КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ

КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ – НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ

Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите по сакралните, великолепни български земи, правещи възможен буквално този свят.

БЪЛГАРИ / БРАМИНИ / КИМЕРИЙЦИ / ОДРИСИ / ТРАКИЙЦИ

Българите са потомци на най-древното население на Балканския полуостров.

Съгласно някои сведения първата поява на българите в Източна Европа може да се обвърже с появата на кимерийците през VIII в. пр. Хр. Такива податки има в “Зографска Българска история” (XVIII в.), у Ербело дьо Моленвил, Жозеф дьо Гин, Димитър Хоматиян и дори в “Джагфар Тарихъ”. Според едно от мненията дошлите от изток кимерийци етнически са били близки до траките.

Тези теории всъщност се допълват взаимно в светлината на последните изследвания. Тезите на Петър Добрев за Памир, хунската на Съселов и този на д-р Ганчо Ценов, както и на “забравения” Г. С. Раковски (вж. т. 4 от съчиненията му) за автохтонността се оказват различни части от пъзела на Древна България.

Свързващото звено между тях са откритите мумии в Такла макан, датирани на 3-4 хиляди години. От двата филма, които бяха излъчени по National Geographic Chanal, посветени на експедициите, правени в последните няколко години от проф. Виктор Майер – експерт по Изтока и древна китайска история, се установява, че:

– мумиите са бели европеиди с ръст 170-180 см;

– от селскостопанския инвентар, намерен там, цветовете и тъканите са идентични с ирландски и шотландски мотиви (според Майер), но човек се изумява при вида на “родопското” одеяло и др. тъкани, характерни за България;

– в колчаните на двойнореверзивния лък със стрели са открити трите вида срели, характерни за траки, скити, бели хуни и българи – ловна, бойна и бронебойни – т.нар. тривърхи или трипери (описани от Омир в “Илиада”);

– мумиите са облечени с тъкани и дрехи от овча вълна и обработена кожа и обути в кожени ботуши, характерни за българите. Освен това Херодот описва траките като “хипемолгии – пиещи конско мляко” – това е известно и за българите;

– ДНК-анализът на коса, изследван от проф. Паоло Франкалаци от университета в Сардиния, доказват категорично: мумиите са от кавказко-причерноморския расов тип европеиди (а това са траки, скити, бели (царски) хуни и… българите);

– прическите при аристокрацията на траките са удивително идентични с тези на древните българи;

– бръсната глава и пусната дълга коса, сплетена в три плитки отзад, както и т.нар. чембас, както и ритуалът с черепите-чаши, засвидетелстван от хронисти при траките и скитите;

– проф. Майер посочва района на серевното Причерноморие (съвпада удивително с картите на Стара Велика България), за района на който са тръгнали 2 хил. г. пр. Хр. “белите номади” и които според него са донесли опитомения кон в Кита, както и медицинските умения (най-старият опитомен кон е открит в района на Северното Причерноморие и е датиран на 5500 години);

– проф. Майер прилага като доказателство древен китайски трактат, в който се описва оперативна техника на корема, в която завършва и информацията, че това е дошла в Китай от Запад и от “белите номади”;

– открити са десетки градове от печени тухли, населявани от т.нар. бели номади, но засега китайските власти дават много оскъдна информация в тази посока и трудно допускат изследователи в много райони;

– според Виктор Майер това са хората, които преди Троянската война са мигрирали на Изток и след 2000 години, след промяна в климата, водените войни с китайците са изтласкани обратно на Запад (под известното ни т.нар. Велико преселение на народите, неправилно обозначено от съвременната наука). Това според него са хората от т.нар. Тохарска култура от Такла макан. Но никой от западните и нашите историци не е видял, че етимологически името тохари се извежда лесно от древнобългарски, а именно: тох – петел + ари – наставката за мн. число у българите, т.е. петлите, петльовците – Болг-ари, тох-ари.

На фона на откритията за “потопа” в Черно море преди 7500 г., доказан от американския учен проф. Робърт Балард (по този повод е издадена книгата “Ноевия потоп” от проф. Уолтър Питман и проф. Уйлиам Райън, което предшевства експедициите на проф. Балард извършени съвместно с български учени от екипа на проф. Петко Димитров), Варненският халколитен некропол с най-старото злато в света (6500 г. пр. Хр.), а и това, че най-старата писменост досега в света е открита по нашите земи (Градешница, 8000 години), допълнено и от откритата кленописна плочка от Шумер, показваща, че шумерите идват от Запад, т.е. от района на Причерноморието и Балканския полуостров. От само себе си се оформя тезата, че българите са старо население на Балканите и Причерноморието, като части от тях са мигрирали в различни исторически периоди, едни са останали на място, други са се върнали от Изток.

Освен това е безспорен факт, че от Тихия до Атлантическия океан е пълно с български топоними – езеро Байкал, река Дуло край Уланбатор, езерото Балх(к)аш, връх Хан Тенгри в Северозападен Тян Шан, Бух(г)ара, Балкан, Алпи, планинската верига Бух(г)ара в Пиринеите, названията на стоки, като българска пшеница, най-качественият юфт и досега в Казахстан се нарича “булгар”, българският филигран, известен в Иран като “муза-и-булгар”, ястието “булгур”, музикалният инструмент “булгарина”, областта Сакар в Египет (у нас Сакар планина), проход Шипки в Тибет – проход Шипка в България, Ищар във Вавилон, Истар-Истър в България и пр.

Така се налага изводът, че българите са стари поселници на Балканите, наричани в различни периоди от време пелазги, траки, скити, кимери, бели хуни, оногури, котунгури, берлиси, севери, хазари и пр. българи.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/ СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ

Българите и кимерийците са един народ, част от народите на траките по тракийските, български земи. Произходът на българите е и кимерийски, докато продължаваме да се удивляваме не на укритото от съвременника, сънародник, българина, но как историята възвръща своето лице по един чудесен начин, за всички нас по цялата земя. Съвременният българин е съчетал в себе си многообразието от народа чрез изкуството на одрисите, до съвременника – свидетел на чудото, наречено България. Духът на България е жив и изпълнен с качества, креативни към цялата Земя.

Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите по сакралните, великолепни български земи, правещи възможен буквално този свят

Българската история е историята на духа, обуславяща в себе си културата, традицията, навиците чрез това, което всеки притежава. Качествата на българина, на българката са непреодолими, незаменими и единствени. Дори и да не се развият, качествата представляват в сърцето на България човека, имащ радостта да ги споделя.

БЪЛГАРИ / БРАМИНИ / КИМЕРИЙЦИ / ОДРИСИ / ТРАКИЙЦИ

Българите са потомци на най-древното население на Балканския полуостров (Синтез между Хунорската и Тракийската теории за етногенезиса на българите) д-р Владимир Георгиев, Николай Павлов, Петър Голийски.

Една от основните цели на „Българска Орда-1938“ е създаването на единна концепция за българска история. В този смисъл особено перспективна е възможността за синтез между Хунорската и Тракийската теории за произхода на българите. Преоткриването на трудовете на Димитър Съсълов и д-р Ганчо Ценов е една от основните заслуги на съвременната Българска орда. Въпреки че на пръв поглед техните научни дирения за българския етногенезис имат различни посоки, съществуват и възможности за синтез на натрупаната и анализирана от тях научна информация. Особено в контектста на натрупалата се през последните години нова научна информация, потвърждаваща техните хипотези за произхода на българите.

Търсенето на синтез между Хунорската и Тракийската теория за етногенезиса на българите не е насочено само към миналото. Целта на този ситнез е да се докаже, че въпреки големите миграции на древния български народ, именно Балканска България е нашата “Земя завинаги”, нашата “Обетована земя”. Именно днешна България е нашата прадревна люлка, която напуснахме в зората на човешката история и към която се завърнахме преди хилядолетие и половина.

Следва да се има предвид, че предлаганият синтез би изглеждал абсурден, ако се приеме, че в периода IV-VI в. “хунори” е идентично по значение на “хуни”. Редица исторически данни подсказват, че в едни по-широки етногеографски рамки терминът “хунори” не е идентичен с “хуни”, а обозначава група от повече или по-малко сродни като бит, раса и материални култура европеидни народи, населяващи огромното пространство от река Сър-Даря до езерото Байкал. В този етногеографски контекст българите също са хунори.

Съгласно някои сведения първата поява на българите в Източна Европа може да се обвърже с появата на кимерийците през VIII в. пр. Хр. Такива податки има в “Зографска Българска история” (XVIII в.), у Ербело дьо Моленвил, Жозеф дьо Гин, Димитър Хоматиян и дори в “Джагфар Тарихъ”. Според едно от мненията дошлите от изток кимерийци етнически са били близки до траките. А според друго мнение – до иранците. Установили се в Приазовието, Прикубанието и по долното течение на р. Дон, кимерийци и българи влизат в контакт със завареното тракийско население. От района на Северното Причерноморие кимерийски вълни, в състава на които е имало и българи, стигат до Мала Азия, Балканите и дори до Испания, а оттам и до Ирландия (известните от ирландските саги “Фир Болг” – народът на Болг), известен с това, че той донася на Британските острови ритуала за влизане в битка с тъпани и… гайди. Една трако-кимерийска група се установява и в днешен Азърбайджан. Вероятно именно появата на Балканите по това време на древни български преселници е основата на сведения от собствено българската средновековна историческа традиция, използвани от йеросхимонах Спиридон, поп Йовчо Попниколов и от неизвестния автор на Зографска Българска история, които пишат за български царе на Балканите още в началото на I хилядолетие пр. Хр.

Тези теории всъщност се допълват взаимно в светлината на последните изследвания. Тезите на Петър Добрев за Памир, хунската на Съселов и този на д-р Ганчо Ценов, както и на “забравения” Г. С. Раковски (вж. т. 4 от съчиненията му) за автохтонността се оказват различни части от пъзела на Древна България.

Свързващото звено между тях са откритите мумии в Такла макан, датирани на 3-4 хиляди години. От двата филма, които бяха излъчени по National Geographic Chanal, посветени на експедициите, правени в последните няколко години от проф. Виктор Майер – експерт по Изтока и древна китайска история, се установява, че:

– мумиите са бели европеиди с ръст 170-180 см;

– от селскостопанския инвентар, намерен там, цветовете и тъканите са идентични с ирландски и шотландски мотиви (според Майер), но човек се изумява при вида на “родопското” одеяло и др. тъкани, характерни за България;

– в колчаните на двойнореверзивния лък със стрели са открити трите вида срели, характерни за траки, скити, бели хуни и българи – ловна, бойна и бронебойни – т.нар. тривърхи или трипери (описани от Омир в “Илиада”);

– мумиите са облечени с тъкани и дрехи от овча вълна и обработена кожа и обути в кожени ботуши, характерни за българите. Освен това Херодот описва траките като “хипемолгии – пиещи конско мляко” – това е известно и за българите;

– ДНК-анализът на коса, изследван от проф. Паоло Франкалаци от университета в Сардиния, доказват категорично: мумиите са от кавказко-причерноморския расов тип европеиди (а това са траки, скити, бели (царски) хуни и… българите);

– прическите при аристокрацията на траките са удивително идентични с тези на древните българи;

– бръсната глава и пусната дълга коса, сплетена в три плитки отзад, както и т.нар. чембас, както и ритуалът с черепите-чаши, засвидетелстван от хронисти при траките и скитите;

– проф. Майер посочва района на серевното Причерноморие (съвпада удивително с картите на Стара Велика България), за района на който са тръгнали 2 хил. г. пр. Хр. “белите номади” и които според него са донесли опитомения кон в Кита, както и медицинските умения (най-старият опитомен кон е открит в района на Северното Причерноморие и е датиран на 5500 години);

– проф. Майер прилага като доказателство древен китайски трактат, в който се описва оперативна техника на корема, в която завършва и информацията, че това е дошла в Китай от Запад и от “белите номади”;

– открити са десетки градове от печени тухли, населявани от т.нар. бели номади, но засега китайските власти дават много оскъдна информация в тази посока и трудно допускат изследователи в много райони;

– според Виктор Майер това са хората, които преди Троянската война са мигрирали на Изток и след 2000 години, след промяна в климата, водените войни с китайците са изтласкани обратно на Запад (под известното ни т.нар. Велико преселение на народите, неправилно обозначено от съвременната наука). Това според него са хората от т.нар. Тохарска култура от Такла макан. Но никой от западните и нашите историци не е видял, че етимологически името тохари се извежда лесно от древнобългарски, а именно: тох – петел + ари – наставката за мн. число у българите, т.е. петлите, петльовците – Болг-ари, тох-ари.

На фона на откритията за “потопа” в Черно море преди 7500 г., доказан от американския учен проф. Робърт Балард (по този повод е издадена книгата “Ноевия потоп” от проф. Уолтър Питман и проф. Уйлиам Райън, което предшевства експедициите на проф. Балард извършени съвместно с български учени от екипа на проф. Петко Димитров), Варненският халколитен некропол с най-старото злато в света (6500 г. пр. Хр.), а и това, че най-старата писменост досега в света е открита по нашите земи (Градешница, 8000 години), допълнено и от откритата кленописна плочка от Шумер, показваща, че шумерите идват от Запад, т.е. от района на Причерноморието и Балканския полуостров. От само себе си се оформя тезата, че българите са старо население на Балканите и Причерноморието, като части от тях са мигрирали в различни исторически периоди, едни са останали на място, други са се върнали от Изток.

Освен това е безспорен факт, че от Тихия до Атлантическия океан е пълно с български топоними – езеро Байкал, река Дуло край Уланбатор, езерото Балх(к)аш, връх Хан Тенгри в Северозападен Тян Шан, Бух(г)ара, Балкан, Алпи, планинската верига Бух(г)ара в Пиринеите, названията на стоки, като българска пшеница, най-качественият юфт и досега в Казахстан се нарича “булгар”, българският филигран, известен в Иран като “муза-и-булгар”, ястието “булгур”, музикалният инструмент “булгарина”, областта Сакар в Египет (у нас Сакар планина), проход Шипки в Тибет – проход Шипка в България, Ищар във Вавилон, Истар-Истър в България и пр.

Така се налага изводът, че българите са стари поселници на Балканите, наричани в различни периоди от време пелазги, траки, скити, кимери, бели хуни, оногури, котунгури, берлиси, севери, хазари и пр. българи.

Нашата историческа наука е все още в дълг към българската история и ние само начертаваме посоките, в които тези доказателства ни отвеждат.

ПРЕДИ ХЕРОДОТ

Кимерийците са споменати за пръв път още в Омировата Одисея, където се твърди че: „На края на океана стигнахме до огромна глъбина. Там бе страната и градовете на мъжете Кимерийци. Страната им е обхваната от мъгла и студ, там Слънце не грее и не ги докосва със своите лъчи, то нито се издига на звездното небе, нито се връща обратно от небето до земята, а само печална нощ се простира над нещастния народ.“ Разбира се, обрисуваното място географски съвпада със северните брегове на Черно Море – земите на Кимерииците.

Нека видим разказа на Херодот:

И скитите изоставили домовете си, прекосили Араксес, и навлезли чак в земите на Кимерийците. И земята която днес (по времето на Херодот б.а) е позната като скитска, всъщност бе бившата страна на Кимерийците. Когато чули колко многобройни били пришълците, местните свикали съвет. На срещата мненията били различни като едни искали да останат за да воюват, напомняйки за добрите мигове прекарани в земите им, а други да търсят нова земя… Когато скитите дошли намерили изоставена земя“… но разказа продължава така „Скития все още пази следите от Кимерите; там има техни крепости; пристанища а и цял проток кръстен на тяхно име – Кимерийският Боспор.

От дългото Херодотово описание си заслужава и да се отбележи нещо съществено – бащата на историята нарича Кимерийците – Синдийци: „… морето замръзва и целият Кимерийски Боспор е покрит. в Сезона, скитите които живеят наблизо често правят подобни на бойните експедции над леда, и дори вървят с каруци през страната на Синдийците.“ Нужно е да се отбележи че Синд е земята северно от Индия и Южно от Бактрия. Обръщайки поглед към лингвистиката, лесно разбираме че в Кимерийската именна система са запазени едва три имена и нито една дума. За да бъдем по-точни това са:

Теушпах, което е аналогично на староиранското Тавишпая, означаващо „преливащ от сила“
Дугдамей, аналогично на осетинското (аланско) – Туксдумаг означаващо „владеещ с мощ“
Сандаксатру, аналогично с иранското Сандакурру, означаващо „с чисто управление“ но и близко до Бахликското СасаБинду.

Но защо древните историци понякога са наричали българите Кимериици?

Нека разгледаме и известието на Прокопий:

В старо време хуните, на които тогава викаха кимерийци, живееха там (отвъд Азовско море) и всички се повинуваха на един цар. Веднъж имало един такъв, който имал двама сина. Името на единия било Утигур, а на другия Кутригур.

Съвременният германски културолог и философ Пиер Кребс отнася началото на Европейската цивилизация преди около 4000 години, когато “индоевропейските номадски племена се превърнаха в келтски, германски, елински и римски народи и чрез високите култури на езическата древност тя (Европейската цивилизация – б.а.) постигна своя разцвет.” Единственият исторически документ, който осветлява тази далечна епоха, е един български летопис под заглавие “В кратце о болгарословенском народе”, публикуван от  Георги Раковски. В него се разглежда най-старата история на българите, представени като един от най-старите народи на Европа – една истина, която неуморно отстояваше и достойният български историк Ганчо Ценов. Летописът започва така:

Българският народ излезе в древността до Черното море до река Волга от великата Скандинавия, и зваха се тамо ГИМЕРИ и КИМЕРИ, където се умножиха и още преди Александър Македонски дойдоха първи в тази страна. Илирик беше първи крал след 3522 от Сътворението на Света (1986 г. пр.Хр. – б.а.), а след него царуваше Крал Бладилий, и той Филипа Македонски цар победи и свой поданик го направи. После през 3685 (1823 г. Пр.Хр. – б.а.) крале бяха двамата братя Брем и Болг, и понеже много крале надвоюваха и много земи завладяха, то народът се назова на техните имена. Брем завоюва Западната страна , и остана там покрай Западното море, Балтийско до Померания, и назоваха се Пеми и Словаци, а след това и Бранди-Бури. Болг завоюва и усвои земя на Източната страна , и засели се там със своя народ, и назоваха се Българи, които след това с Александър Македонски воюваха и с неговите македонци.

Плиска,

В летописа се получава смесване на събития от различни исторически епохи:

Преселението на кимерите в началото на II хил. пр. Хр. и царуването на келтските царе Брем и Болг през III пр.Хр. По всяка вероятност смесването на историческите събития е допуснато при преписа на този летопис от по-стар оригинал, но това зло съвсем не изглежда непоправимо. Защото царуването на Брем и Болг е документирано и от някои антични историци като Полибий и Павзаний. Като цяло то е свързано с келтските завоевания на Балканите и Мала Азия. През IV-III  в. пр.Хр. келтски племена се спускат от Централна Европа към Балканите и се установяват в завладяните от тях земи. Двамата братя-царе Брем и Болг основават келтско царство в Тракия със столица Тиле (Туле, днешно Тулово, Старозагорско), което просъществува близо 60 години. Те действително воюват с Александър Македонски.

Като изключим тези изкуственонаслоени събития от съдържанието на летописа – а именно царуването на Брем и Болг и отношенията им с македонските владетели, пред нас се откриват съвсем други събития, протекли в много по-далечна епоха. Става дума за разселението на кимерите от Скандинавия към Волга и Черно море в началото на II хил.пр.Хр., не на келтите от Централна Европа по времето на Филип Македонски. Кимерите завладяват много земи и създават две царства – царството на Брем на Запад, в Померания и Бранденбург, и царството на Болг на Изток. Тези царства нямат нищо общо с това в Тракия, където келтските царе Брем и Болг управляват заедно. Особено важно за нас е, че Цар Болг дава името на нашия народ – българи. Според летописа ние произхождаме от онези кимери, които са негови поданици и приемат неговото име. Действително Цар Болг е тачен от българите като Праотец, той е превърнат в един мит, увековечен в известната коледарска песен “Болг се роди, Коледо”. Но същевременно келтският цар Болг не е известен като праотец на българите. (Вероятно имаме едно съвпадение на имената.)

Тези изводи показват, че през различните исторически епохи се явяват двама царе, носещи името Болг – един кимерийски и един келтски. Общото им име става причина неизвестният летописец да смеси техните дела. Възниква и въпросът за връзката между келтите и кимерите, който ще разгледаме по-нататък.

Паисий Хилендарски също разказва за разселването на българските прадеди от Скандинавия към Волга и Бранденбург в своята История славянобългарска. Там обаче вместо кимери те са наречени скандавляни по името на Скандинавия.

Ценни сведения за ранната българска история се съдържат и в “История о болгарском народе словенском”, написана от Йеромонах Спиридон. Макар и накратко да споменава за кимерите, Спиридон не ги разглежда като прадеди на българите. Според него българският народ произхожда от т.нар. “мисигити” или “мисагети”, носещи името на своя праотец Мосох, един от синовете на Яфет. Очевидно Спиридон е имал предвид древните масагети, които все пак са сроден с българите конен народ. В представената от него най-древна история на българския народ обаче се разказва за същите царе и събития, известни от Летописа на Раковски, само че тук царуването на Цар Бладилий е отнесено към 986 г. пр.н.е., и за кимери изобщо не се споменава. Същевременно тук се разясняват и някои подробности, пропуснати в Летописа на Раковски, а като цяло движението на българските прадеди – мисагетите, точно съответствува на разпространението на кимерите според класическите извори. Като изключим повлияния от Библията разказ за идването на Мосох от Бабилон, като най-стара българска родина се посочват земите до река Волга и Черно море, т.е. старата Кимерия, спомената от Херодот.

Що се отнася до въпросната Скандинавия, тя по-късно става завоевание на Цар Брем, който действително завладява много земи в Средна, Северна и Източна Европа:

Брем взе (земите) на север от Дунав и на запад от завоюваните земи даже до Балтийско море и Померания, и се заселиха там и (народът му) се назова по името на своя крал – бреми и пеми – сегашните чехи. Померания, която е земята Брандибурия и не само Брандибурия, но и Сведия и великата Скандинавия, която сега се нарича Данимарко. И когато се върна оттам, отиде срещу сарматите и русите и ги победи, и град построи в земята им и го нарече Нов город.

Очевидно под “великата Скандинавия” Спиридон е имал предвид не Скандинавския полуостров, а Дания, а точно там, на п-в Ютланд, са живели кимери според римските историци. Със завоеванията на Брем в земите на Русия би могло да се обясни произхода на името на един град 100 км северно от Москва – КИМРИ.

Поместеният разказ за завоеванията на Цар Брем налага едно сериозно преосмисляне на нашите познания върху древната история на Европа. Според историите на Раковски и Спиридон, двамата царе Брем и Болг са завладяли една значителна част от европейския континент – те са държали една могъща империя, съизмерима с тази на Атила през IV-V в. Очевидно в тези летописи е пресъздаден споменът за езна далечна историческа епоха, преминала под господството на кимерийските царе Брем и Болг. Много по-късно на техните имена са наречени келтските царе, владяли Тракия, в знак на приемственост с митичното им величие. С това ние повдигаме и съдбовния въпрос за истинската история на Европейската цивилизация. И до днес за официалните европейски историци богатата “Халдщатска култура” в Горния Дунав си остава едно мъртво археологическо понятие, като че ли ей-така тя е преминала в забравата, и не са останали никакви предания за нея. Все едно, че европейските народи са някакви безпаметни тълпи, живели на разпокъсани племена в древността, както впрочем им се иска на съставителите на известните “Протоколи на ционските мъдреци”… И все застъпват схващането, че Европейската цивилизация започвала от Гърция и Рим.

Европа започва от Империята на Брем и Болг!

С твърдението, че хуните в старо време се наричали кимерийци  Прокопий осветлява въпроса за народностната принадлежност на хуните, или по-точно на една част от тях, тъй като под общото название хуни са били  известни различни народи. Припокриването на понятията за хуни и кимери показва, че хунорската теория за произхода на българите, развита от Димитър Съсълов, има историческо основание.

Летопис от страната на Ариите

Преминаването на Азовско море е имало съдбоносно значение в живота на утигурите и кутригурите. Ето защо те свързват това събитие с една легенда, която Прокопий представя така:

Ако е вярно това , което хората приказват, голямо число кимерийски момчета , като били на лов, гонили една сърна и тя пред очите им скочила във водата. Момчетата, подбудени било от честолюбие, било от любов към лова или някое божие предопределение, последвали сърната и не я оставили, докато не стигнали с нея на оная страна на брега.  Това, щото те преследваха изчезна – кой може да каже какво бе то! … Момчетата наистина не донесоха у дома си лов, обаче повод за бой и плячка. Щом се върнали в отечеството си, известили на всички кимерийци, че оная вода е проходима. Веднага грабнали оръжие и без много да му мислят,  преминали на другия бряг.

Същата легенда е записана и от Йордан и други историци, и това показва, че тя е добила известност в Европа през Ранното Средновековие. Легендата за сърната, извела нашите прадеди към нови земи, в никакъв случай не е забравена. Отглас от нея срещаме в стиха на една сватбарска песен: ”Елен плива по море”.(19) Наистина, не е известен друг такъв мит за елена (сърната), който плува по морето, като този на утигурите и кутригурите. Тази песен свидетелствува за нашата приемственост с тях, а заедно с това и за кимерийския ни произход.

По собствен път руският историк Василий Татищев изследва произхода на българите и определя българските прадеди като келтокимери-брамини, а също така намира сходство между тях и описаните от Херодот  аргипеи. (20) Със своята теза Татищев повдига и въпроса за историческата връзка между древните българи и брамините, както и за произхода на самите брамини. Наистина в Латинския хронограф се посочва общия произход на българи и брамини (гимнософисти) – “те всички са бактриици”, т.е. от Балхара.(21) Самите брамини също извеждат произхода си от там и тачат двете свещени планини, издигащи се в старата им родина – Су Меру и Мандара.  Те са почитани и от древните българи под имената Самар (по Джагфар Тарихи, 22) и Мадара, както е наречено главното светилище на Дунавска България.

Най-сигурното доказателство, че българи и кимери са един народ, намираме в историята на Месопотамия. В началото на II хил. пр. Хр. в северната и част се заселва народът БАЛХАРИС, с владетел на име ЦИМБЕРИС.(23) Връзката между тези две имена не подлежи на обсъждане. Заселването на българите в Месапатомия по време се съгласува и със сведенията за кимерите от Раковски и Робърт Хауърд.

Движението на кимерите се потвърждава и в историческите летописи на Асирия, където те са наречени ГИМИРАИ. Саргон II воюва с кимерите, нападнали северните провинции на империята му. През 706 г. той се придвижва до Табал, където среща кимерите. Саргон загива през 705 година в една от битките с тях. По времето на асирийския цар Ерсархадон, управлявал от 681 до 668 г., северните граници на Асирия са нападнати от кимери, съюзени със сафаради, мидяни и мини . Този военен съюз в асирийските летописи е известен под името Уман-Манда (многочислени орди). От своя страна Ерсархадон се съюзява с Бартата, цар на ишгуцаите (скитите), и с негова помощ отблъсква нашествието на кимерите и техните съюзници. В битката при Хубуша през 677 г. загива кимерийският цар Теушпас (Теуспа, Теушпа).

По време на войната с Асирия кимерите разрушават Фригийското царство на Мидас и завладяват част от Мала Азия за най-малко 30 години. През 685 г. те те достигат северните граници на Лидийското царство, а през 660 г. лидийците са застрашени от разгром. Царят на Лидия Гигес призовава асирийците за помощ, надявайки се, че те ще нападнат южния фланг на кимерите и така ще отблъснат тяхното нашествие в Лидия. Според асирийски източници Гигес печели една победа над кимерите. Но опитите на Гигес да създаде здрав съюз с Асирия се оказват базплодни. През 652 г. кимерите разгромяват Лидия и завладяват нейната столица Сардис, а също така опустошават гръцките градове по егейското крайбрежие на Мала Азия. Някои антични историци твърдят, че много преди историческото нападение над Сардис Лидия е нападана от север от племе, носещо името кимери. Еузебиус огнася тези нападения към XII в.пр. Хр.

Успехите във войната срещу Лидия дават самочувствие на Тугдам, царят на кимерите, да поднови войната срещу Асирия, настъпвайки през Киликия. Кимерите обаче не успяват да задържат Киликия. В последвалите боеве Тугдам загива, а на неговото място заема сина му Сандакшатра. По-късно синът на загиналия Гигес – Ардис, а също и внукът му Алиатес отблъскват кимерите от Западна Мала Азия.

Много по-късно кимерите отново се завръщат на историческата сцена на Европа. Те застрашават Рим, който още е в разцвета на силите си. В римските източници кимерите са известни под името КИМБРИ. На Балканите кимерите се съюзяват с тракийското племе трери, поради което Страбон ги определя като тракокимери. Той ясно посочво пътя на тяхното преселение. Те “се придвижиха на запад в Европа, минавайки покрай Дунава в (Мизия)  и  достигайки (Панония) . Те веднага разпознаха гробовете на своите прадеди, напомнящи за понтийския им произход. Възможно е появата на тези чужденци, довели със себе си ценна порода коне, да е оказала влияние върху възникващата на Запад аристокрация.

Кимерите се появяват в Централна Европа към 120 г. пр. Хр. и заемат град Тевтобургиум, разположен между реките Сава и Драва в днешна Хърватия. През 113 г. те разбиват една римска армия в Норикум в Австрийските Алпи. Рим изпраща още две армии да ги отблъснат, но те също биват разбити.  Кимерите настъпват към Гаул. Две нови армии са изпратени да ги спрат, но те също претърпяват поражение, при което римляните губят общо 80000 души. Победоносното настъпление на кимерите продължава до Италия, и то предизвиква така наречената “Кимбрийска паника” в Рим. Накрая Галиус Мариус успява да ги отблъсне от град Верцеле на река По през 101 г. пр. Хр.

Въпреки римския отпор кимерите продължават своето нашествие в Европа. Част от тях преминават  Пиренеите и навлизат в Испания, където се присъединяват към келтиберите. Друга част от тях през Галия преминават  на Британските острови. В Южна Галия се заселва кимерийското племе ВОЛЦИ (VOLKS), чието име е звучи близко до БОЛГАРИ (БОЛГИ).

По същото време Рим е нападнат и от германското племе тевтони. Много често съвременните историци причисляват и кимврите към германските племена заедно с тевтоните. Наистина според Плутарх  кимбрите са високи и синеоки мъже, поради което римляните ги вземат за германци. Но Страбон и Плутарх опровергават тази погрешна представа. Те поясняват, че по своето облекло и въоръжение  кимбрите се различават от тевтоните, поради което са смятани за келти.

По това време кимерийските племена бритони (брити) и логри, прадедите на днешните уелсци, се заселват в Южна Британия (наречена на тяхното име). Те съставляват отделен клон в келтското семейство, за разлика от местните келти – гели , които те изтласкват в земите на Ирландия и Шотландия (гелите са прадеди на днешните шотландци и ирландци).

През V в.от Хр. англосаксонските нашественици принуждават кимерите да се оттеглят в земите на Уелс, Корнуол и Североизточна Англия. И днес в Англия и Уелс има много местни названия, производни на името кимери, отглас от времето на кимерийското могъщество. Такива като Cambridge,  Cumberland , Cumberworth , Comberford , Comberback ,  Combermere  ,  Comberton ,  Cummersdale , Cumrew…

От този кратък исторически преглед не можем да получим вярна представа за цялостното разпространение на кимерите. Кимери са живели и по други земи, отдалечени от местата на разгледаните исторически събития. За тях древните летописци съобщават съвсем накратко. Според римските класически автори кимерите са живяли на полуостров Ютланд в днешна Дания.  Плиний съобщава, че кимерите са живяли до река Парапамис над Балтийско море в днешна Литва.(IV;13)(32)  Затова и Балтийско море е наричено с тяхното име – Кимерийско. Клювериус в своята География също извежда произхода на кимерите от северните страни.(33) Следи от кимери откриваме и по на изток от посочените страни. В Русия на 100 км северно от Москва се намира  съвременният град Кимри.

Въпросът за прародината на кимерите все още е предмет на научни спорове, а тези спорове не са от вчера. Според едни мнения та е била на север от Черно море, а според други – в Северна Европа. И древните римляни не са били съвсем наясно откъде тези завоеватели са навлезли в техните земи, както уточнява Плутарх: Други обаче казват , че познатите на древните гърци кимери са били неголяма част от целия народ. .. докато по-голямата и войнствена част от този народ е останала на края на Земята , покрай външното море. От тези области тогава тези варвари се отправиха срещу Италия, и първо бяха наречени кимери, а после кимбри, което съвсем не е погрешно.

За северната прародина на кимерите се разказва и в Омировата Одисея, която всъщност е най-ранният извор за кимерите. Както е известно, Омир е живял преди Херодот  – през IX в.пр.Хр., но според съвременните изследователи Одисеята е изградена върху предания от много по-ранната Микенска епоха (XV-XII в.пр.Хр.). В разказа на Омир страната на кимерите се отъждествявя  с Царството на Хадес (Плутон, Богът на смъртта ). Тя е “обхваната от мъгла и студ, там Слънце не грее и не ги докосва със своите лъчи (хората – б.а.), то нито се издига на звездното небе, нито се връща обратно от небето до земята, а само печална нощ се простира над нещастния народ.” Под “нещастен народ” тук се разбират душите на мъртвите, които са обречени на вечно скърбящо съществуване в Царството на Хадес според гръцката митология. За да отиде там Улисес, изпратен от чародейната Кирка, той е бил длъжен да поеме дългия път на запад от нейния остров през Средиземно море и да продължи по “река Океанус” оттатък Херкулесовите стълбове (Гибралтар). В съдържанието на този разказ неуловимо се преплитат географията и митологията. В царството на Хадес, описано в гръцката митология, географските и природни дадености имат метафизическо измерение. Това царство на смъртта се намира под земята, отвъд водите на вледеняващата река Стикс, където не свети Слънцето на живота. Тези митологически представи са пренесени в разказа за едно морско пътешествие, пресъздаден в Одисея. Там Атлантическият океан е наречен “реката Океанус” по аналогия със Стикс, а страната на кимерите е оприличена с Царството на Хадес. Като изключим тези митологически наслоения, не е трудно да се досетим, че тази страна е някъде по северните брегове на Европа.

Много малко се знае и за източните обитания на кимерите. Когато Птоломей описва народите около Каспийско море, той заявява: “нагоре живеят кимери.” Под това той е имал предвид земите около Волга. Точно там, в Ростовска област, на левия бряг на Волга се намира село Кимра, за което съобщава Татищев. Останките от древни селища, разположени наоколо, са показателни за историческата приемственост на неговото име.

Кимери са живели и в Средна Азия. Стралтенберг открива следи от тях в Бухара. В земите до Имеон (Памир) са живяли българските племена утигури и кутригури, според Прокопий Кесарийски, който толкова упорито ги нарича кимери. Те са  били известни още по времето на Херодот, който ги нарича утии и кутии.

И до днес името на кимерите е съхранено в народностната ни памет. За това свидетелствува известната българска фамилия КАМБУРОВ, някои имена на местности, като например КАМБЕРИЦА (до с. Писанец, Русенско), и села, като Долно КАМАРЦИ (Софийско).

За езика на кимерите няма преки исторически свидетелства. До нас единствено са достигнали имената на трима от техните царе: Теуспа, Тугдам и Сандакшатра. Първите две имена не са известни сред други народи. Едното от тях – ТУГДАМ, записано от Страбон и като ЛИГДАМ, е близко до името на българския Кан КАРДАМ. А името ТЕУСПА пък пък звучи близко до тракийското име ДЕОСПОР, очевидно производно на индоевропейското понятие за Бог – ДЕУС.

Изглежда при своите преселения и странствания кимерите са увлекли и племена от ирански, мидянски и тракийски произход, и са възприели елементи от техния език и народностни традиции. С това могат да се обяснят различията между някои кимерийски клонове. Така Страбон нарича кимерите тракокимери, а персийският цар Ксеркс, управлявал около 470 г. пр.н.е., различава кимери от Амиргия и кимери, носещи островърхи шапки.

От особена важност за нас българите е въпросът за народностната самоличност на кимерите, като народ, положил основите на Българската цивилизация. Не бива да ни обезсърчава липсата на преки писмени свдетелства по този въпрос – неговият отговор е преди всичко в нашето родово наследство. Ние сме структуралисти, и при определянето на самоличността на народите се ръководим от типа на тяхната обществена структура, както и от основните структуроопределящи понятия – в устройството на рода и държавата, в духовния живот и летоброенето. Така стои въпросът за самоличността на кимерите.

В “Джагфар тарихи” се казва, че Върховният бог на синдийците, т.е. на кимерите и древните българи, е ТАНГРА или ТАРА. Тези две имена, с които нашите прадеди са призовавали своя Върховен Бог, са непознати сред иранските народи, но техните следи водят към келтските и германските народи. Близки до ТАНГРА са понятията за мълния в английския и германския език – сътветно THUNDER и DONNER. А с имена, близки до ТАРА, е наричан Богът-гръмовержец в келтския и германския пантеон – съответно THARAN и THOR.

Нашите прадеди са имали могъща държава на североизток от Индия, наречена Балхара. И тогава българите са почитали своя по-далечен прародител. Той не само не е забравен, а на него е наречен най-светлият български народен празник, който празнуваме и досега – Коледа. Празникът на светия Цар Колед. Към него българските коледари отправят молитвите си за здраве и плодородие през идната година. На неговия празник се извършва инициацията на момчетата – те за пръв път запасват червен пояс, обличат ергенски дрехи и се присъединяват към коледарската дружина, за да запеят на свой ред вечния химн на БОЛГ-АРИИТЕ : “Болг се роди, Коледо”. Защото на Коледа ние празнуваме рождението на Коледовия син – Болг (Вълк), чието име ние, българите, носим. Все още ние не знаем при какви обстоятелства се е родил Цар Болг, но явно Цар Колед и неговият народ трябва да са били изправени пред съдбоносно изпитание, за да стане такъв светъл празник рождението на престолонаследника. А Цар Болг се възцарява през 1823 г. пр.н.е. според един летопис, обнародван от Георги Раковски. Там се разказва, че Цар Болг е бил един велик предводител на нашите прадеди – кимерите, и владетел на много земи. Затова неговите поданици са приели името му, което и днес с гордост носим. В Летописа на Раковски обаче са смесени делата на легендарния Цар Болг и на по-късния келтски владетел със същото име , царувал в Тракия по времето на Филип Македонски. Йеромонах Спиридон също разказва за царете Колед и Болг, но той отнася тяхното царуване към VIII в.пр.Хр. Според него Цар Колед е бил нечестив, зъл, властолюбив и идолопоклонник.“ …поиска и Колад да бъде бог и повели на народа да му се покланя като на бог, а не като на крал. И роди двама сина, а името на първия беше Болг или Бог. И когато му се роди първия син Болг, той повели на целия народ по цялата земя да тържествува, сиреч да го празнува на месец Декември на 24-я ден, с ядене и пиене и песнопения, сиреч “Болг се роди Коладе.

Колад сключил договор със Сатаната

Много българи все още мислят, че Коледа идва от „коля“ и свързват празника със свинските заколения. В История на България, писана от йероскимонах Спиридон Габровски през 1792 г., се говори за древен наш владетел Болг, чието име носим всички ние – болгари. Позовавайки се на древни хроники, йеросхимонах Спиридон разказва историята на бащата на Болг – Колад: „След Бладилий дойде трети крал на име Колад в годината от сътворението на света 4745 (762 пр. Хр.). Той беше много нечестив, зъл, сластолюбив, блудник, суров и просто да кажа, баща на всяка неправда, а най-много – мъчител немилостив. Поради това сатаната го залюби и го постави отдясно на себе си, отдавайки му чест, достойна за делата му. Когато се смесиха с елините и римляните, илирийците (древните българи – б.а.) видяха, че те имат кумири и идоли и им се покланят. И Колад пожела да бъде бог и да му се покланят като на бог, а не като на крал. И роди двама сина: името на първия бе Болг или Боу; и когато се роди първият му син Болг, заповяда на народа си по цялата негова земя да тържествува, сиреч да празнува в месец декември, 24 ден – да ядат и да пият и да пеят песни сиреч „Болг се роди, Коладе, тази вечер, Коладе“ и прочие слова, повтарящи многократно и споменаващи името Колад. Даже и до днес има такъв празник у българите. Ако и да се покръстиха, българите не забравиха този дяволски обичай. След това Бог го уби с гръм и така измоли окаяната си душа…„, пише монахът.

Древната хераклейска историческа школа е проучена от Stanley Mayer Burstein (Outpost of Hellenism: the emergence of Heraclea on the Black Sea, University of California Pr., 1976, p.p. 1 -14), който обръща внимание (на с. 6-11), че там има данни за събития преди Троянската война, според които местен народ били кимерийците, които именно траките-трери изгонили от Витиния.

Времето на това събитие е преди Троянската война.

Древните хераклейски логографи са съхранили спомена, че Кимерий имал син Мариандин и той дал името си на мариандините. Царят на мариандините Приол бил син на Татий, внук на Мариандин и правнук на Кимерий.

Ако вземем предвид, че според „Аргонавтика” на Аполоний Родоски, Приол е бил съвременник на аргонавтите, става ясно, че „преименуването” на древните кимерийци на мариандини, е станало поне две поколения преди похода на аргонавтите, в който участва и Орфей, т.е. преди Троянската война, тъй като този поход се датира преди тази война…

При Евстатий е съхранен откъс от „Витиниака” на Ариан, а както казахме Ариан ползва данни от хераклейската стара традиция. В този откъс (Eustath. FGrHist 156 F 76) е казано, че кимерийците имали „обичай да ядат трева” и те загинали от някаква отровна трева „аконит”. Същевременно, именно на нимфата Траке, са приписвани чародейства. Ако употребата на трева, при кимерийците, се свърже с Омуртаговият договор за мир, става ясно, че ролята на тревата при сключване на мир, е отколешна и се среща още при нашите предци кимерийците.

Образът на „тревата-отровителка”, при която били загинали кимерийците, според Ариан, е очевидно отзвук от нападението на траките над кимерийците и сключването на примирие. Кимерийците обаче не изчезнали, а те при Титий станали още „по-многобройни и придобили голямо благоденствие”. Това сведение е съхранено при хераклейския историк Домиций Калистрат (в схолите към Аполоний Родоски, FGrHist 430 F 1=433 F 2): „Местният герой Титий, за когото едни разказват, че е син на Зевс, а други – най-големият от децата на Мариандин, син на Кимерий, при когото народа стана по-многоброен и придоби голямо благоденствие.”

Този патроним Кимерий, не може да бъде сбъркан с етнонимът „кимериец”, защото схолите към Аполоний Родоски са съхранили името му още два пъти: „а други казват, че мариандините носят името си от Мариандин, син на Кимерий” и още „Казват, че Мариандин е син на Финей, Фрикс или Кимерий”.

Така става ясно, че народа мариандини е същият, известен по-късно като кимерийци.

Групирането на сведенията дава следната картина: кимерийците са заселват в далечното минало преди Троянската война във Витиния, където тракийците, които идват по-късно, ги изселват. Така трерите, чиято майка Траке дава името на тракийците, се заселват точно на кимерийски и мариандински поселища, което е дало основание на Страбон да смята през 1 в., че трерите са кимерийци.

Асколд Иванчик обръща внимание, че „разказът за борбата на тракийци с кимерийци за Витиния е възможно да бъде съпоставен с борбата на мизийци и мириандини, в която последните претърпели поражение, а техният цар Приол бил убит” (Apoll. Rhod. 2, 780).

С други думи, проучването на миналото на нашите предци кимерийците показва , че те са народ не само по-древен от траките, но и известен с патронима си Кимерий още преди Троянската война. При това кимерийците не забравят древните си поселища и през 7 в. пр.н.е. се връщат във Витиния и превземат тези територии от лидийци и йонийци.

Нашите учени все още оставят без внимание въпросът, че именно кимерийците са предци на хуните (Прокопий Кесарийски), а сведенията за „мардуани” в волжко-българският средновековен летопис „Барадж тарих” отново показва, че именно кимерийците са били предци на българите. Това е казано и от Никифор Григора през 14 в. и неслучайно през 19 в. гениалният български революционер и книжовник Г.С.Раковски, на основата на летопис от Атон, твърди, че българите произхождат от „гимери и кимери”.

Тези отгласи от далечните исторически събития, достигнали до нас с гласа на преданията, още повече потвърждават свещеното значение на празника Коледа. Рождението на Цар Болг е открило нова епоха в историята на кимерите, и затова то е съизмеримо с рождението на Новото Слънце по време на зимното слънцестоене, към което е отнесен празникът Коледа. Крал Артур също олицетворява Новото Слънце според вярванията на британските келти. Но Болг също е свързан с Вълка, на когото е наречен, също като Авитохол – Синът на Сърната. Вълкът е свещено животно за арииците, господар на суровата северна природа и жив пример за храброст, съратничество и саможертва. Неговата сила е през зимата, и той е почитан от нашия народ през Вълчите празници около Архангеловден (21-ви ноември) и по-късно.

Троя, царско семейство

Болг се роди, Коледо! Тъй както на Небето се ражда новото Слънце, за да ни даде живот, здраве и плодородие пред идната година, тъй и на Земята се е родил Болг, за да даде нов живот на Българския Род и Царство. Така е било, нека така да бъде и занапред! Да бъде Българската Воля!

За много продължителен интервал от време в Северното Причерноморие и Прикавказие са господствали все ирански народи: кимерийци  (…-VII в до н.е.), скити (VII-III в до н.е.) и сармато-алани (II в до н.е. – V в н.е.) [1, 2, 3] (обр. 1).

Имената с по-архаична, авестийска фонетика Згуста свързва със скитите, докато имената от втората група, разпространени главно от района на Танаис и Боспор Кимерийски – със сарматите. Според Згуста, всички изследвани ирански имена принадлежат на два диалекта, а не на два отделни езика.

По всичко изглежда, част от предшестващите кимери са останали по местата си и са били мирно асимилирани от дошлите скити, както по-късно сарматите са асимилирали заварените скити.
Аримы – това название на кимерийското племе се споминава в хомеровския епосе (Αριμοισι). Страбон ги локализира в Лидия (Geogr. XII 8, 19). В асирийските източници от XIII в. пр. н. е. се споменават arima, в по-късните урартски източници – arme. [Ельницкий Л.А., Скифия евразийских степей. – Новосибирск, 1977, стр. 46.]

Дугдамме (Dugdamme, Тугдамме) – вожд на кимерийците, техен водач в завоевателните им походи в Мала Азия, баща на Сандаксарт. Споменава се в асирийските източници като цар на племето сака-угутум. Ельницкий Л. А. вижда в това родство на кимерийците с прикаспийските саки. Името е кимерийско, обаче  не е изключена и връзка със скитите. [Strab., Geogr., I, 3, 12; Ельницкий Л.А., указ. соч., стр.26.]

Ишпакай (Išpakai) – предводител на скитите в техния похода в Азия. Известен е от асирийски източници. По сведения на Ельницкий, сестрата на Ишпакая – Шпако станала жена на кимерийския цар Теушпа (Теиспа. Имената Ишпакай и Шпако произлизат от скитските думи špaka – куче (по руски собака), обаче Фасмер пък го извежда от авест. aspa – кон. [Геродот I 110; Ельницкий Л.А., Скифия евразийских степей. – Новосибирск, 1977, с. 25 со ссылкой на Konig F.W. Alteste Geschichte der Meder und Perser.- der Alter Orient, Leipzig, 1934, Bd. 33, H. 314, S. 31.]
Кобос (Κωβος) – вожд на кимерийското (скитското) племе трери. [Strab., Geogr., I, 3, 12.]
Портмеи – кимерийски град. Херодот пише, че границата между Европа и Азия преминава през Танаис, Меотида и кимерийския град Портмеи. [Геродот IV 45.]

Sandaksatra (Шадакшатра) – син на вожда на кимерийците Дугдамме (Лигдамис). Неговото име се споменава в асирийски клинописни документи във връзка със събитията в Мала Азия. [Ельницкий Л.А., Скифия евразийских степей. – Новосибирск, 1977, стр. 27; L. L. Zgusta. Die Personennamen griechischer Stadte der nordlischer Swarzmeerkunste. Praha, 1955.]

Токсамис (Τοξαμις) – това име наред с името Кимерий (Κιμεριος) е отпечатено на керамична ваза от 570 г. пр. н. е. (кратер на Франсуа). М.В. Скржинская счита, че вазописец изобразил герои от скитските митове, добре известни на гърците в VI в. пр. н. е. [Б.Н. Граков, Материалы…, №104; М.В. Скржинская. Герои киммерийских и скифских легенд, ВДИ, 1986, №4, стр. 84.]

Трери (Τρηρες, Τραρες) – кимерийско племе. Страбон съобщава за вожда на трерите – Кобосе (κωβος). Л. А. Ельницкий изказва предположението за генетичното родство на трерите, скитите и траспийците-траки. [Strab., Geogr., I, 3, 12; Ельницкий Л.А., Скифия евразийских степей. – Новосибирск, 1977, стр. 47-48; Е. Молев. Эллины и варвары, М., 2003, стр. 34.]

Шпако – сестра на Ишпакай. Двете имена произлизат от скитската дума spako – куче (собака по руски). Шпако е жена на кимерийския цар Теушпа, от техния брак се родил бъдещия цар на персите Кир I. [Ельницкий Л.А., Скифия евразийских степей. – Новосибирск, 1977, примечание на стр. 27.]

Това е видно от колебанията (Gamir / Gamirra) във формата на името, което потвърждава вторичния характер на името на топонима, получено от името на кимерийците.
По отношение на местоположението му мненията на учените се свеждат по същество до две гледни точки.

Представители на първата считат, че кимерийците се намират на север от Урарту, т.е. в Закавказието, в Северна Армения и Южна Грузия.

Представителите на втората са склонни да го локализират в югоизточната граница на Урарту, на юг от езерото Урмия, в района на Манна.

Първата гледна точка е повече от оправдана. Тя разчита на идентификацията на Gu/Qu-ri-a-ni-a, с която е граничила  територията населявана от кимерийците, с областта Qu-ri-a-ni, както и с Gu/Qu-ri-a-ni, споменавани в урартуските текстове и разположени на север от Урарту.
Локализацията на сблъсъка между кимерийците и урартите в 714 г. пр.н.е. на север от Урарту, остава непоклатимо.

Напоследък се увеличи броят на поддръжниците на северния регион на локализация на Гуираниа  и по този начин на конфликта на кимерийците с урартите там; към тази версия напоследък склонява и Й. Лафранки, който е известен учен -познавач на  новоасирийските текстове, включително на тези, свързани с кимерийците, който преди това е локализирал тази област в близост до езерото Урмия (устно съобщение през лятото на 1994 година).

Пребиваването на кимерийците в Предна Азия в ерата на Асархадон и Ашурбанипал, както изглежда, изобщо няма възражения. Някои от авторите обаче обръщат внимание на определянето на кимерийския вожд Теушпи като „уман – манда, мястото което е отдалечено“ (стр. 77-78). Те отбелязват, че последното определение „би могло да бъде много важно за разбирането на историята на пребиваването на кимерийците в Предна Азия“.

Територията на тази държава е била в южното Задкавказие, т.е. на териториите на дн. южна Грузия и северна Армения (вж. ДНК проучването на Деси Каравеликова в този сайт)…Между кимерийската държава и Урарту е била областта Гурианиа. Особено интересно е, че през 2 в. от н.е. Птоломей поставя област с такова име на север от Кавказ. На базата на тази миграция на топонима от Задкавказието в Предкавказието, можем да се доверим на грузинското съчинение от V в. от н.е. Мокцевай Картлисай, в което има съхранени древни спомени за хони и бундурк (бийан, бунд е самонаименованието на урартите, съгласно техните клинописи), че миграцията на хони (кимерийци, според Прокопий)и бунд от земите на юг от Кавказ към земите на север от Кавказ, е станала в края на 4 в. пр.н.е, когато автохтонните хони и бундурк в земите на дн. южна Грузия, са притеснени от мигриралите по тези места ибери (протогрузинците). Както казахме, езикът на бунд (уруртите)е бил от хуритската група, а езика на кимерийците е бил индоевропейски. Така Бунд стават Udon и под последното име са засвидетелствувани през 2 в. от Птоломей (вж. Арменската география от 7 в.). Именно тези udon са всеизвестният хунски народ улдин, ултинзури и именно прозвището на този народ носи през 5 в. хунския военачалник Улдин. Така че сведението от 6 в. на Прокопий Кесарийски, че хуните произхождат от кимерийците е изключително важно, понеже показва южнокавказки произход на европейските хуни, а не както твърди руско-съветската наука, чу европейските хуни произхождали от средноазиатския монглоиден народ хсионг-ну, за когото последни данни в китайските летописи са от 1 в. от н.е., когато е претопен и асимилиран от сянбийците. Преразглеждането на въпроса за произхода на европейските хуни е изключително важно за да получим правилна представа за произхода на българите.

Акадските текстове от епохата на Асархадон споменават за присъствие в района на две групи номади – на кимерийците и скитите. И.M. Дяконов предположи навремето, че вавилонските писатели са използвали името на кимерийците още в VII в. пр.н.е. разширително, което са направили и нововавилонските писатели и тези от ахменимидската епоха за обозначаване и на саките от Централна Азия, а може би и на причерноморските скити. В същото време, той смята, че асирийските писатели, за разлика от вавилонските, последователно разграничавали скитите и кимерийците, доколкото като автори и преписвачи произлизали от Северна Месопотамия и били добре запознати с тези номади. Въз основа на това предположение, И.М. Дяконов  считал, че кимерийците от времето на Асархадон се намирали изключително на запад от Асирия, в Мала Азия, докато скитите  били на изток, в Манна и Мидия. А текстовете, които споменават за присъствие на кимерийците в този район, всъщност имали предвид скитите.

Тази хипотеза не е достатъчно убедителна. Текстовете от епохата на Асархадон напълно последователно разграничават кимерийците от скитите и че присъствието не само на скитите, но и на кимерийците в района на Манна и Мидия, е отразено достатъчно надеждно. Голямата част от споменаванията за скитите и кимерийците в Манна и Мидия са съхранени в текстовете с питанията до оракула на бог Шамаш, авторите на които, в стремежа си да осигурят максимална точност на пророчеството, са се стремили към детайлно и недвусмислено формулиране на въпросите, изброявайки при това всички възможни опасности, които следва да се избягват в записите си на отговорите на оракула (ср. например, дългите и подробни изброявания на всички възможни лица, можещи да представляват опасност за царя, във въпросите, посветени на неговото благополучие, например SAA 4.139=№ 38 от моя корпус, става дума за неговите преводи на асирийските текстове к.м.).

Освен това, както вече бе посочено, в края на краищата съществува един въпрос към оракула, в който наименованията на кимерийците и скитите са се запазили едно до друго (в някои други текстове името на единия от двата народа, изписано заедно с други, се възстановява с достатъчно голяма увереност.) Важното  при това е, че имената на кимерийците и скитите са включени в списъка на възможните противници, при което в този списък те не стоят едно до друго :„ Дали това са кимерийците, [или урартите], или маннейците, или скитите, [или …]ци, или друг враг”.

Другите аргументи в полза на реалното присъствие на кимерийците в района на Манна и Мидия през епохата на Асархадон бяха приведени в монографията (Les Cimmériens au Proche-Orient // Orbis Biblicus et Orientalis. CXXVII. Fribourg, 1993.; руското изд. е от 1996 – к.м.) и тук няма необходимост да се повтарят, още повече че те, както ни се струва, у никого не са предизвикали възражения.

Пренасянето на името на кимерийците върху родствените им по културен тип саки е могло да стане и по-късно: не е било необходимо кимерийците да са съществували в реалността – достатъчно е било да е запазен споменът за тях.

Името на кимерийците започва да се използва разширително от книжовниците на Нововавилонското царство, първоначално за обозначаване на средноазиатските саки, по време на края на VII или през началото VI в.пр.н.е. Да се говори за подобна употреба на етнонима в по-ранен период, и особено в асирийските канцеларии, няма основания. (напомням, че родоначалник на саките е Сакел [Сак, Сагет, Сагин] /вероятно от неговите потомци произлизат масагетите/, който е син на Мардукан и е брат на Сокуш [Сок, Сокан] /вероятно от неговите потомци произлизат кушаните/).

Заслужава доверие сведението на Прокопий (VІ в.), че хуните произхождат от кимерийците.

При обзора на късно-античната епоха модерните учени приемат Прокопий като стандарт на историческите сведения, но незнайно защо това негово известие, че хуните произхождат от кимерийците, е пренебрегнато от просвещенско-модерните учени и няма задълбочено проучване дали Прокопий е бил прав за произхода на европейските хуни?

През VІ в. Прокопий, който е черпил сведения от стари автори, но  е ползвал и устни данни на утигури, съюзници на византийският император Юстиниан І, пише:

Зад сагините живеят много хунски народи. Простиращата се оттук страна се нарича Евлисия (очевидно Прокопий ползва сведения от „Анонимният Перипъл на Евксинския Понт”, където тази страна от сагините до Дон и Азовско море, е изписана всъщност „Евдоусия”-бел.ред.); крайбрежната й част, както и вътрешността е заселена от варвари чак до така нареченото „Меотийско блато” (Азовско море) и до река Танаис (Дон), която се влива в „блатото”. От своя страна то се влива в Евксинския Понт (Черно море). Народите, които живеят там в древността са се именували кимерийци, а сега се наричат утигури.(кн.ІV.4, Войната с готите).

Според Прокопий, пост-кимерийци са били ония хуни, които през втората половина на ІV в. нападат готите (пак там, ІV.5).

Явно той е убеден, че хунското нашествие през втората половина на ІV в. (около 363-375) на запад от Азовско море, е извършено от тези кимерийци – кутригури и утигури, а когато след краха на Атиловата държава към 460 г. те се върнали от запад на изток, според Прокопий, кутригурите заселили земите от градовете Херсон до Боспор, а утигурите били на изток от Дон до сагините.

„Удивил се Александър и проучил, че те били потомци на йевусейците. Понеже не беше във възможностите му да воюва с тях, царят се отдалечи. Тогава дойде отделилото се от халдейците войнствено племе хони и измоли от владетелят на Бундур място за заселване и като даде данък, се заселиха в Занави. И владяха тези земи, плащайки данък, и тази местност се нарича Херки” (гл. І).

Тук под името „хони” не може да се разбира нищо друго, освен кимерийците, които преди VІ в. пр.н.е. напускат именно земите вблизост до Халдея, т.е. напускат Кападокия, където е била античната им държава „Гамирайа” (асирийски клинописи). Пътят на кимерийците  на север от Кавказ минава през Урарту и очевидно в „Мокцевай Картлисай” се е запазил спомен от древни времена. В арменската генеалогия Хайк (Херки) е потомък на Гомер. Библейското име на Гомер е идентично с името на асирийските Gimir, и тази версия днес се поддържа от редица учени.

С други думи, кимерийците, не усядат временно в Урарту, (т.е.  на бъдещите арменските земи, за първи път името „Армения” се споменава през VІ в. пр.н.е), по земите, известни по-късно като „гавара Утик”, а там, според новите проучвания на кимеролога Иванчик, е автохтонната им родина, на север от Урарту. И точно там те се връщат след завоевателната си политика в Предна Азия и Мала Азия през VІІ в. п.р. н.е., след краха си от лидийците.

Благодарение на Иванчик става ясно, че земите на север от Урарту, не само са били автохтонни за кимерийците, но и са именувани в урартските клинописи „Gu/Qu-ri-a-ni-a”. Ако това е така, преносът на това име от Задкавказието непосредствено над Дербент в северен Кавказ („геруа” на Птоломей и арм. Географ от VІІ в.), е маркер за преход от Задкавказието в Предкавказието на т.нар. в легендата на Низами (ХІІІ в.) „Бун и Гар”, които станали „българи” (а Низами, както знаем от „Барадж тарих”, е преписал тази легенда от епоса от ІХ в. на Микаил Башту; не случайно в „Барадж тарих” се твърди, че хоните произхождат от Боян, последното е самоназванието на Урарту, както става ясно от урартските клинописи…).

Утигурите” на Прокопий, които той нарича хуни и пост-кимерийци, още през 1918 г. Златарски правилно отъждестви с „бургар” (българите) на сироезичният автор Псевдо-Захарий Ритор, писал по същото време на Прокопий (в гавара Утик има гр. Хелхал, според Мовсес Калакантуаци; за хунски военачалник на византийска служба към 465 г. с име или по-точно прозвище Хелхал, знаем от летописът на Приск Панийски (V в.); арменският историк от V в. Елише също упоменава такова селище „близо до границата на Иберия, срещу гр. Халхал”; част ІІІ).

Кавказките хони, в този смисъл, според „Мокцевай Картлисай”, са наследници на кимерийците и именно това пише през VІ в. Прокопий Кесарийски, съобщавайки, че доатиловите хуни са били кимерийци в древни времена.

Този въпрост е изключително сложен, ако се проследи диахронно: ако кимерийците още към VІ в. пр.н.е. са получили от урартите (самоназвание „Бийан”) името „хини-ли”, което е значило приблизително „поданици”; и ако можем да проследим прехода от кимерийци към новият етноним „хион, хионит, хони, хуни”; то как да си обясним, че още преди основната инвазия на хуните на запад в Скития и Панония към 363-375 г.г., имаме сведение от втората редакция на „Анонимният латински хронограф” (354 г.) за „българи”?

Тоест, ако основното ядро на хуните още през 375 г. са българите, както твърдят автори като Енодий, Касиодор и Павел Дякон, защо първоначалната популярност е била върху името „хуни”, след като е видно от Анонимният латински хронограф, че името „българи” е известно още през 354 г., преди да стане популярно в Европа името „хуни”?

Този въпрос е важен и във връзка с въпроса за произхода на името „българи”, последното винаги е разглеждано етимологично, но това явно не е достатъчно за произхода на етноса.

„Анонимният латински хронограф” (354 г.) споменава българите, във връзка с дейността на Зиези, като приписва произхода им от същият този Зиези. Но отсъствието на Зиези и българите в по-ранната редакция на хронографа сочи, че някакви събития около 354 г. са дали повод за включването на „Зиези, от който са българите” във втората редакция на хронографа?

За щастие, в историята от ІV в. на Амиан Марцелин се споменава за някакъв Зизаис, който е предводител на отряд от „свободни сармати”, които по същото време (преди 457 г.) стават съюзници на Констанций и дори явно са посещавали Рим.

И така, дали може да предположим, че преходът на военни отряди на пост-урарти (Бунд, Udon) и на кимерийци (хини, хони) през ІV в. пр.н.е. от Задкавказието в Предкавказието, е съпроводен с наричането им от вече залязващите скити „бал”, т.е. така, както са били наричани „отрядите, участващи в походи”?

Следователно термина „балгар” вероятно е съставен от „бал” (скитско-осетинската дума за участници във военни походи) и от „гар” („Gu/Qu-ri-a-ni-a”), както е известна земята на север от Урарту, откъдето са идвали кимерийците през VІІІ-VІІ в. пр.н.е.

Що се отнася до местната версия на припонтийските гърци, то в нейното формиране, наред с чисто гръцките елементи (омировия откъс за кимерийците, които живеели до входа на Аид;  тълкуванията върху този пасаж; спомена за кимерийските набези над йонийските и лидийските градове; а така също вероятно и паметта за скито-кимерийските конфликти в Предна Азия и др.), съществена роля е играл и скитския фолклор. Към последния може да се отнесе, например, разказът за въстанието на скитските роби и тяхното поражение или своеобразното самоубийство на кимерийските вождове. Впрочем, това съвсем не означава, че последният сюжет е бил свързан именно с кимерийци в скитския фолклор: напълно е възможно в него да е ставало дума за някакви древни великани, изчезнали от лицето на земята (ср. аналогичните разкази в осетинския фолклор  за гибелта на нартите). Тези древни великани биха могли да се отъждествят с кимерийците вече в гръцка среда, под влияние на представата за това, че изчезналите кимерийци някога са населявали земите на скитите.

Несъмнено е също и това, че споменът за кимерийските походи дълго време се е съхранявал сред йонийските гърци и че на последните са били известни многобройни детайли от историята на кимерийските походи. Херодот е използвал само част от тези спомени. Независимо от убедителността на този основен извод на статията, някои детайли от анализа на В. Паркър предизвикват възражение. Така например, той пише, че в асирийските надписи от храма на Иштар, царят на кимерийците Дугдами е именуван „царя на саките и гутите” (с. 95).  Това обаче е само единият от двата възможни варианти на превода, при което втория – „планинския цар на гутите”, е препоръчителен по ред причини. Но даже ако се предпочете първият вариант, не виждам никакви основания за съпоставяне на този текст със свидетелството на Страбон (I.3.21), съгласно което тракийското племе трери, понякога споменавано като съюзник на кимерийците, било разбито от скита Мадий. Не е напълно убедително и тълкуването от Паркър на разказа на Псевдо-Скимн за основаването на Синоп, в който се различават две кимерийски нападения над града. Кимерийското нахлуване е било едно от най-известните репери на архаичната хронология и то достатъчно често се използвало като синхронизъм, позволяващ за датиране на едно или друго събитие. Античните автори, както се вижда, не са различавали няколкото различни походи на кимерийците (независимо каква е била реалната ситуация) и считали, че става дума за едно нахлуване, в хода на което кимерийците, естествено, нападали различни народи и градове на Мала Азия (фригийци, витинци, лидийци, йонийци и т.н.).

Не издържат критика и другите „асирилогически” построения на автора, в частност предположението, че развитието на коневъдството в Манна се обяснява с пребиваването там на части от кимерийците (с.98-99). В действителност, коневъдството в този регион е развито независимо от евразийските конници и преди появата им в региона. Отношенията между кимерийците и скитите (стр. 100-101) в Предна Азия също са осветени превратно от С.В.Махортих, най-вече защото част от най-важните източници, които не са включени в колекцията на И.М.Дяконов, са останали неизвестни за него. Например, той пише, че кимерийският цар Тугдаме е убит при „сблъсък на кимерийците със скитите, провокиран от Асирия“. В същото време, в акадските текстове, с които разполагаме, подробно са описани обстоятелствата около смъртта на T/ Дугдаме (аналите от редакцията IT и Н, виж. № 48 и 49 от корпуса ми), които не съдържат нищо подобно. Кимерийският цар умира от болест, описана много добре и подробно, след поредица от гранични конфликти с асирийците, в които той е действал в съюз с царете на Хилаку и Табала. Скитите не са участвали в тези конфликти, и като цяло присъствието им в Мала Азия преди последните две десетилетия на VII в.пр.н.е., с нищо не е фиксирано. На териториите на изток от Асирия, акадските източници не споменават за никакви конфликти между скитите и кимерийците, така че всички аргументи на С.В. Махортих по този въпрос са недостоверни.

По отношение на археологически аспекти на проблема, то С.В. Махортих се придържа към традиционната представа, според която „предскитските“ паметници, като съкровището от Новочеркаск, е принадлежало на кимерийците, и ги датира в края на VIII и в първата половина VII в.пр.н.е. Археологически доказателства от кимерийски походи в Мала Азия С.В.Махортих, както и другите привърженици на това схващане, считат някои находки от предноизточен вид от Северен Кавказ и Черноморския регион: островръхите шлемове, люспестите брони, нагръдниците и др.

С.Л. Дударев аргументира гледната си точка, в съответствие с която кимерийците от VIII в.пр.н.е., в това число и участвалите в нахлуването от „първата вълна” в Предна Азия, принадлежат към културата от новочеркаски тип.

Теорията не с достатъчно убедителна. Преди всичко, предизвиква съмнение самата идея за две вълни на кимерийски нахлувания. Тя се основава изключително на това, че кимерийците не се споменават в акадските източници между 714 и 679 г. пр.н.е. (за степента на убедителност на втория аргумент, който се основава на името Теушпа  „кимериеца, чието място е далеко”, вече се коментира). Разбира се, не може да се изключи, че в продължение на 35 години кимерийци в действителност не е имало в Предния изток, но отсъствието на споменавания за тях може да се обясни и с други причини, в частност със спецификата на източниците ни или отсъствието им. Струва си да се отбележи, например, че писмата от епохата на Синаххериб не са ни известни32. В същото време всички споменавания за кимерийци, отнасящи се за епохата на Саргон II (асирийски цар 722-705 г.пр.н.е. к.м.), се намират в тази серия от текстове, и ако сарагоновските писма не се бяха съхранили, ние нямаше да знаем нищо за присъствието на кимерийците в Предна Азия в края на VIII в.пр.н.е. Този факт, че кимерийците се споменават в акадските текстове само в събития, датирани около 714 г.пр.н.е., съвсем не означава, че тяхното присъствие на юг от Кавказ се ограничава само с това нахлуване, отнасящо се към тази дата. Кимерийците е можело просто да не са попадали в полезрението на съставителите на акадските текстове или не са влияли на интересите на Асирия, т.е. не са влизали в пряко въздействие върху нейната територия, и за това не се споменават в текстовете; накрая, свързаните с кимерийците документи е могло просто да не се запазят. За това в дадения случай използването на аргумента ex silentio, е непродуктивно.

Редица косвени данни указват също на това, че към 679 г.пр.н.е., когато отново започва да се споменава за кимерийците в акадските текстове, те вече са били достатъчно добре  известни в Асирия и не са били скорошни пришълци. Имено от тези години се датира договора за продажба на плодове в Ниневия (SAA 6, 204; № 42 от моя корпус), в който сред свидетелите на сделката се споменава някой си Урбу-Харран, началник на кимерийско подразделение. Както и да се тълкува това наименование (подразделение от кимерийски наемници или просто подразделение, въоръжено по кимерийски образец), самият факт на съществуването в Ниневия на „кимерийско подразделение” в 679 г.пр.н.е. свидетелства за това, че контактите на асирийците с кимерийците, при това достатъчно интензивни, са започнали съществено по-рано от тази дата. Освен това, акадските текстове свидетелстват за това, че още от самото начало на 670-те години кимерийците са се намирали на западната граница на Асирия (в 679 г. пр.н.е. те се споменават в района на Табала, малко по-късно във Фригия, а 10 години по-късно и в Лидия).

Нашите откъслечни източници показват, видимо два епизода, отнасящи се към началната епоха на кимерийските походи (стълкновение с урартската армия на северните граници на страната и набег върху Урарту от страната на Манна), а след това редица епизоди, които се отнасят до по-късна епоха, когато географията на присъствието им се разширява съществено и започва да засяга доста отдалечени райони на Мала Азия. Разбира се, че може да бъдем съвсем уверени, че историята на първоначалното пребиваване на кимерийците в Предна Азия не се е ограничава до тези два епизода.

Пикът на анатолийската мощ на камирците е през втората тполовина на VІІ век пр.н.е., когато те са хегемон в земите от Синоп до Йонийско море.

Възхода на лидийската държава и на ахеменидска Персия спира устрема на камирците и след няколковековно съществуване на Гамирая (асирийски клинописи), те напускат Мала Азия и през Задкавказието се връщат в Предкавказието и Приазовието.

През V век пр.н.е. Херодот знае за тези кимерийци, те владеят Керченския провлак, който се казвал, според него, Боспор (т.е. босфор) Кимерийски.

Павел Орозий (V век) в неговата „История против езичниците” (Historiae Adversum Paganos) на няколко места споменава за Кимерийско море, разбирайки под последното южната част на Черно море, което е от Синоп и стига на северо-изток до земите на колхите (лазите). Той пише: „Между колхите, които са над Кимерийското море и албаните, които живеят на Каспийското море, се издига планината Кавказ.”

И.Н.Медведска проследява как етнонима на кимерийците (камир) е попаднал в библейската книга „Битие” като Гомер, син на легендарният Яфет, по време на редакциите на Петокнижието през VІ век пр.н.е.

През VІІ век пр. н. е. кимерийците (камир) стават военен хегемон в западна Мала Азия и владеят, според Херодот, върху територии от гр. Синоп (Черно море) до Йония (Егейско море). Дори гр. Сарди бил техен, „без акропола”, пише Херодот. Той дава ценни сведения за тях, единствената му слабост е, че ползва скитски източници, от които си създава убеждението, че това са някакви конници-номади, обикалящи Мала Азия в промеждутък от три десетилетия и не знае, че те са уседнал няколковековен народ и имат анатолийска държава Гамирая, която е припокривала част от по-късната област Кападокия.

Тази „слабост” на Херодот обаче се оказва решаваща и всъщност чак след световните войни през ХХ век (след разчитането на асирийските клинописи през ХІХ в.), сред научните среди започва да се оформя представата, че кимерийците не са били единствено приазовски народ и в Мала Азия не са ходили само военни отряди.

Съвременните изследователи уточняват, че в историята на Херодот има явно скитофилство, „бащата на историята” дава всъщност скитски прочит на кимерийската история, което не само стеснява представите за античните камирци, но и значително асимилира от тяхната история за сметка на скитската.

Несъмнена заслуга на Златарски е посочването, че двата народа кутригури и утигури (= българи) оформят заедно към 680 г. ядрото на Аспаруховата българска държава.

Следователно, ако Златарски имаше талантлив последовател, той трябваше да проучи пред-хунското и хунското минало на народите кутригури и българи, защото Прокопий, който пръв съобщава, че това са двата основни народа, които са създали хунския съюз през ІV в. и че те произхождат от кимерийците е напълно прав.

В НАЧАЛОТО НА ЕДИН НАРОД, ИСТОРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Несъмнено старата история на българите е изключително интересна за проучване, особено ако човек не я подценява. За радост днес върху свободата на съвестта и словото няма идеологически ограничения и ние сме в правото си най-накрая да се опитаме да погледнем обективно на древната българска история.

Колко древна е всъщност тя?

Нашият възрожденец и историк Г.С.Раковски упоменава в своята книга „Българска старина“, излязла през 1865 г. в Букурещ, че древните българи някога през VІІ в. пр.н.е. са се наричали „гимери и кимери“ (с. 200).

Както знаем Раковски живо се интересува от старото население по Балканите, чиято старина според него е отпреди гърците, но той несмята, подобно Цани Гинчев, че сме траки. Шишманов изрично упоменава в статията си („Тракийската теория на Цаня Гинчев“, Иван Шишманов, „Избрани съчинения“, Том 2, 1966 г.) това.

Раковски посочва, че именно кимерийците са древните българи, защото го научава от един ръкопис, намерен в Атон и донесен му през 1856 г. в Белград от книгопродавеца Хаджи Найден Йоанович. Последният е един от най-забележителните наши книгопродавци, родом е близо до Пазарджик и  биографията му е написана от  Никола Начов (Хаджи Найден Йоанович. // Период. сп. на БКД, кн. 65. – София, 1904, с. 100-123. С добавки и в: Бълг. книга, 1930, № 4-5, с. 364-379).

„Гимери и кимери“ са се звали българите още преди Александър Македонски, пише в ръкописа открит от Хаджи Найден в Атон и предаден на Раковски през 1856 г. в Белград.

Раковски се впуска в търсене от 1856 г. до 1865 г. кои са тези „гимери и кимери“? Той прочита при Херодот, че те са минали покрай Черно море и са нападнали Анатолийските земи (Мала Азия). Една от версиите, базирана на данни на географа Страбон от І в. е, че техният път е през Балканите и дори през ХХ в. Артамонов не изключва този вариант, независимо, че днес в науката е общоприето че пътя на кимерийците към Анатолия е на юг през Кавказ до Черно море, а не покрай Балканите.

Раковски смята че кимерийците идват от Волга на Балканите и оттук нападат Мала Азия. Той  допуска още една грешка, но и тя не е лично негова, а също е плод на научните хипотези през ХІХ в., където се обсъжда, че „кимерийци“ и „кимври“ са едно и също. Раковски не открива нищо повече за кимерийците и започва да изучава кимврите…

Зографската история от ХІХ в. също съобщава, че българите по произход са кимерийци. Авторът на „Зографската история“, не само потвърждава на първата си страница версията от Атон, огласена вече през 1865 г. от Раковски, че произхода на българите е от „кимери и гимери“, но и допълва оригинала. В първоизточникът от Атон, който е на стр. 200 от книгата „Българска старина“ на Раковски, пише само за Волга, откъдето те са дошли. В „Зографската история“, освен Волга е добавена още една дума „Скандинавия“.

Причината за това добавяне, е ясна. „Зографската история“ е писана след книгата на Раковски от 1865 г. и авторът на „Зографската история“ е бил запознат с търсенията на Раковски относно кимврите от Скандинавия. Така той решава, че атонското сведение за кимерийци на Волга преди Ал. Македонски не е достатъчно и предвид на проучването на Раковски за кимврите, допълва и „Скандинавия“.

Началото на „Зографската история“

За съжаление тези търсения на Раковски, които са били в духа на науката от ХІХ в., не са критично продължени, те просто са забравени изцяло през ХХ в., когато българските учени от Българската академия на науките наложиха табу над темата „Г.С.Раковски като историк“. Няколко поколения българи бяха възпитани, че Раковски е само революционер, но не и учен.

Срамно е, че поне един учен от ХХ в. не си е задал очевадния въпрос: откъде „анонимния автор“ от Атон или дори Раковски до 1865 г., знаят не само гръцкото название „кимери“, но и асирийското, което е с „г“.

Кои са кимерийците?

За тях преди откриването на асирийските клинописи през ХІХ в. се знаеше много малко и то на основата на античните автори като Омир, Херодот и Страбон. Независимо от това все пак се е знаело, че те се казват Κιμμέριοι. Но с откриването на асирийските клинописи кимерийската история придоби по-точни контури и най-вече стана ясно, че самоназванието им е всъщност „гимир”. „Акадското „Gimir (ra)”/„Gаmir (ra)

Първите асирологични публикации в Русия са от края на 90-те г. на ХІХ в. На запад пък едва през 1889 г. е издадена първата граматика на акадски език, а през 1896 излиза първия речник. Тоест, нито един учен от ХХ в. не си е задал въпроса: откъде Раковски през 1865 г. – ако е „фантазьор“ както го обижда Иречек, – е знаел за акадското сведение, че те се наричат и Gimir (ra), а не само Κιμμέριοι ?

Откъде атонския монах, написал че българите на Волга преди Ал. Македонски са се звали „кимери и гимери“, знае не само гръцкотоΚιμμέριοι, но и името им с „г“, т.е. така както е било тяхното самоназвание, видно и от съхранените имена в еврейски, арменски и грузински: Гомер, Гамирка, Гимри?

Проблемът е, че съществуват десетки сведения, че произхода на българите е кимерийски, но и до днес на тях просто не им се обръща внимание.

Още през ХVІІ в. френският ориенталист Ербело дьо Моленвил заема сведения от османския книжовник и историк Кятиб Челеби, за да състави прочутата си „Ориенталска библиотека”, завършена и издадена за пръв път от Антоан Галан в 1697 г.

Кятиб Челеби (1609-1658) написва съчинението Cihan-numa (Огледало на света), илюстрирано с 39 цветни карти и таблици. Именно от Челеби е заето сведението “Друг син на Гомари, разчиствайки пътя си, стигнал до същата река [Волга] и имал двама сина: Булгар и Бертис…” в „Ориенталска библиотека“ на Ербело дьо Моленвил.

Самият Челеби ползва за извор Мухамед ибн Хавендшах (1433-1493), известен повече сред арабоезичните историци  като „Мирхонд”, който е автор на съчинението от 7 тома  „Градина на чистотата” (Роузат-ас-сафа фи сират-ил-анбия вел-мулук вел-холаф).

Мирхонд е цитиран и от Аббас-Кули-ага Бакиханов през 1841 г. в книгата му „Гюлистан-и Ирам” (вж. изд. Баку., 1991).

Според Мирхонд от ХV в.: „По Библията Яфет имал осем синове: Гомер, Магог, Мадий, Йаван, Елиса, Тувал, Масок и Тирас. Може да допуснем, че Магог, Гомер и Масак се явяват упоменаваните от арабите Маджудж, Камари и Масек. Камари, когото наричат още Кемак, бил ловец на зверове, човек с весел нрав. Той се заселил на това място, което впоследствие нарекъл по името на своя по-голям син Булгар, а по-малкия му син, се казвал Партас  (Баку, 1991, с. 71).

Интереса на арабоезичните средновековни историци към древността на кимерийците е проследим при Абу Рейхан Мохамед ибн Ахмед ал-Бируни (973-1048), който е роден в гр. Кят, старата столица на Хорезм. Той пише: „Първият човек е бил не Гаюмарс, а Гомер, син на Яфет, син на Ной“. И добавя: „Той е бил вожд на племе и е имал дълъг живот. Заселил се в горите Дунбавед и властвал там, докато не станало делото му велико, независимо, че тогава хората все още живеели в началото на света и по време на първите творения. Гомер и някои от неговите потомци завоювали всички области на земята. В края на дните си Гомер се възгордял и се назовал Адам и рекъл: „Всеки, който ме нарече с друго име, ще остане без глава“ (Бируни Абу Рейхан. Памятники минувших поколений. Пер. и прим. М. А. Салье // Избранные произведения, Том I. Ташкент: Фан, 1957.)

Дунбавед или Дамаванд е гора на североизток от дн. Техеран.

Интересно е наблюдението на ал-Бируни, съпоставящо персийският легендарен праотец Гаюмарс с библейския Гомер.

Дали пък Бируни не е разчел старият топоним Аудан, свързан с  „названието Уди получено като рефлекс от Quti“ (И.М.Дяконов,С.А.Старостин ,с.166), като името на библейския Адам?

„Говорят – пише ал-Бируни – че Ной е построил своя ковчег в Куфа и че именно там „закипяла като от пещ водата“ (ср. Коран,ХІ,42) и че ковчега се спрял на горите на Джуди“. В случаят, арабското „дж“ е персоезичното „г“, т.е. Гуди е всъщност името на Гутии (кутии или гутеи, аккад. Kuti-im, Gutebu-um; вавил. Gutu-um, Guti-u; нововавил. Quteu; ассир. Guti). Куфа е гр. в Месопотамия, в древен Вавилон.

В мюсюлманската традиция именно върху горите на Джуди, е спрял след потопа Ноевия ковчег.

В анонимното арабоезично съчинение „Моджмал ат-таварих”, съставено около 1126 г., има една много интересна легенда, в която името на Булгар е заменено с това на Кимари. В легендата се разказва за патронимите Саклаб, Рус, Хазари и… Кимари.

„…И Саклаб отишъл при Рус, за да се настани, но Рус му отговорил, че мястото е недостатъчно, такъв отговор му дали и Кимари, и Хазар. Между тях започнала кавга и сражение… (“Сбор от истории”, Техеран, 1939., с. 98-105)”.

Фактически, по това време не само на изток, но и на запад се знае, че българи и кимерийци, е едно и също: ”Древните мъдреци предават различно името им. Омир ги нарича кимерийци, а Херодот, описващ персийските войни – с общото име скити“ (кн.2, 4)., пише Никифор Григора от ХІV век в своята „Римска история“ за произхода на българите.

През 1959 г. в Мадрид е открит ръкопис от ХІІ в. на андалузкия историк ал-Гарнати, в който ал – Гарнати твърди, че при посещението си през ХІІ в. във Волжка България, е чел някаква българска историческа книга и упоменава, че нейното заглавие е: „История на България” (Абу Хамид ал-Гарнати. Ал-Му`риб ан ба`д аджаиб ал-магриб: „Това прочетох в История на Булгар, преписана от български кадия, който е бил един от учениците на Абу-л-Масали Джувейни…”).

Благодарение на издадения в края на ХХ в. средновековен свод от комплации на волжките българи „Джагфар тарихы”, се разкриха и още сведения от днес изгубената книга от ХІ в. „История на България”, в която се посочва, че най-древните имена на българите били „имен и синд“, а синдийците (древните синдо-меоти около Азовско море) са предци на кимерийците: „Камирците са клон на синдийците. Те се нарекли така, защото вярвали в легендата, че Всевишния направил тяхната прамайка Камир-Аби от тесто” (Бахши Иман, Джагфар тарихи., С., 2005, с. 17).

Името на тази „прамайка“ „Камир-Аби” почти дословно повтаря името на хуритското божество Кумарби, което в хуритската митология, за да запази божествеността си срещу своя син Тешуб, който трябвало да го онаследи (именно от поколенческите божества при хуритите, древните гърци заемат мита за смяна на боговете, вж. Хезиод) „ражда” Уликуми, отроче-скала, което …скрива слънцето.

Излиза, че при волжките българи се е запазила легенда, че кимерийците са клон на синдийците (синдо-меотите около Азовско море, упоменати като „синд” и от Херодот) и че името „камирци” води произхода си от хуритското божество Кумарби (?). Ето и най-древната легенда за произхода на българите при волжките българи: „Началото на нашите начала е в племената синд и имен” (пак там, с. 14).

Разбира се, даваме си сметка за сложния компилативен характер на волжко-българските средновековни ръкописи и за това, че „Джагфар тарих“ е предмет на критика, поради липсата на оригинал, но не може да не отбележим, че очевидно произхода на текста е автентичен, а след ХІІІ в. е бил подлаган на съзнателни изменения и компилации, което не прави ръкописа „криминален“, понеже арабоезичната средновековна историческа литература има жанровата специфика да допуска изменения и компилации от по-късни автори.

“В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях.”, пише Прокопий Кесарийски, летописец от VІ в., в книгата си Войната с готите, кн.ІV.5.

По-данни на арменските късно-антични извори (Агатангелос, Тавстос Бузанд) старото име на Кападокия (за първи път името “Кападокия” е упоменато в Бехистунския надпис от края на VІ в. пр.н.е.) е било…Гамирк.

Очевидно, след анатолийската хегемония на кимерийците след VІ в. пр.н.е. е започнал процеса на опознаването на кимерийците и под името хуни. Прокопий пише да това дословно: „В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях. После над тях властвал цар, който имал двама сина, от които единият се казвал Утигур, а другият – Кутригур. Когато баща им починал, двамата си поделили властта и нарекли поданиците си по свое име. И по мое време едните се наричаха още утигури, а другите – кутригури. Всички те  живеели на едно и също място, имали едни и същи обичаи и начин на живот, и не общували с хората, които били на западната страна на Меотида, защото те никога не били ходили отвъд  тези води и нямали представа, че могат да ги пресичат;  имали някакъв страх от това толкова лесно начинание и даже не се опитвали да пробват. На отсрещната страна на Меотида и до Черно море живеели така наречените готи-татраксити, значително встрани от тях били готите-визиготи, вандалите и всички останали готски племена. В предишните времена те се наричали също скити, понеже всички племена заели тези места се наричали с общото име скити, а някои били наричани савромати, маланхлени. По техните разкази, ако  легендата е вярна, един път няколко млади кимерийци гонели с техните кучета сърна по време на лов, но тя навлязла във водата. Младежите обладани от хъс, обхванати от страст или пък подведени мистериозно от  волята на божество, се втурнали след сърната и заедно с нея стигнали до отсрещния бряг. Там преследваното животно в миг изчезнало. Върнали се възможно най-бързо при своите и уведомили всички кимерийци, че водите не са пречка и са преодолими. И тогава целия народ се въоръжил и преминал на отсрещния бряг. По това време вандалите  се били изнесли от тези места и се утвърдили вече в Либия, а визиготите се заселили в Испания. Тогава кимерийците внезапно нападнали живеещите по тези равнини готи и много от тях убили, а другите обърнали в бягство. Онези, които можели да бягат, взели децата и жените си и напуснали родните си места и през р. Истър (Дунав) стигнали до земите на римляните. Те причинили в началото доста зло на живеещото тук  население, но след това с позволението на императора се заселили в Тракия“ (Прокопий. Войната с готите, кн.ІV.5).

Превода на думата „гамир“ (кимерийци) на др.иран. е „конен отряд“. Превода на „конен отряд“ на скитски (οὐαδτόβαλος) е „бал“ .

Какъв е произходът на името „хуни/хони“?

През 1993 г. проф. Асколд Иванчик, на основата на нов, критичен прочит на асирийските клинописи посочи, че кимерийците са обитавали земята, където днес е „Северна Армения и Южна Грузия.“ И от тук нападат през 714 г. пр.н.е. Урарту.

През 714 г. пр.н.е. асирийските клинописи пишат за първи път за кимерийците, които от VІІІ в. пр.н.е. до VІ в. пр. н.е. са военен хегемон в региона на Предна Азия, Месопотамия и Анатолия. Военните им набези стигат до Лидия и Йония на запад в Мала Азия.

Възможно е самите урарти  да са нарекли кимерийците с името „хуни“. За целта е необходимо да се обърнете към древната история на Урарту (=Бийан, Бунд) и да потърся в асирийските и урартските клинописи отговора.

Думата “хини (ли)” в урартския език има две значения: едното е “син”, в смисъл урартския цар около 780 г. пр.н.е. Аргишти І е син (= хини-ли) на Менуа, предишния цар.

Но самият Аргишти създава на левият бряг на река Аракс крепостта “Аргиштихинили”.

Към 643 г. или 639 г. пр.н.е. урартския цар Сардури ІІІ, предвид на военната си слабост, доброволно признава върховенството на Асирия и се именува “син” на асирийският цар. Тоест, видно е, че думата “син” (хини-ли) в урартския език, освен семейно значение, е имала и значение близко до горепосочените, в случая “зависим, подчинен”. Все пак, Сардури ІІІ, след като се именува “син” на царя на Асирия, демонстрира външно-политическа зависимост.

Живеещите в града на Аргишти І, т.е. в Аргиштихинили, са в същата зависимост (хини-ли) към създателя на града. С други думи, кимерийците, които към VІ в. пр.н.е. губят своята мощ в Анатолия и се завръщат в родината си Гамирая („северна Армения и южна Грузия”), са били приемани на път за там и в поселища на пост-урартците (бундур), които също през VІ в. падат под зависимостта на Мидия.

Едно от тези селища е било Занави  и данните са съхранени в грузинското съчинение от V в. „Мокцевай Картлисай”: „Тогава дойде отделилото се от халдейците войнствено племе хони и измоли от владетелят на Бундур място за заселване и като даде данък, се заселиха в Занави. И владяха тези земи, плащайки данък, и тази местност се нарича Херки” (მოქცევაი ქართლისაი; Мокцевай Картлисай, гл. І)

Земите на север от Урарту,  са били  кимерийски през VІІІ в пр.н.е., но между Гамирая и Урарту е съществувала област, именувана в асирийските клинописи „Gu/Qu-ri-a-ni-a”. На север от Урарту е и старата Колхида.

През ІІ в. от н.е. Птолемей упоменава в своята „География“ на север от Кавказ „Геруа“. Кога е бил пренесен този топоним „Гур“ от Задкавказието непосредствено над Дербент в северен Кавказ? Очевидно след края на ІV в. пр.н.е., когато в дн. Грузия се появяват иберските племена и това явно води до миграция на кимерийци/хони и урарти/баяни на север от Кавказ. Биайн (Биайнили, Биайнид, Бунд, Бундурк), е самоназванието на Урарту, както стана ясно при разчитането на урартските клинописни надписи. Урартийците наричат царството си Биайн (оттук е произхода и на българската дума „Баян“), откъдето идва и арменския топоним Ван (Վան).

Анонимният автор от VІІ в. или VІІІ в. на н.е. на Равенския географ дава сведение за местност Оногурия, като се базира от една страна на ритора Либаний от ІV в., а от друга страна сам пише, че ползва и готският летописец от VІ в. Йордан, от когото заема сведението за „хунугури“ около Меотида.

Какво е заето от Либаний не се знае точно, но сведението в анонимния Равенския географ за Оногурия е доста противоречиво. От една страна, анонимният автор пише, че Оногурия е на Черно море, а след това сочи, че е на север от Меотида, т.е. Азовско море. Древните никога не са смесвали и бъркали Евксинския понт (Черно море) с Азовско море (Меотида).

Може би в „Равенския географ“ неточно е разбран Либаний и неговото сведение за Оногурия, което вероятно е идентично с това при летописецът от VІ в. Агатий Миринейски.

През VІ в. от н.е. Агатий Миринейски в своя труд  “За царстването на Юстиниан”, кн. ІІІ, 5 пише:Римляните по съвет на Мартин се подготвили веднага да нападнат с всички сили над персите, като обсадят Оногурис. Тази местност се казва така от древността, когато по всяка вероятност хуните, наричани оногури, на същото това място се сражавали с колхите и били победени, и това име в качеството си на трофей било присвоено от местните. Понастоящем от мнозинството тази област не се нарича така, но на името на издигнатия наблизо храм на Св. Стефан /…/, но на мен нищо не ми пречи да използвам старото название, както и подобава за историк. И така, римската войска се подготвила за поход срещу Оногурис…

Тази Оногурия е в Колхида и съвпада с упоменатата в асирийските и урартските клинописи  Gu/Qu-ri-a-ni-a?

Новите изследвания за кимерийската история все повече потвърждават пренебрегнатите сведения на летописци като Прокопий Кесарийски и Агатий Миринейски…

НИКИФОР ГРИГОРА, ЗА КИМЕРИЙЦИТЕ / БЪЛГАРИ

Никифор Григора (ок. 1295—1360) е византийски историк и богослов, библиотекар и архивар. Написва „Римска история” в 37 книги, в която  описва и събитията между 1204 и 1359 години.

Григора е бил автор и на коментари към Одисей, т.е. очевидно е познавал схолите от ХІІ в. на Евстатий. Именно от последния Григора разграничава общото име (топос) „скити“ и частното (етнос) „кимерийци“.

Никифор Григора пише следното за българския произход, във връзка със сведенията за тях в кн. ІІ, 3: „Древните мъдреци предават различно името им. Омир ги нарича кимерийци, а Херодот, описващ персийските войни – с общото име скити (кн. ІІ, 4).“

Тук, както ще покажем след малко, Григора следва разбирането на Евстатий, че кимерийците не са легендарен и митологичен народ, а исторически. При това Григора, следвайки Евстатий, прави разлика – както вече посочихме – между общото име, т.е. между топоса „скити“ и конкретните кимерийци, които – според Григора – получили новото си име „българи“ от река Болга.

В кн. ІІ,2 от своята история Григора дава сведение как и кога е била създадена България на юг от Дунав, като използва за хронологичен маркер църковно събитие, нещо което е било нормално за историческия стил тогава.

Григора обаче допуска една неточност, той обърква очевидно „зловредното монотелитство“ със „зловредното иконоборство“, освен ако по някаква логика не включва именно монотелитството като клон на иконоборството (?) , което е през VІІІ в. и ІХ в. Докато събора против монотелитите, е през 680 г.

А как това място е получило името си България, ще ви разкажа. На север зад Истър (р. Дунав, к.м.) има земя, по която тече немалка река; местните я наричат Булга; от нея са получилите името си самите българи, които по произхода си не са други, а скити. Когато зловредното иконоборство тревожило православните, българите се вдигнали оттам с децата и жените си, и в безчислено множество се прехвърлили през Истър. Преминавайки през двете Мизии разположени по Истър и ограбвайки ги напълно, което останало като някаква поговорка, като от скакалци, или като от мълния, те завзели Македония, с прилежащата зад нея Илирия, доволни от тези удобства, които  намерили там. Столица в бъдеще им станал този град (Охрид, а има и други версии к.м.), който Юстиниан удостоил с честта на архиепископия и й дал име, както казахме, Първа Юстиниана. После по името на народа, заселил се там, тази страна била преименувана в България, а първа Юстиниана призната за митрополия на България. По-късно цар Василий Българоубиец, след много битки, в края на краищата ги съкрушил и поробил; а тези, които обитавали по-нагоре, се изселили в долна Мизия към Истър; независимо от разпоредбите, името, като някакъв паметник от тях, останало за архиепископията.


Миниатюра 48 от Манасиевата летопис, ХІV век: Разрушение на църква по повеля на иконобореца император Константин V Копроним.

В старобългарския превод на „Манасиевата хроника“ от ХІV в. българите от 680 г. са наречени „многочислени“, очевидно не без връзка с характеристиката им от Григора през ХІV в. като „безчислено множество“.

В този смисъл, сведението от Х в. на хазарския цар Йосиф до андалузкия евреин Хасдай ибн Шапрут, че предците му ок. 669 г. превзели земята на народ, който бил многоброен „като пясъка в морето“, явно не е само метафора…

И така, следвайки Евстатий от ХІІ в., Григора пише, че кимерийците са скитски народ, който по името на р. Булга (дн. Волга – б.м.) приел името „българи“. Кимерийци и българи, според Григора, са един народ. „Скити“ е общо име на много народи, топос.

Няколко думи за Евстатий от ХІІ в.

Евстатий е живял през ХІІ в. Бил е митрополит на Тесалоники и освен теологични съчинения е писал и коментари към епосите на Омир.Коментарът на Евстатий за кимерийците е във връзка със сведението за тях, дадено от Омир в Одисеята.

Омир, който е живял в VІІІ в. пр.н.е., пише за кимерийците в „Одисеята” (ХІ, 14) следното:

Слънцето скоро се скри, над стъгдите припаднаха сенки.

     Корабът най-после стигна отвъд океанското дъно.

     Там кимерийски мъже населяват града и земята.

     Те са обвити от вечна тъма и мъгла.

   Не излъчва никога блясък към тях със лъчите си яркото слънце…”

Δύσετό τ’ ήέλιος, σκιόωντό τε πάσαι άγυιαί.

ή δ’ ές πείραθ’ ΐκανε βαθυρρόου Ώκεανοΐο.

ένθα δε Κιμμερίων ανδρών δήμος τε πόλις τε,

15 ήέρι και νεφέλη κεκαλυμμένοί ούδέ ποτ’ αυτούς

ήέλιος φαέθων έπιδέρκεται άκτίνεσσιν,

ούθ’ όπότ’ αν στείχησι προς οΰρανόν άστερόεντα

ούθ’ ότ’ άν άψ έπι γαΐαν απ’ ούρανόθεν προτράπηται

αλλ’ επί νύξ όλοή τέταται δειλοΐσι βροτοΐσιν.

Средновековният учен Евстатий задава интересни въпроси и търси техните отговори. Той се учудва защо „кимерийците, народ известен в историята, поетът иска да пресели в съседство с Аид“ (К ХІ, 14)?

Той дава следния отговор-коментар: „Ариан казва, че скитското племе кимерийци, вдигайки се от своята родина и нанасяйки вреда на всички по пътя си, дошло до Витиния. Херодот разказва, че по време на царуването на Ардий, син на Гиг, кимерийците изгонени от домовете си от номадите-скити, дошли в Азия и превзели Сарди. Други казват също, че при своето нашествие те разграбили светилищата на боговете в Азия. Ето защо певците, нямайки възможност да им навредят по друг начин, с измисленото им поселване (до Хадес – б.м.)  отмъстили за грубите постъпки на този народ, вследствие всеобщата, така казват, вражда към тях от страна на йонийците. А поетът, стоящ начело на тия поети, също е йониец (К ХІ, 14).“

ИСТОРИЯ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ ПРЕДИ ТРОЯНСКАТА ВОЙНА

ТРАКИ И КИМЕРИЙЦИ, ПРЕДИ ТРОЯНСКАТА ВОЙНА

На картата, се вижда южно-черноморският град Хераклея (Heraclea Pontica), който се намира във Витиния (Bithynium).

В този град е съществувала стара местна историческа школа, следи от която са били съхранени в поемата „Аргонавтика” на  Аполоний Родоски (ІІІ в. пр.н.е.) и във съчинението от ІІ в. на Ариан „Витиниака”. Точно последният е дал сведението за нимфата Траке, която била „майка на Трер” (епонима на тракийският народ „трери”). Откъсът е съхранен при Стефан Византийски: „Трери, народ. От Триер, син на Омбриарей и Траке, както казва Ариан във „Витиниака” (Steph. Byz., FGrHist 156 F 27).

Древната хераклейска историческа школа е проучена от Stanley Mayer Burstein (Outpost of Hellenism: the emergence of Heraclea on the Black Sea, University of California Pr., 1976, p.p. 1 -14), който обръща внимание (на с. 6-11), че там има данни за събития преди Троянската война, според които местен народ били кимерийците, които именно траките-трери изгонили от Витиния.

    Времето на това събитие е преди Троянската война.

Древните хераклейски логографи са съхранили спомена, че Кимерий имал син Мариандин и той дал името си на мариандините. Царят на мариандините Приол бил син на Татий, внук на Мариандин и правнук на Кимерий.

Ако вземем предвид, че според „Аргонавтика” на Аполоний Родоски, Приол е бил съвременник на аргонавтите, става ясно, че „преименуването” на древните кимерийци на мариандини, е станало поне две поколения преди похода на аргонавтите, в който участва и Орфей, т.е. преди Троянската война, тъй като този поход се датира преди тази война…

    Дали тази генеалогия на Кимерий е „книжна”?

Ако вземем предвид, че кимерийското нахлуване в Сарди и убийството на лидийския цар Гиг, е добре датирано, на основата на асирийските клинописи, и е през 644 г., то очевидно и атаката на същите кимерийци над йонийските градове, е поне няколко десетки години по-късно. Тогава възниква въпросът откъде са сведенията на Омир в „Одисея” за кимерийците, които той обозначава като „народ”, след като произведението му е доста преди 644 г.?

В науката е възприето, че първата среща на гърци-йонийци с кимерийци, е именно след 644 г., но очевидно Омир има някакви, макар и смутни, сведения за тях, от по-рано.

При Страбон пък от 1 в., има отъждествяване на траките-трери с кимерийците, но ако се проследят внимателно данните, съхранени от древната хераклейска историческа традиция, става ясно, че отъждествяването от Страбон на трерите с кимерийците, е изкуствено.

При Евстатий е съхранен откъс от „Витиниака” на Ариан, а както казахме Ариан ползва данни от хераклейската стара традиция. В този откъс (Eustath. FGrHist 156 F 76) е казано, че кимерийците имали „обичай да ядат трева” и те загинали от някаква отровна трева „аконит”. Същевременно, именно на нимфата Траке, са приписвани чародейства. Ако употребата на трева, при кимерийците, се свърже с Омуртаговият договор за мир, става ясно, че ролята на тревата при сключване на мир, е отколешна и се среща още при нашите предци кимерийците.

Образът на „тревата-отровителка”, при която били загинали кимерийците, според Ариан, е очевидно отзвук от нападението на траките над кимерийците и сключването на примирие. Кимерийците обаче не изчезнали, а те при Титий станали още „по-многобройни и придобили голямо благоденствие”. Това сведение е съхранено при хераклейския историк Домиций Калистрат (в схолите към Аполоний Родоски, FGrHist 430 F 1=433 F 2): „Местният герой Титий, за когото едни разказват, че е син на Зевс, а други – най-големият от децата на Мариандин, син на Кимерий, при когото народа стана по-многоброен и придоби голямо благоденствие.”

Този патроним Кимерий, не може да бъде сбъркан с етнонимът „кимериец”, защото схолите към Аполоний Родоски са съхранили името му още два пъти: „а други казват, че мариандините носят името си от Мариандин, син на Кимерий” и още „Казват, че Мариандин е син на Финей, Фрикс или Кимерий”.

Така става ясно, че народа мариандини е същият, известен по-късно като кимерийци.

Групирането на сведенията дава следната картина: кимерийците са заселват в далечното минало преди Троянската война във Витиния, където тракийците, които идват по-късно, ги изселват. Така трерите, чиято майка Траке дава името на тракийците, се заселват точно на кимерийски и мариандински поселища, което е дало основание на Страбон да смята през 1 в., че трерите са кимерийци.

Асколд Иванчик обръща внимание, че „разказът за борбата на тракийци с кимерийци за Витиния е възможно да бъде съпоставен с борбата на мизийци и мириандини, в която последните претърпели поражение, а техният цар Приол бил убит” (Apoll. Rhod. 2, 780; Nicandr. Alexiph. 12).

С други думи, проучването на миналото на нашите предци кимерийците показва , че те са народ не само по-древен от траките, но и известен с патронима си Кимерий още преди Троянската война. При това кимерийците не забравят древните си поселища и през 7 в. пр.н.е. се връщат във Витиния и превземат тези територии от лидийци и йонийци.

Нашите учени все още оставят без внимание въпросът, че именно кимерийците са предци на хуните (Прокопий Кесарийски), а сведенията за „мардуани” във волжко-българският средновековен летопис „Барадж тарих” отново показва, че именно кимерийците са били предци на българите. Това е казано и от Никифор Григора през 14 в. и неслучайно през 19 в. гениалният български революционер и книжовник Г.С.Раковски, на основата на летопис от Атон, твърди, че българите произхождат от „гимери и кимери”.

ТАЙНАТА НА ВАТИКАНА ЗА ХУНО – БЪЛГАРИТЕ

Има ли в архивите на Ватикан ръкопис на древният историк и ритор Евнапий (ок.347-ок.414), роден в гр. Сарди в западна Мала Азия, който е отделно съчинение за хуните?

През 1822 г. Fr. Boissonade  в ХVІ на подготвения труд Eunapii Sardiani. Vitas sophistarum et fragmenta historiarum recensuit notisque illustravit I., Accedit annotatio Dan. Wyttenbachii. Amstelodami. 1822. V.2. отбелязва, че историческо съчинение на Евнапий за хуните е видяно във Ватикан от Мурет.Пет години по-късно, през 1827 г., кардинал Маи изважда от архивите на Ватикан няколко допълнителни откъса от основният исторически трактат на Евнапий „Η μετ Δέξιππονστορία χρονική” (известен като „Продължение на историята на Дексип”), които отсъстват от конспекта на патриарх Фотий (Библиотеката), благодарение на който нещо от Евнапий стига до нас.

Между другото самият Фотий е смятал, че „може да се каже, че Зосим не е писал история, а само е преписал Евнапий. Съчинението на Зосим се отличава от  Евнапиевото само по това, че е по-кратко…” (Фотий, Библиотека, кодекс 98, „За Зосим”).

На Евнапий се приписват от изследователите днес само две съчинения, „Жизнеописание на философите и софистите”  (Βίοι φιλοσόφων κα σοφιστν) и историческото, което вече споменахме (‛Η μετ Δέξιππον στορία (χρονική)) и откъси от което е преписал Фотий, а самото съчинение не е достигнало до днес.

В биографията му не пише, че той е имал отделно историческо съчинение, което е написал специално за хуните.

Едва през 1827 г., след като вече става известно през 1822 г. за наличието в архивите на Ватикан на Евнапиево съчинение за хуните, кардинал Маи изважда на показ един кратък откъс за хуните, писан от Евнапий, заедно с още няколко други откъса от изгубената му историческа книга, които както казахме отсъстват в Библиотеката на Фотий.

От този откъс за хуните, публикуван от Маи, става ясно, че Евнапий е писал обширно и отделно съчинение за хуните, независимо от историческата си хроника „Продължение на историята на Дексип“ (‛Η μετ Δέξιππον στορία (χρονική)).

След като кардинал Маи изкара от архивите на Ватикан краткият откъс за хуните, той го представя като доказателство, че Мурет (както пише през 1822 г. Буасонад) действително е видял писание на Евнапий за хуните във Ватикан и това писание е всъщност краткия откъс.

Така всъщност през 1827 г. се потулва какво точно е видял Мурет през 1822 г. и не става ясно всичко ли от онова, което е видял, е изнесено от архивите на Ватикан от кардинал Маи?

От откъса за хуните, с който ще ви запозная, личи че Евнапий е написал цяло отделно съчинение за хуните, което има „начало”, а следователно и типично историческо изложение.

Откъсът, представен от кардинал Маи, е типичен за един исторически увод, след който започва началото на исторически труд.

Именно понеже е „увод”, в него Евнапий си позволява да представи метода на своето  цялостно историческо изследване за хуните, чрез метафори.

Да се запознаем с краткия „Откъс”:

„Къде са се намирали хуните, откъде са дошли, как са преминали цяла Европа и са притиснали скитския народ, за това никой не е казал нищо ясно. (Това е заявка от страна на Евнапий, че той ще изясни нещата – бел.м.). В началото на това съчинение аз съм изложил това, което смятам за правдоподобно, заемайки сведения от древните писатели и изследвайки техните сведения в точност, за да не съставя своето съчинение единствено върху вероятности и за да не се отклони то от истината. (Тук на две места авторът конкретно заявява, че е написал съчинение за хуните. В следващия пасаж, с който завършва „увода”, той си позволява по метафоричен начин да изложи метода, който е следвал в това свое съчинение и който, както става ясно, авторът сравнява с научния метод на медицината.-бел.м.).

С мен не се случва това, което е с хората, прекарали детството си в малък и беден дом, а впоследствие, по щастлив случай, придобили големи и великолепни палати: те по привичка обичат стария си дом и премного се грижат за него. (Това е алюзия към преждеизреченото от автора, че древните писатели за хуните са били критично изследвани от него и Евнапий не им се предоверява, подобно онези, които по привичка обичат стария си дом, тоест, историците, които по привичка се доверяват изцяло на писаното от древните автори – бел.м.). След като представих в своето съчинение първите сведения за хуните, аз не се лиших от тези, които придобих за тях впоследствие. (Това свидетелства за едно обширно изложение, което започва с цитати и коментари на стари антични историци и географи и преминава към събитията от ІV в. от н.е., на които Евнапий е очевидец- бел.м.). Аз искам повече да приличам на тези, които по време на болест са употребили някакво лекарство с надеждата да получат от него изцеление, но впоследствие, узнавайки чрез опит за друго, по-добро, се обръщат към него и го употребяват, не защото с действието на второто унищожават действието на първото, но защото на мястото на грешни понятия  въвеждат правилното. (Явно Евнапий рекомендира своето съчинение за хуните като пълноценно и ново изложение за тях.-бел.м.). Аз допълвам слънчевите лъчи (разбирай: древните – бел.м.) със собствена светлина: прибавям към предишното описание (за хуните-бел.м.) онова, което  се съгласува с истината, оставяйки в моето съчинение предишните сведения като историческо мнение и прибавям към него следващото (изложение-бел.м.), за да покажа истината.”

С това „увода” завършва и на нас ни става ясно, че кардинал Маи през 1827 г. е огласил началото на книга за хуните от историка от IV в. Евнапий.

Остава въпроса къде е цялото съчинение на Евнапий за хуните и дали е все още в тайните архиви на Ватикан?

Ако то е безвъзвратно изгубено, което също е вероятно, е непонятно защо историческите изследвания за Евнапий не му приписват написването на такова съчинение?

„КАВСКИ АНАЛИ“ – ЗА ХАН/КАН АСПАРУХ

Средновековната хронология от гр. Кава де Тирени в Италия, известна като Кавски анали („Annales Cavenses“), е важен източник не само за историята на Южна Италия. Написана на латински език, хрониката съдържа сведения за периода от 569 г. до 1315 г. Съхранява се в манастира „Св. Троица“ в Кава де Тирени.

Региона е заселен в краят на VІІ в. с много българи, предвождани от Алцек, който се обърнал към лангобардския крал Гримоалд (662-671), с молба да им даде свободни места за поселване в Италия. Гримоалд, според хрониста Павел Дякон, ги изпратил при своя син Ромуалд и той им дал пусти територии около дн. гр. Неапол. В Кампания.

Вероятно и по тази причина, „Кавските анали“ проявяват интерес и към българската история. Хрониста датира 669 година,  когато „Константин, син на гореупоменатия Констант () през деветата година на неговото управление бил нападнат от българския народ, предвождан от царя им Аспарух. Те нахлули в тази земя на римляните, която сега се нарича България. Научавайки за станалото Константин излязъл против тях с голяма войска, но тя била обърната в бягство, а българите, преследвайки ги, заловили много от тях и стигнали до Константинопол. Така те започнали да се заселват по селата и крепостите. Тогава императора, принуден от тяхната сила, сключил мирен договор, обещавайки да плаща ежегоден данък.


Константин IV и свитата му, мозайка в базилика Сант Аполинаре ин Класе (Равена)

ПРЕДЦИТЕ НА АТИЛА СА КИМЕРИЙЦИ, ЗА ТОВА СЪОБЩАВАТ СВЕДЕНИЯТА

Летопис от VІ в.: предците на Атила са кимерийци.

При обзора на късно-античната епоха модерните учени приемат Прокопий Кесарийски от VІ в. като стандарт на историческите сведения и почти всичко от него днес е в учебниците по история, но незнайно защо  неговото известие, че българските племена утигури и кутригури произхождат от кимерийците, е пренебрегнато от просвещенско-модерните учени и няма задълбочено проучване дали Прокопий е бил прав за произхода на европейските хуно-българи?

През VІ в. Прокопий, който е черпил сведения от стари автори, но  е ползвал и устни данни на утигури, съюзници на византийският император Юстиниан І (527-565), пише:

Зад сагините живеят много хунски народи. Простиращата се оттук страна се нарича Евлисия (очевидно Прокопий ползва сведения от „Анонимният Перипъл на Евксинския Понт”, където тази страна от сагините до Дон и Азовско море, е изписана всъщност „Евдоусия”-бел. ред.); крайбрежната й част, както и вътрешността е заселена от варвари чак до така нареченото „Меотийско блато” (Азовско море – бел. ред.) и до река Танаис (Дон – бел. ред.), която се влива в „блатото”. От своя страна то се влива в Евксинския Понт (Черно море – бел. ред.). Народите, които живеят там в древността са се именували кимерийци, а сега се наричат утигури. (кн.ІV.4, Войната с готите)”.

Според Прокопий, кимерийци са били ония хуно-български племена утигури и кутригури, които през втората половина на ІV в. нападат готите (пак там, ІV.5):

В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях. После над тях властвал цар, който имал двама сина, от които единият се казвал Утигур, а другият – Кутригур. Когато баща им починал, двамата си поделили властта и нарекли поданиците си по свое име. И по мое време едните се наричаха още утигури, а другите – кутригури. Всички те  живеели на едно и също място, имали едни и същи обичаи и начин на живот, и не общували с хората, които били на западната страна на Меотида  (Азовско море – бел. ред.), защото те никога не били ходили отвъд  тези води и нямали представа, че могат да ги пресичат;  имали някакъв страх от това толкова лесно начинание и даже не се опитвали да пробват. На отсрещната страна на Меотида и до Черно море живеели така наречените готи-татраксити [], значително встрани от тях били готите-визиготи, вандалите и всички останали готски племена. В предишните времена те се наричали също скити, понеже всички племена заели тези места се наричали с общото име скити, а някои били наричани савромати, маланхлени. По техните разкази, ако  легендата е вярна, един път няколко млади кимерийци гонели с техните кучета сърна по време на лов, но тя навлязла във водата. Младежите обладани от хъс, обхванати от страст или пък подведени мистериозно от  волята на божество, се втурнали след сърната и заедно с нея стигнали до отсрещния бряг. Там преследваното животно в миг изчезнало [Кой може да каже как е било точно? Според мен, животното имало само тази цел да причини нещастие на живеещите по този бряг варвари.], но младежите, които претърпяли неуспех в лова, успяли в друго: открили неочаквани възможности за битки и трофеи. Върнали се те възможно най-бързо при своите и уведомили всички кимерийци, че водите не са пречка и са преодолими. И тогава целия народ се въоръжил и преминал на отсрещния бряг. По това време вандалите  се били изнесли от тези места и се утвърдили вече в Либия, а визиготите се заселили в Испания. Тогава кимерийците внезапно нападнали живеещите по тези равнини готи и много от тях убили, а другите обърнали в бягство. Онези, които можели да бягат, взели децата и жените си и напуснали родните си места и през р. Истър (Дунав – бел. ред.) стигнали до земите на римляните. Те причинили в началото доста зло на живеещото тук  население, но след това с позволението на императора се заселили в Тракия“ (Прокопий. Войната с готите, кн.ІV.5).

Явно Прокопий Кесарийски от VІ в. е убеден, че хунското нашествие през втората половина на ІV в. (около 363-375) на запад от Азовско море, е извършено от тези кимерийци – кутригури и утигури, а когато след краха на Атиловата държава към 460 г. те се върнали от запад на изток, според Прокопий, кутригурите заселили земите около град Херсон (днешният Кримски град Севастопол)  до Боспор (Пантикапея, днешния Кримски град Керч), а утигурите били на изток от Дон до сагините при северен Кавказ.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/ СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ

За някои хора е трудно да приемат, че ние българите сме местен народ. Макар да живеем в ХХI век все още се намират такива, които да вярват в старите догми. Това донякъде е разбираемо. Все пак от широката публика е укрито голямо количество важна информация. Без нея е трудно да се разберат определени събития. Не трябва да подценяваме и това, че чуждите лобита в България имат силно влияние. Както в миналото, така и днес те се противопоставят на тезата за нашия древен балкански произход. Служещите на чужди интереси поддържат вярването, че дедите ни траките не са имали писменост. Внушава се също, че народът на Орфей е забравил своя език и е бил незначително малцинство при “идването на славяните и Аспарух”.

На тези нескопосани лъжи ще се смеем след време, но днес те държат в плен не малко наши сънародници, на които не са известни важни факти. Така наречените стари славяни свързали се с Аспарух не са деди на словени, чехи, поляци и др. а са тракийски народ-гетите. Това е обяснено от египетския летописец Симоката. Той съвсем ясно казва:  “Sclavos sive Getas: hoc enim nominem antiquitis appellati sunt.” – „Славяни, или още гети понеже това бе името им в древността“.

По времето на Симоката дедите  на словени, чехи, поляци, руснаци и др. не са носили името славяни, а венети, но повечето от нас не знаят това. Не се знае, че Птолемей локализира Венетския залив в земите на днешна Полша. Не се знае, че германите наричат дедите на словени и словаци с името виниди, а територията им Виндиш Марк. Не се знае, че до ден днешен финландците все още назовават Русия Веная, а на руснаците казват венелайнен. Запитайте се – защо тази информация не е известна?

Учените не са се заели да обяснят, че името славяни се прилага за словени, чехи, поляци и др. доста след прословутата 681 година. Не е обяснено и това, че словени, чехи, поляци и др. са наречени славяни поради това, че езиците им показват близост с този на старите гети-славяни. Точно по същия начин се е наложило името германи.

Корнелий Тацит обяснява, че то първоначално е важало само за едно преме и чак след време е ползвано и за други роднини на старите германи.

Докато тези факти не се популяризират и не се проумеят, ние няма как да докажем, че езикът, който говорим е само развита форма на езика говорен от Залмоксис и Орфей.

И какво като езика ни е сроден на този на сърби, хървати, поляци и т.н? То и немския е сроден на норвежкия, но това не ни дава право да припишем норвежката история на немците и да кажем, че понеже викингите са деди на норвежците, а норвежците са германи, то Гай Юлий Цезар се е сражавал с викинги. Нелепо е, нали?

През 681 година в земите ни не са живели деди на словени, поляци, руcнаци. Съвсем не, предците на тези хора са обитавали днешните си земи по това време и са били известни не като славяни, а като венети – народ споменат от Тацит, Птолемей и др. Освен това така наречените славянски топоними от земите на Гърция може да показват близост с езиците на сърби, словени, поляци, но най-голяма е близостта с българския език, а и фонетичните особености на древните топоними са типични за българския език.

Родството на народите е едно нещо, а тяхната история и деяния са съвсем друго нещо. Това, че в САЩ се говори английски не ни дава право да кажем, че Индия е била колония на американците. Ето поради това няма никаква причина за притеснение по отношение на факта, че дадена тракийска дума показва близост не само с български, но също така с полски, словенски и др. думи.

Давам пример на анализ на древни тракийски думи, които ще бъдат представени в бъдещия Тракийски Речник. Посочено е какъв е изворът, какво е мнението на езиковедите, дадени са и сродните думи от различни езици. Сами ще се уверите, че така наречените непреводими тракийски думи са само древен вариант на българските.

Аκμονια/Акмония – град във Фригия споменат от Ст.Византийски (Ethn.стр.60). Името е сродно на тракийския топоним Καμινος/Каминос (Proc. Aed. IV.IV), а също и на пеласгийския Каминдос. О.Haas дава тълкуване на фригийската дума Аκμον като камък и небеса, посочва гр. άκμων – наковалня, санскр. aśman – камък, небе, авест. asman –небе, лит. akmuõ- камък, но пропуска ст.блг. камы, а също и камен, камък. Καμινος/Каминос не е нищо друго освен развитата форма на Аκμον /Акмон. Със същата етимология като са българските селищни названия Камен, Камена, Каменци, Камен бряг…да не забравяме и река Каменица.

акмон, камин = камък трак.

камы –камък ст.блг.

камен – камък блг.

камень –камък рус.

камiн –камък укр.

kamen – камък словак.

кámen – камък слов. чех.

akmuõ- камък лит.

asman – камък санскр.  

keme – земя тох.  

hammer – чук англ. (първите чукове са от камък)

άκμων – наковалня (твърд предмет) гр. (тракийска заемка)

Άκρένζα /Акренза име на крепост споменато от Прокопий (Aed. IV-4). Георгиев тълкува името като вероятно славянско и посочва като обяснение ст.блг. гряза – тиня, мочур (Въпроси…стр.77). Смятаме, че Άκρένζα действително отговаря  на гряза – тиня, мочур, но трябва да се уточни, че ранните славяни описани от Прокопий не са деди на словени, словаци и т.н. Старите славяни всъщност са тракийския народ гети, както съвсем точно и ясно обяснява летописецът Т. Симоката: “Sclavos sive Getas: hoc enim nominem antiquitis appellati sunt.” (Т.Симоката цитиран от Г.Ценов, Праезикът….стр. 14-15).

акренза, гренза  = кал, тиня, мръсотия трак.

гряза – тиня, кал ст.блг.

грязны –мръсен рус.

грязь-мръсотия рус. укр.

grêz – тиня слов.

gramiae – гной в окото лат.

ακρις/акрис – фригийска дума със значение край, краище, връх (ακρις-Spitze… О.Haas цитиращ Kretschmer, Fick,Brandestein, Die Phrygischen …стр. 157)

акрис =  краище, край, връх трак.

край блг.

краище блг.

крáj – край срб.

kraj-край слов.

άκρις – връх гр. (тракийска заемка)

Anthisara/Антисара -пристанище и град на племето датени в областта по долното течение на реките Струма и Места, близо до днешния град Кавала. Според Дуриданов името може да се обясни като предложно-именно образувание: ant(i) – срещу, срав. стинд.(санскр.) ánti-насреща, наблизо, лит. аñt-към, срещу, тох. ānt-през, гр. anti-срещу, пред, хет. han-ti – отпред… + sara – течение, стинд. (санскр.) sara-река, поток, полско речно име Sara…латвSarija… (Дуриданов, Езикът…стр.29-30). Относно саратечение, изразяваме съгласие с Дуриданов, но смятаме, че елементът анти притежава значението захващане, бент. Пристанището е място, в което морето е спокойно. Етимология може да се даде със ст.блг. iенти – хвана, уловя обгърна и санскр. глаг. yatate – свързва, захваща. Трябва да се поясни също и, че санскр. sara отговаря на блг. дума езеро, ст.прус. asarans- eзеро и др.

анти = захващам, хващам, свързвам трак.

iенти – хвана, уловя обгърна ст.блг.

iентие – захващане, залавяне, плен ст.блг.

yatate – свърза, захващасанскр.

yantrati- залавя, възва санскр.

Άρης/Арес – бог на войната и отмъщението (H.Frisk, Griechisch…138). Въпреки общоприетите вярвания Арес е тракийски, а не гръцки бог. Името се обяснява с думата ярост, да не забравяме ст.блг. iаръ – гневлив, яростен. Сродни са също санскр.глагол irasyáti – разярявам се и гр. ζωρός  яростен. Древни автори като Ливий, Плутарх и Прокопий наричат траките най- войнствения и мъжествен народ. А Йордан дори твърди, че според поетите Марс (Арес) произлиза от средите на тракийското племе гети: “Adeo ergo fuere laudati Getae, ut dudum Martem, quem poetarumfallacia deum belli pronuntiat, apud eos fuisse dicant exortum.Vnde et Vergilius: ‘gradivumque patrem, Geticis quipraesidet arvis.“ (IORDANIS, DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM, V-39)

ареи = ярост трак.

iаръ – гневлив, яростен ст.блг.

яра – блясък блг.

ярост блг.

яростен блг.

разярявам се блг.

яркий – ярък рус.

ярий –ярък укр.

jара – жар срб.

irasyáti – разярявам се санскр.

ira – ярост, гняв лат.

ζωρός  яростен гр.

ας (аз) или ασν (азн) отговаря на стблг. азъаз, лит. аš (и еš ), авест. azem- аз и др. (В.Георгиев, Траките…стр 108). Думата е изолирана от текста написан на златния пръстен от село Езерово.

аз =  аз трак

азъ – аз ст.блг.

азека – аз блг. диал.

яз – аз блг. диал.

язе – аз блг. диал.

язека – аз блг. диал.

ез – аз блг. диал.

азъ – аз ст. рус.

jaz – аз слов.

jaz – аз полаб.

ja – аз словак, чех. пол.укр. рус.

aš – аз лит.

ich – аз нем.

аzem – аз авест.

еgo – аз лат.

εγο – аз гр.

Аσδουλη(ς)/Аздул – тракийско име засвидетелствано в надпис от Мелник (Mihailov 2319). Понеже надписа е под образ на божество яздещо на кон, Вл.Георгиев заключава, че Аσδουλη(ς)-Аздул се извежда от и.е. корен (y)ezd-ulo (y)a– ездач и сравнява с бълг. яздя, струс.ѣздъ – път, пътуване, поход, бълг.рус. езда…(Траките…стр. 65). При сравненията Вл.Георгиев е пропуснал да спомене българското лично име Яздул (Й.Заимов, Български Именник, БАН, София, 1994, с.250)

азд, езд = яздя, езда  трак.

яздя блг.

езда блг.

ездач блг.

езда – езда рус.

jazda – конница, езда пол.

jezditi- изкачвам се слов.

yati – вървя, движа се санскр.

it, ire -вървя лат.

i- вървя тох.

Azаreis, Ezereis/Азaрeис, Езереис – град във Фригия (R.J.A. Talbert Map…стр. 960). Названието се обяснява с блг. думи яз и езеро, сродно е и на илириското племенно име озериати-езерци. Те са споменати от Плиний Стари в близост до племето белгити – “populorum haec capita; praeterea Arviates, Azali, Amantini, Belgites, Catari, Cornacates, Eravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates”… (Pliny, H.N. III.XXV.148). Сродно на Азареис, Езареис българското селищно име Езерово (Пловдивска област).

азеро, езеро = езеро трак.

езеро блг.

езер – карстов извор блг.

о́зеро – езеро рус. укр.

jеzеrо- езеро чех.

jаzеrо – eзеро словак.

озеро – езеро илир. (Плиний, Естествена История )

ẽžeras, ãžеrаs – езеро лит.

ęzęrs – езеро латв.

аssаrаn – езеро ст.прус.

jezor – езеро г. луж.

jazor – езеро д.луж.

saras – езеро, вода, течение санскр.

Αχερων – воден басейн пеласг.

Βαγος/Багос името на фригийския бог на светлината (Xesych. Lex. Βαγος).Това фактически е най-древния вариант на българската дума Бог. Тя има значение светлият, червеният, сияйния… т.е. слънцето. При индо-арийците Bhaga eедно от имената на слънцето (Sanscrit Dict…). Сродни думи на Багос и Bhaga са думите багра-червен цвят, багрило, багреница, багря, обагрям – боядисвам в червено, близка по значение и божур (червено цвете). Смятаме, че траките са отговорни за появата на това древно име на слънцето в Индия. Луций Ариан разказва за тракийски поход към Индия и обяснява как Дионис създава цивилизацията там. Тракиецът дава дори и религия на местното население (Arrian, ).Логично е да приемем, че индийците са взели от дедите ни едно от имената на слънцето. Bhaga, Βαγος не може да се нарече индо-европейско име на божество, защото то отсъства от речниците на латини, гърци, германи, келти и балтийци. Както обаче бе посочено по-горе Bhaga – Βαγος може да се обясни с редица български думи. Навярно е трудно да се приеме, че  нашите предци са давали думи на народите от изтока, но самите факти, а и историческите извори показват това.

баго = бог трак.

богъ – бог ст.блг.

бог – бог рус. срб. укр.

bog – бог слов. хърват. пол. д.луж.

baga – бог слов. диал.

bůh– бог чех.

bhaga- бог вед. санскр.

bhaga – бог авест.

baga – бог ст. перс.

Bagrum/Багрум – град във Фригия (R.J. A. Talbert, Barrington…стр.959). Названието на селището се обяснява с думата баграчервен цвят. Възможно е името да е възникнало поради червеникавата почва край селището, или пък благодарение на това, че в града са се произвеждали багрила. С име сродно на древния фригийски топоним Багрум е българското село Багра, Кърджалийско.

багра = багра, червен цвят трак.

багра блг.

багря – боядисвам с червен цвят блг.

багъръ – багра ст.блг.

божур – растение с червен цвят блг.

багрить – багря рус.

багровы – обагрен рус.

bagren – обагрен слов

bager – багър, червено слов.

abagna – роза др. макед.

Bhaga – слънце вед.санскр.

bahhan – пека ст.вис.нем.

bake- пека англ.

abaich – зрял (печен) ск. гаел.

φωγω- пека, горещя гр.

Както виждате непреводимите тракийски думи се превеждат без проблем на български език. Истината обаче е неудобна за мнозина защото показва, че нито траките са изчезвали, нито ние българите сме азиатски пришълци. Ние сме пълноправни наследници на най-древната европейска цивилизация. Не сме потомци на обитаващи Памир и Тибет чужденци, а на Спартак, Орфей, Залмоксис. В нашите вени тече кръвта на народ с уникални качества, народ, който е дал най-способните императори на Рим, най-прославените военоначалници и най-почитаните духовни водачи на Античноста.

Тези наши качества са ни помогнали да оцелеем и превъзмогнем всяко чуждо господство. В миналото истината за нашите корени е била ясна и хората са следвали примера на своите предци, знаели са, че във вените им тече кръв на тези, които чупят веригите на робството. Това е причината враговете на народа ни фанатично да са се опитвали да унищожат народната памет. Невъзможно е да се сложат вериги на българина, ако той познава себе си и миналото си.

Днес може да живеем в трудни времена, но небето над нас започва да просветлява.

Кимер, Гимер, Кемер, Гамир, Кимир, Камар, г’Омер, Омир, Юмер, Юмарт

България,

starling . rinet . ru / books . google . fr / populiarnaistoria . blogspot . bg / bghistory – letopisec . blogspot . bg / rodenkrai . com / plus . google . com / sparotok . blogspot . nl /  novosianie . com / islan . dir . bg

ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
  ARHEA БЪЛГАРОФОБИЯТА НА БКП И ДС / НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ИЗТОЧНИК ROMA . SWU . BG (БПК Постановление № 1216 на Министерския съвет от 17.Х.1957г. / Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.Х.1958 ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ОБРЪЩЕНИЕ към който няма да го прочете, нито ще чуе викащия в пустинята своите си. Накратко, видя се донякъде доброто намерение за запазване живота на колкото ...
ОЩЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
АРХЕА / ЕГРЕГОР - КЪДЕТО Е СЕМЕЙСТВОТО (БЛИЗКИТЕ) С ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ - ТАМ Е РОДИНАТА ТИ Другото е не поискана, не потърсена пропаганда с мотивирана цел и измама, с пределно ясна ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА   Albena Ivanova Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАЩО ОБИЧАМ ДОНАЛД ТРЪМП - ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА Сарс Сарактос - Съвпадения? / Ровех в американски групи на съпротивата да разбера какво се случва в САЩ и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane - в "политическото" пространство на територията, която е наречена с чуждото име България, псевдо-политическите форми на паразитизъм обхващат всички остатъци от българската държавност. ИЗ УСТРОЙСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Resurrection of the Forgotten Bulgarian (electronic) School / Rositsa Doneva, Daniel Denev, George Totkov - the heroes of Bulgaria ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ Може би сте пропуснали ...
ОЩЕ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
  ARHEA ЕМИЛ УНАРЕВ - ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС / "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" НАВСЯКЪДЕ, няма избираеми лица ("Това са пряко действащи агенти, не всичките. Другата голяма част, са десетки хиляди зависими от тях, на ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
ЗА ТЪРСЕЩИТЕ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА ПЪРВА ЧАСТ Ако изпадне в повишена неустойчивост, божествената частица може да доведе до разпад на Вселената, предупреди Стивън Хокинг. Британският физик Стивън Хокинг предупреди научната общност, че по-нататъшните ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА - "ПЕНСИЯ" / изненади и информация от МЕНАЖЕР, Стойне Василев 13.04.2017 (не се споделя нищо за кражбите в НОИ, които не спират над половин век и са в огроми ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
АРХЕА МИЛИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОСТАТЪЦИ В ГНЕЗДОТО НА ЧОВЕЦИТЕ / на територията на държавата Личността, не е държава. Държава не се прави от личност или личности, намерени из мрежата. В мрежата ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ / Mitka Bifgeranov & Ivo Doshev from Istanbul, Turkey. Една история от южната ни съседка, далеч от комунизма на Азия осакатил цяла ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК / от 21 Март започва новата година на Белия Орел, Небесен Жрец - времето на Страшния Съд е близо. / ПРЕДСКАЗАНИЕ ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
  ARHEA ПРЕДИ 648 ГОДИНИ - БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН ("Иво / 19 септември 2017 at 16:34 - Благодаря за информацията! Поднесена е по супер подреден, стегнат, четим, разбираем, хронологичен, логичен и лек начин! ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС НА КОМУНИЗМА / ПАРИЧНИ КРАКА На света има една малка, но изключително агресивна към народа си държава в Европа, която е изключително опасна и краде от европейски ...
ОЩЕ
ЗА СВОБОДАТА
  ARHEA СВОБОДАТА СЕ РАЖДА ОТ ПЛАЧ, ЩЕ БОЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ НАСЛЕДНИЦИ "...Силата на българската памет. Константин Шарков казва в поемата си, че свободата се ражда от плач и пламък и, че ще ...
ОЩЕ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
  ARHEA 1 - 38-НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 2000 ГОДИНА - ОБЯВИ КОМУНИЗМА ЗА ПРЕСТЪПЕН 2 - "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД" - ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОНА / ЗАРАДИ "ДАВНОСТ" 3 - ПО СВЕТА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
  ARHEA ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ВИСИ ПО СТЕНИТЕ ВИ, ИЗЛИВАТЕ МОРЕ ОТ ПРИКАЗКИ, КЪЛНЕТЕ СЕ ОТ РОДОЛЮБИЕ В ИКОНАТА МУ? Бре измамници клети и нахални в гроба си да станете, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЯНКО ГОЧЕВ / БКП праща на смърт в СССР таврийските българи. 2 ЧАСТ, ПОЧИВКА ЗА ДУШАТА 3 ЧАСТ - МЕЛПОМЕНА, ЗА БЪЛГАРИЯ Завърнали се в прародината си, на ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Владимир Свинтила - ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ / споделено Петя Сотирова (голяма група от четящите, не заслужават това съвършено четиво за личности) Това е една много болезнена ...
ОЩЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
  ARHEA В НАЧАЛОТО НА КОМУНИЗМА - БЯХА ПАРИТЕ, А БОГ ПЛАЧЕШЕ НАД ЗЕМЯТА, КОЯТО БЕШЕ БЕЗВИДНА И ПУСТА "Кукловодите на Октомврийската революция - трима банкери и двама авантюристи стоят зад най-кръвожадния преврат ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА - DELL Precision T7500 и HP Compaq Z820 1. Защо тази мега машина е от стомана, каквато няма и елитен автомобил, екранирана, изчислена електромагнитно по невероятен ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
РОТ ФРОНТ
  ARHEA "РОТ ФРОНТ" / Преди време една женица с лабилна психика бродеше из улиците. Децата й подвикваха - "Рот фронт" и тази жена заставаше мирно, не е комично, вдигаше ръка до ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
  ARHEA ТРЕТА ЧАСТ - ГОСПОЖО, ЩЕ ИЗБИЕМ СЕМЕЙСТВОТО ТИ / РОЛЯТА НА МВР В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 75 Г. РАЗБОЙНИЧЕСТВО И ПРЕСТЪПНА СЪЗНАТЕЛНОСТ - “Госпожо Дреникова, първо ще разстреляме децата ви, после ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
  ARHEA ЩАСТИЕ - ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ / 20 юни 2016 г. в 15:10 ч. · РОДИНА "Източният клон на християнството описва истинското щастие като последната победа над нашите собствени демони в ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ARHEA БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ - КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ("В последните години, капиталите от българите зад граница превишават преките чужди инвестиции.") Случаят с компанията „Фолксваген“, която огледа България и избра Турция (макар още да ...
ОЩЕ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ
СВОБОДАТА Е - ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ - и, ще се разбягат. Лустрация го наричат с премахване от управленските, административни и публични длъжности, на "бившите" комунисти, децата ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ARHEA МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Там, където няма масови кражби на национално богатство, където трудът към напредъка дава своите плодове, хората живеят в уредени държави, при спокойно детство, младост и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪПМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО / дяволът в душите и сърцата на жертвите - в българия парични лакеи посягат към стадото / 2. религиозните безгръбначни се изпокриха по ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
  ARHEA АНДРЕЙ ГЕОРИЕВ БЕШЕ УМРЯЛ, СЪЖИВИХА ГО В БЪЛГАРИЯ - "Положението е Мики Маус" Andrey Georgiev Georgiev се чувства жизнен. Нека ви споделя какво ми се случи през тези 3 дни. В Неделя ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane РОНАЛД БЕРНАР - СВЕТЪТ В КЕШ / Убитият във Флорида е Роналд Бернар Родригез. А холандецът си е жив и дори има фейсбук акаунт. Поства човекът, отвреме ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ
БИБЛИЯ / РАЗРУШАВАНЕ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ ("През последните няколко години голям брой уважавани археолози твърдяха, че библейските разкази за Ерусалим и неговата ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪБУДИ СЕ РОБЕ - споделено от Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И "ЧИПИРАНЕ" - експериментът започва от българия "Бъдещата ваксина срещу коронавируса да бъде достъпна за всички и задължителна, ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
  ARHEA АКТИВНИЯТ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ - 62,9% СПОДЕЛЕНО от Пепи Божков / НЕ МОЖЕШ ДА НАХРАНИШ КОМУНИЗМА, ГЛАД ЗА ПАРИ ИЛИ КАК "ДЪРЖАВАТА" ТЕ ОГРАБВА И КАКВО ПОЛУЧАВАШ   Милчо Борисов > ‎Аз съм от ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
PRAYER IN THE UNITED STATES КАРАНТИНА Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ БОЛНИ ХОРА / ТИРАНИЯ Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ ЗДРАВИ ХОРА Who is the Godfather, where is he hiding? РОБЪРТ КЕНЕДИ В ЗАЩИТА НА ДОНАЛД ТРЪМП ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА И "ГЯВОЛЪКА" СИ Видяна, целувката е гнусна проява на невъздържаност, не излъчва задължителна дистанция към непознат човек и носи грубо, хормонално послание - пренася се ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ARHEA В ДЕМОКРАТИЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, УПРАВЛЯВАН ОТ КОМУНИСТИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ - ЗАДУШАВАНЕ / НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Хранителни продукти. Голяма част от храните по магазините у нас са на двойно по-високи цени, отколкото се предлагат ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА
Б.Н. Р. - СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА / къде са насочени стратегическите оръжия срещу една държава, разработвано в дългосрочен план за последствията. Никак не е безобидно пред какво ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
СВЕТЪТ СРЕЩУ ИЗМАМАТА КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ подарък от СЗО Archangel / Hurricane КП ГЕРБ - комунистическа партия / авангардът на лявото крило от яростни, агресивни антибългари с техните наследствени ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane „ДЪНИНГ – КРЮГЕР“ / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ не трябва да им се сърдим, ако нещо са влези от нас, не искат да ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George Скапи сънародници и спесиално тези кудето филеят срещу Булгагария, - извършва ли господин президента на половината земна територия нашият вездесъщ и пресветъл мужик от интернасионалното огледало ...
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ от руските поробители, окупатори и агресори - ТАТАРСТАН / ГОЛОДОМОР ЗА 100 000 БЪЛГАРИ II ЧАСТ Религията като средство за манипулация и невежество, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  ARHEA БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Пейчо Минков - Татарите са предния отряд, от авангарда на Българите.) За разлика от комунистическата пропаганда, години наред излъчвана щедро от района на Дунавска България, която се "бори" ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НАРОДНИ КОНСКИ НАУШНИЦИ / ВЯРА В ДОБРОТО ("Най-често се търси тръпката у човека 1 чрез устната кухина с рецепторите за вкус към хранителната индустрия 2 чрез чаталните връзки ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ARHEA ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
ARHEA   1 663 668 ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ - ВЕСТНИК "СЕГА" БГ / 2019 ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ДУШИ ДОБРЕ ДОШЛИ - на устроените ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД 1944-ТА 1989-ТА 1992-РА И ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ / ЧНГ След сливането хамелеона на комунизма с демократичните благини, се очертават страните му вляво БСП (БРП'к ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
  ARHEA НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В нея се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Kalin Velkov Krasimirov "Една вечер при мене дойдоха петима стари турци начело с един учител – много мъдър турчин, карловец, над сто години може би имаше. Той каза ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
  ARHEA БОГ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА - НАВСЯКЪДЕ / Мерилин Адамсън Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес. Могат да бъдат ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО ("Маскираната паплач много се самозасегна, че е такава. Гледаме ви на камерата на входа... и като видим някой... "Офф, пак ли палячо с маска?" Записваме ви, ...
ОЩЕ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ   ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ARHEA АРИАДНА - Даването, е по-ценно от вземането. / БЛАГОДАРНОСТ Има три тайни, момичето ми, само три, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Lina Kochovska & Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА С ПОЛОВИНАТА ОТ ТВОЯ ЖИВОТ Как те лъже комунистическата и псевдо-демоктратична, крадлива псевдо-българска държава, с отговор от пострадалите и ...
ОЩЕ
ARHEA   Телевизия. Телевизионната тръба. Екранът за човека. ("Колкото е по-голямо внушението (въображение) при създаване на личностния "облак", толкова ще бъдат повлияни сенките от другата страна.") Телевизията търси живите. Телевизията предава заради живите. Няма ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
  ARHEA КОМУНИСТИ, ПАРАЗИТИ, ПАРТИЗАНИ / Демокрация направена от комунисти, е "комунистическа демокрация". С всичките последици. "Така е, за съжаление в този (комунистически) свят нещата са изкривени почти изцяло, човек се променя от ...
ОЩЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
  ARHEA LIBERTA С "ПОУКА ЗА СУЛТАНИ И ИБРИКЧИИ" / КИЧКА БОДУРОВА СРЕЩУ УЧИНДОЛ 05.08.19 16:42 Да се отмие един срам от всеобщата "чалга култура" идваща - спусната да управлява след амортизация на ...
ОЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA ИВАН ГЕШЕВ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР? - ДА Промяна към преследване на престъпници и лица с криминално съзнание. В това число служители, администратори, икономисти, общественици, публични деятели, поръчители и подстрекатели. Нова стратегия и лице ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George ДА и НЕ / Вирусът в България не получи развитие, защото бяха взети болезнени мерки, десетки хиляди без работа и оцеляващи ден за ден, никаква помощ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Споделено от Александър Василев / религията срещу България ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ Ръководството на Българската православна църква (БПЦ) прояви завидно упорство и не затвори църквите. Всички други ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ГЕРМАНИЯ, за разлика от България - изучава история на комунизма в училищата. / БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ - ВЪПРОС НА ЖИВОТ И СМЪРТ Това, които днешните поколения не знаят, не се изучава, ...
ОЩЕ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ARHEA ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА - 50 + 10 ЛЕВА / ЛЕЛЯ ПЕНКА ОТ МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА ("чао чао бамбино" както се казваше за бабите, лелките и чичковците с атрибути във властта, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane FAKE NEWS - INTRODUCTION - MATERIALS AND METHODS - RESULTS Evaluating the fake news problem at the scale of the information ecosystem / Science Advances 03 Apr 2020: Vol. ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
  ARHEA ПСЕВДО-ДЕСНИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АНТИ-КОМУНИЗЪМ, ОЩЕ 1000 ГОДИНИ Няма да си отидат просто така, да изоставят България свободна и независима. Да заживеят децата. Ще измислят давностен срок за тях и наследниците, на ...
ОЩЕ
АКО БЯХА НАРОД
  ARHEA АКО БЪЛГАРИТЕ БЯХА ЗАДРУЖНИ КАКТО НА ХОРОТО и помнеха историята както стъпките, без да преплитат крака - назад и назад до към 1944-та АКО БЯХА ОГНЕН НАРОД не само на масите ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
  ARHEA КУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ 1 - НЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕДНОСТ 2 - ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕДНОСТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Е, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ 3 - НАПРАВЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ СИ - МИНИМАЛНИ ЩАСТИЕ 4 ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
  ARHEA Ваня Григорова: - Частните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ фондове за втора пенсия са абсолютна измама! 13 ноември 2019 - 21:40 часа Те бяха създадени, за да се обогатят крупни бизнесмени. Частните задължителни фондове за втора пенсия са ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA   КРАЯТ НА БЪЛГАРИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИ АГЕНТИ (last admin)   ПЛАНЪТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърля действащи агенти към Москва; кратко обяснение ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗЪМ, ОРГАЗЪМ, ВОЛЕВИ ИЗРАЗ ОТ ЦЯЛАТА ТИ ДУША И СЪРЦЕ какво е държава Archangel / Hurricane Гърция - платени социални сметки от държавата, 800 евро на ръка, плюс писмо за ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФИЛСКА, ОТРОВНА АНТИБЪЛГАРСКА СМЕС СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СРЕЩУ ТЕМА - КАКВО НАПРАВИ ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / докладват мишките зад Океана без да знаят, че целия състав на "хитлеристка" Германия, се пренася към ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АКО СТЕ "ТУЛУПИ", ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ - Да ви "чипосат" (без да знаете какво е това), да ви ваксинират с различни отрови, да ви ограбят всъщност сте крадени, грабени, ...
ОЩЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
  ARHEA МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ) ("Вълкът от пристанището между въздуха и водата, е на всевъзможни места.") Ода за убиеца. Тайна от нищото. Има разбира се и такива хора - чистачи. Очите ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ARHEA "ТОЗИ МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД, ЗАСЛУЖАВА ВСИЧКО, КОЕТО МУ СЕ СЛУЧВА" Мартин Карбовски / 13 ноември в 22:08 ч.    
ОЩЕ
Ива Павлова На извънреден брифинг в 4 часа през нощта НОЩ излиза с нова мярка - Морков в г.за. Управляващите казват, че мярката е задължителна за всички, но те масово ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA АМАЛГАМА - "ВЪЗРАЖДАНЕ" / КОМУНИЗМЪТ ВЛЯВО, ОТ ДЯСНО И В СРЕДАТА Проектът на ДС (КГБ) "Възраждане" с най-новата комунистическа партия, посяга към властта заедно с "десните" и леви комунистически форми, на ...
ОЩЕ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА КАТО УМОПОБЪРКАНОСТ, МОЗЪЧНА СМЪРТ Да се достигне до степен на отричане всичко свято на този свят с обкръжаващата природа, ако няма русизъм често, който е огресивен, без основание и надменен, ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
  ARHEA МАТЕРИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА На физиката не може да се има доверие. Скочете от някое по-високо място и ще видите колко бързо ще се обърне срещу вас. За щастие, човечеството ...
ОЩЕ
В КРАЯ НА 2017
  ARHEA В КРАЯ НА 2017 В НАЧАЛОТО на 2018 - БЕШЕ ИЗБИТО ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО / ПОМНИТЕ ЛИ? ИЗЧЕЗНАЛА Е ЦЯЛА ДЪРЖАВА, ЗАМЕНЕНА ОТ ДРУГА Докато вие празнувахте нова година, наемни убийци нахлуваха в ...
ОЩЕ
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ Филип Христов / Спиралата на насилието в България винаги се е завихряла в резултат на центробежни политически процеси и идеологическото противопоставяне. Бурният политически живот ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
 Валери Георгиев Полезната мрежа. Най-интересна е демонстрацията на телесни качества. Млади и стари. С удоволствие да ги разглеждаш. Усмивка. Най-лесно е показването на външните придобивки - като кресливи снахи, да ги ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane   Из матрьошката, излезне лисицата с императорския поглед втренчено отпред - където сивото магаре, чака. / ТЕМА - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЛИТИК Много интересно е да видиш препарираните погледи пред императорския стол, ...
ОЩЕ
ARHEA / ФРЕДИ БУЛАСАРА - МЕРКЮРИ & QUEEN ГУЛАГ И ВОЛФ ЖМУНЕС - ВАКСИНАТА "ЖМУНЕС" СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б На 5-ти септември 1946 г. е роден великият Фреди Меркюри. The Queen създават музика, ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В ...
ОЩЕ
  ТЕМА / Magdalena Marinova Чета днес за дарението от САЩ - дом за възрастни хора и полемиките как така руснаците по подобие не даряват. Те никога не са го правили. Защо ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
  ARHEA НАЙ-ЛЕСНО СЕ КРАДЕ ОТ ЧУЖДОТО, НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО Тъй като се разбра ще сме свидетели на "комунизъм до откат" при липса на съпротивителната сила от която се започва, след ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСКО НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО Антон Тодоров, споделя: - Бесепарски вещества държат ВЕЦ-овете на България. И създават проблеми с водата, нооо.. виновна е (дясната компартия) ГЕРБ. Но на ...
ОЩЕ
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
МЯСТОТО НА СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ Римисарк България/Дориян Александров 1 - може да изхранва около 20 млн. души 2 - най-добър чернозем в Европа 3 - 6000 регистрирани минерални извори 4 - златни залежи за Э 300 ...
ОЩЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ARHEA БЕЗ НАДЕЖДА ОТ ИСПАНИЯ, КРАЯТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА (Учиндол) Започва от личността. Завършекът е реалната форма. Започва от мисленето. Оформя се логиката, рефлектираща върху културата, поведението с всички последствия. Вярвах, че ...
ОЩЕ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ARHEA ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВРЕМЕТО И ДЪРЖАВАТА Драги сънародници от цигански произход, Въпрос на чест е всеки човек да знае съдбата си, настоящето, бъдещето, историята, да бъде истински човек за себе ...
ОЩЕ
Depopulation of the United States / DEAGEL
Valeri George / SOURCE I ask for your attention - plans for depopulation of the United States of America / for other countries there is no point in talking READ: 5G NETWORK USES ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
  ARHEA КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ ОТ МОСКВА Янко Гочевъ - 75 години от убийствата в Хасково - 12.09.1944г. Комунистически терористи и червеноармейци избиват 7 български офицери от гарнизона начело с командира му полковник Велико Маринов ...
ОЩЕ
ТУРБО ФОЛК
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
  ARHEA Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай. Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата. [wp-stream-player url="http://listen.shoutcast.com/arm-vm" type="mp3" autoplay="yes" ]
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ / четиво на български език - подарък за истински човеци
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДОБРЕ ДОШЛИ - БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА / 560 - 434   Радослав Ефтимов към 2/3 от живеещите в България с коректен въпрос. Същият този въпрос, бе споделен от друг потребител в социалната мрежа, ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Shared by Nikolay Videnov Катя Петрова > ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО - КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ* digitall-angell – Манифест на карантината. Към режисьорите на корона-пантомимата от благодарните зрители. 10.04.2020. Уважаеми режисьори, Колко ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
  ARHEA ПОЛИТИКА - начин болните, да занимават здравите със себе си. После едните се оплакват. РЕЛИГИЯ - начин болните (от религиозна болест), да занимават здравите със себе си. После едните, се кръстят и се ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
  ARHEA SHARED BY Becki Minica McCreary Remember this is Biblical - It’s not Jesus that will sit in this temple but the Antichrist. ("Свещеният огън от небето трябва да спре. След това се ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
СТАДО ПУЙКИ
  ARHEA Мария Петрова > ‎РОДИНА / ИДВАТ ИЗБОРИ СТАДО, ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЛИ Отговарят от стадото - винаги готови, готови, готови. - Не чух добре, ще гласувате ли? - винаги, винаги, винаги... О, йе - Да ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
  ARHEA 140 ГОДИШНА ПСИХОЛОГИЯ (1881 - 2019) НА БЪЛГАРИНА КАТО БОЗАЙНИК "За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един ...
ОЩЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ARHEA ДЖЕЙМС БАУЧЕР - УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ / ПОКОЛЕНИЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И КРАЖБИ На национално богатство, на географски области, на история, религия, култура, общество ("инжинеринг"), писменост, злато и парични средства - всичко това, ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА“
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА - ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМИРАНЕ И КРАЖБИ "СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА" С лъжи, полуистини и дезинформационни кампании срещу западните ценности: Москва от години манипулира общественото мнение ...
ОЩЕ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
  ARHEA ВИСШЕТО ПРАЗНО ОТКЪМ СЪДЪРЖАНИЕ / не се говори за средното и общообразователно ниво, нарочно поставени в позицията на партер и логически инертни. Около 15 млн. лв. щели да изхарчат родните студенти ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ARHEA ARHEA.ORG Краят наближава. Армагедон е тук. Храмът ще се построи върху Джамията. / АРХЕА ОРГ Отдавна се правят опити за предизвикване на локална война с глобални последици. Колкото и невероятно да ...
ОЩЕ
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
Archangel / Hurricane ГОЛЕМИЯТ ЗАГОВОР (СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО) НИЩО НОВО - ОБИКНОВЕН БАНДИТИЗЪМ група артисти и техните съучастници. Марина Борисова - С тези тестове се цели установяване Хората на Духа и персоналното ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ARHEA ПСИХОЛОГИЯ - ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА / паразитна традиция на политика и религиозна тояга с всички последици. Archangel / Hurricane е в компанията на Dantes. НЕЗАКОННА ВЛАСТ / ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
Archangel / Hurricane УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, най-вероятно не знаете, че групите РОДИНА и РОДИНА & РОДИНА са сериозни и тематични, създадени към 2011 година / тоест преди 9 години ТЕМАТА Е ОСВОБОЖДЕНИЕТО ...
ОЩЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КОМУНИЗЪМ / КАКВА Е ВРЕДАТА НА СССР И РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ?! / ДЪРЖАВА БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ управлявана от измамници с цел запазване на заграбеното, българско богатство Тодор Живков довежда България ...
ОЩЕ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
  ARHEA ОФИЦИАЛНО / 10 500 са сътрудниците на ДС във властта. Всички са знакови, след като взимаш решения, свързани със страната, заяви Екатерина Бончева от Комисията по досиетата. В СЕГАШНО ВРЕМЕ Тези 10% не ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
ВУЛГАРОС
  ARHEA ВУЛГАРОС - ВЯРНО ЛИ Е? Че българите (в мнозинството) са вулгарен, агресивен и прост народ? А децата му според Радой Ралин, са продукт от славянски (робски) жени чрез съответния механизъм, описан ...
ОЩЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОФАНЗИВА СЛЕД "ОСВОБОЖДЕНИЕТО" ОТ "ФАШИЗМА", "КАПИТАЛИЗМА", ОТ "ДЕМОКРАЦИЯТА" - заради цяло поколение от жизнена деменция - атрактивна и крадлива както никога. Родено и отгледано е поколение ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Адв. Мария Шаркова: Конституцията не е позволила на Министерски съвет да обявява „извънредната епидемична обстановка“! КОЕ ПРИНУДИ КОМУНИСТИТЕ ВДЯСНО И ОТ ЛЯВАТА МУ СТРАНА, ДА РАЗИГРАЯТ ПОРЕДНИЯ ЦИРК ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АДВ. ХАДЖИГЕНОВ - НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО, а санкционирането е престъпно посегателство срещу сигурността на българските граждани. 30 март 2020 От Николай Димитров Хаджигенов, София Госпожо/Господин Председател: - Обжалвам ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane 40 - 200 - 2000 БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ & COMPANY / БЪЛГАРИЯ ДНЕС КРАТЪК РАЗГОВОР Valeri George - Оказа се не били 40 негодниците но ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane УРОДОЛОГИЯ / АГРЕСИВНА ПСИХОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ МАСИ ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО, НА МЕДИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИЦИТЕ, ВОДАЧИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ / ДЕМОНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА Joseph P. Overton (4 January ...
ОЩЕ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
  ARHEA БЪЛГАРИ ОТ ИСПАНИЯ - НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ В БЪЛГАРИЯ (територия за кражби и разбойничество) "Защо сте в Испания? - Защото вие сте в България!" / Любовна лирика между сънародници - ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА - Илия Велинов / Весела Цалова / Свобода Стефанова / Тодор Александров Vessela Lulova Tzalova - Ивановден... в един отново забравен от Бога град ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
  ARHEA СИМЕОН & РЕЛИГИЯТА - "ДОБРЕ Е ДА ГО ИМАШ*, НО НЕ Я РАЗМАХВАЙТЕ" * Религиозен пенис или психическо отклонение, пред хората. Патицата (наречена културно "пенис"), не я показвайте и не удряйте върху ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Владимир Василевич Квачков ПО ПЪТЯ КЪМ ВАКСИНАТА Лекари от цял свят погледнаха по нов начин на коронавируса – измама от световен мащаб? Април 21, 2020 Една доста интересна гледна ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
  ARHEA Грета Михайлова, Юлия Димитрова - ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ Дъщеричката му Антония е отгледана от баба си и дядо си. В момента тя е лекар със специалност „Уши, нос, ...
ОЩЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA "ГЕШЕВ ОТ АДОВО ВРЕМЕ III" / ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ - ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОВА БЪЛГАРИЯ last admin Разбира се, това стряска (насън) политическите злодеи и псевдо-политически опоненти, носещи бремето на историята ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ / ГРУПА КОРОНАВИРУС - СОФИЯ, ПЕТЪК 13 / ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА /"учебник по Ветеринарна микробиология написан от акад.Стефан Ангелов и чл.кореспондент А.Тошков"/ ВРЕМЕ ЗА РЕДУКЦИЯ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ARHEA   ВРЕМЕ ЛИ Е БЪЛГАРИЯ, ДА ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ?   75 години, не е ли достатъчно?   ВРЕМЕ ЛИ Е КОМУНИЗМЪТ (във всичките му форми и цветове), ДА ВЗЕМЕ ОТКРАДНАТОТО (не да го върне) И ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО от Христо Чифудов - ДОКОГА, ЩЕ ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ, БЪЛГАРИНО / Изчисление крадливостта на комунистическата "демокрация" НЕУСПЕШЕН МИРЕН ПРЕХОД И ПОСЛЕДИЦИ ("не знаеш с какви пари разполага България и колко ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС В БЪЛГАРИЯ - онези лица, получили вариращи суми около 8000 на калпак, за да бъдат заразени или обявени за носители с положителен ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA Из мрежата: трудна работа е в българия нещо да се направи, нещо достойно, истинско, запомнящо се, качествено, да няма лъжа; да срещнеш сериозни хора, стабилни, духовно силни, ...
ОЩЕ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПОСЛЕДИЦИ   Stoyan Andonov Staykov "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали. След като естествените склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да ...
ОЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ARHEA КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА - РАДОЙ РАЛИН Неда Павлова / Радой Ралин: Пиша ти от Плевен, драги Ванка. Помниш ли кагда пришол със танка? Беше млад, но се държеше мъжки. Зарази семейството ми ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие [wp-stream-player url="http://cast5.servcast.net:1679/stream?type=http&nocache=1" type="mp3" autoplay="yes" ] Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана ...
ОЩЕ
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ARHEA - ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК - ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ / БИЛ & КОМПАНИЯ Добро решение на собственика господин Цукърбърг да търси истината на всяка цена въпреки, че сайтът му е ...
ОЩЕ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
  ARHEA ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА / Венцислава Борисова Обяснява на детето си - какво е ДДС върху храните? И кой получава откраднатото, и защо? ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ПРИЯТЕЛИ ВЗЕХ МУ 20℅ ОТ ЛЕКАРСТВАТА - Обяснение ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК НА ХИТЛЕР - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1 - След като България е осеяна с руски ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
  ARHEA Armageddon, maybe. In preparation for the Armageddon event, or by building the Temple of Solomon on the hill, the site of the mosque - the United States - declares Israel a ...
ОЩЕ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
  Valeri George ПСИХОЛОГИЯ - ЩО Е ЛЮБОВ Без любов не се умира, няма ли любов, продължавате напред. Към живота. Голяма част от хората го знаят без изключение назидателно, до следващите млади хора. ...
ОЩЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
  ARHEA ПРЕСТЪПНОСТ / КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЪДИЛИЩА - Владимир Улянович Ленин / 17 май, 1922 г. (В. Ленин – пълен сборник на съчинения, Т. 45, стр. 190) „Съдът не трябва да премахне терора (престъпления, ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО ОТ Митко Грозев и Петя Георгиева / НАЙ-ПОСЛЕ СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ПАЛЕСТИНА НА БАЛКАНИТЕ Каква е вредата за България от това, че метастазите на БКП и ДС (от всички цветове) ...
ОЩЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS Не би трябвало хората покрай нас, да преживяват своето върху другите, заради себе си. Някъде това се нарича его или каквото и да било, ...
ОЩЕ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ARHEA СПОДЕЛЕНО / "МОНАХЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ" ("цифровият код „Дуло“ 186681 е огледален и означава, че Вселената е безкрайна") ЕПИЛОГ Silvia Elenkova - "Едно от многото неща, които научих, докато отсъствах, ...
ОЩЕ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
  ARHEA БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА на българо-руската дружба ... "Камбаните тряскат кухите си глави в неистово, неистинско православие, пазено зорко от истински вълци с тояги, усвояващи щедро безбожните, ограбени храмове." ... Дал Бог добро    
ОЩЕ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA ГЕШЕВ ВТОРА ЧАСТ (за ЕС и НАТО) / ОТ АДОВО ВРЕМЕ "...сериозно с гълъбите..." Орлин еди кой си Аврамов, се смее от направен преди седмица профил и ведната "облъчването" - Бивол с ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ARHEA КОМУНИЗМЪТ (социализмът) И НЕГОВИЯТ РЕЖИМ - СА ПРЕСТЪПНИ / ПОСЛЕДИЦИТЕ създавани от бившите комунисти, са престъпни последици. ДЕМОКРАЦИЯ - СЪЗДАДЕНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАДРИ / Е ПРЕСТЪПНА И ИЗКРИВЕНА В ОСНОВИТЕ Korneliy Savov ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ - "ГЛАД" БТВ / КАРБОВСКИ След голодомора в Урайна преди години, в България се показват храни пред гладния българин (и семейството му) във вид на рекламен продукт, който ако не ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино / ПЪРВИ ПЛАН Да го наречем така - казват господин Божков (Васил) бил еди какво си вярно е, не ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОНГЪЛ " 11 януари 1989 / За "разпространяване на антиправителствени слухове" са арестувани членовете на Независимото дружество за защита на правата на човека в България Илия Минев, Григор ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ ВЪВЕДЕНИЕ - Важни забележки 1 - ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БТК "ВИВАКОМ" Е СОБСТВЕНОСТ НА РУСКАТА ДЪРЖАВА, ПОДОБНО НА МТЕЛ ...
ОЩЕ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ARHEA МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ? И защо мислите, че територията е българска или не е собственост на държавата като водоизточници, природни богатства и ресурси, земеделие и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НЯМА ДА ИМА ДЪРЖАВА ДОКАТО СТЕ НА ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ "НЕВИДИМ" ПРОТИВНИК, НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА REMEMBER / Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АНТИПРОПАГАНДА / Катя Нонинска - Катя Нонинска ПОПЪТЯ КЪМ "ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА" Изглежда законно. Ще направя двоен изстрел В настоящия Национален график за ваксини през първите 6 години от ...
ОЩЕ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
  ARHEA ПРЕЛЕСТИТЕ - случаят "ГАЩИ" като психологически акт на кореспонденция с ФБ красавици. /ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ/ Актовото предлагане на прелести пред тълпата, не винаги носи очакваната експлозия от безумство на погледа, не винаги задоволява ...
ОЩЕ
ARHEA БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА - СЕРБЕСТ КОРКМАЗ - МОЯ СБЪДНАТА МЕЧТА (ограничение за приятели) / 20 ноември в 3:30 ч. · Приятели 1. ЖИВОТЪТ Е ТАМ, КЪДЕТО СА ТВОИТЕ БЛИЗКИ И ...
ОЩЕ
ARHEA НАГРАДА ЗА МИР "МЕЖДУ НАРОДИТЕ" И РУСКИ РАКЕТИ С400 ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (не през Румъния или Полша към Сърбия) стратегическо разполагане на нападателни оръжия на Балканския полуостров ARHEA - КАКВА СЪВЕСТ ТРЯБВА ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще, осиротяли майки, крадливи институции, див комунизъм, разбойнически бригади, трагични последици Женя Стефанова Това беше моето семейство преди да почине съпругът ми Лъчезар при ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
  ARHEA НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ МАЛКО ПРЕДИ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърлящи агенти към Москва, обяснен последният Държавен преврат и, че това е ...
ОЩЕ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
  ARHEA ДО 10 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ За да напълнят "кошницата" й. До десет години първата голяма "вълна" от емигранти, се завръща? ДА СЕ ЧЕТЕ ...
ОЩЕ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
  ARHEA СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ПОРУГАНО   С България в сърцето -На 24.04. през 1946г. комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на цар Борис III и изнасят тленните му останки. Игуменът на ...
ОЩЕ
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
  ARHEA ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ЕНЕРГИЯ ОТ НОВА БЪЛГАРИЯ В София и страната масово гласуване (на българи) няма да има, но със сигурност има и достойни хора, заслужаващи вниманието. В морето от кандидати. България ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИ-ВАКСИНАЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ За тези от нас, които знаят, че ваксините не са безопасни и не са достатъчно тествани, излизащите новини за узаконяване на плановете ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА   Tatiana Christy Когато свободата е подарена, тя никога не може да се превърне в истинска и осъзната. За много в България тя си оснана нежелана и неразбираема. България никога ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
  ARHEA ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ / МЕРИЛИН ХАСАНОВА (КОНТАКТИ) Мерилин Хасанова работи от 2014 г. в областта на организиране лечението на български граждани в болници в Турция. Повече от 4 г. е официален ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
  ARHEA ЗА ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ОКУПАЦИОННАТА СЪВЕТСКА АРМИЯ (след това смяна името на религиозния паметник "Александър Невски", заедно с всички русифицирани улици, булеварди и площади в страната, вкл. паметниците на партизани ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, БАЛКАНСКИ КИБУЦ - БЪЛГАРИЯ / територия за кражби и разбойничество, лагери и затвори. 168ЧАСА Заради невъзможните условия в социалистическата родина Никола Куртоклиев опитва три пъти бягство през ...
ОЩЕ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ARHEA ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, КНЯЗЪТ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БОГОБОРЦИ Забележка. Използва се възможността накратко (предвид тежестта на материала), да се съобщи за взаимодействието между антагонистични помежду си сили в света, чрез ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БЪЛГАРИЯ - ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Христо Илиев споделено от Росен Русев за поколението на апашите, козарите и разбойниците по българските земи, срещу можещите, способните, интелигентните, ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ARHEA ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ - БОГ ДА Я ПРОСТИ / Видин С идването на комунистическата власт, религията не е подмината, действа се комплексно чрез добрия милиционер и лошият, чичко милиционер. ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
Archangel / Hurricane, ARHEA ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ "ИЖОРИ" Asen Prodanov > ?Българи "ЗА" ЕС и НАТО - Руската империя паразитира върху земите и костите на повече от СТО народа, поробени и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА - 90 % са добри хора, управлявани от 10 % / СВЕТЪТ ДНЕС МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ Yan Koprinkov - преди 4 дни / ...
ОЩЕ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
  ARHEA ИНДУСТРИАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ("Aтaнacĸa нa 31.08.2019 11:12 Πpeди гoдини, ĸoгaтo бяx в дeпpecия, дoĸтop ми пишe пopeднaтa peцeптa и нa въпpoca ĸoлĸo вpeмe щe тpae лeчeниeтo, тoй ĸaтeгopичнo ĸaзa: - ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
  ARHEA КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА, НЯМА СВОБОДА Как комунизмът си остана. Западът прояви огромно лекомислие, смятайки, че политическият плурализъм и пазарната икономика са достатъчни, за да изтикат комунистическите елити от властта. Колко ...
ОЩЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
  ARHEA МИЛАН ГЕОРГИЕВ, СПОДЕЛЯ / В СЕГАШНО ВРЕМЕ - Примитивна лукавост и хитрост, крадливост и жестокост, безотговорност и агресивност Комунистите са примитиви, затова са изверги. Теодора Димова скоро ще завърши новия си роман, ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
  ARHEA ОТКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РУСИЯ / ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА Кой и защо дърпа България към Русия? / В ход е съзнателен, движен от регионални сили процес за отклоняване на България от ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - АКО ИСКАМЕ ДА ОЦЕЛЕЕМ Ваксината срещу грип е измама, измислена от Биг Фарма, за да направи много пари за сметка на уязвимостта на хората и ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ НА МОТИКАТА / ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИ Григорова Станислава Нов член · 1 час / Интересно ми е, някои от предсказателите имат съвет, призив към ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ - за разлика от будна българия и която, се бори срещу своята недъгавост да проспива свободата си когато и както намери, че трябва ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПОДЕЛЕНО ОТ Мадлен Димитрова НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ / религията успешно забърка стадото в слабоумие да не знае на кой свят се намират господарите, написали "божествената" ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА, ОТКРАДНАТИ 5 МЛРД / НИКОЛАЙ МАРКОВ / издание "Истината" част от група "Фактор" за "бандита - политик" и участта на България Николай Марков: Изчезнаха ...
ОЩЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
  ARHEA ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ, убит във Великобритания (паметник на площад "Журналист" в София) Eva Radeva - "Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, ...
ОЩЕ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
  ARHEA    Константин Кацаров - Автор добави нова снимка към албума: Памет — с/ъс Ivailo Balabanov. Прочетох нещо от Ivailo Balabanov и онемях... БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ Момчета, знам, че вече ви дотегна и хлябът сух, и голата ...
ОЩЕ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
  ARHEA ЖЕРТВА, ВРЕМЕ БЕЗ ИЗБИРАЕМИ, ПАРАЗИТИ / лъжата на изборите с коментар от "Кумчо Вълчо" Amon Ra е в компанията на Вселена Петрова. Изборите са лъжа и са манипулирани предварително, а хората се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Eleonora Georgieva Завесата се вдига и вие започвате да виждате Всичко, което е било скрито от Вас. Определени хора ще излязат напред с информация, за да разкрият и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Може би на всички е известно в крайна сметка, че псевдо-дяснатата политическа партия създадена от Европейската народна партия днес е авангарда на най-мракобесната сила излъчена от БКП ...
ОЩЕ
БПЦ И БКП 1944-2020
ARHEA БПЦ и комунистическата власт на БКП - 1944 / 2019 БПЦ и комунистическата власт / Преподавател: доц. д-р Павел Павлов; д-р Венцислав Каравълчев Теми и подтеми І. Уводни въпроси 1. Предмет, задачи,периодизация и метод 2. ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As President, I have
Archangel / Hurricane By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows: Section 1. ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ФРАНЦИЯ - ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЧВАТ ОТ КОМУНИЗМА / московски фетиши и тотеми Комунизмът е в основата на проблемите, с които България се сблъсква днес. Това заяви посланикът на Франция Ксавие ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
  ARHEA СГРАДА / ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА Mariana Florova - Един стар човек с овехтели, изпокъсани дрехи посещавал редовно една църква. Свещеникът, недоволен от външния вид на стареца, му ...
ОЩЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
  ARHEA МАНОЛ ГЛИШЕВ, СПОДЕЛЕНО ОТ Kamen Trenkow / НАКРАТКО Между другото - за простосмъртните. Нека се знае, че г-н Глишев е защитена личност докато вие не сте. Каквото и да правите и с ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД
Archangel / Hurricane - ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред читателя една трансформация на паразити към държавната участ, които успешно ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ, В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 13 март 2020 16:04 Редактор: Елена Банкова / dariknews . bg Астрономи от Пенсилванския университет откриха в Слънчевата система над 100 ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
  ARHEA БАРОНЕСА АННА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА ОТ КИЕВСКИЯ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА / ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА ЦЪРКВА Alla Anna-Maria von Baden-Durlach (Alla Shliakhova) Artist - professor – fine arts expert. ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
НЕ, МЕРСИ
Archangel / Hurricane ПОГРЕБЕНИЕТО МИ? - НЕ МЕРСИ / 1 - КОЙТО НЕ МЕ Е РАЖДАЛ 2 - НЕ МЕ ЗАСЛУЖАВА 3 - КОЙТО НЕ МЕ Е ХРАНИЛ, ДА НЕ МЕ ТЪРСИ 4 - ...
ОЩЕ
ARHEA ГОРЯНИТЕ - СЪПРОТИВА СРЕЩУ СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ / ПАРЕЩИ СЪРЦА С ГОРЕЩИ СПОМЕНИ България винаги е търсела пътя към свободата. България означава държава на Бога, на божествените хора. Божият народ е способен ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
  ARHEA ТОЯГАТА НА МОСКВА - СЛАВЯНСТВО, ПРАВОСЛАВИЕ, КОМУНИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ И "КАДРОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЛЕВИЧАРСТВО, "ДЯДО ИВАН", ЕНЕРГЕТИКА, ПАПИРОСИ, КРАДЕНИ ДОЛАРИ, ЧУЖДИ БОГАТСТВА, КАЛАШНИЦИ, ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА БЪЛГАРОФОБИЯ 14 септември в 2:20 ч.    
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА / из БОГОБОРЕЦ АНТИХРИСТ "Бъдете ковачи на позитивна съдба, не на сетивна съдба, без да се покланяте ако сте българи на чуждите ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 3 ИЗВЪН ПРОПАГАНДАТА и с което ви забавляват наемниците и пропаднали типове от екраните, клоуните и паразитите, религиозни и светски. В ...
ОЩЕ
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка Приятели бях тъкмо преди малко с детето в магазините до нас. Смърдеше ужасно на препарат. Отделно продавачите се оплакват че се чувстват много зле ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
  ARHEA КОГАТО МАНОЛ ГОВОРИ, БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ   Manol Glishev - Манол Глишев Днес чета, че някаква високопоставена руска чиновничка била казала, че Сталин бил "дар от Бога". Репресиите му били "чудесни", приглася друг руски ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA 3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? - целият комунистически състав на "държавна сигурност" организация част от КГБ празнува с казионните историци, всичките на ръководни постове и религиозни магарета повехнали ...
ОЩЕ
  ARHEA ЛЮБОВЕН РАЗРЕЗ - ВРЪЗКАТА НА СССР И РУСИЯ С БЕЛГРАД / ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАБЕЗИ & ФОЛК (l.a.) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Въведение. Наскоро се случи посещението на президент в централна Балканска държава, приковано ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
Ние сме малка компания занимаваща се предимно с преводи от английски на български. В около 5% от случаите ние предоставяме наши статии и материали с наше мнение по някои въпроси. ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ / СРЕЩУ ЕВРОПА И СВЕТА - "ЧЕРВЕНА НИШКА" от Калин Манолов На 11 септември 2001 осиротялата след падането на комунизма американска и западноевропейска левица с ...
ОЩЕ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Saint Petersburg, Florida. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ КАТО ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА - въвличане с цел злоупотреба 1. РЕЛИГИЯТА - ТЪРСИ ЛИ ОМРАЗА, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ / НАЙ-КЪРВАВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949 година. БЪЛГАРИЯ 2020 1. "Аз, Соня Георгиева Иванова, от град Шумен, България, излизам със статус-декларация, чрез който ясно и категорично забранявам на Бил ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ТВОЯТА ДУША - Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ За нея се борят и срещу нея се борят земните, и небесните ветрове. За да получиш накрая спокойствието си като награда, прочети написаното ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ARHEA БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, СА ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ Станислав Станков - Първо "българските" архиви са все още секретни и скрити от българите! Второ в България има 600 хил. червеноармейци, а в Сърбия наполовина ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
  ARHEA БНР / Милен Керемедчиев - агресивно присъствие на руски агенти, на Балканския полуостров / БЪЛГАРИЯ КЛЮЧОВА ЗА МОСКВА Милен Керемедчиев: Има сериозно активиране на руските мрежи на Балканите / Валери Тодоров: ...
ОЩЕ
16 март 2014 г. / БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ - В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА Още 1000 години в България кадри на комунистическата партия, ще държат здраво властта в ръцете си и ще определят "дневния ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
  ARHEA ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА В САЩ / ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ Държава с 400 000 държавен апарат, в демографска и социална криза, при икономически бандитизъм и обществен срив, пред завършване на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, КОИТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В БЪЛГАРИЯ ОТ - ДЯСНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ - "Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ, ЗАПОЧВА ЩАСТИЕТО Ако не си запознат с Духовното царство, не разнасяй религиозната травма и умствената си, травма. Измамниците са повече от достатъчно, за ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
  ARHEA ПО ДЗЕН / СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ / АКО СЕ ДЪРЖИШ КАТО РОБ, ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО СИ РОБ, ВЕДНАГА ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО Е ПРАЗНО, ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ НЕ МОЖЕШ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
  ARHEA ДРАГИ НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ Имате ръце да правите добро, докато можете да правите добро. След това не можете да бъдете човеци, ако не сте били човеци. Групата е специализирана ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
Archangel / Hurricane 0 - Да се смееш от скрити профили знаейки, че си паразит и бандит, не е похвално за разума! 1 - Между другото, ломските бандити (където си крият) да ...
ОЩЕ
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
  ARHEA ЗАБРАНЕНИЯТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТ / Ф. И. Свинтицкого по модела на германеца Ванкел ПАТЕНТ № 2086784 Кратка история на руски език, за борбата на руския народ и изобретения, създадени в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА / ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИЯ (сайътът клубЗ.бг най-после с правилна позиция) "Недопустима подмяна на исторически и езикови факти". Така определиха учените от Българската акадамия на науките ...
ОЩЕ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
  ARHEA СРЕЩУ - КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ и заразата, плъзнала от болните към здравите ОБИЧАЙТЕ ЧОВЕЦИТЕ от планетата на човеците, не на маймуните Не стига, че страданието на човека е достигнало до размери на ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
Team Trump President Trump holds his bible up in front of St. John's church in Washington D.C., which was burned by thugs last night. Pray fervently to God to keep this great ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДАНС (на Сергей Станишев) и ГДБОП, СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА ЕС / Фейсбук манипулация на "българските власти" с администраторски профили в социалната мрежа, но ...
ОЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
  ARHEA НАЙ-СЛАДКИ СА ЧУЖДИТЕ ПАРИ / СЛАДКО Е - ЧУЖДОТО БОГАТСТВО ПАРИ ЗА САМОЛЕТИ НЯМА, ЗАЩОТО СА ОТКРАДНАТИ - ЛИПСА НА СЪЗНАТЕЛНОСТ Защо липсва личната съзнателност като елементарна логика у индивида, намерено в ...
ОЩЕ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА, ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ 2019 / След кражбата на пари от Европейски Проекти & Други - Измина година от кончината на всесветлия комунист от източната религия на Москва, ...
ОЩЕ
  ARHEA Анета Стоева, Constantine Bachvarov - КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА / ЧЕРВЕНО ВИНО ЗА "ОСВОБОДИТЕЛИТЕ" ПЪРВА ЧАСТ Руснаците първо от османците ни освободиха, сега и от НАП. ВТОРА ЧАСТ Хаха - и от ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ARHEA БТК "ВИВАКОМ" И МОСКВА - оперативен достъп до комуникациите на България / престъпни последици ШПИОНСКИ СКАНДАЛ ОТ ДРУГАТА МУ СТРАНА ("Нано Технологий > ‎Демократична България без комунисти и русофили. В сделката с Виваком ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ДАНЪЦИ ДДС Пак се правя на умен, но това е положението с всичките положителни качества покрай тях с отрицателните; мисля да не допринасям повече във всеобщата ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-та ГОДИНА / ФАКТОР „Стара истина е, че младежта е бъдещето, надеждата на един народ. Това особено е вярно за нейния ...
ОЩЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
  ARHEA НЗОК КАТО ЧАСТ ОТ СМЪРТТА НА БЪЛГАРИЯ (*НЗОК, невярна абревиатура, с цел злоупотреба с доверието, с чуждите средства / част от събирателния образ на крадлива държава, носеща смърт и разруха) “Преди ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
  ARHEA NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА) 1. За да "удариш" картелите, трябва да вземеш парите им. 2. За да "удариш" комунизма, трябва да спреш парите му. Не крадените пари, не изнесените зад граница, ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
От години стоя като пън в тая шибана кула. И ми писна на шапката - да ми зееш отдолу. Но не вярвам ей толкоз на думи и песнички голи. Махам ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
  ARHEA "АФЕРИМ И СПОЛАЙ ТИ" ОТ КРАСИМИР БУРМОВ / ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ ПРЕЗ 1890 ГОДИНА Бурмов Красимир - ВИЖТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНАРИ ОТ 1890г. "Препоручения за бъдеща деятелност към онези ...
ОЩЕ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА
МОСКВА ВИКА СОФИЯ - СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА Опасявате се от "бежанци" и всякаква (огромна) маса от хора, която преминава България. Обществена тайна е, че българите са малцинство концентрирано ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ARHEA ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ФЕЙСБУК / ИМА ЛИ КОМУНИСТ, КОЙТО ДА НЕ Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА СИ НА - "МРЪСНИК ДОКРАЙ" според девиза - "..не човек, а желязо, тихо мъртвият каза, не, ...
ОЩЕ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ / "Драги хора и далечни мои приятели, не сте в нормална и правово уредена държава в демократичния свят за съжаление, който също се разпада отвътре ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГРУЗИЯ ОКУПИРАНА ОТ РУСИЯ / ОТКАЗ ОТ МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ Има сериозна съпротива срещу членството на Грузия в НАТО. "– За съжаление ние продължаваме да сме изправени пред болезнени предизвикателства, ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
След 1944-та година, не само Народната Милиция придобива един друг характер и не отговаря на обществената поръчка! Сегашната народна полиция няма нищо общо с празника, колкото и да се съешава, съединява ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
  ARHEA В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО / Д-Р КРЪСТЕВ 1. Трудно би било да се намери у кой да е друг народ нещо аналогично на антисоциалността на нашата интелигенция. 2. В народи, по-културни от ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ARHEA 25 май 1934 - 09 Септември 1944 / ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ БКП И ПОСЛЕДИЦИТЕ / ДО 2019 - (ВТОРА ЧАСТ) Най-големият български язовир – Искър, си има своя пресветъл мъченик. Това ...
ОЩЕ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
  ARHEA МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА - ПОЛИТИКА И ПОСЛЕДИЦИ (ИТАЛИЯ) 1 Правят ли посредствените и слабите предавания по телевизията хората по-глупави? 2 Склонни ли са глупавите хора да гласуват за популистки партии? 3 Може ли ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ - СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Това документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани ...
ОЩЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ARHEA ГОРДИ БЪЛГАРИ - КАПАНЦИ 21 Октомври 2011 г. в 11:28 ч. / ОПАСНИТЕ ХОРА, КЪМ СВОБОДАТА - проф. Николай Василев Има ли ги тези хора? Оказва се, че такива хора има. ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ* / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ с Атанаска Генурова / Valeri George" REMEMBER - ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за опашката, ...
ОЩЕ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ARHEA 40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА - НЯМА "СЛАВЯНИЦА" и всичко е измама, робска заблуда НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE - РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ - ползващи прастара азбука на Българите. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
КОЙТО НЯМА ДА ГО ПРОЧЕТЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев
ДОНАЛД ТРЪМП – ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА
УСТРОЙСТВО НА КОМПАРТИЯ ГЕРБ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
СОДА & ВОДА
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ / Mitka
ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
ЗА СВОБОДАТА
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – МЕЛПОМЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА – DELL Precision T7500
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
РОТ ФРОНТ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ /
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Archangel / Hurricane – ДОНАЛД ТРЪПМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
РОНАЛД БЕРНАР – СВЕТЪТ В КЕШ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ
Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И „ЧИПИРАНЕ“
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
PRAYER IN THE UNITED STATES
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
УСПЕНИЕ В РАЯ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА &
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ ОТ СЗО
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ГЪСКИ И НАРЦИСИ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
СКАПИ СИНАРОДНИЦИ, ЕДИН ВОПРЪС
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
ARHEA-ORG
БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
НАРОДНИ, КОНСКИ НАУШНИЦИ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
БЕДНОСТ ПОД ПРАГА
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД И ЧНГ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ТАТАРСТАН И БЪЛГАРИЯ №2
ПРИ МЕНЕ ДОЙДОХА ПЕТИМА ТУРЦИ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
БОГ СЪЩЕСТВУВА
ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО – РС МАНИЯ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА
ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ТРЪБА ЗА ПРОПАГАНДА
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
Archangel / Hurricane, Valeri George
ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
FAKE NEWS – INTRODUCTION – MATERIALS AND METHODS
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
АКО БЯХА НАРОД
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЪРЦЕ И ДУША
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
АКО СТЕ „ТУЛУПИ“, ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ТОЗИ ПРОСТ НАРОД
ИВА ПАВЛОВА – МОРКОВЪТ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
В КРАЯ НА 2017
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ЛИСИЦАТА
КУИЙН И ВОЛФ ЖМУНЕС
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА – ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
ДАРЕНИЕТО
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
БЕЗКРАЙНИ КРАЖБИ
НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
Depopulation of the United States / DEAGEL
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
ТУРБО ФОЛК
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
СУН И МАРИН
КРЪСТОВ ДЕН
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
КЛЮЧ – 2015
ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО – КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
СТАДО ПУЙКИ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
АРМАГЕДОН – Джамията
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА
RISEN CHRIST
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ВУЛГАРОС
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
ЦИРК ОТ „ЗАКОНИ“ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА / адв. Шаркова
ХАДЖИГЕНОВ – НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ &
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
Квачков – ПО ПЪТЯ КЪМ ВАКСИНАТА
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
Archangel / Hurricane, ARHEA
КОМУНИСТИ И ИЗМАМНИЦИ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
БЪЛГАРИЯ НОВАТА ПАЛЕСТИНА
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино
Archangel / Hurricane ОНГЪЛ 11 януари 1989
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ „НЕВИДИМ“ ПРОТИВНИК
Катя Нонинска – СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕДНА ВАКСИНА
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА – СЕРБЕСТ
МИР И РУСКИ РАКЕТИ С400
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
БАЛКАНСКИ КИБУЦ – БЪЛГАРИЯ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
БЪЛГАРИЯ – ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Росен
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ДОНАЛД ТРЪМП – АКО ИСКАМЕ ДА ОЦЕЛЕЕМ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ ТИ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ – ПАРИ ЗА ЖИВОТ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
Мадлен НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ
НИКОЛАЙ МАРКОВ – ЗА СЕДМИЦА 5 МЛРД ОТКРАДНАТИ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
ВИЕ ВИЖДАТЕ ВСИЧКО
ПСЕВДО-ДЯСНАТА КП СРЕЩУ ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
БПЦ И БКП 1944-2020
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН
ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
НЕ, МЕРСИ
ГОРЯНИТЕ СРЕЩУ ОКУПАЦИЯТА
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ДОНАЛД ТРЪМП – В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО –
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ МАНОЛ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? – целият комунистически състав
ЛЮБОВ ПО СМЕТКА – СЪРБИЯ И РУСИЯ
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ СРЕЩУ СВЕТА
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ТВОЯТА ДУША – Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
В БЪЛГАРИЯ – АГРЕСИВНИ АГЕНТИ
БЪЛГАРИНЪТ ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТИНАТА
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, ИЗЛЪЧВАНИ ОТ КОМПАРТИЯТА
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
RADIO-FM
ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
РОБСТВО ПО ДЗЕН
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
Giant / September 28, 2015
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
ДАНЪЦИ И ПАРАЗИТИ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
СВЕТЛИ ДНИ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
АФЕРИМ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
Archangel / Hurricane КЪМ РАЙСКАТА ГРАДИНА
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ – СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
ГОРДИ КАПАНЦИ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ