881 - 2019) НА БЪЛГАРИНА КАТО БОЗАЙНИК "За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един ...
ОЩЕ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
  ARHEA СГРАДА / ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА Mariana Florova - Един стар човек с овехтели, изпокъсани дрехи посещавал редовно една църква. Свещеникът, недоволен от външния вид на стареца, му ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК НА ХИТЛЕР - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1 - След като България е осеяна с руски ...
ОЩЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОФАНЗИВА СЛЕД "ОСВОБОЖДЕНИЕТО" ОТ "ФАШИЗМА", "КАПИТАЛИЗМА", ОТ "ДЕМОКРАЦИЯТА" - заради цяло поколение от жизнена деменция - атрактивна и крадлива както никога. Родено и отгледано е поколение ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
ARHEA / ФРЕДИ БУЛАСАРА - МЕРКЮРИ & QUEEN ГУЛАГ И ВОЛФ ЖМУНЕС - ВАКСИНАТА "ЖМУНЕС" СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б На 5-ти септември 1946 г. е роден великият Фреди Меркюри. The Queen създават музика, ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ARHEA ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА - 50 + 10 ЛЕВА / ЛЕЛЯ ПЕНКА ОТ МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА ("чао чао бамбино" както се казваше за бабите, лелките и чичковците с атрибути във властта, ...
ОЩЕ
  ARHEA "АФЕРИМ И СПОЛАЙ ТИ" ОТ КРАСИМИР БУРМОВ / ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ ПРЕЗ 1890 ГОДИНА Бурмов Красимир - ВИЖТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНАРИ ОТ 1890г. "Препоручения за бъдеща деятелност към онези ...
ОЩЕ
СТАДО ПУЙКИ
  ARHEA Мария Петрова > ‎РОДИНА / ИДВАТ ИЗБОРИ СТАДО, ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЛИ Отговарят от стадото - винаги готови, готови, готови. - Не чух добре, ще гласувате ли? - винаги, винаги, винаги... О, йе - Да ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
  ARHEA ДРАГИ НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ Имате ръце да правите добро, докато можете да правите добро. След това не можете да бъдете човеци, ако не сте били човеци. Групата е специализирана ...
ОЩЕ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
  ARHEA ЕМИЛ УНАРЕВ - ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС / "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" НАВСЯКЪДЕ, няма избираеми лица ("Това са пряко действащи агенти, не всичките. Другата голяма част, са десетки хиляди зависими от тях, на ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ARHEA ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
  ARHEA 1 - 38-НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 2000 ГОДИНА - ОБЯВИ КОМУНИЗМА ЗА ПРЕСТЪПЕН 2 - "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД" - ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОНА / ЗАРАДИ "ДАВНОСТ" 3 - ПО СВЕТА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ARHEA АРИАДНА - Даването, е по-ценно от вземането. / БЛАГОДАРНОСТ Има три тайни, момичето ми, само три, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
  ARHEA ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ЕНЕРГИЯ ОТ НОВА БЪЛГАРИЯ В София и страната масово гласуване (на българи) няма да има, но със сигурност има и достойни хора, заслужаващи вниманието. В морето от кандидати. България ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
  ARHEA ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА / Венцислава Борисова Обяснява на детето си - какво е ДДС върху храните? И кой получава откраднатото, и защо? ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ПРИЯТЕЛИ ВЗЕХ МУ 20℅ ОТ ЛЕКАРСТВАТА - Обяснение ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
  ARHEA КОМУНИСТИ, ПАРАЗИТИ, ПАРТИЗАНИ / Демокрация направена от комунисти, е "комунистическа демокрация". С всичките последици. "Така е, за съжаление в този (комунистически) свят нещата са изкривени почти изцяло, човек се променя от ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
  ARHEA КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ ОТ МОСКВА Янко Гочевъ - 75 години от убийствата в Хасково - 12.09.1944г. Комунистически терористи и червеноармейци избиват 7 български офицери от гарнизона начело с командира му полковник Велико Маринов ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
  ARHEA МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА - ПОЛИТИКА И ПОСЛЕДИЦИ (ИТАЛИЯ) 1 Правят ли посредствените и слабите предавания по телевизията хората по-глупави? 2 Склонни ли са глупавите хора да гласуват за популистки партии? 3 Може ли ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ,
ГОРДИ КАПАНЦИ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ТОЗИ ПРОСТ НАРОД
ЗА СВОБОДАТА
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА &
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
КРЪСТОВ ДЕН
БОГ СЪЩЕСТВУВА
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Giant / September 28, 2015
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
СВЕТЛИ ДНИ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
ЛЮБОВ ПО СМЕТКА – СЪРБИЯ И РУСИЯ
ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
В БЪЛГАРИЯ – АГРЕСИВНИ АГЕНТИ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
АКО БЯХА НАРОД
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ МАНОЛ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
МИР И РУСКИ РАКЕТИ С400
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
ДАРЕНИЕТО
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
БЕДНОСТ ПОД ПРАГА
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
РОТ ФРОНТ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
КОМУНИСТИ И ИЗМАМНИЦИ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
НЕ, МЕРСИ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
В КРАЯ НА 2017
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ТУРБО ФОЛК
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
RISEN CHRIST
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
ГОРЯНИТЕ СРЕЩУ ОКУПАЦИЯТА
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ
ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ТРЪБА ЗА ПРОПАГАНДА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
БПЦ И БКП 1944-2019
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ЛИСИЦАТА
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА – СЕРБЕСТ
БЪЛГАРИЯ НОВАТА ПАЛЕСТИНА
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
РОБСТВО ПО ДЗЕН
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
УСПЕНИЕ В РАЯ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
СУН И МАРИН
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
ТАТАРСТАН И БЪЛГАРИЯ №2
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
АРМАГЕДОН – Джамията
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
БЕЗКРАЙНИ КРАЖБИ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
ТОЯГАТА НА МОСКВА
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ /
ВУЛГАРОС
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
КЛЮЧ – 2015
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
КУИЙН И ВОЛФ ЖМУНЕС
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
АФЕРИМ
СТАДО ПУЙКИ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
RADIO-FM
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ