ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ

Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото цялостно последователно квантово описание на гравитацията в отрицателно изкривено пространство-време, за което холограмната теория е вярна.

ВЪВЕДЕНИЕ,

1 – ЗАКОНИТЕ ЗА ГРАВИТАЦИЯ СА ГРЕШНИ

Законът на Нютон е изведен за земни условия и е невалиден за космоса и други небесни тела. Законът на Айнщайн е частен случай на Нютоновия закон, защото Айнщайн приема ограничаващата хипотеза, че гравитацията се разпространява със скоростта на светлината. Обяснението на процеса на гравитация изисква повече усилия и изследвания. Също и извеждане на нова зависимост не може да се побере в статия с ограничен обем. Това е направено в книгата “Теория на всемирната гравитация”

Целта на тази статия е да се докаже невалидността на тези два закона. Ще разгледам две гравитационни зависимости, пресметнати по закона на Нютон – връзката на Земята със Слънцето и Луната.

Силата на привличане между Слънце и Земя се определя по Нютоновия закон:

FСЛЗ = gMСЛ MЗ / R2 = 6,67.10-11*2.1030*6.1024 / (150.109)2=3,6.1022 N

Където FСЛЗ е силата на привличане Слънце – Земя, g е т.н. гравитационна константа, MСЛ е масата на Слънцето, MЗ е масата на Земята и R е разстоянието на Земята до Слънцето. Ако разделим силата, с която Слънцето привлича Земята на масата на Земята, ще получим силата, с която Слънцето привлича 1 килограм земна маса:

FСЛЗ / MЗ = 3,6.1022 / 6.1024 = 6.10-3 N/kg

Разстоянието Слънце – Луна се променя, но съществува точка А от лунната орбита, в която разстоянието Слънце – Земя е равно на разстоянието Земя – Луна. В тази точка силата, с която Слънцето привлича 1 kg от лунната маса е равна на силата с която Слънцето привлича 1 кг от земната маса и тя трябва да бъде равна на 6.10-3 N/kg. Тогава силата, с която Слънцето привлича Луната в т. А трябва да бъде равна на силата на привличане на 1 килограм, умножена по масата на Луната или:

FСЛЛ = 6.10-3 * 7,35.1022 = 4,41.1020 N

Силата, с която Земята привлича Луната се определя от подобна зависимост, каквато разгледах по-горе:

FЗЛ = gMЛ MЗ / RЗЛ2 = 6,67.10-11*7,35.1022*6.1024 / (384.106)2 = 2.1020 N

Където FЗЛ е силата на привличане Земя – Луна, MЛ е маса на Луната, MЗ е маса на Земята и RЗЛ е разстоянието Земя – Луна.

Веднага се забелязва, че в точка А силата, с която Слънцето трябва да привлича Луната е повече от два пъти по-голяма от силата, с която Земята трябва да привлича Луната. В точка В Луната е по-близо до Слънцето и разликата в двете сили трябва да е още по-голяма. Следователно, според законите на Нютон – Айнщайн Луната трябва да напусне орбитата на Земята в точка В завинаги. Но това не се е случило досега и няма изгледи да се случи.

Изводът е, че законите на Нютон – Айнщайн са погрешни и нямат никаква връзка с реалността.

Нека някой професионален учен физик да се опита да даде обяснение на този парадокс, ако има смелостта и претенцията да разбира от гравитация. Съмнявам, че ще се намери научно обяснение, но все пак всеки има своя шанс да се опита.

ТЕМА,

Представям ви превода на статията „Илюзията гравитация“ (The Illusion of Gravity) на Хуан Малдасена (Juan Maldacena), професор в Института за напреднали изследвания в Принстън, излязла в Scientific American .

Аржентинският физик още през 1997 е изказал предположението, че е налице съответствие между теориите на гравитацията в пространства с отрицателна кривина и квантовите теории на полето в пространства с едно измерение по-малко.

Трудно обединение

За много физици, квантова теория на гравитацията е Светият Граал, защото цялата физика, с изключение на гравитационните сили се описват от квантовите закони. Преди около 80 години, квантовата механика е била разработена, за да се опишат частици и сили на атомно и субатомно ниво – ниво, на което квантовите ефекти стават съществени. В квантовите теории, обектът няма определена позиция и скорост и се описва с вълни вероятност, които заемат определени области на пространството. В квантовия свят, всичко е в постоянно движение: дори и „празното“ пространство е запълнено с така наречените виртуални частици, които непрекъснато се появяват и изчезват.

В същото време, общата теория на относителността (най-добрата теория на гравитацията) е по същество класическа (т.е. неквантова). Великото произведения на Айнщайн казва, че в близост до всяко сгъстяване на материя или енергия се изкривява пространство-времето, а с него и траекториите на частиците, които като че ли се оказват в поле – гравитационно поле. Общата теория на относителността е изключително стройна и красива, а много от нейните прогнози са проверени с най-голяма точност.

В класическите теории обектите имат определени позиции и скорости като планетите в орбита около Слънцето. Знаейки координатите, скоростта и масата, може с помощта на уравненията на общата теория на относителността, да се изчисли кривината на пространство-времето и да се определи ефекта на гравитацията върху траекторията на телата. Освен това, празното релативистко пространство-време е идеално гладко, без значение колко детайлно се изследва. Това е напълно равна арена, на която играят веществото и енергията.

Проблемът на квантовата версия на общата теория на относителността е не само защото в мащаба на атомите и електроните, частиците нямат определени позиции и скорости. В още по-малки мащаби, сравними с дължината на Планк (~ 10-35 м), квантовото пространство-време, трябва да представлява кипяща пяна, море от виртуални частици, изпълващо цялото празно пространство. В условия, когато материята и пространство-времето са толкова променливи, уравненията на общата теория на относителността са безсмислени. Ако приемем, че веществото се подчинява на законите на квантовата механика, а гравитацията се подчинява на общата теория на относителността, то ще се сблъскаме с математически противоречия. Затова е и необходима квантовата теория на гравитацията.

В повечето случаи, противоречивите изисквания на квантовата механика и общата теория на относителността не са проблем, тъй като, или квантовите, или гравитационните ефекти са толкова малки, че могат да бъдат пренебрегнати. Но при силно изкривяване на пространство-времето стават съществени квантовите аспекти на гравитацията. За да се създадете голямо изкривяване на пространство-времето е нужна много голяма маса или голяма нейна концентрация. Дори Слънцето не е в състояние да изкриви пространство-времето така, че квантовите ефекти на гравитация да станат очевидни.

Въпреки че настоящите квантови ефекти са пренебрежимо малки, те са играли решаваща роля в началните етапи на Големия взрив. Те, също така определят процесите в черните дупки. Тъй като гравитацията е свързана с изкривяването на пространство-времето, квантовата теория на гравитацията е теория на квантовото пространство-време. Тя ще помогне на физиците да разберат от какво се състои пространствено-времевата пяна, спомената по-рано.

Обещаващ подход към квантовата теория на гравитацията е струнната теория, която се разработва от теоретичните физици от 70-те години. С нея е възможно да се премахнат някои от препятствията, пречещи да се изгради логически последователна квантова теория на гравитацията. Но струнната теория все още е в процес на разработване: на физиците все още не са известни нито точните й уравнения, нито основните принципи, определящи формата им. Освен това има ред физически величини, чиито стойности не могат да бъдат получени от наличните уравнения.

Еквивалентни светове

  • Според една забележителна теория, Вселена, която съществува в две измерения и не съдържа гравитация може да бъде напълно еквивалентна на триизмерна Вселена с гравитация.
  • Триизмерният свят би могъл да възникне от физиката на двуизмерната Вселена като обемно холограмно изображение от плоската холограма.
  • Двумерната Вселена съществува на границата на триизмерната, където съществуват силно взаимодействащите си кварки и глуони. Физиката на вътрешния обем включва квантовата теория на гравитацията, която специалистите по струнната теория се опитваха да развият в продължение на десетилетия.
  • Еквивалентността представя нов подход към разбирането на свойствата на черните дупки, което изисква правилното обединение на квантовата механика и теорията на гравитацията. Математическата част от теорията все още не е строго тествана.

През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Миналата седмица се появи първото цялостно последователно квантово описание на гравитацията в отрицателно изкривено пространство-време, за което холограмната теория е вярна.

Какво представлява пространство-време с отрицателна кривина?

В добре познатата ни евклидова геометрия пространството е плоско, т.е. не е изкривено. До известна степен това е вярно за света около нас: успоредните линии никога не се пресичат и се изпълняват всички други аксиоми на Евклид.

Имаме представа и какво е изкривено пространство. Кривината може да бъде положителна или отрицателна. Най-простото пространство с положителна кривина е повърхността на сфера, която има постоянна положителна кривина, т.е. еднакво е изкривена във всяка точка – яйцето например няма постоянна кривина.

Най-простото пространство с постоянна отрицателна кривина е хиперболичното. В една от картините си Ешер е изобразил плоска карта на такова пространство. По краищата на рибките стават все по-малки, заради това, че изкривеното пространство се деформира, когато се показва на плосък лист хартия. По същия начин, в географските карти на света площите близо до полюсите са разтегнати.

Може да се разглежда и пространство-време с положителна или отрицателна кривина. Най-простото пространство-време с положителна кривина се нарича пространство де Ситер в чест на холандския физик Вилем де Ситер, който го въвежда. Много космолози смятат, че най-ранната Вселена е била подобна до пространството де Ситер. Но в по-далечно бъдеще, поради космическото ускорение, тя може отново да стане като него.

Най-простото пространство-време с отрицателна кривина се нарича пространство анти-де Ситер (или съкратено – AdS – пространство). То е подобно на хиперболичното, но има и ос време. За разлика от нашата Вселена, която се разширява AdS – пространството не се разширява и не се свива, а винаги изглежда по един и същи начин. Въпреки това, то е много полезно при разработването квантови теории на пространство-времето и гравитацията.

Ако сe изобрази хиперболичното пространство като диск, напомнящ рисунката на Ешер, това AdS – пространството ще бъде подобно купчина от дискове, образуващ твърд цилиндър. Изменението по оста на времето съответства на движение по дължината на цилиндъра. Хиперболичното пространство може да има повече от две измерения. AdS – пространството прилича много на нашето пространство-време (с три пространствени измерения) и дава в напречното сечение на своя „цилиндър“ триизмерна картина на Ешер.

Физика в AdS – пространството е малко необичайна. Ако един наблюдател се придвижва свободно, би се чувствал като на дъното на гравитационен кладенец. Всеки хвърлен от него обект, би се връщал обратно към него като бумеранг. Любопитното е, че времето, необходимо за връщане, няма да зависи от силата, с която обекта е хвърлен. Но колкото по-силно е хвърлен, толкова по-далече ще лети.

Ако някой в AdS – пространството изпрати лъч нанякъде, фотоните, които се движат със скоростта на светлината ще достигнат безкрайност и ще се върнат към източника за крайно време. Лазерният лъч (червена линия) ще достигне границата на вселената и ще се върне за едно и също време. В четиримерното AdS – пространство, което прилича на нашата Вселена, границата във всеки момент няма да е кръг и сфера.

Работата е там, че обектите в AdS – пространството, отдалечавайки се от наблюдателя, ще изпитват свиване на времето.

Холограма

Безкрайното AdS – пространство е оградено от безкрайната граница. За да се изобрази тя, физиците и математиците използват изкривен мащаб на дължините, който позволява да се компресира безкрайно разстояние в крайно. Споменатата граница е подобна на външната обиколка на картината на Ешер, или на повърхността на плътния цилиндър, разгледан по-горе. В последния случай границата има две измерения: пространствено (управителна крива на цилиндъра) и времето (образуващата цилиндъра). Границата на четиримерното AdS – пространство-времето има две пространствени измерения и едно времево. Във всеки момент време тя е сфера, на която е разположена холограмата, разглеждана в холограмната теория.

Холограмната теория съпоставя едни физически закони, които действат в определен обем, с други, които важат за повърхността, която го огражда. Физиката на границата е представена от квантови частици, които имат „цветни“ заряди и си взаимодействат почти като кварките и глуоните в стандартната физика на елементарните частици. Законите вътре са разновидност на теорията на струните, включително гравитацията, която трудно може да се опише от гледна точка на квантовата механика. Но физиката на повърхността и физиката в обема са напълно еквивалентни въпреки различните начини за описание.

Идеята е следната: квантовата теория на гравитацията в AdS-пространство-времето е напълно еквивалентна на обикновената квантова теория на частиците, намиращи се на границата. Еквивалентността означава, че може да се използва сравнително ясната квантовата теория на частиците, за да се създаде все още неясната квантова теория на гравитацията.

Представете си две копия на един филм, единият – на лента, а другият – на DVD. В първия случай ако разгледаме целулоидна кинолента лесно можем всеки кадър да свържем с определен епизод от филма. Във втория случай имаме диск с пръстени от точки, които отразяват по различен начин лазерната светлина, за да образуват поредица от нули и единици, които не могат да предизвикат някакъв образ в съзнанието ни. Независимо от това и двата носителя описват един и същи филм.

По същия начин двете теории, на пръв поглед, съвсем различни по съдържание, описват една и съща Вселена. DVD наподобява дъга блестящ метален диск, а теорията на частиците на границата на „напомня“ теория на частици без гравитацията. Кадрите на филма, записан на DVD, се появяват на екрана само след съответна обработка на битовете. Квантовата гравитация и допълнително измерение се проявяват от теорията на частиците на границата само тогава, когато нейните уравнения правилно са анализирани.

Какво означава две теории да са еквивалентни? Първо, за всеки обект в едната теория трябва да съществува аналог в другата. Описанията на обектите могат да бъдат доста различни: на определена частица вътре в пространството може да съответства цял набор от частици на границата, разглеждан като едно цяло. Второ, прогнозата за съответните обекти да бъдат едни и същи. Например, ако две частици се сблъскват в пространството с вероятност 40%, то съответният набор от частици на границата трябва да се сблъсква също с вероятност 40%.

Да разгледаме еквивалентността по-подробно. Взаимодействията на частиците, които съществуват на границата са много подобни на взаимодействията на кварките и глуоните (кварките съставят протоните и неутрони, а глуоните създават силното ядрено взаимодействие, което свързва кварките). Кварките имат нещо като заряд като различните му видове се наричат цветове, а законите на тяхното взаимодействие – хромодинамика. За разлика от обикновените кварки и глуони, частиците на границата имат не три, но много по-голям брой цветове.

Герард’т Хоофт (Gerard’t Hooft ) от Университета в Утрехт в Холандия се е занимавал с подобни теории още през 1974 г. и прогнозира, че глуоните могат са образуват вериги, които да се държат почти като струните в струнната теория. Техният характер остава неясен, но през 1981 г., Александър Поляков, който сега работи в Принстънския университет, забелязал, че пространството, в което съществуват струните, имат повече измерения от това, в което съществуват глуоните. В холограмните теории пространство с повече измерения е вътрешната част на AdS – пространство.

Магията на измеренията

Холограмната теория описва как кварките и глуоните взаимодействат на границата на AdS – пространството могат да бъдат еквивалентни на частици във вътрешната му област с повече измерения.

Кварките и глуоните в сферичната повърхност на AdS – пространството взаимодействат, образувайки струни с различна дебелина. Според холограмната интерпретация във вътрешното пространство, тези струни са представени от елементарни частици (които също са струни), разположени на известно разстояние от границата, което зависи от дебелината на струната.

Така облакът от кварки и глуони на граничната повърхност могат да описват еквивалентно сложни обекти (като тази ябълка) вътре в обема. Предимството на холограмната теория е, че вътрешните обекти изпитват гравитация, макар гравитационното взаимодействие на границата просто не съществува.За да разберем, от къде се появяват допълнителното измерение, да разгледаме една от глуонните струни на границата. Струната има дебелина, която зависи от това, доколко глуоните са размазани в пространството. Изчисленията показват, че в границата на AdS – пространството струните с различни дебелини взаимодействат една с друга толкова слабо, като че ли са разделени в пространството. С други думи, дебелината на струните може да се разглежда като пространствена координата, ос която е насочена от границата.

Така, тънката гранична струна прилича на струна, която се намира близо до границата, докато дебелата струна прилича на отдалечена от границата струна. Именно тази допълнителна координата е нужна за да се опише движението в четиримерното AdS-пространство-време! За наблюдателят в пространствено-времето граничните струни с различна дебелина изглеждат еднакво тънки, но с различни радиални позиции. Броят на цветовете на границата се определя от размера на вътрешната част на пространството (радиуса на граничната сфера). За да не отстъпва на пространство-времето по размери на видимата Вселена, на теория трябва да бъде с не по-малко от 1060 цвята.

Оказва се, че един тип глуонна верига се държи в четиримерното пространство-време, като гравитон, фундаменталната квантова частица на гравитацията. В това описание, гравитацията в четири измерения е явление, възникващо в резултат от взаимодействието на частици в тримерен свят без гравитация. Появата в теорията на гравитоните не е изненада, защото физиците знаят от 1974 г. насам, че теорията на струните по един или друг начин ще доведе до квантовата гравитация. Струните, образувани от глуони не са изключение, просто гравитацията работи в пространство с повече измерения.

Така холограмното съответствие е не просто нова възможност за създаване на квантовата теория на гравитацията. То по фундаментален начин обединява струнната теория като най-изучен подход към квантовата гравитация с теорията на кварките и глуоните, която е в основата на физиката на елементарните частици. Освен това, холограмната теория, очевидно, позволява да се състави някаква представа за точните уравнения на теорията на струните. Тя е измислена в края на 1960, за да опише силните взаимодействия, но е изоставена, когато на сцената се в появила теорията на хромодинамиката. Съответствието между струнната теория и хромодинамиката предполага, че последните усилия не са били напразни. Двете описания са различни страни на една и съща монета

Като варира хромодинамиката на границата, т.е. променя детайлите на взаимодействието на граничните частици може да се получи цял спектър от теории. По принцип на вътрешното пространство може да съдържа само гравитационната сила или гравитацията и други сили, например, електромагнитната и т.н. Все още предстои да се разработи такава гранична теория, от която то да бъде възможно да се изведе описание на вътрешното пространство, съдържащо четирите сили, управляващи нашата Вселена.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ,

2 – Обаче, гравитацията между Земя и Луна действува на повърхностно ниво. Не може да се обясни причината за приливи и отливи на Земята. Защо Луната причинява приливи и отливи на океаните, а Слънцето с по-силна връзка не? Би следвало Слънцето да причинява два пъти по-големи приливи и отливи.

Основният въпрос е в това, какво представлява центробежната сила? Това е сила на отблъскване, създавана от магнитното поле на Слънцето или Земята. Силата на магниното поле зависи от масата и скоростта на въртене. Следователно всяка гравитационна система притежава различен гравитационен коефициент. И не съществува универсална гравитационна константа. Така съм извел нов закон за масата на планетите в Слънчевата система. Няма да се спирам на извеждането,което е по-дълго, а ще дам само формулата в система СИ.

m=r2RK

където mе маса на планета от Слънчевата система, rе радиус на планетата и Rе разстоянието до Слънцето. К е корекционен коефициент за всяка система, в случая е равен на 1. Тогава законът може да се запише така:

mпл = rпл2*RСЛ

Получават се интересни резултати. Оказва се, че Сатурн има по-голяма маса от Юпитер и е 9 пъти по-тежък. Такава маса обяснява защо Сатурн има най-мощното магнитно поле, което беше необяснимо при досега изчисляваната нищожна плътност. Плутон се оказва 1,5 пъти по-тежък от Земята и с огромна плътност. Един литър от обема му тежи 1 тон. Подобна плътност обяснява как Плутон може да притежава силно магнитно поле, за да задържи два сателита. При досега изчисляваната маса това изглеждаше нереално.

Науката досега не е дала еднозначен отговор какво представлява понятието сила, а също и центробежна сила. Какви частици създават силата и взаимодействуват с материята? За съжаление това не е единствен случай във физиката.

СЛЕДОВАТЕЛНО,

3 – Всяко едно движение в природата представлява равновесие или разлика между действие на две сили. Същото се отнася и до гравитацията. Тя е разлика от две сили при свободно падане на едно тяло към Земята и равновесие на две сили, когато има орбитално движение. Силата на привличане се изразява със закона на Нютон:

F=gm1m2 / R2 .Силата на отблъскване се изразява със закона F = m1V2 / R . Двете сили се уравновесяват върху сечението на планетата-сателит. Силата на привличане се променя обратно пропорционална с квадрата на разстоянието, а силата на отблъскване е концентрирана в екваториалната област – видимо се наблюдава в пръстените на Сатурн и се променя обратно пропорционално на разстоянието.

Проблемът в Нютоновия закон е в това, че не отчита силата на отблъскване и че не съществува универсална гравитационна константа.Затова за сега не е възможно да се изчисли масата на Слънцето. Единственото, което може да се каже за нея, е че е няколко пъти по-голяма от изчислената по Нютон.

Следователно законът може да се запише силата на отблъскване в следния вид:

F = m1V2 / R = prпл2P, където P е налягане на частици, създаващи центробежна сила, p е числото пи,rпл е рaдиус на определена планета, rсл e радиус на Слънцето. Получава се уравнението:

mV2 = prпл2PR или m = rпл2 R pP / V2

pP/ V2 =K е корекционен коефициент. В случая за Слънчевата система коефициентът К е равен на 1.

Следователно масата на една планета в Слънчевата система се изразява с формулата mпл=rпл2RK

ИНЕРЦИОННА, ПСЕВДОСИЛА

Центробежната сила е пример за фиктивна сила (наречена още псевдосила), която се появява в неинерциални отправни системи. Тя е инерционна сила и е насочена навън от центъра на въртене. Измерва се в нютони и е пропорционална на ъгловата скорост ω.

Центробежната сила F c → {\displaystyle {\vec {F_{c}}}} {\displaystyle {\vec {F_{c}}}} се появява тогава, когато за отправна система се използва въртяща се система по отношение на инерциална отправна система.

В инерциалните отправни системи центробежната сила изчезва. 

АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ХРИСТО ХРИСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ Пренесено от РОДИНА и РОДИНА 1 - ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ НИЩО, ПРИЧИНИТЕ СА ОБЕКТИВНИ - НЕПРЕОДОЛИМИ 2 - ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
БЕЗКРАЕН СВЯТ - ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България обаче не се ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча от тайните на българомразието през вековете, на публично отричане от родното изкуство на духовника, на велможата, на знатните люде и царедворци от ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Въз основа на Закона за устройството на държавата. След 1944 ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа. В името на Отца и Сина и Светия дух. Аз Самуил, ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която е внедрена умело в ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
ЗЕЛЛО КОМУНИКАЦИЯ
ЗЕЛЛО КОМУНИКАЦИЯ - ИНТЕРАКТИВНА, В РЕАЛНО ВРЕМЕ Показва се възможност за комуникация на живо и в реално време, където всеки от Вас може да се пренесе от клавиатурата, да се ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
САМОЛЕТЕН РАДАР
САМОЛЕТЕН РАДАР САМОЛЕТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ Да погледнем към въздушното пространство над нас, къде се намират самолетите на различни авиокомпании към момента. Сесия от 30 минути реално наблюдение на обявените полети. Източник: САМОЛЕТЕН ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
СВЕТОВНА МРЕЖА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ТАЙНАТА ВОЙНА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА "Независимо от факта, че това е едно от най-отдалечените места на планетата Земя, напълно необитаемо, в съответствие с данните от CIA World Factbook, субантарктическият вулканичен остров, ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КЛЮЧ – 2015
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
КРЪСТОВ ДЕН
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
СОДА & ВОДА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
RISEN CHRIST
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
Giant / September 28, 2015
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ЗЕЛЛО КОМУНИКАЦИЯ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
САМОЛЕТЕН РАДАР
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
СВЕТОВНА МРЕЖА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ