СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ


Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“. Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са едноклетъчни(съставени само от една клетка). Други организми, като човека, са многоклетъчни. (Човекът има приблизително 100 трилиона (1014) клетки, като нормалната големина на една клетка е 10  µm, а масата ѝ е около 1  ng). Най-голямата клетка е тази на неоплоденото щраусово яйце.

Всяка форма на живот се основава на клетки. Човешкото тяло се състои от приблизително 100 000 милиарда клетки, разпределени в около 200 категории. Има клетки с различни форми и размери, всяка от които изпълнява своя специфична задача. Клетките растат, размножават се и накрая умират. Те са както микроскопични химически лаборатории, в които хранителните вещества и енергията се използват, за да образуват мускули, нерви, кожа, хрущяли и кости. Основната структура е една и съща – външна мембрана, която регулира преминаването през желатинообразно вещество, наречено цитоплазма. Ядрото е центърът за управление на клетката. Съдържа дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК), която определя наследствените характеристики. Ядрена мембрана обгръща и предпазва ДНК. Във вътрешността на ядрото се намира ядърцето, съдържащо рибозоми, които изграждат протеините.

През 1665 година Робърт Хук пръв използва понятието клетка, докато наблюдава коркови клетки. За пръв път клетъчната теория е формулирана през 1839 година от Матиас Шлайден и Теодор Шван. Тя твърди, че всички организми се състоят от една или повече клетки, всички клетки идват от предшестващи ги клетки, жизнените функции на организма протичат в клетките и всички клетки притежават наследствена информация, нужна за регулация на клетъчните функции и за предаване на тази информация на следващите поколения клетки

Анатомия на клетката

Има два типа клетки: еукариотни и прокариотни. Прокариотите обикновено са единични клетки и по-рядко свързани в колонии, докато еукариотните клетки се откриват в многоклетъчни организми с висока степен на организация.

Прокариотна клетка

Строеж на прокариотна клеткаНатисни върху картинката за увеличение

Прокариотните клетки не притежават обособено ядро, което да е отделено от цитоплазмата със самостоятелна мембрана, и това ги отличава от еукариотите. Също така прокариотите не притежават повечето от цитоплазмените органели, характерни за еукариотите (с изключение на рибозоми, които се откриват и в двата типа клетки). Повечето от функциите на органели като митохондриите, апарата на Голджи и др. се изпълняват от прокариотната плазмена мембрана.

Прокариотите имат три обособени участъка: израстъци, наречени флагелуми пили – това са белтъчни израстъци, прикрепващи клетката към повърхността; клетката се огражда от клетъчна капсула, клетъчна стена и клетъчна мембрана, и цитоплазмен участък, съдържащ клетъчния геном (ДНК), рибозоми и разнообразни включения.

Други разлики включват:

  • Плазмената мембрана (фосфолипидния бислой) разграничава прокариотната вътрешност от външната среда и служи като филтър и сигнализационен пункт.
  • Повечето прокариоти притежават клетъчна стена (някои изключения са микоплазми (род бактерии) и термоплазми (род археобактерии). Тя съдържа пептогликан в бактерията и играе ролята на допълнителна защита срещу външни неблагоприятни въздействия. Също така не позволява на клетката да „експлоадира“ (цитолизис) при повишено осмотично налягане в хипотонична среда.

Клетъчна стена се среща и в някои еукариоти, като растенията (с голямо съдържание на целулоза), и при някои гъби, но има различен химичен състав.

  • Прокариотната хромозома е от пръстеновиден тип и не е обособена от мембрана, но въпреки това генетичният материал е съхранен като при ядрото. Прокариотите могат да имат екзоядрена ДНК, локализирана в т. нар. плазмиди, които обикновено са пръстеновидни. Плазмидите могат да поемат допълнителни функции, като например резистентност към антибиотици.

Еукариотна клетка

Еукариотните клетки са 10 пъти по-големи от прокариотните и могат да са до 1000 пъти по-обемни. Основната разлика между двата типа клетки е тази, че еукариотите притежават мембранно ограничени цитоплазмени компартменти, които участват по специфичен начин в метаболизма на клетката. Най-важният от тях е ядрото, мембранно ограден органел, съдържащ клетъчната ДНК. Точно то дава името на еукариотите, а именносъщинскоядрени. Еукариотните клетки притежават високо специализирана едномембранна система, характеризираща се с регулирано движение и транспорт на везикули.

Еукариотните клетки (същинскоядрени) са клетки, при които наследственото вещество е отделено от цитоплазмата чрез обвивка (клетки, които имат ядро) , а основната разлика между прокариотните клетки и еукариотните клетки е, че еукариотните имат ядро, а прокариотните нямат.

Други разлики са:

  • Плазмената мембрана наподобява прокариотната по функция, но има малки различия в устройството. Клетъчна стена е в наличие само при растенията.
  • Еукариотната ДНК е организирана като една или повече линейни ДНК молекули, наречени хромозоми, които са в комплект с хистонови белтъци. Цялата хромозомна ДНК е локализирана в ядрото, което от своя страна е разграничено от цитоплазмата посредством ядрена обвивка. Някои еукариотни органели (митохондрии, хлоропласти) също съдържат наследствена информация.
  • Много еукариотни клетки имат реснички. Освен двигателните функции, те служат като сензори за температура, механични въздействия и химични дразнители.
  • Еукариотите могат да се придвижват посредством флагелуми (камшичета), които са по-сложни от тези на прокариотите.

СТВОЛОВА КЛЕТКА

Стволовите клетки са клетки, откривани в повечето, ако не във всички многоклетъчни организми. Те се характеризират със способността да се самовъзстановяват чрез митотично клетъчно делене и да се диференцират до различни класове от специализирани клетъчни типове. Смята се, че началото на изучаването на стволовите клетки е било през 60-те години на миналия век след изследвания на канадските учени Ърнест Маккълок и Джеймс Тил на основни недиференцирани клетки, които имат запазена способност за диференциация в други типове клетки. Тази способност им позволява да действат като ремонтна система на тялото, снабдявайки го с други видове клетки, стига организмът да е жив.

Изследователи в областта на медицината вярват, че изследването на стволовите клетки има потенциал да промени борбата с болестите при човека, като се използва за поправка на определени тъкани или за отглеждане на органи. Правителствени доклади посочват обаче, че „остават значителни технически препятствия, които ще бъдат преодоляни само чрез години интензивни изследвания.“ При бозайниците стволовите клетки са два основни типа: ембрионални стволови клетки, които се откриват в бластоцистите и възрастни стволови клетки, откривани в зрелите тъкани. В развиващият се ембрион, стволовите клетки могат да се диференцират във всички от специализираните ембрионални тъкани. При възрастните организми, стволовите клетки и клетките от първоизточника действат като система за възстановяване на тялото, заменяща специализираните клетки, но също така и поддържа нормалната реорганизация на регенерираните органи, като кръв, кожа или интестинални тъкани.

СТВОЛОВА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В ПЛОВДИВ

В България трансплантации на стволови клетки вече извършват и в Пловдив, освен в София.

През октомври 2015 г. екип на Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ Св. Георги в Пловдив извърши успешно първите си две автоложни стволовоклетъчни трансплантации при пациенти с агресивен лимфом и мултиплен миелом.

Всички етапи на трансплантационната програма от събирането на стволовите клетки, тяхното замразяване, подготовката на пациентите, провеждането на предварителните химиотерапевтични режими, трансплантацията на стволовите клетки и медицинските дейности в посттрансплантационния период преминаха успешно, съобщават от клиниката.

Пациентите са изписани с възстановено нормално кръвотворене и без болестни симптоми, предаде кореспондентът на БГНЕС в Пловдив.

Към момента в напреднала фаза на предтрансплантационната програма са още седем пациента със злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи.

ЗАБОЛЯВАНИЯ

За хората, които се нуждаят от подобна животоспасяваща трансплантация, отделението по Трансфузионна хематология в УМБАЛ Св. Георги в Пловдив е втори шанс в страната след Александровска болница в София.

Полезен списък със заболявания, лечими със стволови клетки.

Със стволови клетки могат да се лекуват редица заболявания. Ето списък с повечето от тях:

Злокачествени:
–    Остра лимфобластна левкемия (ALL);
–    Остра миелогенна левкемия ( AML );
–    Лимфом на Бъркит;
–    Хронична миелогенна левкемия ( CML);
–    Юношеска миелогенна левкемия ( JCML);
–    Юношеска миелимоноцитна левкемия (JMML);
–    Липосарком;
–    Миелодиспластичен синдром (MDS);
–    Хронична меломоноцитна левкемия ( CMML);
–    Невробластом;
–    Неходжкинов лимфом;
–    Лимфом на Ходжкин;
–    Хостиоцитоза на Лангерхансови клетки.

Синдром на костномозъчна недостатъчност:
–    Тежка апластична анемия;
–    Анемия на Ааймънд-Блекфан;
–    Вродена дискератоза;
–    Анемия на Фанкони;
–    Амегалокариоцитна тромбоцитопения;
–    Синдром на Костман.
Хемоглобинопати / Заболявания на кръвта:
–    Сърповидноклетъчна анемия;
–    Бета-Таласемия (Анемия на Куули).

Вродени метаболитни нарушения:
–    Адренолевкодистрофия;
–    Наследствена невронноцеоридна липофусциноза (болест на Батън);
–    Болест на Гюнтер;
–    Синдром на Хънтър;
–    Синдром на Хърлър;
–    Болест на Крабе ( глобоидноклетъчна левкодистрофия);
–    Болест на Леш-Нихан;
–    Синдром на Марот-Лами.
Имунна недостатъчност:
–    Синдром на Омен;
–    Тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID и SCID – ADA);
–    Ретикуларна дисплазия;
–    Дисплазия на Тимик;
–    Синдром на Вискот-Алдрих;
–    Лимфопролиферативно, свързано с X – хромозомата заболяване;
–    Недостатъчност на левкоцитната адхезия.
Други заболявания:
–    Синдром на Еванс;
–    Фамилна хемафагоцитна лимфохистиоцитоза;
–    ЕВК свързана хемофагоцитна лимфохистиоцитоза;
–    Остеопороза.
Списъкът е публикуван от специализирана болница по акушерство и гинекология “Свети Лазар“.

Японски учени доказаха, че стволови клетки лекуват зрението.

За първи път в света японски учени доказаха ефективността на индуцираните плурипотентни стволови клетки iPSCs (iPS-клетки) при лечението на заболявания, свързани със зрението.

За това съобщиха на пресконференция в град Кобе представители на държавния Институт за естествени науки (Рикен), които са се занимавали със изследвания в тази област, съобщава агенция БГНЕС. По техни данни, година след присаждането на ретина, която е била отгледана от стволови клетки, не са били регистрирани никакви странични заболявания.

Японските учени са успели да повишат областта на зрението на пациента. Според тях това доказва ефективността на приложения методи може да повлияе върху увеличаване на употребата на iPS-клетки в медицината, информира агенция ТАСС.

Японските специалисти извършиха първата в света операция за присаждане на ретина, отгледана от стволови клетки през септември 2014 година. Пациентката – 70-годишна жена – страда от макулна дегенерация. През годината след операцията тя е била под наблюдение на лекарите, които са я изследвали за вероятни странични заболявания, свързани с намесата в зрението по този начин.

ЗРЕНИЕ

Дегенерацията на макулата засяга централната част на ретината. Именно макулата ни позволява да виждаме ясно дори и най-дребните детайли, да четем или да караме автомобил.

Макулната дегенерация може да направи някои всекидневни дейности като четене дори невъзможни. Макулната дегенерация е свързана с възрастта се появява обикновено във връзка с естествения процес на стареене на организма след 60-65 годишна възраст. Съвременните лечения отстраняват проблема само временно.

Според учените от Рикен методът е вероятен път за лечение на заболяването.

След като през 2012 година професор Синя Яманака от Университета в Киото получи Нобелова награда по медицина за откритието на метода на производство на стволови клетки от обикновени структурни елементи на организма, в Япония се разработват активно нови методи на регенеративната медицина.

Японското правителство планира отделянето на над 110 милиарда йени, които се равняват на около 820 милиона евро, за изследвания в тази сфера през следващите 10 години.

БЪЛГАРСККИТЕ СЕМЕЙСТВА

Все повече български семейства решават да съхраняват стволови клетки от новороденото си дете, съобщават експерти.

Около 1 700 български двойки годишно решават да съхранят стволови клетки, изолирани от пъпната връв на своето бебе. Отскоро, съществува и възможност за даряване на стволови клетки в обществената банка към Александровска болница, в София.

Трансплантирането на стволови клетки е важна част от лечението на повече от 70 заболявания, засягащи най-вече кръвотворната система, както и при някои автоимунни и метаболитни смущения.

С повече от 250 000 съхранени и с около 120 върнати проби, Cryo-Save е най-голямата и една от най-старите банки за семейно съхранение на стволови клетки в Европа. В момента, Cryo-Save присъства в над 40 държави на 4 континента, притежавайки ултрамодерни лаборатории за обработка и съхранение на стволови клетки в Белгия, Германия, Дубай, Индия и Южна Африка, в т.ч. и България, пояснява агенция БГНЕС.

Съхранението на стволови клетки е застраховка за бъдещето, не само за новороденото, но и за неговите родители. Медицината се развива много бързо и в скоро време, стволовите клетки ще намерят приложение при лечението на значителен брой травматични усложнения, както и при дегенеративни и хронични заболявания, които в момента се считат за нелечими.

ДЕЛЕНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, СТРУКТУРИРАНЕ В ТЪКАНИ

Нобеловата награда за медицина през 2012 година беше дадена на японеца Шинийа Яманака и на британеца Сър Джон Гърдън, именно за научна разработка, в областта на стволовите клетки.

В момента текат повече от 3 000 клинични проучвания със стволови клетки, някои от които таргетират лечението на сърдечно- и мозъчно-съдовите заболявания, диабета от тип 1, детската церебрална парализа и аутизма. Също така, обещаващи резултати има и при лечението на множествена склероза, болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон.

Японски учени съобщиха, че са създали мозъчни тъкани от ембрионални стволови клетки, които откриват пътя към прилагането на нови терапии.

Учените от държавния институт Рикен твърдят, че са създали тъкани на мозъчната кора, „контролната кула“ на човешкия мозък, от взети от ембрион стволови клетки.

Преди този последен опит учените успели да предизвикат деленето на стволови клетки от различни видове други клетки, но до този момент не можаха да ги структурират в тъкани.

В областта на регенеративната терапия само някои болести могат да бъдат лекувани чрез трансплантация на обикновени клетки. Присаждането на тъкани може да позволи да се подобри лечебният процес, съобщиха от института.

Тези тъкани могат да бъдат използвани също за изследване в лабораторни условия на причините за болестта Алцхаймер и да бъдат полезни за развитието на ваксини.

СРЕЩУ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Стволови клетки подобряват състоянието при множествена склероза.

Трансплантацията на стволови клетки стабилизира пациенти с ранна фаза на множествена склероза, като в много случаи положението им се подобрява.

Множествената склероза е автоимунно заболяване, което нарушава способността за движение и координацията, като причинява мускулна слабост, нарушения на когнитивните функции, заваляне на речта и проблеми със зрението. Определени лекарства може да забавят или намалят симптомите в началната фаза на развитието на болестта.

Но десетилетие или повече след настъпването си, заболяването се характеризира с постепенни, но необратими неврологични нарушения, за които не е известно лечение.

Учените, ръководени от Ричард Бърт от Северозападния университет в Чикаго, практически са изградили наново имунната система на 21 възрастни – 11 жени и 10 мъже – които не са отговаряли на стандартните медикаменти. Според данните от изследването, първо те са премахнали дефектните бели кръвни телца, които вместо да защитават тялото, атакуват обвивката, защитаваща нервната система, наречена миелин. След това имунната система се подновява със стволови клетки, извлечени от костния мозък на пациента, които могат да създадат всякакъв вид зрели кръвни клетки.

Техниката не е нова, но за първи път се прилага върху млади и относително здрави индивиди в ранната фаза на болестта. Пациентите са страдали от множествена склероза средно около 5 години. След около 3 години, 17 от 21 пациенти са се подобрили с поне 1 пункт по стандартната скала на уврежданията, а никой не е имал по-нисък резултат от преди трансплантацията. Процедурата „не само предотвратява напредването на неврологичните проблеми, но изглежда и подобрява неврологичните увреждания“, заключава изследването.

Подобрено е качеството на живота и когнитивните функции на пациентите, а лечението е имало ниска степен на токсичност спрямо другите терапии. При петима от пациентите се е наложило и друга имуноподтискаща терапия. Необходими са по-нататъшни изследвания, смятат учените, но „резултатите предполагат, че това е ценна алтернатива“ на досега използваните терапии. Множествената склероза засяга милиони хора по цял свят.

ПРИ КОЖНИ УВРЕЖДАНИЯ

Френски учени получиха нормално функциониращи меланоцити на базата на плурипотентни стволови клетки.

Това постижение дава надежди, че може да бъде намерен лек за здравословни проблеми, свързани с пигментацията на кожата, съобщи сп. Science et Avenir, цитирано от агенция БТА.

Меланоцитите са клетки, които произвеждат пигмента меланин. Той придава на кожата нейния цвят и същевремнно я защитава от ултравиолетовите лъчи. Тези клетки могат да допринесат за лекуване на болести като албинизъм и витилиго, които се характеризират с липса или изчезване на меланоцитите.

Екипът на Кристин Балдески от Френския национален институт за здравеопазване и медицински изследвания получил меланоцити на базата на човешки ембрионни стволови клетки и индуцирани стволови клетки, които са препрограмирани възрастни клетки.

В двата случая учените успели да ориентират диференцирането на клетките към меланоцити, които могат да произведат меланин и да снабдят с него кератиноцитите – клетките на епидермиса. Тези кератиноцити и меланоцити, произлезли от стволови клетки, ще трябва да бъдат тествани върху хора.

Балдески увери, че вече се подготвя експеримент с пациенти, засегнати от дрепаноцитоза (сърповидноклетъчна анемия) и кожни увреждания.

Ранното приложение на стволови клетки от пъпна връв подобрява значително шансовете за излекуване при травматични увреждания на гръбначния стълб.

Това показват данни от проучване на учени от Университета на Илинойс, САЩ.

Приложени рано – до една седмица след травмата – около мястото на увреждането, стволовите клетки от пъпна връв стимулират процесите на възстановяване. Същевременно е установено и успешно диференциране на стволовите клетки в нервни, както и бърза и ефективна миелинизация. Всички тези процеси гарантират поне частично възстановяване и добри шансове за по-нататъшни физиотерапевтични процедури.

Екипът, който е работил при изследването, е установил средна преживяемост на трансплантираните стволови клетки от поне две седмици, както и висока секреторна активност на невротропни растежни фактори. Установено е и, че се постига възстановяване на двигателните функции на долните крайници.

Съхранението на стволови клетки от пъпна връв се смята за приоритет в съвременната трансплантационна медицина. Евтиният, но еднократен източник на стволови клетки – плацентата и пъпната връв, осигуряват достатъчно качествени хемопоетични и мезенхимални клетки, които могат да послужат при лечебни процедури за редица тъкани и органи.

Световните медии информират на практика всяка седмица за създаването на публични или частни банки за съхранение на стволови клетки от пъпна връв. По данни на запознати, най-голямата европейска структура за съхранение на стволови клетки от пъпна връв е банката Крио Сейв в Мехелен, съхраняваща над 60 000 проби.

МЕТОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Нов метод за получаване на стволови клетки, който не изисква използването на вирус, разработиха група учени от Великобритания, Канада и Япония. Чрез него вероятността от последващо раково заболяване е сведена до минимум.

Такава опасност съществуваше при досегашния начин за получаване на стволови клетки чрез използване на генно модифицирани вируси.

Учени, лекари и пациенти, отдавна очакват появата на подобен метод, защото чрез стволови клетки, получени по изкуствен път, могат да се лекуват редица болести – те могат да бъдат използвани за възстановяване на нервна тъкан от гръбначния мозък, да лекуват парализа, да се борят с редица дегенеративни и наследствени болести.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЧОВЕШКИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Ето какво трябва да знаем за ценните за човек стволови клетки.

Все повече хора по целия свят оценяват ползата от съхраняване на стволови клетки. При необходимост тези клетки биха могли да възпроизведат нови здрави клетки на мястото на унищожените – нещо, доскоро смятано за невъзможно от медицината. Това им ценно качество ги превръща в мощно съвременно средство за лечение на редица злокачествени заболявания при деца и възрастни.

Лаборатория и банка “Стволови клетки” към  специализирана болница по акушерство и гинекология “Свети Лазар” публикува подробна информация за това, което трябва да знаем за стволовите клетки.

Процедурата по вземане на стволови клетки е лесна и безболезнена. Непосредствено след раждането на детето, се взема кръв от пъпната вена в специален за целта стерилен сак, когато пъпната връв вече е прерязана, но плацентата все още не се е отделила. При тази процедура не съществува никакъв риск за бебето и майката. Кръв се взема, когато вече е прерязана пъпната връв.

В лабораторни условия от кръвта се отделят стволовите клетки. Използва се специална центрофуга, в която при съответната температура, скорост и време на завъртане се извличат самите стволови клетки. Така обработени, добре опаковани и надписани, се потапят в специален контейнер с течен азот, където остават на съхранение.

Замразени при – 196°С стволовите клетки могат практически да бъдат съхранявани вечно. Успоредно с обработването на стволови клетки, се замразяват и двумилилитрови проби от тях. По график, съгласуван с болницата и родителите, чрез пробите периодично се тества жизнеността на клетките и родителите се уведомяват писмено за резултата. Освен това се замразява плазма, както от стволовите клетки на детето, така и плазма от майката. И ако дойде време клетките да влезнат в употреба, се тества и плазмата, за да е сигурно, че не се е развила инфекция.

До навършване на пълнолетие на детето родителите имат право да решават съдбата на стволовите му клетки. Освен че могат да бъдат използвани от притежателя си, стволовите клетки могат да бъдат дарявани на други членове на семейството или на други пациенти. Не само детето, но и братята, сестрите, майката, бащата, бабите и дядовците могат да се лекуват чрез приложение на стволови клетки от пъпната връв на новородено при наличие на съвместимост.

България,

СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена към ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ХРИСТО ХРИСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ Пренесено от РОДИНА и РОДИНА 1 - ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ НИЩО, ПРИЧИНИТЕ СА ОБЕКТИВНИ - НЕПРЕОДОЛИМИ 2 - ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана и Лом, след като ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
СВЕТЛИ ДНИ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
RISEN CHRIST
КЛЮЧ – 2015
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
RADIO-FM
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
СОДА & ВОДА
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
КРЪСТОВ ДЕН
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
Giant / September 28, 2015
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ